ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

unclouded

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -unclouded-, *unclouded*, uncloud, uncloude
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
unclouded[ADJ] ซึ่งไม่มัว, See also: กระจ่าง, Syn. pure

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ใส[X] (sai) EN: clear ; limpid ; pure ; bright ; transparent ; unclouded   FR: clair ; limpide ; transparent

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
unclouded (j) ˌʌnklˈaudɪd (uh2 n k l au1 d i d)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Unclouded \Unclouded\
   See {clouded}.

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 unclouded
   adj 1: (of sound or color) free from anything that dulls or
       dims; "efforts to obtain a clean bass in orchestral
       recordings"; "clear laughter like a waterfall"; "clear
       reds and blues"; "a light lilting voice like a silver
       bell" [syn: {clean}, {clear}, {light}, {unclouded}]
   2: free from clouds; "under a cloudless sky" [syn: {cloudless},
     {unclouded}]
   3: not mentally disordered; "an unclouded mind"
   4: not made opaque or cloudy by sediment; "the wine was
     unclouded"

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top