Search result for

arrive

(81 entries)
(0.0261 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -arrive-, *arrive*
Possible hiragana form: あっりう゛ぇ
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
arrive[VI] เกิด, See also: กำเนิด
arrive[VI] แก้ปัญหาได้, See also: หาทางออกได้
arrive[VI] ประสบความสำเร็จ (ไม่เป็นทางการ), See also: ถึง, Syn. achieve success, grow famous
arrive[VI] มาถึง, See also: ถึง, ส่งถึง, Syn. come, enter, reach, Ant. leave, depart
arrive[VI] มีใช้, See also: ปรากฏ, Syn. appear
arrive[VI] เริ่มต้น, See also: เริ่ม
arrive at[PHRV] มาถึง (สถานที่)
arrive in[PHRV] มาถึง (สถานที่)
arrive on the scene[PHRV] โผล่, See also: ปรากฏตัว

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
arrive(อะไรว') vi. มาถึง,มา,บรรลุถึง,ปรากฎ,ขึ้นฝั่ง -arriver n., Syn. come ###A. depart
arrivederci(อาร์รีวีเดอ'ซี่) interj. (Italian) จนกว่าเราจะพบกันอีก., Syn. a rivederci

English-Thai: Nontri Dictionary
arrive(vi) มาถึง,ไปถึง,บรรลุถึง,ปรากฏ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
arrived demaged valueมูลค่า ณ ปลายทางหลังเสียหาย [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
arrived shipเรือเข้าเขตท่า [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
arrived sound valueมูลค่าไม่เสียหาย ณ ปลายทาง [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Your party has arrived, straight from...แล้วฉันก็จัดให้ ส่งตรงจาก... New Haven Can Wait (2008)
What do you mean the herringbone won't arrive until tomorrow?ว่าไงนะ ลายherringboneยังมาไม่ถึง จนกว่าจะถึงพรุ่งนี้ Pret-a-Poor-J (2008)
Arrive by nightfall, I will.และจะไปถึงตอนพลบค่ำ แน่นอน Ambush (2008)
Good. Our hostage has arrived.ดี ตัวประกันของเรามาถึงแล้วสิ Destroy Malevolence (2008)
Good. Report back once you've arrived.ดีมาก ไปถึงแล้วรายงานกลับมาทันที Rookies (2008)
- before I arrive.- ก่อนข้าก็แล้วกัน Shadow of Malevolence (2008)
They'll never be finished before the enemy arrives.ไม่มีทางทัน ก่อนที่ศัตรูจะมาแน่ Shadow of Malevolence (2008)
Your guests have arrived- Excellent-แขกของท่านมาถึงแล้วครับ Dragon Ball: Hey! Son Goku and Friends Return!! (2008)
I've arrived. Could you lower your shields?มาถึงแล้ว ช่วยลดเกราะป้องกันลงด้วย Duel of the Droids (2008)
Delay them until I arrive.ถ่วงเวลาไว้ จนกว่าข้าจะไปถึง Duel of the Droids (2008)
Viceroy Gunray, when can we expect the supplies to arrive?ท่านอุปราชกันเรย์ เมื่อไหร่ที่เสบียงจะมาถึง? Bombad Jedi (2008)
They haven't arrived yet?เสบียงยังไม่มาตอนนี้หรอก Bombad Jedi (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
arriveI arrived in Kobe around two thirty.
arriveI received a telegram saying that my uncle had arrived.
arriveThey were about to leave when I arrived there.
arriveI had no sooner arrived in Kyoto than I fell ill.
