Search result for

measurement

(89 entries)
(0.0544 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -measurement-, *measurement*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
measurement[N] ขนาด, See also: ปริมาณ, ปริมาตร
measurement[N] การวัด, Syn. estimation, determination

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
measurement(เมส'เชอเมินทฺ) n. การวัด,ขนาดที่วัด,ระบบการวัด,หน่วยวัด., See also: measurements n. ขนาดต่าง ๆ เป็นนิ้วของผู้หญิง (ครึ่งลำตัว เอว ตะโพก)
admeasurement(แอดเมส' เซอเมินทฺ) ขบวนการวัด, ปริมาณที่วัด, ขนาด (process of measuring)

English-Thai: Nontri Dictionary
measurement(n) การวัด,ขนาด,เครื่องวัด,มาตราการ,เกณฑ์

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
measurementการวัด, การวัดผล [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Measurementการวัดผล [การจัดการความรู้]
Measurementการวัด [TU Subject Heading]
Measurementการวัด, การตรวจวัด, เครื่องวัด, การชั่งตวงวัด, การวัดผล [การแพทย์]
Measurement of Analytesการวัดสาร [การแพทย์]
Measurement of Changesการวัดการเปลี่ยนแปลง [การแพทย์]
Measurement of Diseaseการวัดโรค [การแพทย์]
Measurement of Riskการวัดอันตรายของการเกิดโรค [การแพทย์]
Measurement of Tubular Functionการทดสอบหน้าที่ของหน่วยไต [การแพทย์]
Measurement, Directการวัดวิธีตรง [การแพทย์]
Measurement, Indirectการวัดวิธีอ้อม [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
well, maybe your measurements are off;บางที ที่วัดของคุณมันอาจจะผิดพลาดก้ได้ Changeling (2008)
These measurements aren't right.ขนาดนี้มันไม่ถูกต้อง คุณแน่ใจนะ The Echo (2008)
Careful observation and measurement. Interpretation of experimental data.สังเกตและวัดปริมาณอย่างละเอียด ตีความข้อมูลจากการทดลอง The Happening (2008)
Careful observation and measurements. That's what I'm trying to do.สังเกตและวัดปริมาณอย่างละเอียด นั่นฉันกำลังทำอยู่ The Happening (2008)
Check the measurement. It's not fitting.เช็คขนาดให้ดีก่อน มันไม่พอดีนะ The Final Destination (2009)
Her measurements were 36-25-34* สัดส่วนเธอ 36-25-34 * Throwdown (2009)
Before you freak out, you should know that I double and triple checked the measurements and indicators.ก่อนที่คุณจะเตือนกลัว คุณควรจะรู้เรื่องนั้นเอาไว้ เพราะฉันตรวจสอบการวัดค่า และตัวบ่งชี้แล้วสามรอบ The Tough Man in the Tender Chicken (2009)
We're gonna take this measurement here, measure the length, and we're going to multiply that by the height of the source.เราจะวัดค่าตรงนี้ วัดความยาว และเราจะคูณ History Repeating (2009)
My measurements.มาตรากฎหมาย Your Secrets Are Safe (2010)
They're super flattering to each victim's exact measurements,มันเข้ากับร่างของ เหยื่อทั้งสองทุกตารางนิ้ว The Uncanny Valley (2010)
She gets her hands on their measurements.เธอลงมือวัดตัวพวกเธอด้วยตัวเอง The Uncanny Valley (2010)
For instance-- my laptop contained four out of the five gedankenexperiments necessary for a cogent restatement of the quantum measurement problem.laptop ของฉันมี 4 จาก 5 การทดลองทางความคิด ที่จำเป็นต่อความน่าเชื่อถือ The Bozeman Reaction (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
measurementImperial measurement: four quarts = 1 gallon.
measurementIt's necessary to take correct measurements when you are tailoring a suit.
measurementMeasurements are different from individual to individual.
measurementPrecision in measurement is a necessity.
measurementThese measurements conform to the blueprints.
measurementWhat are the measurements of the shelf?

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
มิติ[N] dimension, See also: measurement, Example: เด็กๆ นั้นแต่เริ่มแรกจะมองภาพต่างๆ เป็น 2 มิติ โดยขาดมิติที่ 3 คือความลึก, Count unit: มิติ, Thai definition: ลักษณะของขนาดที่หมายถึง กว้าง ยาว หนา ลึก, Notes: (สันสกฤต)
มาน[N] measurement, See also: counting, Syn. การวัด, การนับ, อัตราวัด, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
มาน[N] measurement, See also: counting, Syn. การวัด, การนับ, อัตราวัด, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
ราสี[N] measurement of zodiac equal to 30 degrees, Syn. ราศี, Thai definition: มาตราวัดจักรราศี คือ 30 องศา เป็น 1 ราศี, ถ้ากลุ่มดาวใดอยู่ในช่วงจักรราศีนั้น ก็เรียกชื่อราศีตามกลุ่มดาวนั้น เช่น ราศีเมษ ราศีกรกฎ, อาทิตย์โคจรรอบจักรวาลผ่านหมู่ดาว 12 หมู่ และดาวหมู่หนึ่งๆ เรียกว่า ราศี 1

