ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

dim

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -dim-, *dim*
Possible hiragana form: ぢん
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
dim(adj) โง่ (คำไม่เป็นทางการ), See also: เบาปัญญา, ไร้สมอง, Syn. unintelligent, Ant. intelligent, smart, bright
dim(vt) ทำให้สลัว, See also: ทำให้มัว, ทำให้เลือนลาง, Syn. bedim
dim(adj) มัว, See also: สลัว, ไม่สว่าง, ไม่แจ่มชัด, ครึ้ม, ทึบ, Syn. filmy, hazy, foggy, thick, unpolished, Ant. distinct, clear, unclouded, bright
dim(vi) สลัว, See also: มัว, หรี่ลง, Syn. bedim
dim(adj) หมดหวัง, See also: ไม่มีความหวัง, ท้อแท้
dime(n) เหรียญ 10 เซนต์ (ของสหรัฐและแคนาดา)
dim up(phrv) หรี่แสงลงทีละน้อย, See also: ทำให้แสงน้อยลง
dimple(vt) ทำให้เกิดรอยบุ๋มที่แก้ม
dimple(vt) ทำให้เป็นแอ่ง, See also: ทำให้เว้าลงไป
dimple(vi) เป็นแอ่ง, See also: เว้าลงไป

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
dim(ดิม) { dimmed, dimming, dims } adj. ทึบ, หมอง, สลัว, ไม่สว่าง, พร่า, คลุมเครือ, เลือนราง, เชื่องช้า, ท้อแท้, หมอง, ไม่แจ่มแจ้ง -Phr. (take a dim view of สงสัย, มองในแง่ร้าย) vt., vi. (ทำให้) ทึบ, (ทำให้) หมอง, ทำให้ (เลือนราง) ., See also: dims n., pl. ไฟสลัว, ไฟหรี่
dim-outn. การหรี่ไฟ, การหรี่ไฟกลางคืน
dime(ไดมฺ) n. 1/10 ของดอลลาร์ -Phr. (a dime a dozen ธรรมดา ๆ , มีอยู่ทั่วไป)
dime novelนวนิยายถูก ๆ ชนิดยั่วยวนใจหรือเรื่องประโลมโลก
dimension(ไดเมน'เชิน, ดิ-) n. มิติ, ขนาดกว้างยาวและหนา, ความสำคัญ, ขนาด, , See also: dimensions n., pl. การวัด., Syn. extent
dimerous(ดิม'เมอรัส) adj. ซึ่งประกอบด้วยสองส่วน
dimeter(ดิม'มิเทอะ) n. โคลง, กลอน, ฉันท์-กาพย์-ที่มี2จังหวะ
diminish(ดิมิน'นิช) vt. ทำให้ลดน้อยลง, ลดลง, ดูหมิ่น vi. ลดลง, See also: diminishable adj.
diminuendoadj., adv. ซึ่งค่อย ๆ ลดลง
diminution(ดิมมินิว'เชิน) n. การลดลง

English-Thai: Nontri Dictionary
dim(adj) ทึบ, หมอง, มัว, สลัว, ไม่สว่าง, ไม่แจ่มใส, คลุมเครือ, มืดมัว
dim(vt) ทำให้หมอง, ทำให้ทึบ, ทำให้มัว, ทำให้สลัว, ทำให้เลือนลาง
dimension(n) ขนาด, มิติ, ความสำคัญ
diminish(vi, vt) ลดลง, น้อยลง, ดูหมิ่น
diminution(n) การลดลง, การทำให้น้อยลง, การดูหมิ่น
diminutive(adj) เล็ก, จิ๋ว, น้อย, แคระ, จุ๋มจิ๋ม
dimple(n) ลักยิ้ม, รอยบุ๋ม, ละลอกน้ำ
dimple(vi) มีลักยิ้ม, เกิดรอยบุ๋ม
bedim(vt) ทำให้มัว, ทำให้ทึบ, ทำให้เลือนลาง
condiment(n) เครื่องพวง, เครื่องปรุงรส

