ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

bet

B EH1 T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -bet-, *bet*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Longdo Dictionary ภาษา เดนมาร์ก (DA) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
**ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
betten(n) seconteen

English-Thai: Longdo Dictionary
better off(adj) อยู่ในสภาพที่ดีกว่าหรือได้เปรียบหลังจากที่บางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้น เช่น The short answer to the question of whether the Iraqis are better off is that it's too early to declare.
sorbet(n) ของหวานที่ทำจากน้ำผลไม้ปั่นที่แช่จนเป็นน้ำแข็ง

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bet(n) การพนัน, See also: วางเดิมพัน, Syn. wager, gamble
bet(n) เงินพนัน
bet(n) การเดา, See also: การคาดคะเน
bet(vi) พนัน, See also: เดิมพัน, พนันกับ, Syn. wager, gamble
bet(vt) พนัน, Syn. wager, gamble
beta(n) อักษรตัวที่ 2 ของภาษากรีก (ตัวย่อคือ b)
betel(n) ใบพลู, See also: ใบพลู
bet on(phrv) พนัน, See also: เล่นพนัน, Syn. be on, gamble on, put on, stake on, wager on
bet on(phrv) มั่นใจเกินไปในเรื่อง
betide(vt) เกิดขึ้น

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bet(เบท) { bet/betted, bet/betted, betting, bets } vt..vi. พนัน, ขันต่อ, ต่อ, กล้าคาดคะเน, ใช้ n. สิ่งของหรือเงินที่ใช้ในการพนันหรือขันต่อ, การวางเดิมพัน, ทางเลือกอย่างอื่น, Syn. gamble, risk
beta(เบ'ทะ) n. อักษรตัวที่สองของพยัญชนะกรีก, ตำแหน่งหนึ่งของอะตอมหรือกลุ่มอะตอมในสารประกอบ, สารประกอบ isomer, อนุภาค beta
beta cellดูที่ islet cells
beta testทดสอบรอบสองหมายถึง โปรแกรมที่ทำออกมาให้ลูกค้าทำการทดสอบเป็นครั้งที่สอง (ครั้งแรกเรียกว่า alpha test) เพื่อจะดูว่า โปรแกรมดังกล่าวปฏิบัติงานตามที่ต้องการได้เรียบร้อยครบถ้วนดีแล้วหรือยัง ก่อนที่จะนำออกขายในตลาด โปรแกรมที่นำออกมาทดสอบเหล่านี้มักจะมีเขียนบอกไว้ด้วย เพื่อให้ผู้ใช้รู้ว่า ยังเป็นโปรแกรมที่อยู่ในขั้นทดลองใช้ เช่น Alpha 1, Beta 5 ซึ่งหมายถึง รุ่น 1.0 หรือ 5.0 นั่นเองดู alpha test ประกอบ
betake(บิเทค') { betook, betaken, betaking, betakes } vt. ทำให้ต้องไป, ใช้, หันไปใช้วิธี, Syn. take to, take seize
betel(เบ'เทิล) n. ใบพลู (Piper betel), Syn. betel pepper
betel nutn. หมาก
betel palmn. ต้นหมาก (Areca catechu)
bethink(บิธิงคฺ') { bethought, bethought } vt. ทำให้ต้องพิจารณา, ทำให้ระลึกถึง, Syn. recollect
bethought(บิธอทฺ') กริยาช่อง 2 และ 3 ของ bethink

