ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

faint

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -faint-, *faint*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
faint(adj) เจือจาง, See also: เลือนๆ, เลือน, มัว, บาง, จาง, อ่อน, เบาบาง
faint(adj) อ่อนกำลัง, See also: อ่อนแอ, Syn. dizzy
faint(adj) เฉื่อย, See also: ไม่กระตือรือร้น, Syn. unenthusiastic
faint(vi) เป็นลม, See also: หมดสติ
faint(n) ภาวะของคนที่เป็นลม
faintly(adv) อย่างแผ่วเบา, See also: แผ่วเบา, เบา
faint away(phrv) หมดสติ
faint from(phrv) หมดสติเพราะ, See also: เป็นลมเพราะ
faint with(phrv) หมดสติเพราะ, See also: เป็นลมเพราะ
faint-hearted(adj) ขี้ขลาด, See also: ตาขาว, ใจไม่กล้า, Syn. timid, weak

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
faint(เฟนทฺ) { fainted, fainting, faints } adj. สลัว ๆ , เลือน ๆ , อ่อนกำลัง, เป็นลม, หน้ามืด, วิงเวียน, ขาดความกล้า,
fainthearted(เฟนทฺ'ฮาร์ท'ทิด) adj. ขาดความกล้า, ขี้ขลาด, ตาขาว, โลเล., See also: faintheartedly adv. faintheartedness n., Syn. timid

English-Thai: Nontri Dictionary
faint(adj) วิงเวียน, เป็นลม, หน้ามืด, อ่อนเปลี้ย, สลัว, เลือนๆ
faint(n) อาการเป็นลม, อาการวิงเวียน, อาการหน้ามืด, ความอ่อนแรง
faint(vi) วิงเวียน, เป็นลม, สลบ, สิ้นสติ, อ่อนกำลัง, หน้ามืด

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
faint pleaderการยื่นคำร้องเท็จ (ต่อศาล) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
faint; fainting๑. หน้ามืด, เป็นลม๒. หมดสติชั่วคราว [ มีความหมายเหมือนกับ swoon; syncope ] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
fainting; faint๑. หน้ามืด, เป็นลม๒. หมดสติชั่วคราว [ มีความหมายเหมือนกับ swoon; syncope ] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Faint, Simpleเป็นลมแบบทั่วไป [การแพทย์]
Faintingเป็นลม, การเป็นลม [การแพทย์]
Faintnessอาการหน้ามืด, เป็นลม [การแพทย์]

WordNet (3.0)
faint(n) a spontaneous loss of consciousness caused by insufficient blood to the brain, Syn. syncope, deliquium, swoon
faint(v) pass out from weakness, physical or emotional distress due to a loss of blood supply to the brain, Syn. pass out, swoon, conk
faint(adj) deficient in magnitude; barely perceptible; lacking clarity or brightness or loudness etc, Syn. weak
faint(adj) lacking strength or vigor, Syn. feeble
faint(adj) weak and likely to lose consciousness, Syn. light, light-headed, lightheaded, swooning
faint(adj) indistinctly understood or felt or perceived
faint(adj) lacking conviction or boldness or courage, Syn. fainthearted, timid, faint-hearted
faintheartedness(n) the trait of lacking boldness and courage, Syn. faintness, Ant. stoutheartedness
faintly(adv) to a faint degree or weakly perceived
faintness(n) a feeling of faintness and of being ready to swoon

The Collaborative International Dictionary of English (GCIDE) v.0.53
Faint

n. The act of fainting, or the state of one who has fainted; a swoon. [ R. ] See Fainting, n. [ 1913 Webster ]

The saint,
Who propped the Virgin in her faint. Sir W. Scott. [ 1913 Webster ]

Faint

a. [ Compar. Fainter superl. Faintest. ] [ OE. feint, faint, false, faint, F. feint, p. p. of feindre to feign, suppose, hesitate. See Feign, and cf. Feint. ] 1. Lacking strength; weak; languid; inclined to swoon; as, faint with fatigue, hunger, or thirst. [ 1913 Webster ]

2. Wanting in courage, spirit, or energy; timorous; cowardly; dejected; depressed; as, “Faint heart ne'er won fair lady.” Old Proverb. [ 1913 Webster ]

3. Lacking distinctness; hardly perceptible; striking the senses feebly; not bright, or loud, or sharp, or forcible; weak; as, a faint color, or sound. [ 1913 Webster ]

4. Performed, done, or acted, in a weak or feeble manner; not exhibiting vigor, strength, or energy; slight; as, faint efforts; faint resistance. [ 1913 Webster ]

The faint prosecution of the war. Sir J. Davies. [ 1913 Webster ]

