ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

blurred

B L ER1 D   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -blurred-, *blurred*, blurr, blurre
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
blurred(adj) ซึ่งพร่ามัว

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
They've all blurred Into an endless day.พวกเขาได้เบลอทั้งหมดเ- ป็นวันที่ไม่มีที่สิ้นสุด Idemo dalje (1982)
- Stuck in tar. - Blurred vision?ติดในตม มองเบลอมะ Crank (2006)
I get short of breath and dizzy, you know, nausea, blurred vision.ผมรู้สึกหายใจลำบาก เวียนหัว คลื่นไส้ ตาพร่ามัว Charlie Bartlett (2007)
Shortness of breath. Blurred vision.หายใจติดขัด ตาพร่ามัว Music and Lyrics (2007)
I was afraid you'd let the lines get blurred and fall for her.ฉันเกรงว่านาย จะพร่ามัว และตกหลุมรักเธอ Chuck Versus the Break-Up (2008)
I want to recover those distant and blurred memoriesข้าต้องหามัน... Three Kingdoms (2008)
Blurred the line between adam And his alter personality? Reid: I think the unsub Surfaced for just a moment.เราวิเคราะห์ว่าคู่หูคนที่เป็นผู้นำ และเป็นตัวตนที่สองนั้นอยู่ในจิตใจของอดัม Conflicted (2009)
[ quietly ]: I'm starting to have slightly blurred vision--ฉันเริ่มมองไม่ค่อยเห็นแล้ว Air: Part 1 (2009)
Are the photos blurred like usual?รูปพวกนี้มันเบลอๆเหมือนเดิมรึเปล่า? Kamen Rider Decade the Movie: All Riders vs. Dai-Shocker (2009)
Are you experiencing any blurred or double vision?เคยมีอาการมึนๆ หรือเบลอๆ มาก่อนมั้ย The International (2009)
No headaches or blurred vision?ไม่มีอาการปวดศีรษะหรือการมองเห็นลาง ๆ ใช่มั้ย ? Incursion: Part 1 (2010)
You can recognize those two stars here on the left-hand side in the blurred image there -- these two stars on the right-hand side.ดังนั้นถ้าคุณมองสิ่งที่ใจกลาง ทางช้างเผือกจะมีลักษณะอย่างไร ในกล้องโทรทรรศน์ปกติสมมุติว่า The Riddle of Black Holes (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
blurredClose things look blurred.
blurredDistant things look blurred.
blurredThe fog soon blurred out the figure of a man walking in front of him.
blurredThe mountain was blurred by fog.
blurredThe TV picture was blurred.
blurredWhoo! I'm feeling that sake. I'm getting blurred vision and it's hard to walk.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เบลอ(adj) blurred, Syn. พร่า, มัว, เลือน, Ant. ชัด, Example: ภาพที่เห็นเป็นภาพเบลอๆ มองเห็นอะไรไม่ชัด
เงาๆ(adv) indistinctly, See also: blurredly, dimly, Syn. รางๆ, ไม่ชัด, เลือนราง, Ant. ชัดเจน, ชัดแจ๋ว, Example: ฝนตกหนักมากทำให้เขามองเห็นเพียงลางๆเท่านั้น
พร่ามัว(adj) blurred, See also: indistinct, Syn. เลือน, พร่าเลือน, ขุ่นมัว, มัว, Ant. ชัดเจน, Example: ้สักครู่สายตาที่พร่ามัวก็กลับแจ่มชัดขึ้น, Thai Definition: ไม่ชัด
ฟาง(adj) dim, See also: blurred, Syn. ฝ้าฟาง, มัว, Example: คุณตารำคาญดวงตาที่ฝ้าฟางลงทุกวัน ทำอะไรก็ไม่ถนัดเหมือนเมื่อก่อน, Thai Definition: ที่เห็นไม่ถนัด, ทำให้เห็นไม่ถนัด
กร่ำกรุ่น(adj) blurred, See also: obscured, indistinct, Syn. มัวๆ, Thai Definition: สีมัวๆ ไม่ชัด
เลือน(adj) blurred, See also: dim, obscured, indistinct, fuzzy, faint, unclear, Syn. มัว, เลือนราง, Example: ตลิ่งที่ถูกฝุ่นบังมิดชิดค่อยๆ ปรากฏเป็นภาพเลือน และมองเห็นได้ชัดขึ้นเป็นลำดับ, Thai Definition: ที่มองเห็นไม่ชัดเจน
เลือน(adj) blurred, See also: dim, obscured, indistinct, fuzzy, faint, unclear, Syn. มัว, เลือนราง, Example: ตลิ่งที่ถูกฝุ่นบังมิดชิดค่อยๆ ปรากฏเป็นภาพเลือน และมองเห็นได้ชัดขึ้นเป็นลำดับ, Thai Definition: ที่มองเห็นไม่ชัดเจน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เบลอ[bloē] (adj) EN: blurred
ฟาง[fāng] (adj) EN: blurred ; dim ; indistinct  FR: obscur ; sombre
ลาน[lān] (v) EN: be dazzled ; be blurred ; be indistinct
เลือน[leūoen] (adj) EN: blurred ; dim ; obscured ; indistinct ; fuzzy ; faint ; unclear  FR: trouble ; flou ; indistinct ; imprécis ; vague
เลอะ[loe] (adj) EN: messy ; confused ; muddled ; untidy ; blurred  FR: confus ; désordonné ; embrouillé ; brouillon ; négligé
เลอะเลือน[loe leūoen] (v, exp) EN: become blurred
เงา ๆ[ngao-ngao] (adv) EN: indistinctly ; blurredly ; dimly
พร่า[phrā] (adj) EN: blurred ; unsharp ; indistinct  FR: flou ; estompé
พร่ามัว[phrā mūa] (adj) EN: vague ; indistinct ; blurred  FR: flou ; estompé ; vague
สลัว[salūa] (adj) EN: dim ; dull ; hazy ; obscure ; faint ; indistinct ; blurred ; misty ; unclear  FR: obscur ; indistinct

