ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

louse

L AW1 S   
53 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -louse-, *louse*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
louse[N] คนที่น่ารังเกียจ (คำสแลง), See also: คนชั่ว, Syn. contemptible person
louse[N] แมลงทำลายพืช, See also: เพลี้ย
louse[N] แมลงเล็กๆ ที่อยู่บนคนและสัตว์, See also: หมัด, เห็บ, เหา, ไร, โลน, เล็น
louse up[PHRV] ทำให้เสีย, See also: ทำให้ยุ่ง, ทำลาย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
louse(เลาซฺ) n. แมลงปรสิตเล็ก ๆ ที่อยู่บนคนและสัตว์ (เหา,หมัด,เล็น,ไร,โลน,เห็บ,ฯลฯ) ,คนที่น่ารังเกียจ,คนชั่ว. vi. เอาแมลงดังกล่าวออก. -Phr. (louse up ทำให้เสีย,ทำให้ยุ่ง)
blouse(เบลาซฺ) n. เสื้อครึ่งตัวของสตรี,เสื้อคลุมที่สั้น

English-Thai: Nontri Dictionary
louse(n) เหา,โลน,ไร,หมัด,เห็บ
blouse(n) เสื้อสตรี

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
louseแมลงปรสิต (เหา, เล็น, ไร, โลน) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
louse, pubicโลน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Louseเหา [การแพทย์]
Louse, Bodyเหาที่อาศัยอยู่ตามร่างกาย [การแพทย์]
Louse, Crabตัวโลน [การแพทย์]
Louse, Headเหาที่อาศัยอยู่บนหัว [การแพทย์]
Louse, Houseเหา [การแพทย์]
Louse-Borneนำด้วยพวกเหา [การแพทย์]
Louse-Borne Diseaseเหาเป็นพาหะนำโรค [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The Good Lord's a louse that way.พระเจ้าเท่านั้นที่รู้ From the Land of the Moon (2016)
♪ Oh... ♪ 'Cause that's when those louses ♪ Oh, oh#Oh# #เพราะนั่นคือตอนที่คนน่ารังเกียจ# Girls (and Boys) on Film (2013)
Since Mo Ne is going to forget about that louse and go traveling, fire him.โมเนบอกว่าเธอจะลืมเขา แล้วเธอก็จะออกเดินทางเร็วๆ นี้แล้ว Episode #1.13 (2010)
"A louse means death" - What to say, then, of an SS officer?"มีเหลือบไร ต้องตาย" แล้วถ้าผู้คุมเป็นล่ะ? Night and Fog (1956)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เหา[N] louse, Syn. ตัวเหา, Example: เด็กๆ ส่วนใหญ่จะติดเหามาจากเพื่อนๆ ที่โรงเรียน, Count unit: ตัว, Thai definition: ชื่อแมลงขนาดเล็ก ตัวแบน หัวแคบกว่าอก ตาเล็กมาก ขามีหนามตรงข้ามกับเล็บ ปากเป็นชนิดดูดกิน อาศัยอยู่ตามบริเวณที่มีขนหรือผมดูดเลือดคนและสัตว์

