ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

สมมุติ

   
57 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -สมมุติ-, *สมมุติ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สมมุติ[V] suppose, See also: assume, Syn. คาดว่า, คิดว่า, ถือเอาว่า, สมมติ
สมมุติฐาน[N] hypothesis, Syn. สมมติฐาน
สมมุติฐาน[N] hypothesis, Example: อาการทางประสาทส่วนใหญ่มีสมมุติฐานเนื่องมาจากความวิตกกังวลใจ และความรู้สึกสำนึกผิดที่เกิดจากความขัดแย้งในใจ, Thai definition: ข้อสมมุติที่ใช้เป็นมูลฐานแห่งการหาเหตุผล การทดลอง หรือการวิจัย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
hypothesisสมมุติฐาน [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
accretion hypothesisสมมุติฐานการพอกพูน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
alternate hypothesis; alternative hypothesisสมมุติฐานทางเลือก [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
alternative hypothesis; alternate hypothesisสมมุติฐานทางเลือก [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
null hypothesisสมมุติฐานว่าง [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
parametric hypothesisสมมุติฐานอิงพารามิเตอร์ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
apostropheสมมุติภาวะ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Acetylcholine Hypothesisสมมุติฐานเกี่ยวกับอะเซทีลโคลีนย์ [การแพทย์]
Amine Hypothesisสมมุติฐานเกี่ยวกับอะมีน [การแพทย์]
Chemical Hypothesisสมมุติฐานทางเคมี,สมมุติฐานเคมี [การแพทย์]
Gaussian Assumptionสมมุติฐานเกี่ยวกับธรรมชาติของข้อมูล [การแพทย์]
Indoleamine Hypothesisสมมุติฐานเกี่ยวกับอินโดลย์อะมีน [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- Supposing we're wrong?- สมมุติว่าเราผิดหรือเปล่า? 12 Angry Men (1957)
- Supposing this building fell on my head?- สมมุติว่าอาคารหลังนี้ลงบนหัวของฉันได้อย่างไร 12 Angry Men (1957)
Supposing we go once around the table?สมมุติว่าเราไปอีกรอบโต๊ะได้หรือไม่ 12 Angry Men (1957)
All right, let's say, for a minute, that you saw God--ตกลง สมมุติกัน 1 นาทีว่าคุณพบพระเจ้า Oh, God! (1977)
Suppose we ain't got no union cards, and we go in and start playing anyway?สมมุติว่าพวกเราไม่มีบัตรสหภาพและพวกเราจะเล่นนอกจากนั้น The Blues Brothers (1980)
We Parliament members have been begging the public to bear with us while we straighten out the former Prime Minister's historic tax reform blunders, so where, exactly, are we supposed to get that kind of money?เราสมาชิกรัฐสภาขอให้อดทน กับเหตุการณ์สาธารณะที่เกิดกับเรา... ...ขณะที่เราตรงออกจากรูปแบบการปฎิรูปภาษี ของการผิดพลาดจากรัฐมนตรีท่านแรก ดังนั้นที่ไหน, ความเป็นจริง, คือเราสมมุติการ ได้รับชนิดของเงินหรือไม่? Akira (1988)
What's that supposed to mean?สมมุติว่ามันเป็นไปได้ละ? Akira (1988)
Making up these superheroes of my own....สมมุติว่า... ...ตัวเองเป็นยอดมนุษย์ Punchline (1988)
Suppose I do. What's it to you?สมมุติว่ารู้จักล่ะ ลุงจะทำอะไรเหรอ Of Mice and Men (1992)
Suppose I went in with you fellas.สมมุติฉันขอไปอยู่ด้วยกับพวกนายล่ะ Of Mice and Men (1992)
What if these kids are involved in some kind of a cult and that man knows something about it?ฉันคิดว่า มีบางอย่างเคยอยู่ที่นั่น อาจจะ... เป็นการบูชายันสักอย่าง สมมุติว่าเด็กพวกนั้น ร่วมประกอบพีธีอะไรบางอย่าง Deep Throat (1993)
May I assume that... the upshot of all this is that you will not be easing gracefully into retirement?ขอฉันสมมุตินะว่า ผลสรุปของเรื่องทั้งหมดนี้ ก็คือคุณจะไม่ยอมเกษียณอย่างสงบใช่ไหม Don Juan DeMarco (1994)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
สมมุติ[v.] (sommut) EN: suppose ; assume   FR: supposer ; imaginer
สมมุติฐาน[n.] (sommuttithān) EN: assumption ; hypothesis   FR: supposition [f] ; hypothèse [f]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
hypothesis[N] ข้อสันนิษฐาน, See also: สมมุติฐาน
postulate[N] สมมุติฐาน, Syn. assumption
presupposition[N] สมมุติฐาน, See also: ข้อสันนิษฐาน, Syn. assumption
suppose[VT] สมมุติ, See also: เดา, คาดการณ์, ทึกทักเอา, คาดคะเน, Syn. assume, guess, conjecture, presume
supposing[CONJ] สมมุติว่า, See also: ในกรณีที่ว่า, Syn. if, in case that, granting that, presuming
suppositive[ADJ] สมมุติเอา, See also: ทึกทักเอา, เป็นการแอบอ้าง, Syn. suppositional

