Search result for

dim

(162 entries)
(0.0059 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -dim-, *dim*
Possible hiragana form: ぢん
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
dim[ADJ] โง่ (คำไม่เป็นทางการ), See also: เบาปัญญา, ไร้สมอง, Syn. unintelligent, Ant. intelligent, smart, bright
dim[VT] ทำให้สลัว, See also: ทำให้มัว, ทำให้เลือนลาง, Syn. bedim
dim[ADJ] มัว, See also: สลัว, ไม่สว่าง, ไม่แจ่มชัด, ครึ้ม, ทึบ, Syn. filmy, hazy, foggy, thick, unpolished, Ant. distinct, clear, unclouded, bright
dim[VI] สลัว, See also: มัว, หรี่ลง, Syn. bedim
dim[ADJ] หมดหวัง, See also: ไม่มีความหวัง, ท้อแท้
dime[N] เหรียญ 10 เซนต์ (ของสหรัฐและแคนาดา)
dim up[PHRV] หรี่แสงลงทีละน้อย, See also: ทำให้แสงน้อยลง
dimple[VT] ทำให้เกิดรอยบุ๋มที่แก้ม
dimple[VT] ทำให้เป็นแอ่ง, See also: ทำให้เว้าลงไป
dimple[VI] เป็นแอ่ง, See also: เว้าลงไป

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
dim(ดิม) {dimmed,dimming,dims} adj. ทึบ,หมอง,สลัว,ไม่สว่าง,พร่า,คลุมเครือ,เลือนราง,เชื่องช้า,ท้อแท้,หมอง,ไม่แจ่มแจ้ง -Phr. (take a dim view of สงสัย,มองในแง่ร้าย) vt.,vi. (ทำให้) ทึบ, (ทำให้) หมอง,ทำให้ (เลือนราง) ., See also: dims n.,pl. ไฟสลัว,ไฟหรี่
dim-outn. การหรี่ไฟ,การหรี่ไฟกลางคืน
dime(ไดมฺ) n. 1/10 ของดอลลาร์ -Phr. (a dime a dozen ธรรมดา ๆ ,มีอยู่ทั่วไป)
dime novelนวนิยายถูก ๆ ชนิดยั่วยวนใจหรือเรื่องประโลมโลก
dimension(ไดเมน'เชิน,ดิ-) n. มิติ,ขนาดกว้างยาวและหนา,ความสำคัญ,ขนาด,, See also: dimensions n.,pl. การวัด., Syn. extent
dimerous(ดิม'เมอรัส) adj. ซึ่งประกอบด้วยสองส่วน
dimeter(ดิม'มิเทอะ) n. โคลง,กลอน,ฉันท์-กาพย์-ที่มี2จังหวะ
diminish(ดิมิน'นิช) vt. ทำให้ลดน้อยลง,ลดลง,ดูหมิ่น vi. ลดลง, See also: diminishable adj.
diminuendoadj.,adv. ซึ่งค่อย ๆ ลดลง
diminution(ดิมมินิว'เชิน) n. การลดลง

English-Thai: Nontri Dictionary
dim(adj) ทึบ,หมอง,มัว,สลัว,ไม่สว่าง,ไม่แจ่มใส,คลุมเครือ,มืดมัว
dim(vt) ทำให้หมอง,ทำให้ทึบ,ทำให้มัว,ทำให้สลัว,ทำให้เลือนลาง
dimension(n) ขนาด,มิติ,ความสำคัญ
diminish(vi,vt) ลดลง,น้อยลง,ดูหมิ่น
diminution(n) การลดลง,การทำให้น้อยลง,การดูหมิ่น
diminutive(adj) เล็ก,จิ๋ว,น้อย,แคระ,จุ๋มจิ๋ม
dimple(n) ลักยิ้ม,รอยบุ๋ม,ละลอกน้ำ
dimple(vi) มีลักยิ้ม,เกิดรอยบุ๋ม
bedim(vt) ทำให้มัว,ทำให้ทึบ,ทำให้เลือนลาง
condiment(n) เครื่องพวง,เครื่องปรุงรส