English-Thai: Nontri Dictionary
bet(n) การพนัน, การวางเดิมพัน
bet(vt) พนัน, ต่อ, วางเดิมพัน
betake(vt) ตรงไป, ไป, นำ
betel(n) พลู
BETEL betel nut(n) หมาก
BETEL betel palm(n) ต้นหมาก
bethel(n) ปูชนียสถาน
bethink(vt) คิด, ระลึกถึง, นึกได้
bethought(vt pt และ pp ของ) bethink
betide(vt) เกิดขึ้น, อุบัติ, มาสู่, เป็นลาง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
beta coefficientสัมประสิทธิ์บีตา [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
beta distributionการแจกแจงบีตา [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
beta functionฟังก์ชันบีตา [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
beta particleอนุภาคบีตา [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
beta quartz; β quartzบีตาควอนต์ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
betacyaninบีทาไซยานิน [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
betrothalการหมั้น [ ดู engagement ] [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
betrothalการหมั้น [ ดู engagement to marry ] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
betrothal agreementสัญญาหมั้น [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
betrothedคู่หมั้น [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Beta (ฺB - Ray)รังสีเบตา, Example: มีกำลังแรงกว่ารังสี alpha สามารถไชเข้าไปในผิวหนังได้ลึกถึง 2 ซม. เป็นอันตรายเมื่อฝังอยู่ ณ ที่ใด ก็จะทำลายเนื้อเยื่อบริเวณนั้น เช่น 1101 I อาจสะสมที่ต่อมไทรอยด์ได้เช่นเดียวกับ iodine ที่ไม่เป็นกัมมันตรังสี สามารถชักนำให้เกิดมะเร็งได้ สิ่งที่จะกั้นรังสีbata ได้คือ แผ่นพลาสติก กระจก อะลูมิเนียม แต่พลาสติกและกระจกจะค่อยๆ เปราะ เมื่อถูกรังสีที่เข้มข้นมาก [สิ่งแวดล้อม]
Beta Blockersยาต้านเบต้า [การแพทย์]
Beta Carboxyl Groupหมู่เบต้าคารบอคซิล [การแพทย์]
Beta Caroteneเบตาคาโรทีน, เบต้าแคโรทีน [การแพทย์]
Beta Cellsเบตาเซลล์, เบตาเซลล์ [การแพทย์]
Beta Cyaninบีตาไซยานิน [การแพทย์]
Beta Cyanoalanineเบต้าไซยาโนอะลานีน [การแพทย์]
Beta Globulinsบีตาโกลบูลิน, สาร;เบตาโกลบุลิน;เบต้า-กลอบบูลิน [การแพทย์]
Beta Hemolytic Streptococciเชื้อในแผลไฟไหม้น้ำร้อนลวกชนิดกรัมบวก [การแพทย์]
Beta Keratinเบต้าเคอราติน [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
betcha(slang) คำย่อของ bet you ; พนันได้เลยว่าคุณ... ( * w *m iiiita)
better late than never(phrase) มาช้ายังดีกว่าไม่มา
better late than never(phrase) มาช้ายังดีกว่าไม่มา
better late than never(phrase) มาช้ายังดีกว่าไม่มา
better late than never(phrase) มาช้ายังดีกว่าไม่มา
better off(adj) มีเงินทองมากกว่าเดิม

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I'll bet a lot of you folks don't believe that.ฉันจะเดิมพันจำนวนมากคนคุณ ไม่เชื่อ ที่. Pinocchio (1940)
- Yes, I bet they are.ครับ พวกเขาอยากเห็นเเน่ Rebecca (1940)
- You bet he is.- คุณเดิมพันที่เขาเป็น 12 Angry Men (1957)
You bet I'm excitable!คุณเดิมพันฉันตื่น! 12 Angry Men (1957)
I'll bet he figured nobody'd seen him running out and the body wouldn't be discovered till the next day.ฉันจะเดิมพันเขาก็คิด nobody'd เห็นเขาวิ่งออกมา และร่างกายจะไม่ได้รับการค้นพบจนถึงวันถัดไป 12 Angry Men (1957)
- For this kid, you bet I would.- สำหรับเด็กคนนี้คุณเดิมพันฉันจะ 12 Angry Men (1957)
Look how dark it's gettin' out there. I bet we're gonna have a storm now.ดูวิธีมืดมัน gettin 'ออกมี ฉันเดิมพันที่เราจะมีพายุตอนนี้ 12 Angry Men (1957)
I'll bet you $5, 000 /'d remember the movies I saw.I'll bet you $5, 000 /'d remember the movies I saw. 12 Angry Men (1957)
Hair dryer, I'll bet she had one for Christmas.ฉันจะเดิมพัน เธอมีหนึ่งสำหรับคริ สมาสต์ Help! (1965)
I'll bet he's got himself an easy Job!พนันเลยว่าเขาได้งานดีๆ ทำ! The Good, the Bad and the Ugly (1966)
Like you I bet they don't call you Angel Eyes.เหมือนนาย พนันว่าพวกนั้นไม่เรียกนาย ว่าแองเจิลอายส์ The Good, the Bad and the Ugly (1966)
I bet they didn't even pay you a penny for your arm.พนันได้เลยว่าพวกมันไม่จ่าย ค่าแขนนายสักเพนนีเดียว The Good, the Bad and the Ugly (1966)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
betA canal flowed between two rows of houses.
betA cat can see much better at night.
betAccording to the stars, she and I aren't supposed to have much chemistry between us.
betA child develops rapidly between the ages of 13 and 16.
betA conflict between my father and me.
betAdmitting his lack of experience, I still think that he ought to do better.
betA fence between makes love more keen.
betA few words may betray a man's true character.
betAffection sprang up between them.
betA fight started about nothing between them.
betAfter a month's stay here I will get much better.
betAfter I got married, my Japanese got better and I could understand more.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
นักพนัน(n) gambler, See also: bettor, Syn. นักการพนัน, Example: ตำรวจบุกทลายบ่อนพนันใหญ่และจับกุมนักพนันได้เกือบร้อยคน, Count Unit: คน, Thai Definition: ผู้ที่นิยมเล่นการพนัน
แทงข้างหลัง(v) betray, See also: stab someone in the back, Syn. หักหลัง, ทรยศ, Example: ที่นี่หากใครชอบแทงข้างหลังเพื่อนร่วมงาน ก็จะโดนใบแดงถูกไล่ออก, Thai Definition: ทำร้ายบุคคลที่ไว้ใจตัว, Notes: (สำนวน)
ระหว่าง(prep) between, Example: บ้านของคุณอรน่าจะอยู่ระหว่างวัดนายโรงกับวัดสุวรรณคีรี, Thai Definition: ช่องว่างจากที่หนึ่งถึงอีกที่หนึ่ง
รังสีเบตา(n) beta ray, Notes: (อังกฤษ)
วางเดิมพัน(v) bet, See also: stake, wager, Example: เขาวางเดิมพันไว้ร้อยกว่าบาท, Thai Definition: นำเงินที่กำหนดพนันของทั้ง 2 ฝ่ายมารวมกันไว้ เพื่อมอบให้ผู้ชนะเมื่อรู้ผลการแข่งขันแล้ว
ท้าพนัน(v) bet, See also: wager, stake, Syn. พนัน, Example: เราท้าพนันกันแต่ในระหว่างญาติมิตร
ขายบ้านขายเมือง(v) betray one's country, See also: commit treason, Syn. ขายชาติ, ขายชาติบ้านเมือง, Example: เขาขายบ้านขายเมืองหน้าตาเฉย โดยไม่ละอายใจแม้แต่นิดเดียว, Thai Definition: กระทำตนเป็นไส้ศึกให้ศัตรูขยายความลับของประเทศ
ขายชื่อ(v) betray away somebody's name, See also: dishonor, Syn. ขายชื่อเสียง, Example: อาชญากรรายนี้ได้ขายชื่อบริษัทที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจประเภทเดียวกัน, Thai Definition: เอาชื่อเข้าแลกในทำนองขาย
ขายชาติ(v) betray one's country, See also: commit treason, Syn. ขายบ้านขายเมือง, Example: การกล่าวหาว่ารัฐบาลขายชาติเป็นเรื่องเกินจริง, Thai Definition: กระทำตนเป็นไส้ศึกให้ศัตรูขยายความลับของประเทศ
คิดคด(v) betray, See also: be a traitor, be treacherous, Syn. ทรยศ, ทุจริต, กบฎ, Example: มือปืนกำลังคิดคดทรยศต่อเจ้าพ่อเสียแล้ว