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
dim spotจุดคลื่นจาง [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
dime novel; penny dreadfulนวนิยายสิบสตางค์ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
dimensionมิติ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
dimensional stabilityเสถียรภาพเชิงมิติ [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
dimensionless numberจำนวนไร้มิติ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
dimerousมีสองส่วน [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
dimeterมาตราสองคณะ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
dimidiateแผ่นใบย่อยด้านล่างลดรูป, แผ่นใบย่อยด้านล่างไม่เจริญ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
diminished responsibilityความรับผิดทางอาญาที่เบาลง (เพราะสติไม่สมประกอบ) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
diminishing bell butt jointรอยต่อชนปากบานใน [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Dim sumติ่มซำ [TU Subject Heading]
Dimapritไดมาปริท [การแพทย์]
Dimeganไดมีแกน [การแพทย์]
Dimelorไดมิเลอร์ [การแพทย์]
Dimenhydrinateไดเมนไฮดริเนต [TU Subject Heading]
Dimenhydrinateไดเม็นฮัยดรีเนท, ไดเมนฮัยดริเนท, ไดเมนไฮดริเนท [การแพทย์]
Dimensional Conformation, Threeโครงสร้างสามมิติ [การแพทย์]
Dimensional Habital, Threeสิ่งแวดล้อมที่เป็น3มิติ [การแพทย์]
Dimensionsมิติ [TU Subject Heading]
Dimensionsภาพ3มิติ, มิติ [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
dimensional[ไดเมนชันแนล] (adv) มิติ

