ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

licence

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -licence-, *licence*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
licence(n) การอนุญาต, Syn. permission, permit
licence(n) ใบอนุญาต
licence(n) เสรีภาพ, See also: ความเป็นอิสระที่จำทำสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
licence(vt) อนุญาต, See also: ยินยอม, ยอมให้, ให้อำนาจ, Syn. certify, permit, authorize, endorse, allow, approve

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
licence(ไล'เซินซฺ) n. ใบอนุญาต, การอนุญาต, การอนุมัติ, สิทธิการดำเนินการ, สิทธิในการใช้สิทธิบัตรของคนอื่นโดยถูกต้องตามกฎหมาย vt. ออกใบอนุญา, ให้อำนาจ., See also: licenser n. ดูlicence licensor n. ดูlicence, Syn. permit
licencee(ไล'เซินซี) n. ผู้ได้รับใบอนุญาต
licencer(ไล'เซินเซอะ) n. ผู้อนุญาต, ผู้ออกใบอนุญาต

English-Thai: Nontri Dictionary
licence(n) ใบอนุญาต, การได้รับอนุญาต, สิทธิ, อำนาจ, การอนุมัติ
licence(vt) อนุญาต, ออกใบอนุญาต

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
licence๑. หนังสืออนุญาต, ใบอนุญาต๒. การอนุญาต (เป็นลายลักษณ์อักษร) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
licenceการอนุญาต, ใบอนุญาต [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
licence insuranceการประกันภัยใบอนุญาต [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- You know, if I had a licence number, Bart, I wouldn´t be standing here...ถ้ารู้กท.ผมไม่มายืนหัวโด่ Nothing to Lose (1997)
Would you recognize him if you saw his driver's licence picture?คุณจำหน้ามันได้มั้ย ถ้าเห็นรูปเขาในใบขับขี่ Mr. Brooks (2007)
I'd memorize the licence number, you write it down.ฉันจำเลขทะเบียนรถได้ จดเอาไว้เลย Mr. Brooks (2007)
What's the licence plate number?เลขทะเบียนรถคันนั้น เลขอะไร Mr. Brooks (2007)
You got the licence plate? Yeah.- แกจำเลขทะเบียนรถได้หรือยัง Mr. Brooks (2007)
If Meeks and the woman left in a car, we'll have a licence plate number.ว่ามี้คส์กับผู้หญิง เปลี่ยนรถหนีไป เราต้องหาเลขทะเบียนรถคันนั้น Mr. Brooks (2007)
Left the switch over licence plate, love them.แล้วก็ไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกับป้ายทะเบียน Transporter 3 (2008)
Lost his licence three years ago for illegally bringing in lion cubs.ตัวโตประมาณ 3 ปี ลักษณะเหมือนลูกสิงโต Episode #2.3 (2008)
Do you have a licence for that little one?นายมีสิทธิในบ้านหลังนี้มั้ย หา District 9 (2009)
Hey, mike, have you seen that envelope with my driver's licence from the D. M. V. ?ไมค์ เห็นซองจดหมาย.. ที่ใส่ใบขับขี่จากกองทะเบียนฉันไหม Pilot (2009)
Why do you need a driver's licence when you don't even have a car?ทำไมเธอถึงอยากได้ใบขับขี่หละ เธอไม่เคยมีรถเลยหนิ The Blind Side (2009)
There are 14 licences entomologists.มีสิบสี่คนที่มีใบอนุญาตนักกีฏวิทยา The Collection (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
licenceA car licence can be held from age 18.
licenceIf your licence exceeds its validity period then you can be issued with a new licence in the following way.
licenceI had my licence renewed a week ago.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อาชญาบัตร(n) license, See also: licence, Example: พ.ร.บ.แร่ พ.ศ. 2510 แบ่งอาชญาบัตรออกเป็น 3 ประเภท คือ อาชญาบัตรสำรวจแร่ อาชญาบัตรผูกขาดสำรวจแร่ และอาชญาบัตรพิเศษ, Count Unit: ใบ, Thai Definition: ใบอนุญาต ซึ่งพนักงานเจ้าหน้าที่ออกให้แก่ผู้รับอนุญาต เพื่อใช้ประกอบการอาชีพบางอย่างตามเขตที่กำหนด
ใบอนุญาตขับขี่(n) licence, See also: driver's licence, driving licence, Syn. ใบขับขี่, Example: เขาขับรถไม่ดีจึงถูกยึดใบอนุญาตขับขี่, Count Unit: ใบ, Thai Definition: ใบสำคัญสำหรับหุ้นที่บริษัทจำกัดออกให้แก่ผู้ถือหุ้น เพื่อเป็นหลักฐานแสดงการถือหุ้น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ใบอนุมัติ[bai anumat] (n, exp) EN: licence ; license (Am.)
ใบอนุญาต[bai anuyāt] (n) EN: permit ; licence ; licence (Am.) ; authorization  FR: permis [ m ] ; autorisation [ f ] ; licence [ f ]
ใบอนุญาตขับขี่[bai anuyāt khapkhī] (n, exp) EN: driving licence ; driving license (Am.)  FR: permis de conduire [ m ]
ใบอนุญาตขับรถ[bai anuyāt khaprot] (n, exp) EN: driving licence ; driving license (Am.)  FR: permis de conduire [ m ]
ใบอนุญาตนำเข้า[bai anuyāt namkhao] (n, exp) EN: import licence ; import licence (Am.) ; import permit  FR: permis d'importation [ m ]
ใบอนุญาตนำสินค้าเข้า[bai anuyāt nam sinkhā khao] (n, exp) EN: import licence ; import licence (Am.) ; import permit  FR: permis d'importation [ m ]
ใบอนุญาตส่งออก[bai anuyāt song-øk] (n, exp) EN: export licence ; export licence (Am.)  FR: licence d'exportation [ f ]
ใบอนุญาตส่งสินค้าออก[bai anuyāt song sinkhā øk] (n, exp) EN: export licence ; export licence (Am.)  FR: licence d'exportation [ f ]
ใบขับขี่[bai khapkhī] (n, exp) EN: driver's licence  FR: permis de conduire [ m ]
ใบขับขี่ตลอดชีพ[bai khapkhī taløt chīp] (n, exp) EN: lifetime driver's licence