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
dim spotจุดคลื่นจาง [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
dime novel; penny dreadfulนวนิยายสิบสตางค์ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
dimensionมิติ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
dimensional stabilityเสถียรภาพเชิงมิติ [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
dimensionless numberจำนวนไร้มิติ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
dimerousมีสองส่วน [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
dimeterมาตราสองคณะ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
dimidiateแผ่นใบย่อยด้านล่างลดรูป, แผ่นใบย่อยด้านล่างไม่เจริญ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
diminished responsibilityความรับผิดทางอาญาที่เบาลง (เพราะสติไม่สมประกอบ) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
diminishing bell butt jointรอยต่อชนปากบานใน [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Dim sumติ่มซำ [TU Subject Heading]
Dimapritไดมาปริท [การแพทย์]
Dimeganไดมีแกน [การแพทย์]
Dimelorไดมิเลอร์ [การแพทย์]
Dimenhydrinateไดเมนไฮดริเนต [TU Subject Heading]
Dimenhydrinateไดเม็นฮัยดรีเนท,ไดเมนฮัยดริเนท,ไดเมนไฮดริเนท [การแพทย์]
Dimensional Conformation, Threeโครงสร้างสามมิติ [การแพทย์]
Dimensional Habital, Threeสิ่งแวดล้อมที่เป็น3มิติ [การแพทย์]
Dimensionsมิติ [TU Subject Heading]
Dimensionsภาพ3มิติ,มิติ [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
dimensional[ไดเมนชันแนล] (adv ) มิติ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Your dime.อ่อได้ Red Eye (2005)
No description, no image can reveal their true dimension:ไม่มีคำบรรยายใด ภาพอันใด ที่แสดงถึงภาพน่าสะพรึงอันแท้จริงได้ Night and Fog (1956)
About the great DiMaggio and how he was himself again... ... and about the other men on the team.เกี่ยวกับดิมักจิโอที่ดี และวิธีการที่เขาเป็นตัวเองอีก ครั้ง และเกี่ยวกับผู้ชายคนอื่น ๆ ใน ทีม The Old Man and the Sea (1958)
Sometime I would like to take the great DiMaggio fishing.บางครั้งฉันต้องการ ที่จะใช้ตกปลา ดืแมจิโอ ที่ดี The Old Man and the Sea (1958)
I need those politicians that you carry in your pocket, like nickels and dimes.ฉันต้องการที่นักการเมืองเหล่านั้นที่คุณพกพาในกระเป๋าของคุณเช่นเซ็นและสลึง The Godfather (1972)
I want rustlers, cutthroats, murderers, bounty hunters desperados, mugs, pugs, thugs, nitwits, half-wits, dimwits vipers, snipers, con men, Indian agents, Mexican bandits muggers, buggerers, bushwackers, hornswagglers horse thieves, bull dykes, train robbers, bank robbers, ass kickers shit kickers and Methodists!ฉันต้องการโจรปล้นวัว พวกปาดคอ ฆาตกร นักล่าค่าหัว พวกนอกกฏหมาย พวกรีดไถ นักมวย นักเลง พวกสารพัดพิษ พวกซุ่มยิง พวกต้มตุ๋น สายสืบอินเดียนแดง โจรเม็กซิกัน Blazing Saddles (1974)
Has anybody got a dime?ใครมีเหรียญไหม Blazing Saddles (1974)
Somebody's got to go back and get a shit-load of dimes.ใครกลับไปเอาเหรียญมาทีโว้ย Blazing Saddles (1974)
My life fades the vision dims.ชีวิตอับเฉา ...สายตาก็พร่ามัว The Road Warrior (1981)
Suck my fat one, you cheap dime-store hood.มาดูดหำฉันสิ ไอ้เด็กอัธพาลร้านโชว์ห่วย Stand by Me (1986)
Three dimes, a $100 bill, and 87 ones.พวกเขาให้นายทําอะไรกับของพวกนี้ล่ะ Big (1988)
Table of 5's, dimwit.ท่องแม่ 5 สิ, เด็กโง่เอ๊ย. Cinema Paradiso (1988)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
dimThe stars look dim because of the city lights.
