Search result for

hazy

(40 entries)
(0.0154 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -hazy-, *hazy*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
hazy[ADJ] ซึ่งมีหมอก, See also: ซึ่งเต็มไปด้วยหมอก
hazy[ADJ] พร่ามัว, See also: ไม่ชัดเจน, Syn. cloudy, obscure, unclear, Ant. clear, distinct, unclouded

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
hazy(เฮ'ซี) adj. เป็นหมอก,มีหมอก,สลัว,มืดสลัว,เลอะเลือน,ไม่ชัด., See also: hazily adv. haziness n., Syn. foggy,cloudy

English-Thai: Nontri Dictionary
hazy(adj) มีหมอก,มืดสลัว,ไม่ชัด,สลัว

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
It feels like I'm in a scene in a hazy dream right now.รู้สึกเหมือนฉันเคยฝันมาก่อน Episode #1.22 (2009)
Why is everything in your recollection so hazy and disjointed?ทำไมทุกสิ่งทุกอย่าง ในภาพความทรงจำของคุณ ถึงได้พร่ามัวและ ไม่ประติดประต่อกัน Gimme Some Truth (2009)
One day all of you are gonna be gone... and all of this, all of us... will be nothing but a hazy memory.วันนึง... พวกเธอทุกคน ก็ต้องไป และทุกอย่าง... Journey to Regionals (2010)
You know, I'm a little hazy about this whole "right and wrong" thing.รู้มั้ย ฉันสับสนกับคำว่า "ผิด-ถูก" Please, Do Talk About Me When I'm Gone (2010)
Well, answer's hazy.อืมมม คำตอบไม่ชัดเจน The Mentalists (2011)
But those blackouts I've been having... they made everything so hazy.ช่วงเวลาที่ผมหมดสติ ทำให้ทุกอย่างพร่ามัว Heart of Darkness (2012)
Why he blames me or who the hell killed him is a little hazy.เหตุผลที่เขากล่าวโทษผมหรือแม้กระทั่งว่า ใครเป็นคนฆ่ากันแน่ก็ยังไม่แน่ชัด Odd Thomas (2013)
- I only gave her half a Valium but she may be a little hazy.\ ฉันให้แวเลี่ยม (ยานอนหลับชนิดหนึ่ง)ไปครึ่งหนึ่ง เธออาจจะสะลึมสะลือเล็กน้อย Oeuf (2013)
I got to admit, though, it's all a bit hazy.ผมอยู่ที่นี่ แต่มันก็นาน ชักจำไม่ค่อยได้แล้ว Pilot, Part 2 (2013)
I can understand of his history of a little hazy.ความทรงจำของเขาเลยคลาดเคลื่อนไปบ้าง Furious 7 (2015)
It's kind of hazy.ผมจำไม่ค่อยได้ Project Reborn (2016)
When we remember things, the details are hazy, imperfect, but you recall memories perfectly.เมื่อเราจำอะไรซักอย่าง รายละเอียดของมันจะไม่ชัดเจน ไม่สมบูรณ์แบบ แต่เธอมีความทรงจำที่สมบูรณ์ Trace Decay (2016)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
hazyThe sky is a hazy shade of winter.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ฝ้า[ADJ] dim, See also: hazy, misty, foggy, vague, indistinct, Syn. ขุ่นมัว, ฝ้าฟาง, Example: นางมองดูลูกเดินจากไปด้วยดวงตาที่ฝ้าฟางเพราะหยาดน้ำตา, Thai definition: ขุ่นมัวไม่ผ่องใส
ฝ้ามัว[ADJ] hazy, See also: dim, misty, vague, indistinct, Syn. พร่ามัว, Example: ดวงตาอันฝ้ามัวของปู่ มองลอดแว่นทองเหลืองรูปวงกลม เพ่งผ่านแสงสลัวของโคมไฟ
หลัว[ADJ] dim, See also: hazy, obscure, Syn. มัว, สลัว, Ant. สว่างไสว, Example: วันนี้ฟ้าหลัวทั้งวัน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฝ้า[adj.] (fā) EN: misty ; hazy   
จาง[adj.] (jāng) EN: light ; insipid ; faint ; pale ; thin ; dim ; weak ; hazy   FR: pâle ; fade ; faible ; passé ; fané ; éteint ; vague ; insipide
สลัว[adj.] (salūa) EN: dim ; dull ; hazy ; obscure ; faint ; indistinct ; blurred ; misty ; unclear   FR: obscur ; indistinct

CMU English Pronouncing Dictionary
HAZY    HH EY1 Z IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
hazy    (j) (h ei1 z ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
dunstig; diesig {adj} | dunstiger | am dunstigstenhazy | hazier | haziest [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
もやもや;モヤモヤ[, moyamoya ; moyamoya] (adv,n,vs) (on-mim) hazy; misty; feeling sad; feeling fuzzy; feeling depressed; gloomy [Add to Longdo]
意識朦朧[いしきもうろう, ishikimourou] (adj-t,adv-to) being in a hazy state; being only half conscious; feeling dopey [Add to Longdo]
煙る(P);烟る[けむる(P);けぶる, kemuru (P); keburu] (v5r,vi) (1) to smoke (e.g. fire); (2) to be hazy; (P) [Add to Longdo]
花曇り;花曇[はなぐもり, hanagumori] (n) hazy weather in spring [Add to Longdo]
霞む(P);翳む[かすむ, kasumu] (v5m,vi) (1) (esp. 霞む) to grow hazy; to be misty; (2) (esp. 翳む) to get blurry; (3) (esp. 霞む) to be overshadowed; (P) [Add to Longdo]
薄ら[うっすら;うすら, ussura ; usura] (adj-f,adv-to) (1) (uk) thinly; lightly; slightly; (2) hazy; fuzzy; (3) dim; faint; slight [Add to Longdo]
微か(P);幽か[かすか, kasuka] (adj-na) faint; dim; weak; indistinct; hazy; poor; wretched; (P) [Add to Longdo]
有耶無耶[うやむや, uyamuya] (adj-na,n) (uk) indefinite; hazy; vague; unsettled; undecided; (P) [Add to Longdo]
暈ける[ぼける, bokeru] (v1,vi) to be faded; to be hazy; to be blurred; to be out of focus; (P) [Add to Longdo]
朦朧[もうろう, mourou] (adj-t,adv-to) dim; hazy; vague; indistinct; ambiguous; faint; obscure [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
微茫[wēi máng, ㄨㄟ ㄇㄤˊ, ] hazy; blurred [Add to Longdo]
[lóng, ㄌㄨㄥˊ, / ] hazy; unclear [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Hazy \Ha"zy\ (h[=a]"z[y^]), a. [From {Haze}, n.]
   1. Thick with haze; somewhat obscured with haze; not clear or
    transparent. "A tender, hazy brightness." --Wordsworth.
    [1913 Webster]
 
   2. Obscure; confused; not clear; as, a hazy argument; a hazy
    intellect. --Mrs. Gore.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 hazy
   adj 1: filled or abounding with fog or mist; "a brumous October
       morning" [syn: {brumous}, {foggy}, {hazy}, {misty}]
   2: indistinct or hazy in outline; "a landscape of blurred
     outlines"; "the trees were just blurry shapes" [syn:
     {bleary}, {blurred}, {blurry}, {foggy}, {fuzzy}, {hazy},
     {muzzy}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top