Search result for

skifahren

(56 entries)
(0.0209 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -skifahren-, *skifahren*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา skifahren มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *skifahren*)
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It seems to me that the skiing up here would be fantastic.Scheint mir als könne man hier fantastisch SkifahrenThe Shining (1980)
We're trying to get over there, do some skiing.Wir wollen da zum Skifahren hin. Stripes (1981)
Look, if we'd gone skiing... I would've been sleeping on a cold floor somewhere.Wären wir Skifahren gegangen, hätte ich eh irgendwo auf dem kalten Boden gepennt. The Last American Virgin (1982)
Unfortunately the skiing was very disappointing this year, was it not?Leider war das Skifahren dieses Jahr sehr enttäuschend, oder? Service Above and Beyond (1983)
Like skiing, except for booby traps.Wie Skifahren, abgesehen von den Sprengladungen. The Survivors (1983)
Schussing, hot buttered rum... après-ski?Skifahren, heißer Butterrum? Après-Ski? Eine Minute. Illustrated Steele (1985)
She went skiing.Sie ist Skifahren gegangen. St. Elmo's Fire (1985)
Well, are you willing to admit now that skiing is dangerous?Gibst du jetzt zu, dass Skifahren gefährlich ist? SkifahrenOut in the Cold (1987)
Never took me skiing.Du hast mich nie zum Skifahren mitgenommen. Promises to Keep (1987)
I'm skiing in Tahoe.Ich bin in Tahoe beim SkifahrenThe Seven-Month Itch: Part 2 (1988)
He's going skiing at a resort, where the greatest danger is an overpopulated hot tub.Der geht in einen Ferienort zum Skifahren, wo die größte Gefahr Überbevölkerung im Whirlpool ist. Mask of the Wolf (1988)
- Skiing in the Denubian Alps.- Skifahren auf dem Holodeck, Sir. Angel One (1988)
I took you skiing, and we played tennis.Wir gingen Skifahren, spielten Tennis. The Bourne Identity (1988)
I'm just on my way to the gym and I thought I'd stop by and see if maybe you wanna go skiing.Ich bin auf dem Weg ins Fitnessstudio und dachte, ich schau mal rein und frag dich, ob wir Skifahren gehen wollen. Fogged In (1989)
-Skiing and sitting in the sun.- Skifahren und in der Sonne sitzen. White Hunter Black Heart (1990)
I bet you never thought you'd live to see your own daughter go off to the mountains.Ja. Ihr hättet es wohl nie für möglich gehalten, dass eure Tochter zum Skifahren in die Berge fährt. I Gotta Be Me (1990)
Look, I know this is gonna sound corny but I had this kind of plan that you and I would have this incredibly profound talk about all the things that were gonna happen when you were about to go skiing.Ich weiß, es klingt vielleicht kitschig, aber ich hatte den Plan, dass wir beide über all die Dinge reden, die passieren können, wenn du irgendwann mal vorhast, Skifahren zu gehen. I Gotta Be Me (1990)
Reached for comment on the ski slopes of Vermont, the president is said to be, and I quote, "intensely concerned".Der Präsident, der sich gerade zum Skifahren in Vermont aufhält, äußerte seine Betroffenheit. The Silence of the Lambs (1991)
My dear sister Ashton. She was, uh, killed while skiing in Switzerland.Sie wurde beim Skifahren in der Schweiz getötet. Strictly Business (1991)
Did you injure yourself on that ski slope?Haben Sie sich verletzt... beim SkifahrenBatman Returns (1992)
- Love skiing.- Ich liebe SkifahrenMemoirs of an Invisible Man (1992)
Charlie, how do you feel about skiing? You in the mood for the white-bosomed slopes of Vermont?Charlie, was hältst du vom Skifahren und den schneebedeckten Abhängen Vermonts? Scent of a Woman (1992)