dimWhat are the dimensions of the room?
dimThe alert guard perceived a dim shape in the distance.
dimI want to change this dollar bill into ten dimes.
dimTo say so should not diminish his importance.
dimIn the distance there stood a dimly white lighthouse.
dimRecently, the dignity and importance of the Japanese father has diminished.
dimPersonal liberty is diminishing nowadays.
dimThe population of this country is diminishing.
dimEven the most graceful and imposing existing buildings may now be so sadly diminished as to seem slightly ridiculous beside the monster.
dimSpiders always weave their webs in three dimensions.
dimThe war diminished the wealth of the country.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อ่อนตัว[V] reduce, See also: diminish, lessen, lower, decrease, Example: สภาพความรุนแรงของการขัดแย้งเกี่ยวกับปัญหาดังกล่าวได้เริ่มอ่อนตัวลงเป็นลำดับ หลังจากที่พระประจักษ์ได้เข้าไปปักหลักอยู่ในพื้นที่, Thai definition: ลดระดับความรุนแรงลงจากเดิม
ลักยิ้ม[N] dimple
ลดค่าใช้จ่าย[V] reduce the expenses, See also: diminish the expenses, Syn. ทุ่นค่าใช้จ่าย, Ant. เพิ่มค่าใช่จ่าย, Example: การใช้มินิคอมพิวเตอร์ในลักษณะนี้ทำให้ลดค่าใช้จ่ายลงได้มาก
ซาลง[V] diminish, See also: dwindle, subside, lessen, moderate, abate, Syn. เบาลง, เบาบาง, บรรเทา, Example: ที่โรงอาหารตอนบ่ายคนคงซาลงกว่าตอนเที่ยง, Thai definition: ลดน้อยถอยลงกว่าที่เป็นอยู่, บรรเทาเบาลงกว่าที่เป็นอยู่
บางเบา[V] reduce, See also: diminish, Syn. เบาบาง, Example: อาการไข้ที่ขึ้นสูงบางเบาลงบ้างแล้วหรือยัง, Thai definition: น้อยลง, ทุเลาลง
มิติ[N] dimension, See also: measurement, Example: เด็กๆ นั้นแต่เริ่มแรกจะมองภาพต่างๆ เป็น 2 มิติ โดยขาดมิติที่ 3 คือความลึก, Count unit: มิติ, Thai definition: ลักษณะของขนาดที่หมายถึง กว้าง ยาว หนา ลึก, Notes: (สันสกฤต)
รำไร[ADV] indistinctly, See also: dimly, faintly, obscurely, Syn. รางๆ, Ant. ชัดแจ้ง, Example: ตะวันรอนสีหมากสุกลอยเรี่ยยอดไม้ ทอดเงารำไร, Thai definition: เห็นไม่ชัดในระยะไกล
ลักยิ้ม[N] dimple, Example: เด็กฉีกยิ้มจนเห็นลักยิ้มทั้งสองข้าง, Thai definition: รอยเล็กๆ ที่บุ๋มลงไปที่แก้ม
สลัว[ADJ] dim, See also: dull, hazy, obscure, faint, indistinct, blurred, misty, unclear, Syn. มัว, Ant. สว่าง, Example: ดวงตาฝ้ามัวหลังกรอบแว่นทองเหลืองเพ่งผ่านแสงสลัวของดวงโคม, Thai definition: ลักษณะที่มีแสงน้อย
ความสลัว[N] dimness, See also: obscure, blurredness, faintishness, Syn. ความมัว, Example: บ้านร้านโรงอันมีแสงไฟวามวาวปรากฎอยู่ในความสลัวรายรอบ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาทิตย์[n.] (āthit) EN: Sunday   FR: dimanche [m]
แบบหลายมิติ[adj.] (baēp lāi miti) EN: multidimensional   FR: multidimensionnel
บรรเทา[v.] (banthao) EN: relieve ; alleviate ; ease ; relax ; abate ; decrease ; reduce   FR: soulager ; apaiser ; diminuer
เบา[v.] (bao) EN: slow down ; decelerate ; retard ; slow up ; lessen ; abate   FR: ralentir ; baisser ; diminuer
เบาลง[v. exp.] (bao long) EN: diminish ; weaken ; wane ; become lighter   FR: diminuer
เบาเสียง[v. exp.] (bao sīeng) FR: baisser le son ; diminuer le volume
เบื้องต้น[adj.] (beūangton) EN: initial ; preliminary ; elementary ; primary ; prima facie   FR: rudimentaire ; primaire ; élémentaire ; basique (anglic.)
บุ๋ม[adj.] (bum) EN: dimpled ; dented ; pitted ; caved ; sunken   
เอดินบะระ[n. prop.] (Ēdinbara) EN: Edinburgh   FR: Édimbourg
ฟ้าหลัว[n.] (fālūa) EN: dim weather   

