ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

misty

M IH1 S T IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -misty-, *misty*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
misty(adj) ที่ปกคลุมด้วยหมอก, See also: ซึ่งมีหมอกลง, ซึ่งพร่ามัว, เลือนราง, Syn. foggy, hazy, dim, Ant. cloudless, clear
misty(adj) ไม่ชัดเจน, See also: คลุมเครือ, Syn. obscure, vague
misty-eyed(adj) ซึ่งร้องไห้ฟูมฟาย, See also: ซึ่งอ่อนไหว

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
misty(มิท'ที) adj. มีหมอกคลุม, พร่ามัว, ไม่ชัด, See also: mistily adv. mistiness n.
misty-eyed(มิส'ทิไอดฺ') adj. ขี้แย, เต็มไปด้วยความรู้สึก

English-Thai: Nontri Dictionary
misty(adj) คลุมเครือ, พร่ามัว, มีหมอก, เลือนราง

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- Very misty on the way and very chilly.- ถนนทั้งหนาว ทั้งหมอกจัด Rebecca (1940)
The Ring came to the creature Gollum who took it deep into the tunnels of the Misty Mountains.แหวนตกเป็นสมบัติของกอลลัม ผู้นำมันดำดินลงสู่อุโมงค์ใต้เทือกเขามิสตี้ The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (2001)
We must hold to this course, west of the Misty Mountains, for 40 days.เราต้องอยู่ในเส้นทางตะวันตกของเทือกเขามิสตี้เป็นเวลา40วัน The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (2001)
Night candles are burnt out, and jocund day stands tiptoe on the misty mountain tops.อันเทียนของราตรีดับหมด และทิวาร่า- เริงยืน ณ ยอดผา พยับหมอกอยู่รำไร I Am Unicorn (2011)
The last spot in the show is between me and Misty Mastbaum.The last spot in the show is between me and Misty Mastbaum. And the Reality Check (2011)
Misty is literally going to die.Misty จะต้องตายแน่ๆ And the Reality Check (2011)
♪ Far over the misty mountains cold ♪ก่อนฟ้ารุ่งสาง The Hobbit: An Unexpected Journey (2012)
♪ Far over the misty mountains rise ♪เจ้าไม่คู่ควรกับคณะเดินทางเรา The Hobbit: An Unexpected Journey (2012)
♪ We lay under the misty mountains cold ♪พาเราก้าวไปหยัดยืนบนความสูงนั้น The Hobbit: An Unexpected Journey (2012)
♪ Far away from misty mountains cold ♪♪จวบจนวันนี้ The Hobbit: An Unexpected Journey (2012)
♪ And misty memories of days gone by♪ And misty memories of days gone by American Hustle (2013)
Maybe that hot girl Misty could look for it.บางทีนั้นอาจจะเป็นสาวสุดเร้าร้อนในสายหมอก เธอหามันได้ไหม Dangerous Territory (2013)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
mistyPlease send reports of mistypings and mistranslations to the below email address.
mistyWithin the misty forest.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ฝ้าฟาง(adj) dim, See also: misty, hazy, vague, indistinct, Syn. พร่ามัว, Example: เขากอดคอไอ้ดาวไว้แน่น ดวงตาฝ้าฟางของมันหม่นหมอง น้ำลายแตกฟองฟูมปาก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฝ้า[fā] (adj) EN: misty ; hazy
ปรอย[prøi] (adv) EN: drizzly ; mizzly ; misty
สลัว[salūa] (adj) EN: dim ; dull ; hazy ; obscure ; faint ; indistinct ; blurred ; misty ; unclear  FR: obscur ; indistinct

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
MISTY M IH1 S T IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
misty (j) mˈɪstiː (m i1 s t ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
迷蒙[mí méng, ㄇㄧˊ ㄇㄥˊ, / ] misty #44,112 [Add to Longdo]
[piǎo, ㄆㄧㄠˇ, / ] misty; indistinct #51,458 [Add to Longdo]
朦胧诗[méng lóng shī, ㄇㄥˊ ㄌㄨㄥˊ ㄕ, / ] Misty Poets #91,150 [Add to Longdo]
[fēn, ㄈㄣ, ] misty; foggy #253,381 [Add to Longdo]
烟径[yān jìng, ㄧㄢ ㄐㄧㄥˋ, / ] misty lane [Add to Longdo]
霭霭[ǎi ǎi, ㄞˇ ㄞˇ, / ] misty [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
nebelhaft; neblig { adj } | nebelhafter | am nebelhaftestenmisty | mistier | mistiest [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
もやもや;モヤモヤ[moyamoya ; moyamoya] (adv, n, vs) (on-mim) hazy; misty; feeling sad; feeling fuzzy; feeling depressed; gloomy [Add to Longdo]
ミスタイプ[misutaipu] (vs) (1) to mistype; (n) (2) (See タイプミス) typographical error; typo [Add to Longdo]
ミスティー[misutei-] (n) misty [Add to Longdo]
煙雨[えんう, en'u] (n) misty, fine or drizzling rain [Add to Longdo]
霞む(P);翳む[かすむ, kasumu] (v5m, vi) (1) (esp. 霞む) to grow hazy; to be misty; (2) (esp. 翳む) to get blurry; (3) (esp. 霞む) to be overshadowed; (P) [Add to Longdo]
細雨[さいう, saiu] (n) drizzle; misty rain [Add to Longdo]
春の月[はるのつき, harunotsuki] (n) (See 朧月) spring moon; misty moon [Add to Longdo]
春の山[はるのやま, harunoyama] (exp, n) misty mountain with blossoming buds and flowers as it appears in spring [Add to Longdo]
霧雰[むふん, mufun] (n) misty air [Add to Longdo]
朧月夜;おぼろ月夜;朧ろ月夜[おぼろづきよ, oborodukiyo] (n) misty, moonlit night [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Misty \Mist"y\ (m[i^]st"[y^]), a. [Compar. {Mistier}
   (m[i^]st"[i^]*[~e]r); superl. {Mistiest}.] [AS. mistig. See
   {Mist}. In some senses misty has been confused with mystic.]
   1. Accompanied with mist; characterized by the presence of
    mist; obscured by, or overspread with, mist; as, a misty
    morning; misty weather; misty mountains; a misty
    atmosphere.
    [1913 Webster]
 
   2. Obscured as if by mist; dim; obscure; clouded; as, misty
    sight; to peer into the misty future.
    [1913 Webster]
 
       The more I muse therein [theology],
       The mistier it seemeth.        --Piers
                          Plowman.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 misty
   adj 1: filled or abounding with fog or mist; "a brumous October
       morning" [syn: {brumous}, {foggy}, {hazy}, {misty}]
   2: wet with mist; "the misty evening"

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top