Search result for

parting

(51 entries)
(0.0151 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -parting-, *parting*, part
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
parting[N] การจากกัน, See also: การอำลา, การแยกจากกัน, การตาย, Syn. departure, leaving, Ant. arrival
parting[ADJ] เกี่ยวกับการอำลา, See also: เกี่ยวกับตาย, เกี่ยวกับการจากไป, Syn. last, Ant. first
parting shot[SL] คำสุดท้าย, See also: ความเห็นสุดท้าย (ก่อนจาก)
parting of the ways[IDM] ทางแยก (มักนำหน้าด้วย come to a, arrive at a, reach a), See also: จุดแตกหัก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
parting(พาร์ท'ทิง) n. การแยกออก,การจากกัน
parting shotn. การรุกล้ำก่อนจากไป

English-Thai: Nontri Dictionary
parting(adj) แยกทางกัน,จากกันไป,พรากจากกัน,ขาด,แตก
parting(n) การแยกทาง,การจากกัน,การแบ่งแยก

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
partingแนวแยก [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Go and get the parting giftsไปติดตั้งของขวัญอำลาซะ Hostage Crisis (2009)
I guess now it's sort of a parting gift.นี่เป็นของขวัญเล็กน้อย Don't Walk on the Grass (2009)
Without a small parting gift.โดยไม่มีของขวัญอำลาไม่ได้ The Curious Case of Dean Winchester (2009)
I do have a parting query sir, Thomas.ตอนนี้ผมมีอีกคำถามหนึ่ง เซอร์ โทมัส Sherlock Holmes (2009)
A parting gift ... To unite.ของที่ระลึกที่จะทำให้เราผูกพันกัน Sacramentum Gladiatorum (2010)
He must not have realized that you two had come to a parting of the ways.เขาไม่รู้ว่านาย 2 คน ได้แยกทางกันแล้ว Más (2010)
On the hand, it's the regret of parting.ที่มือเนี่ย หมายถึง รู้สึกเสียใจที่ต้องแยกจากกัน Personal Taste (2010)
No matter what kind of parting.ไม่ว่าจะเป็นการจากแบบไหน Dae Mul (2010)
That phrase. No matter what kind of parting is never good.ประโยคนั้น ไม่ว่าจะจากอย่างไหนมันก็ไม่ดีสักอย่าง Dae Mul (2010)
Don't let me know we're parting.อย่าบอกกันเลย ว่านี่คือการจากของเรา Episode #1.11 (2010)
Don't let me know we're parting.ไม่บอกให้ฉันรู้ว่าเราต้องจากกัน Episode #1.16 (2010)
It's your parting gift, in that it will part you.ของขวัญอำลาสำหรับพวกเจ้า Kung Fu Panda 2 (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
partingAfter parting from me, he approached the station.
partingI have no intention of lending this watch to anyone, much less parting with it.
partingTom lost no time in parting with the money.
partingWe never meet without a parting.
partingWe never meet without parting.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เพี้ยน[v.] (phīen) EN: be a corruption ; slightly distort ; departing from the truth   FR: différer
แสก[n.] (saēk) EN: median line ; parting of the hair   FR: ligne médiane [f]
ทิ้งทวน[v. exp.] (thing thūan) EN: give a final blow ; give a parting shot ; do one's best for the last time ; try one's best for the last time   
แยก[n.] (yaēk) EN: side road ; byroad ; crossroad ; junction ; intersection ; parting   FR: jonction [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
PARTING    P AA1 R T IH0 NG
PARTINGTON    P AA1 R T IH0 NG T AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
parting    (v) (p aa1 t i ng)
partings    (n) (p aa1 t i ng z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abschiedskuss {m}parting kiss [Add to Longdo]
Trennlinie {f}parting line [Add to Longdo]
Scheiden tut weh.Parting is such sweet sorrow. [fig.] [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
だ体[だたい, datai] (n) (See である体) literary form imparting the nuance of speech (with sentences ending in "da") [Add to Longdo]
である体[であるたい, dearutai] (n) (See だ体) literary form imparting a formal written nuance (with sentences ending in "de aru") [Add to Longdo]
ですます体[ですますたい, desumasutai] (n) (See です体) literary form imparting the nuance of polite speech (with sentences ending in "desu" and verbs ending in "masu") [Add to Longdo]
です体[ですたい, desutai] (n) literary form imparting the nuance of polite speech (with sentences ending in "desu" and verbs ending in "masu") [Add to Longdo]
ますです体[ますですたい, masudesutai] (n) (See ですます体) literary form imparting the nuance of polite speech (with sentences ending in "desu" and verbs ending in "masu") [Add to Longdo]
バイバイ[, baibai] (int) (1) bye-bye; good-bye; see you; so long; (n,vs) (2) saying goodbye; parting [Add to Longdo]
パーティング[, pa-teingu] (n) parting [Add to Longdo]
哀別[あいべつ, aibetsu] (n,vs) sad parting [Add to Longdo]
衣々;衣衣;後朝[きぬぎぬ;こうちょう(後朝);ごちょう(後朝), kinuginu ; kouchou ( nochi asa ); gochou ( nochi asa )] (n) (1) (arch) the morning after a couple have slept together; parting ways the morning after having slept together; (2) (こうちょう, ごちょう only) (arch) the next morning [Add to Longdo]
一別[いちべつ, ichibetsu] (n,vs) parting [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Part \Part\ (p[aum]rt), v. t. [imp. & p. p. {Parted}; p. pr. &
   vb. n. {Parting}.] [F. partir, L. partire, partiri, p. p.
   partitus, fr. pars, gen. partis, a part. See {Part}, n.]
   [1913 Webster]
   1. To divide; to separate into distinct parts; to break into
    two or more parts or pieces; to sever. "Thou shalt part it
    in pieces." --Lev. ii. 6.
    [1913 Webster]
 
