ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

hazy

HH EY1 Z IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -hazy-, *hazy*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
hazy(adj) ซึ่งมีหมอก, See also: ซึ่งเต็มไปด้วยหมอก
hazy(adj) พร่ามัว, See also: ไม่ชัดเจน, Syn. cloudy, obscure, unclear, Ant. clear, distinct, unclouded

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
hazy(เฮ'ซี) adj. เป็นหมอก, มีหมอก, สลัว, มืดสลัว, เลอะเลือน, ไม่ชัด., See also: hazily adv. haziness n., Syn. foggy, cloudy

English-Thai: Nontri Dictionary
hazy(adj) มีหมอก, มืดสลัว, ไม่ชัด, สลัว

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Well, where I get hazy is where the cleaning woman shows up the following morning and finds your wife in bed with her lover, riddled with .38 caliber bullets.ดีที่ฉันได้รับหมอกที่ทำความสะอาดผู้หญิงปรากฏตัวขึ้นในเช้าวันต่อไปนี้ และพบว่าภรรยาของคุณอยู่บนเตียงกับคนรักของเธอเต็มไปด้วยกระสุน .38 ลำกล้อง The Shawshank Redemption (1994)
The moon is hazy tonight.The moon is hazy tonight. Yomigaeri (2002)
Like the lonely, hazy moon.Like the lonely, hazy moon. Yomigaeri (2002)
- The hazy shape... - It happens only in the bedroom.รูปร่างเงาดำที่คุณเห็นเจอตรงนี้หรือเปล่า ไม่ นั้นมันในห้องนอนค่ะ Paranormal Activity (2007)
In these last hazy days of summer, ก่อนจะพ้นช่วงสุดท้ายของหน้าร้อนอันแสนวุ่นนี้ The Dark Night (2008)
It feels like I'm in a scene in a hazy dream right now.รู้สึกเหมือนฉันเคยฝันมาก่อน Episode #1.22 (2009)
Why is everything in your recollection so hazy and disjointed?ทำไมทุกสิ่งทุกอย่าง ในภาพความทรงจำของคุณ ถึงได้พร่ามัวและ ไม่ประติดประต่อกัน Gimme Some Truth (2009)
One day all of you are gonna be gone... and all of this, all of us... will be nothing but a hazy memory.วันนึง... พวกเธอทุกคน ก็ต้องไป และทุกอย่าง... Journey to Regionals (2010)
You know, I'm a little hazy about this whole "right and wrong" thing.รู้มั้ย ฉันสับสนกับคำว่า "ผิด-ถูก" Please, Do Talk About Me When I'm Gone (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
hazyThe sky is a hazy shade of winter.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ฝ้า(adj) dim, See also: hazy, misty, foggy, vague, indistinct, Syn. ขุ่นมัว, ฝ้าฟาง, Example: นางมองดูลูกเดินจากไปด้วยดวงตาที่ฝ้าฟางเพราะหยาดน้ำตา, Thai Definition: ขุ่นมัวไม่ผ่องใส
ฝ้ามัว(adj) hazy, See also: dim, misty, vague, indistinct, Syn. พร่ามัว, Example: ดวงตาอันฝ้ามัวของปู่ มองลอดแว่นทองเหลืองรูปวงกลม เพ่งผ่านแสงสลัวของโคมไฟ
หลัว(adj) dim, See also: hazy, obscure, Syn. มัว, สลัว, Ant. สว่างไสว, Example: วันนี้ฟ้าหลัวทั้งวัน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฝ้า[fā] (adj) EN: misty ; hazy
จาง[jāng] (adj) EN: light ; insipid ; faint ; pale ; thin ; dim ; weak ; hazy  FR: pâle ; fade ; faible ; passé ; fané ; éteint ; vague ; insipide
สลัว[salūa] (adj) EN: dim ; dull ; hazy ; obscure ; faint ; indistinct ; blurred ; misty ; unclear  FR: obscur ; indistinct

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
HAZY HH EY1 Z IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
hazy (j) hˈɛɪziː (h ei1 z ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[lóng, ㄌㄨㄥˊ, / ] hazy; unclear #22,125 [Add to Longdo]
微茫[wēi máng, ㄨㄟ ㄇㄤˊ, ] hazy; blurred [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
dunstig; diesig { adj } | dunstiger | am dunstigstenhazy | hazier | haziest [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
もやもや;モヤモヤ[moyamoya ; moyamoya] (adv, n, vs) (on-mim) hazy; misty; feeling sad; feeling fuzzy; feeling depressed; gloomy [Add to Longdo]
意識朦朧[いしきもうろう, ishikimourou] (adj-t, adv-to) being in a hazy state; being only half conscious; feeling dopey [Add to Longdo]
煙る(P);烟る[けむる(P);けぶる, kemuru (P); keburu] (v5r, vi) (1) to smoke (e.g. fire); (2) to be hazy; (P) [Add to Longdo]
花曇り;花曇[はなぐもり, hanagumori] (n) hazy weather in spring [Add to Longdo]
霞む(P);翳む[かすむ, kasumu] (v5m, vi) (1) (esp. 霞む) to grow hazy; to be misty; (2) (esp. 翳む) to get blurry; (3) (esp. 霞む) to be overshadowed; (P) [Add to Longdo]
薄ら[うっすら;うすら, ussura ; usura] (adj-f, adv-to) (1) (uk) thinly; lightly; slightly; (2) hazy; fuzzy; (3) dim; faint; slight [Add to Longdo]
微か(P);幽か[かすか, kasuka] (adj-na) faint; dim; weak; indistinct; hazy; poor; wretched; (P) [Add to Longdo]
有耶無耶[うやむや, uyamuya] (adj-na, n) (uk) indefinite; hazy; vague; unsettled; undecided; (P) [Add to Longdo]
暈ける[ぼける, bokeru] (v1, vi) to be faded; to be hazy; to be blurred; to be out of focus; (P) [Add to Longdo]
朦朧[もうろう, mourou] (adj-t, adv-to) dim; hazy; vague; indistinct; ambiguous; faint; obscure [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Hazy \Ha"zy\ (h[=a]"z[y^]), a. [From {Haze}, n.]
   1. Thick with haze; somewhat obscured with haze; not clear or
    transparent. "A tender, hazy brightness." --Wordsworth.
    [1913 Webster]
 
   2. Obscure; confused; not clear; as, a hazy argument; a hazy
    intellect. --Mrs. Gore.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 hazy
   adj 1: filled or abounding with fog or mist; "a brumous October
       morning" [syn: {brumous}, {foggy}, {hazy}, {misty}]
   2: indistinct or hazy in outline; "a landscape of blurred
     outlines"; "the trees were just blurry shapes" [syn:
     {bleary}, {blurred}, {blurry}, {foggy}, {fuzzy}, {hazy},
     {muzzy}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top