ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

subdued

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -subdued-, *subdued*, subdu, subdue
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
subdued(ซับดูด', ซับดิวดฺ') adj. เงียบ, เงียบสงบ, ลดน้อยลง, อ่อนลง, ถูกพิชิต, บรรเทาลง, ข่มอารมณ์, ลดเสียงลง, Syn. quiet, inhibited

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
But the killer would had to have subdued them before he could administer the eyedrops.to indicate physical restraint. None that you could see. That's what this is for. Power Trip (2008)
By the bubbles in her mouth, I could see the subdued dire blood lost.จากฟองอากาศที่ปาก ผมเห็นได้ว่ามีการเสียเลือด Pathology (2008)
He subdued a highly dangerous patient. Quite handily.เขาจัดการกับคนไข้อันตรายของเราได้ เก่งทีเดียว Shutter Island (2010)
He had to have been subdued when he was shot.เขาต้องอ่อนแรงลงมากแล้ว เมื่อเขาถูกยิง The Fight (2010)
He subdued the victim in the hallway prior to dragging him in here.เขาทำให้เหยื่อยอมจำนนในโถงทางเดิน ก่อนที่จะลากเหยื่อเข้ามาในนี้ Corazon (2011)
In one they subdued their victims by hitting them with a pipe found at the scene, and in the other they used a knife, followed by 7 other items found in the kitchen.และพวกมันไม่ค่อยเป็นระเบียบเท่าไหร่ หนึ่งในนั้นทำให้เหยื่อหมดทางสู้ โดยตีด้วยท่อแป๊ป ที่เห็นในรูป With Friends Like These (2011)
He could have been subdued first.เขาอาจโดนทำให้สู้ไม่ได้ก่อน
Probably how he subdued them.อาจเป็นวิธีที่เขาใช้ควบคุมเหยื่อ The Gathering (2013)
They subdued the guard, unloaded the cash, got out in 60 seconds.ขนเอาเงินไป ทั้งหมดในเวลา 60 วินาที Nothing Gold Can Stay (2015)
"I noticed Begbie seemed strangely subdued and uncomfortable.""ฉันเห็นว่าเบกบี้ดูสลด และกระสับกระส่ายพิลึก" T2 Trainspotting (2017)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
subduedHe subdued his passions.
subduedWe danced in the subdued lighting.

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
subdued

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
subdued

Japanese-English: EDICT Dictionary
地味[ちみ, chimi] (adj-na, n) plain; simple; subdued; sober; (P) #16,751 [Add to Longdo]
しめやか[shimeyaka] (adj-na) quiet and subdued in appearance; solemn; sad and depressed in manner; soft; gentle [Add to Longdo]
ぼそぼそ[bosoboso] (adj-na, adv, n, vs, adv-to) (1) (on-mim) dry and crumbling; (2) whispering; subdued; (3) tasteless; flavorless; flavourless [Add to Longdo]
ボソリ;ぼそり[bosori ; bosori] (adv) whispering; murmuring; subdued [Add to Longdo]
閑寂枯淡[かんじゃくこたん, kanjakukotan] (n, adj-na, adj-no) (See 侘寂) aesthetic sense in Japanese art emphasising quiet simplicity and subdued refinement [Add to Longdo]
渋い(P);澁い(oK)[しぶい, shibui] (adj-i) (1) astringent; bitter; puckery; rough; harsh; tart; (2) austere; elegant (and unobtrusive); refined; quiet (and simple); sober; sombre; subdued; tasteful (in a quiet way); understated; (3) sour (look); glum; grim; sullen; sulky; (4) stingy; tight-fisted; (P) [Add to Longdo]
声を忍ばせて[こえをしのばせて, koewoshinobasete] (exp) in a subdued voice [Add to Longdo]
軟らか(P);柔らか(P)[やわらか, yawaraka] (adj-na, n) soft; tender; limp; subdued (colour or light) (color); gentle; meek; (P) [Add to Longdo]
俳味[はいみ, haimi] (n) subdued taste; refined taste; haiku (poetic) flavor (flavour) [Add to Longdo]
白ける[しらける, shirakeru] (v1, vi) (1) to be spoiled (spoilt); to be dampened; to become subdued (e.g. lively atmosphere); to be unamused or bored; to become apathetic; (2) to fade; to turn white; to grow light (at dawn) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Subdued \Sub*dued"\, a.
   1. Conquered; overpowered; crushed; submissive; mild.
    [1913 Webster]
 
   2. Not glaring in color; soft in tone.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Subdue \Sub*due"\, v. t. [imp. & p. p. {Subdued}; p. pr. & vb.
   n. {Subduing}.] [OE. soduen, OF. sosduire to seduce, L.
   subtus below (fr. sub under) + ducere to lead. See {Duke},
   and cf. {Subduct}.]
   1. To bring under; to conquer by force or the exertion of
    superior power, and bring into permanent subjection; to
    reduce under dominion; to vanquish.
    [1913 Webster]
 
       I will subdue all thine enemies.   --1 Chron.
                          xvii. 10.
    [1913 Webster]
 
   2. To overpower so as to disable from further resistance; to
    crush.
    [1913 Webster]
 
       Nothing could have subdued nature
       To such a lowness, but his unkind daughters. --Shak.
    [1913 Webster]
 
       If aught . . . were worthy to subdue
       The soul of man.           --Milton.
    [1913 Webster]
 
   3. To destroy the force of; to overcome; as, medicines subdue
    a fever.
    [1913 Webster]
 
   4. To render submissive; to bring under command; to reduce to
    mildness or obedience; to tame; as, to subdue a stubborn
    child; to subdue the temper or passions.
    [1913 Webster]
 
   5. To overcome, as by persuasion or other mild means; as, to
    subdue opposition by argument or entreaties.
    [1913 Webster]
 
   6. To reduce to tenderness; to melt; to soften; as, to subdue
    ferocity by tears.
    [1913 Webster]
 
   7. To make mellow; to break, as land; also, to destroy, as
    weeds.
    [1913 Webster]
 
   8. To reduce the intensity or degree of; to tone down; to
    soften; as, to subdue the brilliancy of colors.
    [1913 Webster]
 
   Syn: To conquer; overpower; overcome; surmount; vanquish. See
     {Conquer}.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 subdued
   adj 1: in a softened tone; "hushed voices"; "muted trumpets"; "a
       subdued whisper"; "a quiet reprimand" [syn: {hushed},
       {muted}, {subdued}, {quiet}]
   2: restrained in style or quality; "a little masterpiece of low-
     keyed eloquence" [syn: {low-key}, {low-keyed}, {subdued}]
   3: quieted and brought under control; "children were subdued and
     silent"
   4: not brilliant or glaring; "the moon cast soft shadows"; "soft
     pastel colors"; "subdued lighting" [syn: {soft}, {subdued}]
   5: lacking in light; not bright or harsh; "a dim light beside
     the bed"; "subdued lights and soft music" [syn: {dim},
     {subdued}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top