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
My life fades the vision dims.ชีวิตอับเฉา ...สายตาก็พร่ามัว The Road Warrior (1981)
When you walk into a dark room from outside your eyes dim and so the dust bunnies come outตอนลูกเดินเข้ามาจากที่สว่างๆข้างนอกน่ะ ตาลูกจะไม่ชินกับความมืด แล้วมัคคุโร คุโรสุเกะ ก็จะรีบหนีไปซ่อน เข้าใจแล้วค่ะ My Neighbor Totoro (1988)
But unlike the married Cusimano who was, let's face it, guilty of a pre-senile dimming of the senses of an intoxicating kaleidoscope of desires...ไม่เหมือนกับคูซิมาโน่ผู้แต่งงานแล้ว... ซึ่งเราต้องยอมรับว่าเขามีความผิด ข้อหาแก่จนเลอะเลือน... Malèna (2000)
Despite recent setbacks on the front and escalating hardships at home remember that nothing can dim our fervor for our glorious homeland!ซึ่งหนีสัมพันธมิตรมา เหล่าพลเรือนจงจำไว้ คุณไม่ได้อยู่คนเดียว เราต้องยืนหยัดร่วมกัน Malèna (2000)
Their dim little eyes, de void of any curiosity...เขาปราศจากความกระหายที่จะรู้เห็น The Time Machine (2002)
They dim the moon and stars.They dim the moon and stars. Yomigaeri (2002)
No, you dim-witted pea-brain.ไม่ ไอ้โง่สมองถั่ว Inspector Gadget 2 (2003)
What we see now is like a dim image in a mirror.อะไรที่เราเห็นอยู่ มันเป็นดังภาพเลือนๆในกระจก Ghost in the Shell (1995)
Glowing dim as an emberภาพติดตา ไม่อาจเมินหนี Anastasia (1997)
Who stayed in labor without painkillers so you wouldn't turn dim-witted like your cousin Jimmy?ตอนคลอดก็สู้กัดฟันทน ไม่ใช้ยาแก้ปวด ...เราจะได้ไม่โตมาสมองทึบ เหมือนเจ้าจิมมี่ญาติเราน่ะ Saving Face (2004)
This room very comfortable. Plenty dim light, fresh straw.หรือชิมแปนซี King Kong (2005)
We're going to dim the lighting for tonight's flight.ทางเราจะหรี่ไฟ Red Eye (2005)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
dim5 dollars in quarters and a dollar in dimes.
dimAge diminished his strength.
dimCan you lend me a dime?
dimChange this dollar bill for ten dimes.
dimDo not read books in such a dim room.
dimEven the most graceful and imposing existing buildings may now be so sadly diminished as to seem slightly ridiculous beside the monster.
dimGive me 20 quarters and the rest in dimes.
dimHis eyes are dim with age.
dimHis income was diminished by half after retirement.
dimHis sense of guilt was diminished.
dimIf the tip was a dime in one glass, the waitress, in her haste to get the table ready for the next customer, would pick up the glass, the water would spill out, and that would be the end of it.
dimI have a dim memory of my grandmother.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อ่อนตัว(v) reduce, See also: diminish, lessen, lower, decrease, Example: สภาพความรุนแรงของการขัดแย้งเกี่ยวกับปัญหาดังกล่าวได้เริ่มอ่อนตัวลงเป็นลำดับ หลังจากที่พระประจักษ์ได้เข้าไปปักหลักอยู่ในพื้นที่, Thai Definition: ลดระดับความรุนแรงลงจากเดิม
ลักยิ้ม(n) dimple
ลดค่าใช้จ่าย(v) reduce the expenses, See also: diminish the expenses, Syn. ทุ่นค่าใช้จ่าย, Ant. เพิ่มค่าใช่จ่าย, Example: การใช้มินิคอมพิวเตอร์ในลักษณะนี้ทำให้ลดค่าใช้จ่ายลงได้มาก
ซาลง(v) diminish, See also: dwindle, subside, lessen, moderate, abate, Syn. เบาลง, เบาบาง, บรรเทา, Example: ที่โรงอาหารตอนบ่ายคนคงซาลงกว่าตอนเที่ยง, Thai Definition: ลดน้อยถอยลงกว่าที่เป็นอยู่, บรรเทาเบาลงกว่าที่เป็นอยู่
บางเบา(v) reduce, See also: diminish, Syn. เบาบาง, Example: อาการไข้ที่ขึ้นสูงบางเบาลงบ้างแล้วหรือยัง, Thai Definition: น้อยลง, ทุเลาลง
มิติ(n) dimension, See also: measurement, Example: เด็กๆ นั้นแต่เริ่มแรกจะมองภาพต่างๆ เป็น 2 มิติ โดยขาดมิติที่ 3 คือความลึก, Count Unit: มิติ, Thai Definition: ลักษณะของขนาดที่หมายถึง กว้าง ยาว หนา ลึก, Notes: (สันสกฤต)
รำไร(adv) indistinctly, See also: dimly, faintly, obscurely, Syn. รางๆ, Ant. ชัดแจ้ง, Example: ตะวันรอนสีหมากสุกลอยเรี่ยยอดไม้ ทอดเงารำไร, Thai Definition: เห็นไม่ชัดในระยะไกล
ลักยิ้ม(n) dimple, Example: เด็กฉีกยิ้มจนเห็นลักยิ้มทั้งสองข้าง, Thai Definition: รอยเล็กๆ ที่บุ๋มลงไปที่แก้ม
สลัว(adj) dim, See also: dull, hazy, obscure, faint, indistinct, blurred, misty, unclear, Syn. มัว, Ant. สว่าง, Example: ดวงตาฝ้ามัวหลังกรอบแว่นทองเหลืองเพ่งผ่านแสงสลัวของดวงโคม, Thai Definition: ลักษณะที่มีแสงน้อย
ความสลัว(n) dimness, See also: obscure, blurredness, faintishness, Syn. ความมัว, Example: บ้านร้านโรงอันมีแสงไฟวามวาวปรากฎอยู่ในความสลัวรายรอบ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาทิตย์[āthit] (n) EN: Sunday  FR: dimanche [ m ]
แบบหลายมิติ[baēp lāi miti] (adj) EN: multidimensional  FR: multidimensionnel
บรรเทา[banthao] (v) EN: relieve ; alleviate ; ease ; relax ; abate ; decrease ; reduce  FR: soulager ; apaiser ; diminuer
เบา[bao] (v) EN: slow down ; decelerate ; retard ; slow up ; lessen ; abate  FR: ralentir ; baisser ; diminuer
เบาลง[bao long] (v, exp) EN: diminish ; weaken ; wane ; become lighter  FR: diminuer
เบาเสียง[bao sīeng] (v, exp) FR: baisser le son ; diminuer le volume
เบื้องต้น[beūangton] (adj) EN: initial ; preliminary ; elementary ; primary ; prima facie  FR: rudimentaire ; primaire ; élémentaire ; basique (anglic.)
บุ๋ม[bum] (adj) EN: dimpled ; dented ; pitted ; caved ; sunken
เอดินบะระ[Ēdinbara] (n, prop) EN: Edinburgh  FR: Édimbourg
ฟ้าหลัว[fālūa] (n) EN: dim weather