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
agonic lineเส้นสมมุติบนผิวหน้าของพื้นโลกที่เชื่อมโยงทุกจุดที่การเอนลงของสนามแม่เหล้กโลกเท่ากับศูนย์ (an imaginary line)
allegorise(แอล' ลิกะไรซ) vt.,vi. เปรียบเทียบ, สมมุติ,เป็นสัญลักษณ์
allegory(แอล' ลิโกรี) n. การเปรียบเทียบ, การแฝงคติ, การสมมุติ, นิทานเปรียบเทียบ, เครื่องหมาย, Syn. parable, representation)
assume(อะซูม') vt.,vi. สันนิษฐาน,นึกเอา,สมมุติ, รับ,ครอง,ยึดเอาดื้อ ๆ ,ประจำ, เข้ารับตำแหน่ง,แสดง,ปรากฎ,เสแสร้ง, Syn. embrace, adapt, don ###A. renounce,abjure)
assumption(อะซัมพฺ'เชิน) n. การสันนิษฐาน,การนึกเอา,ข้อสมมุติ,การเข้ารับตำแหน่ง,ความหยิ่ง,การเสแสร้ง,เทศกาลพระแม่ (Virgin Mary) ขึ้นสวรรค์ (conjecture, supposition)
assumptive(อะซัมพฺ'ทิฟว) adj. สันนิษฐาน, สมมุติ,หยิ่ง,โอหัง (taken for granted)
factitious(แฟคทิช'เชิส) adj. ไม่ใช่ธรรมชาติ,ปลอม,กุขึ้นเอง,ทำด้วยฝีมือมนุษย์,สมมุติ, See also: factitiousness n., Syn. artificial
hypothesis(ไฮพอธ'ธิชิส) n.สมมุติฐาน,ข้อสมมุติ, See also: hypothesist n. -pl,hypotheses
hypothesise(ไฮพอธ'ธิไซซ) vi.,vt. สร้างสมมุติฐาน. vi. ให้เป็นสมมุติฐานก่อน
hypothesize(ไฮพอธ'ธิไซซ) vi.,vt. สร้างสมมุติฐาน. vi. ให้เป็นสมมุติฐานก่อน

English-Thai: Nontri Dictionary
alias(n) ชื่อปลอม,นามแฝง,นามสมมุติ,สมญานาม
assume(vt) สมมุติ,สันนิษฐาน,ทึกทัก
assumption(n) การสมมุติ,การสันนิษฐาน,การทึกทัก
factitious(adj) ซึ่งกระทำขึ้น,ซึ่งแต่งขึ้น,ที่กุขึ้น,ปลอม,สมมุติ
hypothesis(n) สมมุติฐาน,การเดา
hypothetical(adj) โดยสมมุติ,ไม่มีเหตุผล,น่าสงสัย
if(con) ถ้า,แม้ว่า,เผื่อ,สมมุติว่า,ถ้าหาก
imaginary(adj) ในความนึกคิด,สมมุติขึ้น,เพ้อฝัน
make(vt) ทำ,จัดตั้ง,เตรียม,สร้าง,บรรลุ,แต่ง,สมมุติ
MAKE-make-believe(vi) ทำให้เชื่อ,สมมุติ,กุเรื่องขึ้น

German-Thai: Longdo Dictionary
angenommen(adv phrase) ถ้า, สมมุติว่า เช่น 1° Angenommen, daß es die Wahrheit ist, würde ich ihn killen. = นี่ถ้ามันเป็นเรื่องจริงนะ ฉันจะไปฆ่ามัน 2° Angenommen, daß du mitfährst, sind wir dann zu viert. = สมมุติว่าเธอไปด้วย ก็จะกลายเป็นสี่คน
angenommenสมมุติว่า (ใช้บ่งสมมุติฐาน) เช่น Angenommen, wir verpassen den Zug. Was machen wir dann? สมมุติว่าพวกเราตกรถไฟ เราควรทำอะไรต่อ

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top