ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

bedim

   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -bedim-, *bedim*
Possible hiragana form: べぢん
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bedim with[PHRV] ทำให้มัว (คำเก่า), See also: ทำให้สว่างลดลง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bedim(บีดิม') {bedimmed,bedimming,bedims} vt. ทำให้มัว

English-Thai: Nontri Dictionary
bedim(vt) ทำให้มัว,ทำให้ทึบ,ทำให้เลือนลาง

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
bedimmed    (j) bˈɪdˈɪmd (b i1 d i1 m d)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Bedim \Be*dim"\ (b[-e]*d[i^]m"), v. t. [imp. & p. p. {Bedimmed}
   (b[-e]*d[i^]md"); p. pr. & vb. n. {Bedimming}.]
   To make dim; to obscure or darken. --Shak.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 bedim
   v 1: make darker and difficult to perceive by sight [syn:
      {benight}, {bedim}]
   2: make obscure or unclear; "The distinction was obscured" [syn:
     {obscure}, {bedim}, {overcloud}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top