Where you guys going skiing again?Wohin geht ihr SkifahrenScent of a Woman (1992)
Hey, guys, ready to go skiing?Hey, Jungs, freut ihr euch aufs SkifahrenI Want My Psycho Dad: Part 2 (1994)
Skiing?Beim SkifahrenGoldenEye (1995)
Hey, Jimmy, look at this.Mein Sohn lädt mich über Weihnachten zum Skifahren in Vermont ein. - Klingt doch toll. Home Is Where the Hurt Is (1995)
I'm getting ready for the water skiing.Ich übe WasserskifahrenThe One with the Two Parties (1996)
- You going skiing?- Gehst du SkifahrenHigh School Confidential (1996)
Oh, on the contrary, I love to ski.Ich liebe SkifahrenMacrocosm (1996)
Because my sister says we can spend the weekend at her cabin, skiing.Meine Schwester sagt, wir könnten ihre Hütte haben und SkifahrenThe One Without the Ski Trip (1997)
We're, um, sort of invited to go skiing.Wir wurden zum Skifahren eingeladen. The One Without the Ski Trip (1997)
You been skiing?Warst du skifahrenThe School of Flesh (1998)
Do you want to go skiing on Friday?Kommst du Freitag mit SkifahrenCro-Magnon (1998)
- Have fun.- Viel Spaß beim SkifahrenCro-Magnon (1998)
-... I'm skiing.- ...ich wäre zum SkifahrenThe Bone Collector (1999)
They just produce kids... and talk about work, the nursery, baby food, nappies, holidays, where to rent or buy a house, skiing, beaches, family.Sie reden ständig über die Arbeit, Kinder, Krippen, Babynahrung, Windeln, Ferien, Miethäuser, Hauskäufe, Skifahren, das Meer, Familie... The New Eve (1999)
The mountains are a must. It's important for the air, and for winter skiing for the children.Berge brauche ich unbedingt wegen der guten Luft, zum Skifahren und für die Kinder. Les passagers (1999)
It's like skiing. If you go too fast, you end up getting hurt.Wie beim Skifahren, wenn man zu schnell ist, verletzt man sich. Heroes' Mountain (2002)
For me, skiing isn't really the best part.Mir geht es nicht hauptsächlich um das SkifahrenOne Hundred Tears (2002)
I was with Lisa again... except this time we were snow-sailing in New Zealand.Ich war wieder mit Lisa zusammen, außer dass wir dieses Mal zum Skifahren in Neuseeland waren. The Crossing (2003)
I know I'm going to like skiing a lot.Ich weiß, dass mir Skifahren sehr gefallen wird. Bridget Jones: The Edge of Reason (2004)
Skiing maybe.Skifahren vielleicht. 5x2 (2004)
Isn't he too young for skiing?-Ist er zum Skifahren nicht zu klein? 5x2 (2004)
Ever see a Mexican cross country skiing?Hast du je einen Mexikaner beim Cross Country Skifahren gesehen? The Return of James Battle (2004)
Madame the boss is off skiing.Madame Francard ist SkifahrenHouse of Voices (2004)
- Auto, motorcycle, skiing.-Auto, Motorrad, SkifahrenMy Other Left Foot (2004)
They thought he was on vacation, skiing with his kid.Sie dachten, er sei mit seinem Kind SkifahrenHawks and Handsaws (2004)
The last XXX, he could ski, surf, do all kinds of stunts.Der letzte Triple X konnte skifahren, surfen, alle coolen Stunts. xXx: State of the Union (2005)
It's like skiing.Das ist wie mit dem SkifahrenSnow White (2005)
I did wanna learn how to ski, and the Jacuzzi does sound nice.Ich wollte schon immer Skifahren lernen. Slippery Slope (2005)

German-Thai: Longdo Dictionary
skifahren(vi) |fuhr ski, ist skigefahren| เล่นสกี
skifahren(vi) |fährt ski, fuhr ski, ist skigefahren| เล่นสกี

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
queren (Hang; Bergsteigen; Skifahren)to traverse [Add to Longdo]
wedeln (Skifahren)to wedel [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top