ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

amplify

AE1 M P L AH0 F AY2   
27 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -amplify-, *amplify*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
amplify[VT] ขยาย, See also: ทำให้เพิ่มขึ้น, ขยายใหญ่, Syn. increase
amplify[VI] พูดหรือเขียนโดยละเอียด, Syn. expatiate
amplify[VT] เพิ่มรายละเอียด

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
amplify(แอม' พลิไฟ) vt. ขยายใหญ่ขึ้น, ขยายความ, ขยายความถี่ของการสั่นสะเทือน

English-Thai: Nontri Dictionary
amplify(vt) ขยาย,ขยายความ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Amplify any variant frequency cycle and route them to me.ขยายสัญาญคลื่นความถี่ที่มีการเคลื่อนไหว แล้วระบุเส้นทางให้ผมทราบด้วย Sky Captain and the World of Tomorrow (2004)
You think you amplify some of these memories of Sam?คุณคิดว่าคุณจะขยายความทรงจำเกี่ยวกับแซมได้? The Forgotten (2004)
Amniotic fluids have a tendency to amplify sound.น้ำคร่ำมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นตามเสียง Paradise (2008)
It's a complex combination of visual and subsonic aural stimuli ingeniously designed to amplify the electrical impulses of the brain, trapping it in an endless loop.มันเป็นการผสมผสานที่ซับซ้อน ของตัวกระตุ้นทางสายตาและหูที่มีความเร็วต่ำกว่าเสียง ที่ถูกออกแบบอย่างล้ำลึกเพื่อจะขยาย The No-Brainer (2009)
R2, amplify the signal destroyed all the battle droidsอาร์ทู ขยายสัญญาณซิ ...ทำลายพวกดรอยด์รบ Mystery of a Thousand Moons (2009)
A drug to amplify his brainwaves.ที่ขยายคลื่นสมอง Of Human Action (2009)
They amplify exponentiallyมันขยายกำลังให้กันอย่างไม่สิ้นสุด Chapter Ten 'Thanksgiving' (2009)
They amplify the spectral range.มันเพิ่มระดับการมองเห็น Watchmen (2009)
Now, he claims that he discovered how to amplify the seances.และเขาอ้างว่าเขาค้นพบวิธีติดต่อกับวิญญาณเพิ่มขึ้นอีก The Haunting in Connecticut (2009)
No, Dr. simcoe. All the two of you did was amplify it.เปล่าเลย ดร.ซิมคอร์ คุณทั้งสองคนเป็นแค่ คนเพิ่มแรงขยายให้กับมัน Revelation Zero: Part 1 (2010)
I think they're using the satellite dishes on the tops of the buildings to direct and amplify the electromagnetic energy.ผมว่าพวกมันกำลังใช้จานดาวเทียมบนยอดตึก เพื่อบังคับและเพิ่มพลังให้พลังงานแม่เหล็กไฟฟ้า The Sorcerer's Apprentice (2010)
It's designed to amplify brainwaves so it could enhance your telepathic powers, help us find other mutants for our division.มันถูกออกแบบมาให้ขยายคลื่นสมอง ...มันจะสามารถเพิ่มระดับพลังจิตของคุณขึ้น ช่วยค้นหาพวกกลายพันธุ์คนอื่นมาร่วมงาน X-Men: First Class (2011)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ขยายเสียง[V] amplify, Ant. เบาเสียง, ลดเสียง, Example: ในงานฉลองวันเกิดให้กับคุณพ่อ ผมติดตั้งลำโพงเพื่อขยายเสียงออกไปทางหน้าหมู่บ้าน, Thai definition: ทำให้เสียงดังและกระจายออกไป

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ขยายความถี่เสียง[v. exp.] (khayāi khwāmthī sīeng) EN: amplify (the sound)   FR: amplifier le son
ขยายเสียง[v.] (khayāi sīeng) EN: amplify   FR: amplifier le son

CMU English Pronouncing Dictionary
AMPLIFY AE1 M P L AH0 F AY2
AMPLIFYING AE1 M P L AH0 F AY2 IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
amplify (v) ˈæmplɪfaɪ (a1 m p l i f ai)
amplifying (v) ˈæmplɪfaɪɪŋ (a1 m p l i f ai i ng)

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Amplify \Am"pli*fy\, v. i.
   1. To become larger. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       Strait was the way at first, withouten light,
       But further in did further amplify.  --Fairfax.
    [1913 Webster]
 
   2. To speak largely or copiously; to be diffuse in argument
    or description; to dilate; to expatiate; -- often with on
    or upon. --Watts.
    [1913 Webster]
 
       He must often enlarge and amplify upon the subject
       he handles.              --South.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Amplify \Am"pli*fy\, v. t. [imp. & p. p. {Amplified}; p. pr. &
   vb. n. {Amplifying}.] [F. amplifier, L. amplificare. See
   {Ample}, {-fy}.]
   1. To render larger, more extended, or more intense, and the
    like; -- used especially of telescopes, microscopes, etc.
    [1913 Webster]
 
   2. (Rhet.) To enlarge by addition or discussion; to treat
    copiously by adding particulars, illustrations, etc.; to
    expand; to make much of.
    [1913 Webster]
 
       Troilus and Cressida was written by a Lombard
       author, but much amplified by our English
       translator.              --Dryden.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 amplify
   v 1: increase in size, volume or significance; "Her terror was
      magnified in her mind" [syn: {magnify}, {amplify}]
   2: to enlarge beyond bounds or the truth; "tended to romanticize
     and exaggerate this `gracious Old South' imagery" [syn:
     {overstate}, {exaggerate}, {overdraw}, {hyperbolize},
     {hyperbolise}, {magnify}, {amplify}] [ant: {downplay},
     {minimise}, {minimize}, {understate}]
   3: exaggerate or make bigger; "The charges were inflated" [syn:
     {inflate}, {blow up}, {expand}, {amplify}]
   4: increase the volume of; "amplify sound"

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top