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาการดีขึ้น[ākān dī kheun] (v, exp) EN: be in better condition ; feel better ; get better  FR: avoir un état de santé qui s'améliore ; se sentir mieux
อักขระ[akkhara] (n) EN: character ; letter ; alphabet ; ideograph ; hieroglyph ; script  FR: lettre [ f ] ; caractère [ m ] ; idéogramme [ m ]
อักขรานุกรม[akkharānukrom] (n) EN: alphabetical order ; alphabetic index  FR: ordre alphabétique [ m ] ; index alphabétique [ m ]
อักษร[aksøn] (n) EN: letter (of alphabet) ; alphabet  FR: lettre (de l'alphabet) [ f ] ; consonne [ f ] ; caractère (alphabétique) [ m ] ; alphabet [ m ]
อักษรโรมัน[aksøn rōman] (n, exp) EN: Roman alphabet ; Latin alphabet  FR: alphabet roman [ m ]
อักษรไทย[aksøn Thai] (n, exp) EN: Thai alphabet  FR: alphabet thaï [ m ]
อนุกรม[anukrom] (n) EN: alphabetical list ; alphabetical order ; sequence ; series ; order  FR: liste alphabétique [ f ] ; ordre alphabétique [ m ] ; série [ f ]
อนุภาคเบตา[anuphāk bētā] (n, exp) EN: beta rays
อนุภาคบีตา[anuphāk bītā] (n, exp) EN: beta rays
เอาขอเกี่ยว[ao khøkīo] (v, exp) FR: gaffer ; faire une bêtise

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
BET B EH1 T
BETH B EH1 TH
BETT B EH1 T
BETS B EH1 T S
BETZ B EH1 T S
BETA B EY1 T AH0
BET'S B EH1 T S
BETAS B EY1 T AH0 Z
BETSY B EH1 T S IY0
BETAR B EH1 T AA0 R