arriveIn 11 hours we will arrive in San Francisco around 7:30.
arriveHe was the first to arrive.
arriveThe goods arrived in good condition.
arriveThe train has just arrived here.
arriveWe'll arrive there within an hour.
arriveI imagine that you are wondering when your new PC will arrive.
arriveAs far as I know, he has not arrived yet.
arriveThe Dodgers and Giants, traditional rivals, arrived together.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ฮั้ว[V] come to terms, See also: arrive at an agreement, Example: กลุ่มนักลงทุนต่างชาติถูกจับตาว่าจะเข้ามาฮั้วในการประมูลการก่อสร้างรถไฟใต้ดิน, Thai definition: รวมหัวกันประมูล โดยผลัดกันประมูลได้และแบ่งกำไรกัน
มาสาย[V] arrive late, See also: follow banker's hours, Ant. มาเช้า, Example: ปกติเขาจะมาทำงานเช้ากว่าคนอื่นๆ แต่ทำไมวันนี้จึงมาสาย, Thai definition: มาหลังเวลาเช้าแต่ก่อนเที่ยง
มาสาย[V] arrive late, See also: come late, Syn. มาช้า, มาล่า, Ant. มาเร็ว, Example: นักเรียนคนใดมาหลังเวลา 8.00 น. ถือว่ามาสาย, Thai definition: มาหลังเวลาที่กำหนด
มาถึง[V] reach at, See also: arrive at, Example: ผมมาถึงก่อนเวลาประมาณ 15 นาที
มา[V] arrive, See also: come, reach, show up, turn up, Example: เขามาตั้งแต่เมื่อตอนเช้ามืดแล้ว, Thai definition: เคลื่อนออกจากที่, ตรงกันข้ามกับ ไป
ตก[V] come to, See also: arrive, Syn. มาถึง, Example: Microsoft Windows เวอร์ชัน 3.0 ตกมาถึงเมืองไทยเมื่อประมาณเดือนมิถุนายนที่ผ่านมานี้เอง
ถึง[V] reach, See also: arrive, get to, Syn. บรรลุจุดหมาย, ลุ, บรรลุ, Example: ทุกคนถึงที่หมายอย่างปลอดภัย, Thai definition: ไปจนอยู่ที่จุดหมาย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อะลุ้มอล่วย[v.] (alum-alūay) EN: compromise ; give in ; accommodate ; give and take ; make a concession   FR: transiger ; composer ; arriver à un compromis ; concilier des opinions
บัตรขาเข้า[n. exp.] (bat khākhao) EN: (immigration) arrival card   FR: carte d'arrivée [f] ; volet arrivée de la carte d'immigration [m]
ฉุก[v.] (chuk) EN: occur instantaneously ; happen instanly   FR: survenir ; arriver soudainement
ฝนจะตก[xp] (fon ja tok) FR: il va pleuvoir ; la pluie va arriver
จู่ ๆ ก็มา[v. exp.] (jū-jū kø mā) EN: come suddenly ; come all of a sudden   FR: arriver soudainement ; se produire soudainement
การมาถึง[n.] (kān mā theung) EN: arrival   FR: arrivée [f]
เกษียณ[v.] (kasīen) EN: retire ; be retired ; superannuate   FR: arriver à son terme ; finir ; terminer ; prendre sa retraite
ครบกำหนด[v.] (khrop kamnot) EN: expire ; be over ; be due ; become due   FR: expirer ; arriver à échéance
เกิด[v.] (koēt) EN: happen ; produce ; take place ; take birth ; arise ; originate   FR: arriver ; se produire ; avoir lieu ; apparaître ; surgir ; survenir ; prendre naissance ; éclater
เกิดอะไรขึ้น[xp] (koēt arai kheun) EN: what happened ?   FR: que s'est-il passé ? ; qu'est-il arrivé ?