CMU English Pronouncing Dictionary
DIM    D IH1 M
DIMS    D IH1 M Z
DIME    D AY1 M
DIMER    D AY1 M ER0
DIMES    D AY1 M Z
DIMAS    D AY1 M AH0 Z
DIMLY    D IH1 M L IY0
DIMRY    D IH1 M R IY0
DIMON    D IH1 M AH0 N
DIMEO    D IY1 M IY0 OW0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
dim    (v) (d i1 m)
dime    (n) (d ai1 m)
dims    (v) (d i1 m z)
dimes    (n) (d ai1 m z)
dimly    (a) (d i1 m l ii)
dimity    (n) (d i1 m i t ii)
dimmed    (v) (d i1 m d)
dimmer    (j) (d i1 m @ r)
dimple    (v) (d i1 m p l)
dimmest    (j) (d i1 m i s t)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
大小[dà xiǎo, ㄉㄚˋ ㄒㄧㄠˇ, ] dimension; magnitude; size; measurement, #2,361 [Add to Longdo]
[méng, ㄇㄥˊ, / ] dim sighted; ignorant, #3,158 [Add to Longdo]
迷茫[mí máng, ㄇㄧˊ ㄇㄤˊ, ] dim; hazy; (of the mind) in a trance; in a state of delirium, #9,422 [Add to Longdo]
黯然[àn rán, ㄢˋ ㄖㄢˊ, ] dim; sad, #16,399 [Add to Longdo]
阴暗[yīn àn, ㄢˋ, / ] dim; somber, #16,797 [Add to Longdo]
暗淡[àn dàn, ㄢˋ ㄉㄢˋ, ] dim; faint; dismal; gloomy, #22,599 [Add to Longdo]
酒窝[jiǔ wō, ㄐㄧㄡˇ ㄨㄛ, / ] dimple, #25,293 [Add to Longdo]
[yè, ㄧㄝˋ, / ] dimple, #32,808 [Add to Longdo]
量纲[liàng gāng, ㄌㄧㄤˋ ㄍㄤ, / ] dimension (unit), #75,182 [Add to Longdo]
[tūn, ㄊㄨㄣ, ] dim, #760,072 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abblendlicht {n}dim light [Add to Longdo]
Dimension {f} | Dimensionen {pl} | ohne Dimensiondimension | dimensions | dimensionless [Add to Longdo]
Dimension {f} [math.]dimension [Add to Longdo]
Dimensionierung {f}; Auslegung {f}dimensioning [Add to Longdo]
Dimensionsstabilität {f}dimensional stability [Add to Longdo]
Diminutive {f}diminutives [Add to Longdo]
Dimmer {m}; Verdunkelungsschalter {m}dimmer [Add to Longdo]
dimensional {adj}dimensional [Add to Longdo]
dimensional {adv}dimensionally [Add to Longdo]
dimensionieren; festlegen | dimensionierend | dimensioniert | nicht dimensioniertto dimension | dimensioning | dimensioned | undimensioned [Add to Longdo]
dunkel; düster {adj} | dunkler; düsterer | am dunkelsten; am düsterstendim | dimmer | dimmest [Add to Longdo]
Dimashq; Damaskus (Hauptstadt von Syrien)Dimashq; Damascus (capital of Syria) [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
dimanche(n) |m| วันอาทิตย์

