Search result for

arrive

(67 entries)
(0.0165 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -arrive-, *arrive*. Possible hiragana form: あっりう゛ぇ
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
arrive    [VI] เกิด, See also: กำเนิด
arrive    [VI] แก้ปัญหาได้, See also: หาทางออกได้
arrive    [VI] ประสบความสำเร็จ (ไม่เป็นทางการ), See also: ถึง, Syn. achieve success, grow famous
arrive    [VI] มาถึง, See also: ถึง, ส่งถึง, Syn. come, enter, reach, Ant. leave, depart
arrive    [VI] มีใช้, See also: ปรากฏ, Syn. appear
arrive    [VI] เริ่มต้น, See also: เริ่ม
arrive at    [PHRV] มาถึง (สถานที่)
arrive in    [PHRV] มาถึง (สถานที่)
arrive on the scene    [PHRV] โผล่, See also: ปรากฏตัว

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
arrived demaged valueมูลค่า ณ ปลายทางหลังเสียหาย [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
arrived shipเรือเข้าเขตท่า [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
arrived sound valueมูลค่าไม่เสียหาย ณ ปลายทาง [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
arriveI arrived in London.
arriveI arrived at the station.
arriveThe moment I arrived home, I went to bed.
arriveI arrived at school on time.
arriveI arrived outside the dressing room.
arriveI had no sooner arrived in Kyoto than I fell ill.
arriveI arrived at the stadium at 4:00 p.m., but the game had already started.
arriveI just arrived now.
arriveI arrived at Narita Airport this morning.
arriveI arrived here safely early this morning.

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
arrive(อะไรว') vi. มาถึง,มา,บรรลุถึง,ปรากฎ,ขึ้นฝั่ง -arriver n., Syn. come ###A. depart
arrivederci(อาร์รีวีเดอ'ซี่) interj. (Italian) จนกว่าเราจะพบกันอีก., Syn. a rivederci

English-Thai: Nontri Dictionary
arrive(vi) มาถึง,ไปถึง,บรรลุถึง,ปรากฏ

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ฮั้ว    [V] come to terms, See also: arrive at an agreement, Example: กลุ่มนักลงทุนต่างชาติถูกจับตาว่าจะเข้ามาฮั้วในการประมูลการก่อสร้างรถไฟใต้ดิน, Thai definition: รวมหัวกันประมูล โดยผลัดกันประมูลได้และแบ่งกำไรกัน
มาสาย    [V] arrive late, See also: follow banker's hours, Ant. มาเช้า, Example: ปกติเขาจะมาทำงานเช้ากว่าคนอื่นๆ แต่ทำไมวันนี้จึงมาสาย, Thai definition: มาหลังเวลาเช้าแต่ก่อนเที่ยง
มาสาย    [V] arrive late, See also: come late, Syn. มาช้า, มาล่า, Ant. มาเร็ว, Example: นักเรียนคนใดมาหลังเวลา 8.00 น. ถือว่ามาสาย, Thai definition: มาหลังเวลาที่กำหนด
มาถึง    [V] reach at, See also: arrive at, Example: ผมมาถึงก่อนเวลาประมาณ 15 นาที
มา    [V] arrive, See also: come, reach, show up, turn up, Example: เขามาตั้งแต่เมื่อตอนเช้ามืดแล้ว, Thai definition: เคลื่อนออกจากที่, ตรงกันข้ามกับ ไป
ตก    [V] come to, See also: arrive, Syn. มาถึง, Example: Microsoft Windows เวอร์ชัน 3.0 ตกมาถึงเมืองไทยเมื่อประมาณเดือนมิถุนายนที่ผ่านมานี้เอง
ถึง    [V] reach, See also: arrive, get to, Syn. บรรลุจุดหมาย, ลุ, บรรลุ, Example: ทุกคนถึงที่หมายอย่างปลอดภัย, Thai definition: ไปจนอยู่ที่จุดหมาย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อะลุ้มอล่วย[v.] (alum-alūay) EN: compromise ; give in ; accommodate ; give and take ; make a concession   FR: transiger ; composer ; arriver à un compromis ; concilier des opinions
บัตรขาเข้า[n. exp.] (bat khākhao) EN: (immigration) arrival card   FR: carte d'arrivée [f] ; volet arrivée de la carte d'immigration [m]
ฉุก[v.] (chuk) EN: occur instantaneously ; happen instanly   FR: survenir ; arriver soudainement
ฝนจะตก[xp] (fon ja tok) FR: il va pleuvoir ; la pluie va arriver
จู่ ๆ ก็มา[v. exp.] (jū-jū kø mā) EN: come suddenly ; come all of a sudden   FR: arriver soudainement ; se produire soudainement
การมาถึง[n.] (kān mā theung) EN: arrival   FR: arrivée [f]
เกษียณ[v.] (kasīen) EN: retire ; be retired ; superannuate   FR: arriver à son terme ; finir ; terminer ; prendre sa retraite
ครบกำหนด[v.] (khrop kamnot) EN: expire ; be over ; be due ; become due   FR: expirer ; arriver à échéance
เกิด[v.] (koēt) EN: happen ; produce ; take place ; take birth ; arise ; originate   FR: arriver ; se produire ; avoir lieu ; apparaître ; surgir ; survenir ; prendre naissance ; éclater
เกิดอะไรขึ้น[xp] (koēt arai kheun) EN: what happened ?   FR: que s'est-il passé ? ; qu'est-il arrivé ?

