Search result for

เบื้องต้น

(42 entries)
(0.0135 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เบื้องต้น-, *เบื้องต้น*
Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
การบัญชีเบื้องต้น (n phrase ) Introduction to Accounting
วิชาการขายเบื้องต้น (n phrase ) Introduction to Sales

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เบื้องต้นว. ก่อน, แรก.
ต้น ๒เบื้องต้นของสิ่งที่มีลักษณะกลมยาว เช่น ต้นขา ต้นแขน.
บุพ-, บุพพ-เบื้องต้น, เบื้องหน้า.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
tentativeเบื้องต้น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Well, their initial assessments are all over the place.คือว่า,จากการประเมินเบื้องต้น ของพวกเขา Passengers (2008)
Fair play is the basic requirement.การเล่นอย่างแฟร์ๆเป็นสิ่งจำเป็นในเบื้องต้นEpisode #1.5 (2008)
Learn to cook ramen. ...Simple!นั่นมันวิธีทำราเม็งแบบเบื้องต้นเลย The Ramen Girl (2008)
The Bible is "basic instructions before leaving earth".ไบเบิลก็คือ "คำสอน เบื้องต้น ก่อน ลาจาก โลก" The Love Guru (2008)
Basic duties of the Maid of Honor?หน้าที่เบื้องต้น ของ เพื่อนเจ้าสาว Made of Honor (2008)
Well, I believe, all right, and this is just my opinion, that this was a prelude, okay?ผมเชื่อว่า นี่เป็นแค่ความเห็นของผม นี่เป็นแค่การกระทำเบื้องต้น The Happening (2008)
Well, a solution of potassium cyanide, will leave no trace in the blood or organ tissue sample detectable by standard tests.แต่ว่าสารละลายโปแตสเซียมไซยาไนด์ จะไม่ทิ้งร่องรอยในเลือด หรือเนื้อเยื่อของอวัยวะซึ่งไม่สามารถตรวจพบได้จากการทดสอบเบื้องต้น Pathology (2008)
Based on my initial examination, a full autopsy is gonna be necessary.จากการชันสูตรเบื้องต้น คิดว่าต้องชันสูตรอย่างละเอียดอีกที Pathology (2008)
Initial reports are that Kable, the most recognizable face of the Slayers phenomenon... next to Ken Castle himself, is officially listed as fragged.รายงานเบื้องต้น กล่าวว่า เกเบิ้ล.. สเลยอร์ที่มีใบหน้าเป็นที่จดจำมากที่สุด.. รองจากผู้พัฒนาเกม อย่าง เคน คาสเซิล นั้น.. Gamer (2009)
For starters,yeah.สำหรับเบื้องต้น ใช่ Chapter Four 'Cold Wars' (2009)
It's got first aid and a flashlight.มันจะมีชุดปฐมพยาบาลเบื้องต้น กับไฟฉาย Day 7: 7:00 p.m.-8:00 p.m. (2009)
Preliminary ballistics.ข้อสันนิษฐานเบื้องต้น Day 7: 10:00 p.m.-11:00 p.m. (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เบื้องต้น[adj.] (beūangton) EN: initial ; preliminary ; elementary ; primary ; prima facie   FR: rudimentaire ; primaire ; élémentaire ; basique (anglic.)
เบื้องต้น[adv.] (beūangton) EN: at the beginning   FR: au début

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
elementary[ADJ] เบื้องต้น, See also: พื้นฐาน, Syn. primary, rudimentary
initial[ADJ] ชั้นต้น, See also: เบื้องต้น, เริ่มแรก, Syn. beginning, introductory, primary
rudimentary[ADJ] ซึ่งเป็นพื้นฐาน, See also: เบื้องต้น, Syn. basic, elemental, initial