       There, [celestial love] parted into rainbow hues.
                          --Keble.
    [1913 Webster]
 
   2. To divide into shares; to divide and distribute; to allot;
    to apportion; to share.
    [1913 Webster]
 
       To part his throne, and share his heaven with thee.
                          --Pope.
    [1913 Webster]
 
       They parted my raiment among them.  --John xix.
                          24.
    [1913 Webster]
 
   3. To separate or disunite; to cause to go apart; to remove
    from contact or contiguity; to sunder.
    [1913 Webster]
 
       The Lord do so to me, and more also, if aught but
       death part thee and me.        --Ruth i. 17.
    [1913 Webster]
 
       While he blessed them, he was parted from them, and
       carried up into heaven.        --Luke xxiv.
                          51.
    [1913 Webster]
 
       The narrow seas that part
       The French and English.        --Shak.
    [1913 Webster]
 
   4. Hence: To hold apart; to stand between; to intervene
    betwixt, as combatants.
    [1913 Webster]
 
       The stumbling night did part our weary powers.
                          --Shak.
    [1913 Webster]
 
   5. To separate by a process of extraction, elimination, or
    secretion; as, to part gold from silver.
    [1913 Webster]
 
       The liver minds his own affair, . . .
       And parts and strains the vital juices. --Prior.
    [1913 Webster]
 
   6. To leave; to quit. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       Since presently your souls must part your bodies.
                          --Shak.
    [1913 Webster]
 
   7. To separate (a collection of objects) into smaller
    collections; as, to part one's hair in the middle.
    [PJC]
 
   {To part a cable} (Naut.), to break it.
 
   {To part company}, to separate, as travelers or companions.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Parting \Par"ting\ (p[aum]rt"[i^]ng), a. [From {Part}, v.]
   1. Serving to part; dividing; separating.
    [1913 Webster]
 
   2. Given when departing; as, a parting shot; a parting
    salute. "Give him that parting kiss." --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. Departing. "Speed the parting guest." --Pope.
    [1913 Webster]
 
   4. Admitting of being parted; partible.
    [1913 Webster]
 
   {Parting fellow}, a partner. [Obs.] --Chaucer.
 
   {Parting pulley}. See under {Pulley}.
 
   {Parting sand} (Founding), dry, nonadhesive sand, sprinkled
    upon the partings of a mold to facilitate the separation.
    
 
   {Parting strip} (Arch.), in a sash window, one of the thin
    strips of wood let into the pulley stile to keep the
    sashes apart; also, the thin piece inserted in the window
    box to separate the weights.
 
   {Parting tool} (Mach.), a thin tool, used in turning or
    planing, for cutting a piece in two.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Parting \Par"ting\ (p[aum]rt"[i^]ng), n.
   1. The act of parting or dividing; the state of being parted;
    division; separation. "The parting of the way." --Ezek.
    xxi. 21.
    [1913 Webster]
 
   2. A separation; a leave-taking. --Shak.
    [1913 Webster]
 
       And there were sudden partings, such as press
       The life from out young hearts.    --Byron.
    [1913 Webster]
 
   3. A surface or line of separation where a division occurs.
    [1913 Webster]
 
   4. (Founding) The surface of the sand of one section of a
    mold where it meets that of another section.
    [1913 Webster]
 
   5. (Chem.) The separation and determination of alloys; esp.,
    the separation, as by acids, of gold from silver in the
    assay button.
    [1913 Webster]
 
   6. (Geol.) A joint or fissure, as in a coal seam.
    [1913 Webster]
 
   7. (Naut.) The breaking, as of a cable, by violence.
    [1913 Webster]
 
   8. (Min.) Lamellar separation in a crystallized mineral, due
    to some other cause than cleavage, as to the presence of
    twinning lamell[ae].
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 parting
   n 1: the act of departing politely; "he disliked long
      farewells"; "he took his leave"; "parting is such sweet
      sorrow" [syn: {farewell}, {leave}, {leave-taking},
      {parting}]
   2: a line of scalp that can be seen when sections of hair are
     combed in opposite directions; "his part was right in the
     middle" [syn: {part}, {parting}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top