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
LICENCE
LICENCES

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
licence
licenced
licences

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
(ärztliche) Approbation { f }licence (license [ Am. ]) to practise medicine [Add to Longdo]
Lizenzgebühr { f }licence fee [Add to Longdo]
Lizenzvereinbarung { f } | Endnutzer-Lizenzvereinbarunglicence agreement; license agreement | end user licence agreement (EULA) [Add to Longdo]
Nutzungsvertrag { m }licence agreement; license agreement [ Am. ] [Add to Longdo]
Zulassungsnummer { f }licence number [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ライセンス[raisensu] (n) license; licence; (P) #1,484 [Add to Longdo]
免許[めんきょ, menkyo] (n, vs) license; permit; licence; certificate; (P) #2,685 [Add to Longdo]
公認[こうにん, kounin] (n, vs, adj-no) official recognition; authorization; authorisation; licence; license; accreditation; (P) #3,944 [Add to Longdo]
特許[とっきょ, tokkyo] (n, adj-no) (1) patent; special permission; licence (license); concession; franchise; charter; (adj-f) (2) proprietary; (P) #4,747 [Add to Longdo]
認可[にんか, ninka] (n, vs) approval; license; licence; permission; (P) #5,077 [Add to Longdo]
スペシャルライセンスプレーヤー[supesharuraisensupure-ya-] (n) special license player (licence) [Add to Longdo]
ナンバープレート[nanba-pure-to] (n) number plate; licence plate; license plate; (P) [Add to Longdo]
ペーパードライバー[pe-pa-doraiba-] (n) person with driving licence but no practice (practise, license) (wasei [Add to Longdo]
ライセンス生産[ライセンスせいさん, raisensu seisan] (n) license production; licence production [Add to Longdo]
医師免許[いしめんきょ, ishimenkyo] (n) physician's license (licence); doctor's license; medical license; license to practice medicine [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ライセンス[らいせんす, raisensu] license, licence [Add to Longdo]
使用許可[しようきょか, shiyoukyoka] license, licence [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 licence \licence\ (l[imac]"sens), licenced \licenced\, licencee
 \licencee\
   Same as {license}, {licensed}, {licensee}.
   [WordNet 1.5]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 License \Li"cense\ (l[imac]"sens), n. [Written also {licence}.]
   [F. licence, L. licentia, fr. licere to be permitted, prob.
   orig., to be left free to one; akin to linquere to leave. See
   {Loan}, and cf. {Illicit}, {Leisure}.]
   1. Authority or liberty given to do or forbear any act;
    especially, a formal permission from the proper
    authorities to perform certain acts or to carry on a
    certain business, which without such permission would be
    illegal; a grant of permission; as, a license to preach,
    to practice medicine, to sell gunpowder or intoxicating
    liquors.
    [1913 Webster]
 
       To have a license and a leave at London to dwell.
                          --P. Plowman.
    [1913 Webster]
 
   2. The document granting such permission. --Addison.
    [1913 Webster]
 
   3. Excess of liberty; freedom abused, or used in contempt of
    law or decorum; disregard of law or propriety.
    [1913 Webster]
 
       License they mean when they cry liberty. --Milton.
    [1913 Webster]
 
   4. That deviation from strict fact, form, or rule, in which
    an artist or writer indulges, assuming that it will be
    permitted for the sake of the advantage or effect gained;
    as, poetic license; grammatical license, etc.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Leave; liberty; permission.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 licence
   n 1: excessive freedom; lack of due restraint; "when liberty
      becomes license dictatorship is near"- Will Durant; "the
      intolerable license with which the newspapers break...the
      rules of decorum"- Edmund Burke [syn: {license}, {licence}]
   2: freedom to deviate deliberately from normally applicable
     rules or practices (especially in behavior or speech) [syn:
     {license}, {licence}]
   3: a legal document giving official permission to do something
     [syn: {license}, {licence}, {permit}]
   v 1: authorize officially; "I am licensed to practice law in
      this state" [syn: {license}, {licence}, {certify}] [ant:
      {decertify}, {derecognise}, {derecognize}]

From French-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.4 [fd-fra-eng]:

 licence /lisɑ̃s/ 
  licence; license; permission

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top