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
abecedarian(เอบีซิแด' เรียน) n. , adj. ผู้กำลังเรียนอักษรพยัญชนะ ผู้เริ่มศึกษา ตัวพยัญชนะ, เรียงตามลำดับพยัญชนะ, เบื้องต้น, ขั้นต้น, มูลฐาน
above(อะบัฟว') adv.,prep. เหนือ, เบื้องต้น, เกิน, พ้นเหลือ, กว่า, Syn. overhead, aloft
alpha testการทดสอบรอบแรกหมายถึง การนำเอาโปรแกรมสำเร็จที่เขียนเสร็จใหม่ ๆ ไปให้ "กลุ่มลูกค้าประจำ" ทดลองใช้ดูก่อน หรือพูดง่าย ๆ ว่า ให้ช่วยเป็นผู้ตรวจสอบเบื้องต้นให้ เพื่อจะดูว่าโปรแกรมที่เขียนขึ้นนั้นใช้ได้ดีหรือไม่ ยังขาดตกบกพร่องอะไรบ้าง หรือมีปัญหาในเรื่องใด โดยปกติแล้ว การทดลองนำไปใช้ครั้งแรกนี้ จะยังมีเรื่องที่ต้องแก้ไขอีกมาก โปรแกรมดังกล่าวจะมีข้อความบ่งบอกไว้ว่า เป็น alpha version หมายความว่า รุ่นทดสอบรอบแรก ดู beta version ประกอบ
alpha versionรุ่นทดสอบรอบแรกหมายถึง การนำเอาโปรแกรมสำเร็จที่เขียนเสร็จใหม่ ๆ ไปให้ "กลุ่มลูกค้าประจำ" ทดลองใช้ดูก่อน หรือพูดง่าย ๆ ว่า ให้ช่วยเป็นผู้ตรวจสอบเบื้องต้นให้ เพื่อจะดูว่าโปรแกรมที่เขียนขึ้นนั้นใช้ได้ดีหรือไม่ ยังขาดตกบกพร่องอะไรบ้าง หรือมีปัญหาในเรื่องใด โดยปกติแล้ว การทดลองนำไปใช้ครั้งแรกนี้ จะยังมีเรื่องที่ต้องแก้ไขอีกมาก โปรแกรมดังกล่าวจะต้องมีข้อความบ่งบอกไว้ว่าเป็นรุ่นทดสอบรอบแรก มีความหมายเหมือน alpha testดู beta version ประกอบ
elementary(เอลละเมน'ทะรี) adj. เบื้องต้น,พื้นฐาน,มูลฐาน,ปฐม,ปฐมภูมิ,ชั้นประถม, See also: elementarily adv. elementariness n. ดูelementary, Syn. simple
hornbookn. หนังสือเรียนเบื้องต้น
preliminary(พริลิม'มะนะรี) adj. เบื้องต้น,ขั้นต้น,ขั้นเตรียมการ,ตอนต้น,อุ่นเครื่อง,เริ่มต้น,คำนำ n. สิ่งที่เป็นเบื้องต้น,การชกอุ่นเครื่อง,การแข่งขันอุ่นเครื่อง,การสอบเบื้องต้น,ขั้นเบื้องต้น,คำนำ, See also: preliminarily adv.
prelude(เพรล'ลูด) n. การแสดงเบิกโรง,ฉากโหมโรง,การบรรเลงนำ,การกระทำเบื้องต้น,สภาพหรือผลงานเบื้องต้น,อารัมภกถา,นิมิต,สิ่งบอกเหตุ,คำนำ vt.,vi. นำ,โหมโรง,บรรเลงนำ,เขียนคำนำ., See also: preluder n. preludial adj. preludious,adj.
preparatory(พรีแพ'ระโทรี) adj. เกี่ยวกับการเตรียมการ,เบื้องต้น,เป็นการนำ, See also: preparatorily adv., Syn. introductory
pretest(พรี'เทสทฺ) n. vt.,vi.,n. (การ) ทดสอบเบื้องต้น,ทดสอบล่วงหน้า

English-Thai: Nontri Dictionary
elementary(adj) เบื้องต้น,ขั้นต้น,ปฐม,ชั้นต้น,พื้นฐาน
FIRST first aid(n) การปฐมพยาบาล,การพยาบาลเบื้องต้น
introduction(n) การนำเข้ามา,การแนะนำ,อารัมภบท,ความนำ,ความรู้เบื้องต้น
introductory(adj) ขั้นต้น,เบื้องต้น,เป็นการแนะนำ
preamble(n) คำนำ,อารัมภกถา,บทความเบื้องต้น,พระราชปรารถ
preliminary(adj) ชั้นต้น,เบื้องต้น,ตอนต้น,เป็นคำนำ,อุ่นเครื่อง,เริ่มต้น
pretext(n) ข้ออ้าง,ข้อแก้ตัว,มารยา,การทดสอบเบื้องต้น
primary(adj) ประถม,ขั้นแรก,เบื้องต้น,อันดับแรก,ครั้งแรก
rudiment(n) พื้นฐาน,มูลฐาน,ความรู้เบื้องต้น,เค้าโครง

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top