CMU English Pronouncing Dictionary
ARRIVE    ER0 AY1 V
ARRIVED    ER0 AY1 V D
ARRIVES    ER0 AY1 V Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
arrive    (v) (@1 r ai1 v)
arrived    (v) (@1 r ai1 v d)
arrives    (v) (@1 r ai1 v z)

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
届く[とどく, todoku] Thai: (สินค้า หรือ สิ่งของ)ส่งถึง(ผู้รับ) English: arrive

Japanese-English: EDICT Dictionary
お見えになる;御見えになる[おみえになる, omieninaru] (exp) (hon) to arrive [Add to Longdo]
たどり着く(P);辿り着く;辿りつく[たどりつく, tadoritsuku] (v5k,vi) to struggle on to; to arrive somewhere after a struggle; to grope along to; to barely manage to reach; to finally arrive at; to finally hit on (e.g. an idea); (P) [Add to Longdo]
もうすっかり[, mousukkari] (exp) already completed (arrived, happened, etc.); (P) [Add to Longdo]
アライブ[, araibu] (adj-f) (1) alive; (vs) (2) to arrive [Add to Longdo]
一番乗り[いちばんのり, ichibannori] (n,vs) leader of a charge; first to arrive; (P) [Add to Longdo]
稲負鳥[いなおおせどり, inaoosedori] (n) (arch) (See 鶺鴒) migratory bird that arrives in autumn (unknown species; perhaps a wagtail) [Add to Longdo]
駅に着く[えきにつく, ekinitsuku] (exp,v5k) to arrive at the station [Add to Longdo]
掛かる(P);懸かる(P);掛る;懸る[かかる, kakaru] (v5r,vi) (1) (See 時間がかかる) to take; (v5r) (2) to hang; (3) (See お目にかかる) to come into view; to arrive; (4) to come under (a contract, a tax); (5) to start (engines, motors); (6) to attend; to deal with; to handle; (v5r,aux-v) (7) to have started to; to be on the verge of; (8) to overlap (e.g. information in a manual); to cover; (9) to (come) at; (10) (See 鍵がかかる) to be fastened; (11) to be covered (e.g. with dust, a table-cloth, etc.); (12) (See 罠にかかる) to be caught in; (13) (See 電話が掛かる) to get a call; (14) to depend on; (P) [Add to Longdo]
帰り着く[かえりつく, kaeritsuku] (v5k,vi) to arrive home; to return [Add to Longdo]
近着[きんちゃく, kinchaku] (n) newly arrived [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
抵达[dǐ dá, ㄉㄧˇ ㄉㄚˊ, / ] arrive; reach (a destination) [Add to Longdo]
[zhì, ㄓˋ, ] arrive; most; to; until [Add to Longdo]
[zhǒng, ㄓㄨㄥˇ, ] arrive; follow; heel [Add to Longdo]
[dá, ㄉㄚˊ, ] arrive at; reach; intelligent; variant of 達|达 [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Arrive \Ar*rive"\, v. i. [imp. & p. p. {Arrived}; p. pr. & vb.
   n. {Arriving}.] [OE. ariven to arrive, land, OF. ariver, F.
   arriver, fr. LL. arripare, adripare, to come to shore; L. ad
   + ripa the shore or sloping bank of a river. Cf. {Riparian}.]
   1. To come to the shore or bank. In present usage: To come in
    progress by water, or by traveling on land; to reach by
    water or by land; -- followed by at (formerly sometimes by
    to), also by in and from. "Arrived in Padua." --Shak.
    [1913 Webster]
 
       [[AE]neas] sailing with a fleet from Sicily, arrived
       . . . and landed in the country of Laurentum.
                          --Holland.
    [1913 Webster]
 
       There was no outbreak till the regiment arrived at
       Ipswich.               --Macaulay.
    [1913 Webster]
 
   2. To reach a point by progressive motion; to gain or compass
    an object by effort, practice, study, inquiry, reasoning,
    or experiment.
    [1913 Webster]
 
   {To arrive at}, or attain to.
    [1913 Webster]
 
       When he arrived at manhood.      --Rogers.
    [1913 Webster]
 
       We arrive at knowledge of a law of nature by the
       generalization of facts.       --McCosh.
    [1913 Webster]
 
       If at great things thou wouldst arrive. --Milton.
    [1913 Webster]
 
   3. To come; said of time; as, the time arrived.
    [1913 Webster]
 
   4. To happen or occur. [Archaic]
    [1913 Webster]
 
       Happy! to whom this glorious death arrives.
                          --Waller.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Arrive \Ar*rive"\, n.
   Arrival. [Obs.] --Chaucer.
   [1913 Webster]
 
      How should I joy of thy arrive to hear! --Drayton.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Arrive \Ar*rive"\, v. t.
   1. To bring to shore. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       And made the sea-trod ship arrive them. --Chapman.
    [1913 Webster]
 
   2. To reach; to come to. [Archaic]
    [1913 Webster]
 
       Ere he arrive the happy isle.     --Milton.
    [1913 Webster]
 
       Ere we could arrive the point proposed. --Shak.
    [1913 Webster]
 
       Arrive at last the blessed goal.   --Tennyson.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 arrive
   v 1: reach a destination; arrive by movement or progress; "She
      arrived home at 7 o'clock"; "She didn't get to Chicago
      until after midnight" [syn: {arrive}, {get}, {come}] [ant:
      {go away}, {go forth}, {leave}]
   2: succeed in a big way; get to the top; "After he published his
     book, he had arrived"; "I don't know whether I can make it in
     science!"; "You will go far, my boy!" [syn: {arrive}, {make
     it}, {get in}, {go far}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top