Faint

v. t. To cause to faint or become dispirited; to depress; to weaken. [ Obs. ] [ 1913 Webster ]

It faints me to think what follows. Shak. [ 1913 Webster ]

Faint

v. i. [ imp. & p. p. Fainted; p. pr. & vb. n. Fainting. ] 1. To become weak or wanting in vigor; to grow feeble; to lose strength and color, and the control of the bodily or mental functions; to swoon; -- sometimes with away. See Fainting, n. [ 1913 Webster ]

Hearing the honor intended her, she fainted away. Guardian. [ 1913 Webster ]

If I send them away fasting . . . they will faint by the way. Mark viii. 8. [ 1913 Webster ]

2. To sink into dejection; to lose courage or spirit; to become depressed or despondent. [ 1913 Webster ]

If thou faint in the day of adversity, thy strength is small. Prov. xxiv. 10. [ 1913 Webster ]

3. To decay; to disappear; to vanish. [ 1913 Webster ]

Gilded clouds, while we gaze upon them, faint before the eye. Pope. [ 1913 Webster ]

Faint-hearted

a. Wanting in courage; depressed by fear; easily discouraged or frightened; cowardly; timorous; dejected. [ 1913 Webster ]

Fear not, neither be faint-hearted. Is. vii. 4.

-- Faint"-heart`ed*ly, adv. -- Faint"-heart`ed*ness, n. [ 1913 Webster ]

Fainting

n. Syncope, or loss of consciousness owing to a sudden arrest of the blood supply to the brain, the face becoming pallid, the respiration feeble, and the heat's beat weak. [ 1913 Webster ]


Fainting fit, a fainting or swoon; syncope. [ Colloq. ]
[ 1913 Webster ]

Faintish

a. Slightly faint; somewhat faint. -- Faint"ish*ness, n. [1913 Webster]

Faintling

a. Timorous; feeble-minded. [ Obs. ] “A fainting, silly creature.” Arbuthnot. [ 1913 Webster ]

Faintly

adv. In a faint, weak, or timidmanner. [ 1913 Webster ]

Faintness

n. 1. The state of being faint; loss of strength, or of consciousness, and self-control. [ 1913 Webster ]