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฟุต[n.] (fut) EN: foot (measurement – 12 inches)   FR: pied (30,48 cm) [m]
การวัด[n.] (kān wat) EN: measurement ; metering ; evaluation   FR: mesure [f] ; mesurage [m]
การวัดพื้นที่[n. exp.] (kān wat pheūnthī) EN: area measurement   FR: mesure de la surface [f]
การวัดเสียง[n. exp.] (kān wat sīeng) EN: noise measurement   
การวัดอุณหภูมิ[n. exp.] (kān wat unhaphūm = kān wat unnaphūm) EN: temperature measurement   FR: mesure de la température [f]
ขนาด[n.] (khanāt) EN: size ; dimension ; magnitude ; proportion ; measurement ; caliber ; type ; standard ; specification ; mode ; norm ; yardstick ; capacity ; format   FR: taille [f] ; dimension [f] ; format [m] ; magnitude [f] ; mesures [fpl] ; calibre [m]
มาน[n.] (mān) EN: measurement ; measuring ; calculating ; counting   
มิติ[n.] (miti) EN: dimension ; measurement   FR: dimension [f] ; mesure [f]
ราศี[n.] (rāsī) EN: sign of the zodiac ; constellation ; measurement of the zodiac equal to 30 degrees   FR: signe du zodiaque [m] ; signe zodiacal [m] ; constellation [f] ; zodiaque [m]
ส่วนสัด[n.] (suansat) EN: figure ; proportion ; measurements   

CMU English Pronouncing Dictionary
MEASUREMENT    M EH1 ZH ER0 M AH0 N T
MEASUREMENTS    M EH1 ZH ER0 M AH0 N T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
measurement    (n) (m e1 zh @ m @ n t)
measurements    (n) (m e1 zh @ m @ n t s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Aufmaß {n}measurement of finished work [Add to Longdo]
Mess-, Steuer- und Regeltechnik {f} (MSR)measurement and control technology [Add to Longdo]
Messdatenauswertung {f}measurement data evaluation [Add to Longdo]
Messdatenverarbeitung {f}measurement data processing [Add to Longdo]
Messeinheit {f}measurement module [Add to Longdo]
Messergebnis {n} | Messergebnisse {pl}measurement result | measurement results [Add to Longdo]
Messfehler {m} | Messfehler {pl}measurement error | measurement errors [Add to Longdo]
Messkette {f}measurement chain [Add to Longdo]
Messsteuerung {f}measurement control [Add to Longdo]
Messtechnik {f} | elektrische Messtechnik {f}measurement engineering; measurement | electrical measurement [Add to Longdo]
Messung {f} | Messungen {pl}measurement | measurements [Add to Longdo]
Messverfahren {n}measurement method [Add to Longdo]
Messverfahren {n}measurement process [Add to Longdo]
Messverstärker {m}measurement amplifier [Add to Longdo]
Messvorrichtung {f}measurement device [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アンダーバスト[, anda-basuto] (n) under bust (measurement, corsette, etc.) [Add to Longdo]
スリーサイズ[, suri-saizu] (n) bust-waist-hip measurements (wasei [Add to Longdo]
バスト[, basuto] (n) (1) bust (measurement); (2) breasts; bosom; (P) [Add to Longdo]
一升[いっしょう, isshou] (n) unit of old Japanese liquid measurement; 1800 cc [Add to Longdo]
一幅[ひとはば, hitohaba] (n) single breadth (cloth measurement, 30-38 cm) [Add to Longdo]
遠隔測定[えんかくそくてい, enkakusokutei] (n) {comp} telemetry; remote measurement [Add to Longdo]
外法[そとのり, sotonori] (n) outside measurements [Add to Longdo]
角測量[かくそくりょう, kakusokuryou] (n) angle measurement [Add to Longdo]
間尺[けんじゃく;ましゃく, kenjaku ; mashaku] (n) measuring rope with 'ken' (182cm) marked; measurement [Add to Longdo]
基本測定単位[きほんそくていたんい, kihonsokuteitan'i] (n) {comp} basic measurement unit [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
计量[jì liàng, ㄐㄧˋ ㄌㄧㄤˋ, / ] measurement; calculate, #8,419 [Add to Longdo]
测控[cè kòng, ㄘㄜˋ ㄎㄨㄥˋ, / ] measurement and control, #27,522 [Add to Longdo]
量度[liáng dù, ㄌㄧㄤˊ ㄉㄨˋ, ] measurement, #52,129 [Add to Longdo]
度量衡[dù liàng héng, ㄉㄨˋ ㄌㄧㄤˋ ㄏㄥˊ, ] measurement, #76,837 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
遠隔測定[えんかくそくてい, enkakusokutei] telemetry, remote measurement [Add to Longdo]
基本測定単位[きほんそくていたんい, kihonsokuteitan'i] basic measurement unit [Add to Longdo]
計量[けいりょう, keiryou] measurement, computation [Add to Longdo]
測定[そくてい, sokutei] measurement [Add to Longdo]
測定方法[そくていほうほう, sokuteihouhou] measurement method [Add to Longdo]
倍率付き測定単位[ばいりつつきそくていたんい, bairitsutsukisokuteitan'i] scaled measurement unit, SMU [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Measurement \Meas"ure*ment\, n.
   1. The act or result of measuring; mensuration; as,
    measurement is required.
    [1913 Webster]
 
   2. The extent, size, capacity, amount. or quantity
    ascertained by measuring; as, its measurement is five
    acres.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 measurement
   n 1: the act or process of assigning numbers to phenomena
      according to a rule; "the measurements were carefully
      done"; "his mental measurings proved remarkably accurate"
      [syn: {measurement}, {measuring}, {measure}, {mensuration}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top