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
dim
dime
dims
dimas
dimeo
dimer
dimes
dimly
dimon
dimry

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
dim
dime
dims
dimes
dimly
dimity
dimmed
dimmer
dimple
dimmest

WordNet (3.0)
dim(v) switch (a car's headlights) from a higher to a lower beam, Syn. dip
dim(v) become dim or lusterless
dim(v) make dim or lusterless
dim(adj) lacking in light; not bright or harsh, Syn. subdued
dim(adj) lacking clarity or distinctness, Syn. faint, vague, shadowy, wispy
DiMaggio(n) United States professional baseball player noted for his batting ability (1914-1999), Syn. Joe DiMaggio, Joseph Paul DiMaggio
Dimash(n) an ancient city (widely regarded as the world's oldest) and present capital and largest city of Syria; according to the New Testament, the Apostle Paul (then known as Saul) underwent a dramatic conversion on the road to Damascus, Syn. capital of Syria, Damascus
dime(n) a United States coin worth one tenth of a dollar
dimenhydrinate(n) antihistamine and antiemetic (trade name Dramamine) used to treat motion sickness, Syn. Dramamine
dimension(n) the magnitude of something in a particular direction (especially length or width or height)

The Collaborative International Dictionary of English (GCIDE) v.0.53
Dim

v. i. To grow dim. J. C. Shairp. [ 1913 Webster ]

Dim

a. [ Compar. Dimmer superl. Dimmest ] [ AS. dim; akin to OFries. dim, Icel. dimmr: cf. MHG. timmer, timber; of uncertain origin. ] 1. Not bright or distinct; wanting luminousness or clearness; obscure in luster or sound; dusky; darkish; obscure; indistinct; overcast; tarnished. [ 1913 Webster ]

The dim magnificence of poetry. Whewell. [ 1913 Webster ]

How is the gold become dim! Lam. iv. 1. [ 1913 Webster ]

I never saw
The heavens so dim by day. Shak. [ 1913 Webster ]

Three sleepless nights I passed in sounding on,
Through words and things, a dim and perilous way. Wordsworth. [ 1913 Webster ]

2. Of obscure vision; not seeing clearly; hence, dull of apprehension; of weak perception; obtuse. [ 1913 Webster ]

Mine eye also is dim by reason of sorrow. Job xvii. 7. [ 1913 Webster ]

The understanding is dim. Rogers. [ 1913 Webster ]

☞ Obvious compounds: dim-eyed; dim-sighted, etc.

Syn. -- Obscure; dusky; dark; mysterious; imperfect; dull; sullied; tarnished. [ 1913 Webster ]

Dim

v. t. [ imp. & p. p. Dimmed p. pr. & vb. n. Dimming. ] 1. To render dim, obscure, or dark; to make less bright or distinct; to take away the luster of; to darken; to dull; to obscure; to eclipse. [ 1913 Webster ]

A king among his courtiers, who dims all his attendants. Dryden. [ 1913 Webster ]

Now set the sun, and twilight dimmed the ways. Cowper. [ 1913 Webster ]

2. To deprive of distinct vision; to hinder from seeing clearly, either by dazzling or clouding the eyes; to darken the senses or understanding of. [ 1913 Webster ]

Her starry eyes were dimmed with streaming tears. C. Pitt. [ 1913 Webster ]

Dimble

n. [ Prob. orig., a cavity, and the same word as dimple. See Dimple. ] A bower; a dingle. [ Obs. ] Drayton. [ 1913 Webster ]

Dime

n. [ F. dîme tithe, OF. disme, fr. L. decimus the tenth, fr. decem ten. See Decimal. ] A silver coin of the United States, of the value of ten cents; the tenth of a dollar. [ 1913 Webster ]