2. Want of vigor or energy. Spenser. [ 1913 Webster ]

3. Feebleness, as of color or light; lack of distinctness; as, faintness of description. [ 1913 Webster ]

4. Faint-heartedness; timorousness; dejection. [ 1913 Webster ]

I will send a faintness into their hearts. Lev. xxvi. 36. [ 1913 Webster ]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- Excuse me if I don't faint. Think about your son.ขอโทษที่ฉันไม่ตกใจจนเป็นลม The Bodyguard (1992)
But her rubber glove showed a faint trace.แต่ถุงมือยางของเธอ มีอาการหน้ามืดติดตาม In the Name of the Father (1993)
[ Alarm Faintly Beeping ][ ปลุกอ่อนมาก Beeping ] Pulp Fiction (1994)
[ Beeping Continues, Faint ][ Beeping ต่อลม ] Pulp Fiction (1994)
- [ Music Continues, Faint ] - [ Zed, Faint ] Yeah!- [ ดนตรีอย่างต่อเนื่อง, ลม ] - [ Zed, ลม ] ใช่! Pulp Fiction (1994)
I'm going to faint.ฉันกำลังหมดสติ The Great Dictator (1940)
Water. Quick, I'm going to faint.ฉันคอแห้งมาก The Great Dictator (1940)
We'll get into trouble if you faint any more.เราอาจเจอปัญหาได้ ถ้านายเป็นอะไรไป The Great Dictator (1940)
Awfully foolish of me, fainting like that.ฉันนี่ดูโง่เง่าจริง เป็นลมเเบบนั้น Rebecca (1940)
Nonsense. If you hadn't fainted like that, I'd have really lost my temper.ถ้าคุณไม่ได้เป็นลมไปซะก่อน ผมคงควบคุมอารมณ์ไม่อยู่ Rebecca (1940)
Every time she faints, in fact.ในอีกไม่กี่สัปดาห์ ที่จริง ทุกๆ ครั้งที่หล่อนเป็นลม Rebecca (1940)
Twice he had felt faint and dizzy... ... and that had worried him.สองครั้งที่เขามีความรู้สึกและ ลมวิงเวียน และที่เป็นห่วงเขา The Old Man and the Sea (1958)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
faintA passenger fainted, but the stewardess brought him around.
faintA passenger fainted but the stewardess brought him round.
faintEriko worked so long and so hard, without stopping to eat, that I feared she would faint.
faintFaint grew the sound of the train.
faintFaint heart never won fair lady.
faintFaint heart never won fair lady. [ Proverb ]
faintHe fainted and fell on his back.
faintHe fainted from the heat, but his wife's patient nursing brought him to.
faintHe fainted in the midst of his speech.
faintHe fainted with hunger and fatigue, but came to after a while.
faintHer cheeks were faintly flushed.
faintHer consciousness grew fainter as death approached.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ปอดลอย(v) faint hearted, See also: be funky, be afraid, tremble with fear, Syn. ปอด, กลัว, Ant. กล้า, กล้าหาญ, Example: พอเขาถูกขู่ฆ่าจากคู่แข่งเท่านั้น เขาก็ปอดลอยทันที, Thai Definition: ใจไม่สู้ดีชักจะหวาดๆ
พิสัญญี(v) faint, See also: swoon, loose one's consciousness, Syn. สิ้นสติ, สลบ, วิสัญญี, Thai Definition: หมดความรู้สึกตัว
เป็นลม(v) faint, See also: have a stroke, dizzy, Syn. เป็นลมเป็นแล้ง, สิ้นสติ, Example: เธอเป็นลมไปทันทีเมื่อรู้ว่าเครื่องบินตก, Thai Definition: มีอาการหน้ามืดหมดสติ, ไม่รู้สึกตัว
ลมขึ้น(v) faint, Syn. ลมจับ, ลมขึ้นเบื้องสูง, Thai Definition: อาการที่ลมดันออกจากภายในกาย ทำให้หาวเรอ หรือให้เกิดอาการวิงเวียนหน้ามืด และอาเจียน
ลมจับ(v) faint, Thai Definition: อาการหน้ามืดตามัวจนถึงสิ้นสติ, หมดสติ
เลือนลาง(v) fade away, See also: faint, Syn. มัว, พร่า, จาง, Example: ภาพในความคิดของพระเอกค่อยๆ เลือนรางลง, Thai Definition: ไม่แจ่มแจ้ง, ไม่แจ่มชัด, ไม่ชัดเจน
ตะคุ่ม(adj) indistinct, See also: faint, undefined, dim, hazy, obscure, vague, unclear, Syn. ตะคุ่ม, เห็นเป็นเงาๆ, สลัว, Example: เขามองออกไปนอกกระท่อมตอนนี้เห็นแต่เงาตะคุ่มของแนวไม้ส่ายไหวไปมาน่ากลัว, Thai Definition: ที่เห็นเป็นเงาดำๆ เพราะอยู่ในที่หรือในระยะที่เห็นไม่ถนัด
ตะคุ่มๆ(adj) indistinct, See also: faint, undefined, dim, hazy, obscure, vague, unclear, Syn. สลัว, ตะคุ่ม, เห็นเป็นเงาๆ, Example: เขามองในระยะไกลเห็นภูเขาเป็นเงาตะคุ่มๆ อยู่ข้างหน้า, Thai Definition: ที่เห็นเป็นเงาดำๆ เพราะอยู่ในที่หรือในระยะที่เห็นไม่ถนัด
ใจเสาะ(adj) chicken-hearted, See also: faint-hearted, cowardly, timid, spineless, Syn. ใจปลาซิว, Ant. ใจกล้า, ใจเข้มแข็ง, Example: ปลาเงินปลาทองเป็นปลาใจเสาะมักจะตายทันทีที่น้ำเสีย
บอบ(adj) weak, See also: faint, feeble, Syn. อ่อนเปลี้ย, บอบช้ำ, Ant. แข็งแรง, Example: เขาพาร่างกายที่บอบแสนสาหัสกลับบ้านแทบไม่รอด, Thai Definition: อ่อนเปลี้ยหรือหมดแรงเพราะถูกทุบตีอย่างรุนแรง หรือเจ็บป่วยอย่างหนัก หรือออกกำลังมากเกินไป

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บอบ[bøp] (adj) EN: weak ; faint ; feeble  FR: crevé ; épuisé ; affaibli
จาง[jāng] (adj) EN: light ; insipid ; faint ; pale ; thin ; dim ; weak ; hazy  FR: pâle ; fade ; faible ; passé ; fané ; éteint ; vague ; insipide
ขี้ลม[khīlom] (adj) EN: liable to faint ; squeamish ; queasy  FR: nauséeux
เลือน[leūoen] (adj) EN: blurred ; dim ; obscured ; indistinct ; fuzzy ; faint ; unclear  FR: trouble ; flou ; indistinct ; imprécis ; vague
ลมจับ[lomjap] (v) EN: have a stroke ; faint  FR: avoir une attaque ; avoir un malaise
ลมขึ้น[lomkheun] (v) EN: faint  FR: s'évanouir ; avoir un malaise
หมดสติ[mot sati] (v, exp) EN: lose conscious ; faint  FR: perdre connaissance ; perdre conscience ; s'évanouir
หน้ามืด[nāmeūt] (v, exp) EN: being fainting ; be giddy  FR: avoir la tête qui tourne ; se sentir mal ; être pris de vertige
เป็นลม[penlom] (v, exp) EN: faint ; have a stroke ; dizzy  FR: avoir une attaque ; avoir un malaise ; être pris de vertige ; défaillir ; se trouver mal ; s'évanouir ; perdre connaissance ; avoir une défaillance
แผ่ว[phaeo] (adv) EN: softly ; lightly ; faintly ; gently ; slightly  FR: légèrement ; doucement