Japanese-English: EDICT Dictionary
3D[さんディー;スリーディー, san dei-; suri-dei-] (n) 3D; three dimensional [Add to Longdo]
3次元(P);三次元[さんじげん, sanjigen] (n) three dimensions; three dimensional; 3D; 3-D; (P) [Add to Longdo]
QRコード[キューアールコード;キューアーコード, kyu-a-ruko-do ; kyu-a-ko-do] (n) quick response code (2-dimensional bar code commonly used by Japanese mobile phones to link to URLs); QR code [Add to Longdo]
お先真っ暗;御先真っ暗[おさきまっくら, osakimakkura] (adj-na,adj-no,n) (of the future) very bleak; dim [Add to Longdo]
さざれ石;細石;細れ石[さざれいし, sazareishi] (n) (1) pebbles; gravel; (2) boulder formed from gravel and sediment [Add to Longdo]
ぼーっと;ぼうっと;ぼおっと[, bo-tto ; boutto ; bootto] (adv,vs) (1) (on-mim) doing nothing; being stupefied; flushingly; abstractedly; dazedly; blankly; dreamily; (2) (on-mim) dimly; hazily; faintly; vaguely; indistinctly; (adv) (3) (on-mim) with a roar (e.g. flames); with a whoosh [Add to Longdo]
ぼやける[, boyakeru] (v1,vi) to become dim; to become blurred; (P) [Add to Longdo]
ぼんやり[, bonyari] (adv,adv-to,vs) (1) (on-mim) (also written as 呆んやり) dimly; faintly; indistinctly; vaguely; (2) (on-mim) absentmindedly; vacantly; carelessly; (3) (on-mim) idly; aimlessly; (n) (4) absence of mind; fool; blockhead; dunce; (P) [Add to Longdo]
もっさり[, mossari] (adv,vs) (1) unfashionable; lacking style; (2) dim-witted; slow [Add to Longdo]
オボロキンチャクダイ[, oborokinchakudai] (n) velvet angelfish (Chaetodontoplus dimidiatus); phanthom angelfish [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
3次元[3じげん, 3 jigen] three dimensional, 3-D [Add to Longdo]
ディメンショニング[でいめんしょにんぐ, deimenshoningu] dimensioning [Add to Longdo]
一次元[いちじげん, ichijigen] one dimensional [Add to Longdo]
外形寸法[がいけいすんぼう, gaikeisunbou] external dimensions [Add to Longdo]
外寸[がいすん, gaisun] external dimensions [Add to Longdo]
基数―1の補数[きすう―1のほすう, kisuu -1 nohosuu] diminished radix complement, radix-minus-one complement [Add to Longdo]
区間[くかん, kukan] dimension, segment [Add to Longdo]
減基数の補数[げんきすうのほすう, genkisuunohosuu] diminished radix complement, radix-minus-one complement [Add to Longdo]
次元[じげん, jigen] dimension [Add to Longdo]
寸法記入[すんぽうきにゅう, sunpoukinyuu] dimensioning [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Dim \Dim\, a. [Compar. {Dimmer}; superl. {Dimmest}.] [AS. dim;
   akin to OFries. dim, Icel. dimmr: cf. MHG. timmer, timber; of
   uncertain origin.]
   1. Not bright or distinct; wanting luminousness or clearness;
    obscure in luster or sound; dusky; darkish; obscure;
    indistinct; overcast; tarnished.
    [1913 Webster]
 