Dime novel, a novel, commonly sensational and trashy, which is sold for a dime, or ten cents; -- they were popular from ca. 1850 to ca. 1920. Sometimes the term is still applied to any novel of the type, though the price has greatly increased.
[ 1913 Webster +PJC ]

Dimension

n. [ L. dimensio, fr. dimensus, p. p. of dimetiri to measure out; di- = dis- + metiri to measure: cf. F. dimension. See Measure. ] 1. Measure in a single line, as length, breadth, height, thickness, or circumference; extension; measurement; -- usually, in the plural, measure in length and breadth, or in length, breadth, and thickness; extent; size; as, the dimensions of a room, or of a ship; the dimensions of a farm, of a kingdom. [ 1913 Webster ]

Gentlemen of more than ordinary dimensions. W. Irving. [ 1913 Webster ]


Space of dimension, extension that has length but no breadth or thickness; a straight or curved line. --
Space of two dimensions, extension which has length and breadth, but no thickness; a plane or curved surface. --
Space of three dimensions, extension which has length, breadth, and thickness; a solid. --
Space of four dimensions, as imaginary kind of extension, which is assumed to have length, breadth, thickness, and also a fourth imaginary dimension. Space of five or six, or more dimensions is also sometimes assumed in mathematics.
[ 1913 Webster ]

2. Extent; reach; scope; importance; as, a project of large dimensions. [ 1913 Webster ]

3. (Math.) The degree of manifoldness of a quantity; as, time is quantity having one dimension; volume has three dimensions, relative to extension. [ 1913 Webster ]

4. (Alg.) A literal factor, as numbered in characterizing a term. The term dimensions forms with the cardinal numbers a phrase equivalent to degree with the ordinal; thus, a2b2c is a term of five dimensions, or of the fifth degree. [ 1913 Webster ]

5. pl. (Phys.) The manifoldness with which the fundamental units of time, length, and mass are involved in determining the units of other physical quantities. Thus, since the unit of velocity varies directly as the unit of length and inversely as the unit of time, the dimensions of velocity are said to be length ÷ time; the dimensions of work are mass × (length)2 ÷ (time)2; the dimensions of density are mass ÷ (length)3.


Dimensional lumber,
Dimension lumber,
Dimension scantling, or
Dimension stock
(Carp.), lumber for building, etc., cut to the sizes usually in demand, or to special sizes as ordered. --
Dimension stone, stone delivered from the quarry rough, but brought to such sizes as are requisite for cutting to dimensions given.
[ 1913 Webster ]

Dimensional

a. Pertaining to dimension. [ 1913 Webster ]

Dimensioned

a. Having dimensions. [ R. ] [ 1913 Webster ]

Dimensionless

a. Without dimensions; having no appreciable or noteworthy extent. Milton. [ 1913 Webster ]

Dimensity

n. Dimension. [ R. ] Howell. [ 1913 Webster ]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
大小[dà xiǎo, ㄉㄚˋ ㄒㄧㄠˇ,  ] dimension; magnitude; size; measurement #2,361 [Add to Longdo]
[méng, ㄇㄥˊ, / ] dim sighted; ignorant #3,158 [Add to Longdo]
迷茫[mí máng, ㄇㄧˊ ㄇㄤˊ,  ] dim; hazy; (of the mind) in a trance; in a state of delirium #9,422 [Add to Longdo]
黯然[àn rán, ㄢˋ ㄖㄢˊ,  ] dim; sad #16,399 [Add to Longdo]
阴暗[yīn àn, ㄧㄣ ㄢˋ,   /  ] dim; somber #16,797 [Add to Longdo]
暗淡[àn dàn, ㄢˋ ㄉㄢˋ,  ] dim; faint; dismal; gloomy #22,599 [Add to Longdo]
酒窝[jiǔ wō, ㄐㄧㄡˇ ㄨㄛ,   /  ] dimple #25,293 [Add to Longdo]
[yè, ㄧㄝˋ, / ] dimple #32,808 [Add to Longdo]
量纲[liàng gāng, ㄌㄧㄤˋ ㄍㄤ,   /  ] dimension (unit) #75,182 [Add to Longdo]
[tūn, ㄊㄨㄣ, ] dim #760,072 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abblendlicht { n }dim light [Add to Longdo]
Dimension { f } | Dimensionen { pl } | ohne Dimensiondimension | dimensions | dimensionless [Add to Longdo]
Dimension { f } [ math. ]dimension [Add to Longdo]
Dimensionierung { f }; Auslegung { f }dimensioning [Add to Longdo]
Dimensionsstabilität { f }dimensional stability [Add to Longdo]
Diminutive { f }diminutives [Add to Longdo]
Dimmer { m }; Verdunkelungsschalter { m }dimmer [Add to Longdo]
dimensional { adj }dimensional [Add to Longdo]
dimensional { adv }dimensionally [Add to Longdo]
dimensionieren; festlegen | dimensionierend | dimensioniert | nicht dimensioniertto dimension | dimensioning | dimensioned | undimensioned [Add to Longdo]
dunkel; düster { adj } | dunkler; düsterer | am dunkelsten; am düsterstendim | dimmer | dimmest [Add to Longdo]
Dimashq; Damaskus (Hauptstadt von Syrien)Dimashq; Damascus (capital of Syria) [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
dimanche(n) |m| วันอาทิตย์