CMU English Pronouncing Dictionary
ARRIVE    ER0 AY1 V
ARRIVED    ER0 AY1 V D
ARRIVES    ER0 AY1 V Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
arrive    (v) (@1 r ai1 v)
arrived    (v) (@1 r ai1 v d)
arrives    (v) (@1 r ai1 v z)

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
届く[とどく, todoku] Thai: (สินค้า หรือ สิ่งของ)ส่งถึง(ผู้รับ) English: arrive

Japanese-English: EDICT Dictionary
お見えになる;御見えになる[おみえになる, omieninaru] (exp) (hon) to arrive [Add to Longdo]
たどり着く(P);辿り着く;辿りつく[たどりつく, tadoritsuku] (v5k,vi) to struggle on to; to arrive somewhere after a struggle; to grope along to; to barely manage to reach; to finally arrive at; to finally hit on (e.g. an idea); (P) [Add to Longdo]
もうすっかり[, mousukkari] (exp) already completed (arrived, happened, etc.); (P) [Add to Longdo]
アライブ[, araibu] (adj-f) (1) alive; (vs) (2) to arrive [Add to Longdo]
一番乗り[いちばんのり, ichibannori] (n,vs) leader of a charge; first to arrive; (P) [Add to Longdo]
稲負鳥[いなおおせどり, inaoosedori] (n) (arch) (See 鶺鴒) migratory bird that arrives in autumn (unknown species; perhaps a wagtail) [Add to Longdo]
駅に着く[えきにつく, ekinitsuku] (exp,v5k) to arrive at the station [Add to Longdo]
掛かる(P);懸かる(P);掛る;懸る[かかる, kakaru] (v5r,vi) (1) (See 時間がかかる) to take; (v5r) (2) to hang; (3) (See お目にかかる) to come into view; to arrive; (4) to come under (a contract, a tax); (5) to start (engines, motors); (6) to attend; to deal with; to handle; (v5r,aux-v) (7) to have started to; to be on the verge of; (8) to overlap (e.g. information in a manual); to cover; (9) to (come) at; (10) (See 鍵がかかる) to be fastened; (11) to be covered (e.g. with dust, a table-cloth, etc.); (12) (See 罠にかかる) to be caught in; (13) (See 電話が掛かる) to get a call; (14) to depend on; (P) [Add to Longdo]
帰り着く[かえりつく, kaeritsuku] (v5k,vi) to arrive home; to return [Add to Longdo]
近着[きんちゃく, kinchaku] (n) newly arrived [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
抵达[dǐ dá, ㄉㄧˇ ㄉㄚˊ, / ] arrive; reach (a destination) [Add to Longdo]
[zhì, ㄓˋ, ] arrive; most; to; until [Add to Longdo]
[zhǒng, ㄓㄨㄥˇ, ] arrive; follow; heel [Add to Longdo]
[dá, ㄉㄚˊ, ] arrive at; reach; intelligent; variant of 達|达 [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Arrive \Ar*rive"\, v. i. [imp. & p. p. {Arrived}; p. pr. & vb.
   n. {Arriving}.] [OE. ariven to arrive, land, OF. ariver, F.
   arriver, fr. LL. arripare, adripare, to come to shore; L. ad
   + ripa the shore or sloping bank of a river. Cf. {Riparian}.]
   1. To come to the shore or bank. In present usage: To come in
    progress by water, or by traveling on land; to reach by
    water or by land; -- followed by at (formerly sometimes by
    to), also by in and from. "Arrived in Padua." --Shak.
    [1913 Webster]
 
       [[AE]neas] sailing with a fleet from Sicily, arrived
       . . . and landed in the country of Laurentum.
                          --Holland.
    [1913 Webster]
 
       There was no outbreak till the regiment arrived at
       Ipswich.               --Macaulay.
    [1913 Webster]
 
   2. To reach a point by progressive motion; to gain or compass
    an object by effort, practice, study, inquiry, reasoning,
    or experiment.
    [1913 Webster]
 
   {To arrive at}, or attain to.
    [1913 Webster]
 
       When he arrived at manhood.      --Rogers.
    [1913 Webster]
 
       We arrive at knowledge of a law of nature by the
       generalization of facts.       --McCosh.
    [1913 Webster]
 
       If at great things thou wouldst arrive. --Milton.
    [1913 Webster]
 
   3. To come; said of time; as, the time arrived.
    [1913 Webster]
 
   4. To happen or occur. [Archaic]
    [1913 Webster]
 
       Happy! to whom this glorious death arrives.
                          --Waller.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Arrive \Ar*rive"\, n.
   Arrival. [Obs.] --Chaucer.
   [1913 Webster]
 
      How should I joy of thy arrive to hear! --Drayton.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Arrive \Ar*rive"\, v. t.
   1. To bring to shore. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       And made the sea-trod ship arrive them. --Chapman.
    [1913 Webster]
 
   2. To reach; to come to. [Archaic]
    [1913 Webster]
 
       Ere he arrive the happy isle.     --Milton.
    [1913 Webster]
 
       Ere we could arrive the point proposed. --Shak.
    [1913 Webster]
 
       Arrive at last the blessed goal.   --Tennyson.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 arrive
   v 1: reach a destination; arrive by movement or progress; "She
      arrived home at 7 o'clock"; "She didn't get to Chicago
      until after midnight" [syn: {arrive}, {get}, {come}] [ant:
      {go away}, {go forth}, {leave}]
   2: succeed in a big way; get to the top; "After he published his
     book, he had arrived"; "I don't know whether I can make it in
     science!"; "You will go far, my boy!" [syn: {arrive}, {make
     it}, {get in}, {go far}]

Are you satisfied with the result?

Go to Top