ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

artificially

AA2 R T AH0 F IH1 SH AH0 L IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -artificially-, *artificially*, artificial
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: Longdo Dictionary
artificially(adv) ปลอมๆ, ทำขึ้น, ไม่ใช่ของจริง

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Did you know your sister's opinion about artificially prolonging life?คุณพอจะทราบทัศนคติของน้องคุณ เกี่ยวกับการต่อชีวิตไว้มั้ยครับ Just Like Heaven (2005)
Xander, we were both artificially created.ซานเดอร์ เราทั้งสองต่างก็ถูกสังเคราะห์ขึ้นมา Appleseed Ex Machina (2007)
advanced, rapid aging, like the disease called progeria, can be induced artificially by manipulating the pituitary gland.การเติบโต, เร่งให้โต, เหมือนเชื้อโรคที่เรียกว่า โพรจิเรีย, มันสามารถสร้างตัวมันเองได้ โดยการไปจัดการที่แกนต่อมใต้สมอง The Same Old Story (2008)
The leader of the resistance, fighting artificially intelligent machines, determined to annihilate the human race.ผู้นำการต่อต้าน จักรกลต่อสู้อัจฉริยะสมองกล ซึ่งมุ่งมั่นจะทำลายล้าง Pilot (2008)
is it possible to artificially synthesize Midkine?เป็นไปได้ไหมที่จะสร้างโปรตินสังเคราะห์เทียมขึ้นมาใช้ได้เอง Death Note: L Change the World (2008)
The engineering comprehension necessary to artificially create a black hole may suggest an answer.คำตอบอยู่ของคำถามนี้อยู่ที่องค์ความรู้ด้านวิศวกรรมที่จำเป็นต่อการจำลองสร้างหลุมดำ อาจแนะนำให้คำตอบ Star Trek (2009)
Once computers have the power to simulate artificially intelligent beings inside a photorealistic representation of planet earth, the ramifications are truly profound.ถ้าผมไม่สามารถบอกความแตกต่าง ระหว่างคำถามตอบมนุษย์ และคอมพิวเตอร์ตอบคำถาม Is There a Creator? (2010)
By artificially increasing their intelligence?โดยเพิ่มความฉลาดเหรอ School's Out (2012)
I'm worried someone's been artificially inflating the returns, ผมกังวลว่ามีใครบางคน ปลอมแปลงเอกสาร ค่าตอบแทนของบริษัท Resurrection (2012)
Normally, that would be a forensic countermeasure, artificially accelerating infestation of the corpse.โดยทั่วไปหนอนแมลงมีประโยชน์ในการ ประมาณเวลาเน่าสลายของศพ Perennials (2012)
Element Software is proud to introduce the first Artificially Intelligent Operating System.Element Software" ภูมิใจเสนอ ภูมิใจเสนอ ระบบปฏิบัติการ ที่ชาญฉลาด Her (2013)
Mr. Theodore Twombly, welcome to first Artificially Intelligent Operating System OS1. we would like to ask you a few questions before starting the OS.คุณ ธีโอดอร์ ทอมบลี ยินดีต้อนรับเข้าสู่ ระบบปฏิบัติการเพื่อนมุนษย์แห่งแรกของโลก OS1 เราต้องการที่จะถามคำถาม พื้นฐานเล็กน้อย Her (2013)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ดุ้งดิ้ง(adv) swaggeringly, See also: artificially, Syn. สะบัดสะบิ้ง, เล่นตัว, ดีดดิ้น, ตุ้งติ้ง, Example: เธอเดินดุ้งดิ้งออกไปจากห้อง

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
ARTIFICIALLY AA2 R T AH0 F IH1 SH AH0 L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
artificially (a) ˌaːtɪfˈɪʃəliː (aa2 t i f i1 sh @ l ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
吊り上げる;釣り上げる;つり上げる;釣上げる[つりあげる, tsuriageru] (v1, vt) (1) to raise; to lift; to hang up; to suspend; (2) to (artificially, deliberately) raise prices; (3) (釣り上げる, 釣上げる only) to pull in (fish) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Artificially \Ar`ti*fi"cial*ly\, adv.
   1. In an artificial manner; by art, or skill and contrivance,
    not by nature.
    [1913 Webster]
 
   2. Ingeniously; skillfully. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       The spider's web, finely and artificially wrought.
    --Tillotson.
    [1913 Webster]
 
   3. Craftily; artfully. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       Sharp dissembled so artificially. --Bp. Burnet.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 artificially
   adv 1: not according to nature; not by natural means;
       "artificially induced conditions" [syn: {artificially},
       {unnaturally}, {by artificial means}] [ant: {naturally}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top