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
BLURRED B L ER1 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
blurred (v) blˈɜːʳd (b l @@1 d)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
迷离[mí lí, ㄇㄧˊ ㄌㄧˊ,   /  ] blurred; hard to make out distinctly #21,635 [Add to Longdo]
[mó, ㄇㄛˊ, ] blurred #369,451 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
unscharf; verschwommen; verwaschen { adj } | unschärfer; verschwommener; verwaschener | am unschärfsten; am verschwommensten; am verwaschestenblurred | more blurred | most blurred [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ぶれる[bureru] (v1, vi) to be blurred (photo, video, etc.); for a camera to be shaken [Add to Longdo]
ぼやける[boyakeru] (v1, vi) to become dim; to become blurred; (P) [Add to Longdo]
潤む[うるむ, urumu] (v5m, vi) (1) to be wet; to be moist; (2) to get dim; to become blurred; to get cloudy; to get muddy; to be bleared; (3) (of one's voice) to become tear-choked; (P) [Add to Longdo]
酔眼朦朧;酔眼もうろう[すいがんもうろう, suiganmourou] (adj-no, adj-t, adv-to) (with) one's eyes blurred from drinking; with drunken eyes; dazed by wine [Add to Longdo]
不鮮明[ふせんめい, fusenmei] (n) (1) blur; (adj-na) (2) blurred; indistinct [Add to Longdo]
掠れる;擦れる[かすれる, kasureru] (v1, vi) (1) to get blurred; (2) to get hoarse; to get husky; (3) to graze; to scrape; to touch [Add to Longdo]
暈ける[ぼける, bokeru] (v1, vi) to be faded; to be hazy; to be blurred; to be out of focus; (P) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
不鮮明[ふせんめい, fusenmei] blurred (an), indistinct [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Blur \Blur\ (bl[^u]r), v. t. [imp. & p. p. {Blurred} (bl[^u]rd);
   p. pr. & vb. n. {Blurring}.] [Prob. of same origin as blear.
   See {Blear}.]
   1. To render obscure by making the form or outline of
    confused and uncertain, as by soiling; to smear; to make
    indistinct and confused; as, to blur manuscript by
    handling it while damp; to blur the impression of a
    woodcut by an excess of ink.
    [1913 Webster]
 
       But time hath nothing blurred those lines of favor
       Which then he wore.          --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. To cause imperfection of vision in; to dim; to darken.
    [1913 Webster]
 
       Her eyes are blurred with the lightning's glare.
                          --J. R. Drake.
    [1913 Webster]
 
   3. To sully; to stain; to blemish, as reputation.
    [1913 Webster]
 
       Sarcasms may eclipse thine own,
       But can not blur my lost renown.   --Hudibras.
    [1913 Webster]
 
   Syn: To spot; blot; disfigure; stain; sully.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 blurred \blurred\ (bl[^u]rd), adj.
   out of focus; not sharply defined.
 
   Syn: bleary, blurry, foggy, fuzzy, muzzy.
     [WordNet 1.5]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 blurred
   adj 1: indistinct or hazy in outline; "a landscape of blurred
       outlines"; "the trees were just blurry shapes" [syn:
       {bleary}, {blurred}, {blurry}, {foggy}, {fuzzy}, {hazy},
       {muzzy}]
   2: unclear in form or expression; "the blurred aims of the
     group"; "sometimes one understood clearly and sometimes the
     meaning was clouded"- H.G.Wells [syn: {blurred}, {clouded}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top