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
faint
fainted
fainter
faintly
faintest
fainting
faintness
fainthearted

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
faint
faints
fainted
fainter
faintly
faintest
fainting
faintness
faint-hearted

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
隐隐[yǐn yǐn, ㄧㄣˇ ㄧㄣˇ,   /  ] faint; indistinct #11,061 [Add to Longdo]
飘渺[piāo miǎo, ㄆㄧㄠ ㄇㄧㄠˇ,   /  ] faintly discernable; as in a mist #29,726 [Add to Longdo]
隐隐约约[yǐn yǐn yuē yuē, ㄧㄣˇ ㄧㄣˇ ㄩㄝ ㄩㄝ,     /    ] faint; distant; barely audible #30,912 [Add to Longdo]
血晕[xuè yūn, ㄒㄩㄝˋ ㄩㄣ,   /  ] fainting for loss of blood (esp. after childbirth) #189,913 [Add to Longdo]
微漠[wēi mò, ㄨㄟ ㄇㄛˋ,  ] faint (almost inaudible or invisible) [Add to Longdo]
隐隐绰绰[yǐn yǐn chuò chuò, ㄧㄣˇ ㄧㄣˇ ㄔㄨㄛˋ ㄔㄨㄛˋ,     /    ] faint; distant; indistinct [Add to Longdo]
头昏脑闷[tóu hūn nǎo mèn, ㄊㄡˊ ㄏㄨㄣ ㄋㄠˇ ㄇㄣˋ,     /    ] fainting and giddy; one's head spins [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ohnmacht { f } | sich der Ohnmacht nahe fühlenfaint | to feel faint [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
気絶[きぜつ, kizetsu] (n, vs) faint; swoon; (P) #17,740 [Add to Longdo]
うろ覚え;疎覚え;空覚え[そらおぼえ(空覚え);うろおぼえ, soraoboe ( sora oboe ); urooboe] (n) (1) (空覚え only) rote memorization; rote memorisation; (2) vague recollection; faint memory [Add to Longdo]
そこはかとない[sokohakatonai] (adj-i) (See そこはかとなく) faint; slight; vague; nebulous; indeterminate; tinge of ...; touch of ... [Add to Longdo]
ぶすぶす;ブスブス[busubusu ; busubusu] (adv-to, adv, vs) (1) (on-mim) sputtering; smoldering; (2) (on-mim) repeated thrusting into something (sword, needle, etc.); (3) (on-mim) mutterings of discontent; faint sounds of complaint [Add to Longdo]
ほんのり[honnori] (adv, n) slightly; faintly [Add to Longdo]
ぼーっと;ぼうっと;ぼおっと[bo-tto ; boutto ; bootto] (adv, vs) (1) (on-mim) doing nothing; being stupefied; flushingly; abstractedly; dazedly; blankly; dreamily; (2) (on-mim) dimly; hazily; faintly; vaguely; indistinctly; (adv) (3) (on-mim) with a roar (e.g. flames); with a whoosh [Add to Longdo]
ぼんやり[bonyari] (adv, adv-to, vs) (1) (on-mim) (also written as 呆んやり) dimly; faintly; indistinctly; vaguely; (2) (on-mim) absentmindedly; vacantly; carelessly; (3) (on-mim) idly; aimlessly; (n) (4) absence of mind; fool; blockhead; dunce; (P) [Add to Longdo]
蚊の囁くような声;蚊のささやくような声[かのささやくようなこえ, kanosasayakuyounakoe] (exp) faint voice [Add to Longdo]
外剛内柔[がいごうないじゅう, gaigounaijuu] (n) being tough on the outside but soft at heart; a faint-hearted person pretending to be brave [Add to Longdo]
気が遠くなる[きがとおくなる, kigatookunaru] (exp, v5r) (1) to faint; to lose consciousness; (2) to feel overwhelmed; to be astounded [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top