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ด้าน[adj.] (dān) EN: rough ; hardened ; hard ; calloused   
เหา[n.] (hao) EN: louse ; lice [pl.]   FR: pou [m]
อิจฉา[v. exp.] (itchā) EN: envy; be envious; be jealous   FR: être jaloux de ; jalouser ; envier ; être envieux
แขนเสื้อ [n.] (khaēn seūa) EN: sleeve (of a shirt or blouse)   FR: manche [f]
แมงกินลิ้น[n. exp.] (maēng kin lin) EN: Tongue eating louse ; Cymothoa exigua   FR: Cymothoa exigua
เพลี้ย[n.] (phlīa) EN: aphid ; aphis ; plant louse   FR: puceron [m]
ริษยา[v.] (ritsayā) EN: envy ; be jealous   FR: envier ; jalouser ; être jaloux de ; être envieux
สนามฟุตบอล[n. exp.] (sanām futbøn) EN: football pitch ; football field   FR: terrain de football [m] ; pelouse [f]
สนามหญ้า[n.] (sanām yā) EN: lawn ; yard ; turf   FR: pelouse [f] ; gazon [m] ; herbe [f]
เสื้อ [n.] (seūa) EN: clothing ; clothes ; shirt ; blouse ; coat ; cloak   FR: vêtement [m] ; habit [m] ; chemise [f] ; tenue [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
LOUSE    L AW1 S
LOUSED    L AW1 Z D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
louse    (n) lˈaus (l au1 s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[shī, , ] louse, #34,498 [Add to Longdo]
[shī, , / ] louse, #34,498 [Add to Longdo]
虱子[shī zi, ㄕ ㄗ˙, / ] louse (Pediculus humanus), #47,935 [Add to Longdo]
[shī, , ] louse, #564,688 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Laus {f} [zool.] | Läuse {pl}louse | lice [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
オーバーブラウス[, o-ba-burausu] (n) overblouse [Add to Longdo]
シースルー[, shi-suru-] (adj-no) see-through (e.g. blouse) [Add to Longdo]
シャツブラウス[, shatsuburausu] (n) shirt blouse; shirtwaist [Add to Longdo]
ブラウス[, burausu] (n) blouse; (P) [Add to Longdo]
ブルゾン[, buruzon] (n) blouse (fre [Add to Longdo]
ミディ[, midei] (n) (1) midi (i.e. midiskirt); (2) middy; middy blouse; blouse with a sailor collar; (P) [Add to Longdo]
ルパシカ;ルバシカ[, rupashika ; rubashika] (n) Russian blouse (rus [Add to Longdo]
衣虱[ころもじらみ;コロモジラミ, koromojirami ; koromojirami] (n) (uk) body louse (Pediculus humanus humanus); body lice [Add to Longdo]
羽虫[はむし, hamushi] (n) (1) (See 羽虱) biting louse (any louse of order Mallophaga); (2) (col) (See 羽蟻) small winged insect (esp. a flying ant or termite) [Add to Longdo]
羽虱[はじらみ;ハジラミ, hajirami ; hajirami] (n) (uk) biting louse (any louse of order Mallophaga); chewing louse [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Louse \Louse\ (lous), n.; pl. {Lice} (l[imac]s). [OE. lous, AS.
   l[=u]s, pl. l[=y]s; akin to D. luis, G. laus, OHG. l[=u]s,
   Icel. l[=u]s, Sw. lus, Dan. luus; perh. so named because it
   is destructive, and akin to E. lose, loose.] (Zool.)
   1. Any one of numerous species of small, wingless, suctorial,
    parasitic insects belonging to a tribe ({Pediculina}), now
    usually regarded as degraded Hemiptera. To this group
    belong of the lice of man and other mammals; as, the head
    louse of man ({Pediculus capitis}), the body louse
    ({Pediculus vestimenti}), and the crab louse ({Phthirius
    pubis}), and many others. See {Crab louse}, {Dog louse},
    {Cattle louse}, etc., under {Crab}, {Dog}, etc.
    [1913 Webster]
 
   2. Any one of numerous small mandibulate insects, mostly
    parasitic on birds, and feeding on the feathers. They are
    known as Mallophaga, or bird lice, though some occur on
    the hair of mammals. They are usually regarded as degraded
    Pseudoneuroptera. See {Mallophaga}.
    [1913 Webster]
 
   3. Any one of the numerous species of aphids, or plant lice.
    See {Aphid}.
    [1913 Webster]
 
   4. Any small crustacean parasitic on fishes. See
    {Branchiura}, and {Ichthvophthira}.
    [1913 Webster]
 
   Note: The term is also applied to various other parasites;
      as, the whale louse, beelouse, horse louse.
      [1913 Webster]
 
   {Louse fly} (Zool.), a parasitic dipterous insect of the
    group Pupipara. Some of them are wingless, as the bee
    louse.
 
   {Louse mite} (Zool.), any one of numerous species of mites
    which infest mammals and birds, clinging to the hair and
    feathers like lice. They belong to {Myobia},
    {Dermaleichus}, {Mycoptes}, and several other genera.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Louse \Louse\ (louz), v. t.
   To clean from lice. "You sat and loused him." --Swift.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 louse
   n 1: wingless usually flattened bloodsucking insect parasitic on
      warm-blooded animals [syn: {louse}, {sucking louse}]
   2: a person who has a nasty or unethical character undeserving
     of respect [syn: {worm}, {louse}, {insect}, {dirt ball}]
   3: any of several small insects especially aphids that feed by
     sucking the juices from plants [syn: {plant louse}, {louse}]
   4: wingless insect with mouth parts adapted for biting; mostly
     parasitic on birds [syn: {bird louse}, {biting louse},
     {louse}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top