       The dim magnificence of poetry.    --Whewell.
    [1913 Webster]
 
       How is the gold become dim!      --Lam. iv. 1.
    [1913 Webster]
 
       I never saw
       The heavens so dim by day.      --Shak.
    [1913 Webster]
 
       Three sleepless nights I passed in sounding on,
       Through words and things, a dim and perilous way.
                          --Wordsworth.
    [1913 Webster]
 
   2. Of obscure vision; not seeing clearly; hence, dull of
    apprehension; of weak perception; obtuse.
    [1913 Webster]
 
       Mine eye also is dim by reason of sorrow. --Job
                          xvii. 7.
    [1913 Webster]
 
       The understanding is dim.       --Rogers.
    [1913 Webster]
 
   Note: Obvious compounds: dim-eyed; dim-sighted, etc.
 
   Syn: Obscure; dusky; dark; mysterious; imperfect; dull;
     sullied; tarnished.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Dim \Dim\, v. t. [imp. & p. p. {Dimmed}; p. pr. & vb. n.
   {Dimming}.]
   1. To render dim, obscure, or dark; to make less bright or
    distinct; to take away the luster of; to darken; to dull;
    to obscure; to eclipse.
    [1913 Webster]
 
       A king among his courtiers, who dims all his
       attendants.              --Dryden.
    [1913 Webster]
 
       Now set the sun, and twilight dimmed the ways.
                          --Cowper.
    [1913 Webster]
 
   2. To deprive of distinct vision; to hinder from seeing
    clearly, either by dazzling or clouding the eyes; to
    darken the senses or understanding of.
    [1913 Webster]
 
       Her starry eyes were dimmed with streaming tears.
                          --C. Pitt.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Dim \Dim\, v. i.
   To grow dim. --J. C. Shairp.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 dim
   adj 1: lacking in light; not bright or harsh; "a dim light
       beside the bed"; "subdued lights and soft music" [syn:
       {dim}, {subdued}]
   2: lacking clarity or distinctness; "a dim figure in the
     distance"; "only a faint recollection"; "shadowy figures in
     the gloom"; "saw a vague outline of a building through the
     fog"; "a few wispy memories of childhood" [syn: {dim},
     {faint}, {shadowy}, {vague}, {wispy}]
   3: made dim or less bright; "the dimmed houselights brought a
     hush of anticipation"; "dimmed headlights"; "we like dimmed
     lights when we have dinner" [syn: {dimmed}, {dim}] [ant:
     {bright}, {undimmed}]
   4: offering little or no hope; "the future looked black";
     "prospects were bleak"; "Life in the Aran Islands has always
     been bleak and difficult"- J.M.Synge; "took a dim view of
     things" [syn: {black}, {bleak}, {dim}]
   5: slow to learn or understand; lacking intellectual acuity; "so
     dense he never understands anything I say to him"; "never met
     anyone quite so dim"; "although dull at classical learning,
     at mathematics he was uncommonly quick"- Thackeray; "dumb
     officials make some really dumb decisions"; "he was either
     normally stupid or being deliberately obtuse"; "worked with
     the slow students" [syn: {dense}, {dim}, {dull}, {dumb},
     {obtuse}, {slow}]
   v 1: switch (a car's headlights) from a higher to a lower beam
      [syn: {dim}, {dip}]
   2: become dim or lusterless; "the lights dimmed and the curtain
     rose"
   3: make dim or lusterless; "Time had dimmed the silver"
   4: make dim by comparison or conceal [syn: {blind}, {dim}]
   5: become vague or indistinct; "The distinction between the two
     theories blurred" [syn: {blur}, {dim}, {slur}] [ant:
     {focalise}, {focalize}, {focus}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top