Japanese-English: EDICT Dictionary
区間[くかん, kukan] (n, n-suf) (1) section (of track, etc.); segment; dimension; (2) { math } interval; (P) #1,191 [Add to Longdo]
障害(P);障がい;障碍;障礙[しょうがい(P);しょうげ(障碍;障礙), shougai (P); shouge ( shougai ; shou gai )] (n, vs) (1) obstacle; impediment; hindrance; difficulty; barrier; (2) (しょうがい only) (See 視力障害) handicap; impairment; disability; disorder; malfunction; (P) #1,497 [Add to Longdo]
減らす[へらす, herasu] (v5s, vt) to abate; to decrease; to diminish; to shorten; (P) #1,937 [Add to Longdo]
現れ(P);表れ(P);現われ(P);表われ;顕れ[あらわれ, araware] (n) embodiment; manifestation; materialization; materialisation; expression; indication; (P) #2,600 [Add to Longdo]
次元[じげん, jigen] (n) (1) dimension; (2) perspective; point of reference; level (of something); (P) #3,185 [Add to Longdo]
立体[りったい, rittai] (n, adj-no) (1) solid body; three-dimensional object; (2) (abbr) (See 立体駐車場) multi-storey car park; (P) #6,698 [Add to Longdo]
支障[ししょう, shishou] (n) obstacle; hindrance; impediment; difficulty; (P) #7,088 [Add to Longdo]
霞(P);翳み;翳[かすみ, kasumi] (n) (1) (霞 only) (See 霧・1) haze (esp. in spring); mist; (2) (esp. 翳み, 翳) dimness (of sight); (P) #8,819 [Add to Longdo]
寸法[すんぽう, sunpou] (n) measurement; size; extent; dimension; (P) #11,015 [Add to Longdo]
堆積[たいせき, taiseki] (n, vs) pile (of things); depositing (in a pile); accumulation (sediment); (P) #11,931 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
3次元[3じげん, 3 jigen] three dimensional, 3-D [Add to Longdo]
ディメンショニング[でいめんしょにんぐ, deimenshoningu] dimensioning [Add to Longdo]
一次元[いちじげん, ichijigen] one dimensional [Add to Longdo]
外形寸法[がいけいすんぼう, gaikeisunbou] external dimensions [Add to Longdo]
外寸[がいすん, gaisun] external dimensions [Add to Longdo]
基数―1の補数[きすう―1のほすう, kisuu -1 nohosuu] diminished radix complement, radix-minus-one complement [Add to Longdo]
区間[くかん, kukan] dimension, segment [Add to Longdo]
減基数の補数[げんきすうのほすう, genkisuunohosuu] diminished radix complement, radix-minus-one complement [Add to Longdo]
次元[じげん, jigen] dimension [Add to Longdo]
寸法記入[すんぽうきにゅう, sunpoukinyuu] dimensioning [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top