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
bet (v) bˈɛt (b e1 t)
beta (n) bˈiːtə (b ii1 t @)
bets (v) bˈɛts (b e1 t s)
Betsy (n) bˈɛtsiː (b e1 t s ii)
Betty (n) bˈɛtiː (b e1 t ii)
betas (n) bˈiːtəz (b ii1 t @ z)
betel (n) bˈiːtl (b ii1 t l)
betake (v) bˈɪtˈɛɪk (b i1 t ei1 k)
betels (n) bˈiːtlz (b ii1 t l z)
bethel (n) bˈɛθl (b e1 th l)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
之间[zhī jiān, ㄓ ㄐㄧㄢ, / ] between; among; inter- #412 [Add to Longdo]
[jiān, ㄐㄧㄢ, / ] between; among; space; classifier for time intervals #505 [Add to Longdo]
更好[gèng hǎo, ㄍㄥˋ ㄏㄠˇ, ] better; more #1,438 [Add to Longdo]
中间[zhōng jiān, ㄓㄨㄥ ㄐㄧㄢ, / ] between; intermediate; mid; middle #2,095 [Add to Longdo]
较好[jiào hǎo, ㄐㄧㄠˋ ㄏㄠˇ, / ] better #3,127 [Add to Longdo]
[dǔ, ㄉㄨˇ, / ] bet; gamble #4,534 [Add to Longdo]
[pìn, ㄆㄧㄣˋ, ] betrothed; engage (teacher); hire #7,923 [Add to Longdo]
背叛[bèi pàn, ㄅㄟˋ ㄆㄢˋ, ] betray; forsake #8,287 [Add to Longdo]
零食[líng shí, ㄌㄧㄥˊ ㄕˊ, ] between-meal nibbles; snacks #9,009 [Add to Longdo]
介于[jiè yú, ㄐㄧㄝˋ ㄩˊ, / ] between; intermediate; to lie between #16,116 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
別売[べつばい, betsubai] (vt) แยกขายต่างหาก
べつに[べつに, betsuni] (adv) ไม่เฉพาะเจาะจง ไม่มีเรื่องอะไร

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
別物[べつもの, betsumono] TH: คนละอันกัน  EN: another thing
別物[べつもの, betsumono] TH: คนละเรื่อง  EN: exception
別物[べつもの, betsumono] TH: กรณีพิเศษ  EN: special case

German-Thai: Longdo Dictionary
betäuben(vt) |betäubte, hat betäubt| วางยาสลบหรือฉีดยาชาก่อนทำการผ่าตัด เช่น Der Arzt betäubt ihn örtlich vor der Zahnbehandlung mit einer Spritze. = หมอฉีดยาชาให้แก่เขาก่อนจะลงมือทำฟันให้
Betäubung(n) |die, pl. Betäubungen| การวางยาสลบ หรือ การฉีดยาชาก่อนรับการผ่าตัด, See also: Betäubungsmittel
betonenย้ำ, เน้น
betroffen(adv) |von etw.(D), über etw.(A)| ได้รับผลกระทบ เช่น Manche Mitarbeiter in der Firma sind vom Streik der Bahn betroffen. พนักงานส่วนใหญ่ของบริษัทได้รับผลกระทบจากการประท้วงของการรถไฟ
betrügen(vt) |betrügt, betrog, hat betrogen, jmdn. um etw.| หลอกลวง, โกหก, ปลิ้นปล้อน เช่น Andy hat seine Eltern um ihr Geld betrogen. แอนดี้หลอกลวงเอาเงินมาจากพ่อแม่ของเขา
in Betrieb nehmen(phrase) เริ่มใช้ เปิดเครื่อง(อุปกรณ์ เครื่องมือ)
etw. betreten(vt) |betritt, betrat, hat betreten| เข้าไปข้างใน เช่น Ich habe das Krankenhaus nie betreten.
an die Arbet gehenเริ่มทำงาน เช่น Nach dem Mittagessen hat er keine Lust, wieder an die Arbeit zu gehen.
den Kummer mit Alkohol betäuben(phrase) ดื่มเหล้าปลดทุกข์ เช่น Er will seinen Kummer mit Alkohol betäuben.
Abgabetermin(n) |der, pl. Abgabetermine| กำหนดส่ง(งานหรือสิ่งใดสิ่งหนึ่ง) เช่น Wann ist der Abgabetermin von dem Bericht? กำหนดส่งรายงานชิ้นนี้เมื่อไหร่นะ, Syn. Einsendeschluss

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Betätigungsfeld { n }field of activity; sphere of activity [Add to Longdo]
Betätigungskraft { f }actuating force [Add to Longdo]
Betätigungsmoment { m }coupling moment [Add to Longdo]
Betäubung { f }anaesthetization [Add to Longdo]
Betäubung { f }anesthetization [Add to Longdo]
Betäubung { f }stupefaction [Add to Longdo]
Betäubung { f }torpidity [Add to Longdo]
Betäubungsmittel { n }; Narkotikum { n } | Betäubungsmittel { pl }narcotic | narcotics [Add to Longdo]
Betastung { f }palpation [Add to Longdo]
Beteiligung { f }advocation [Add to Longdo]
Beteiligung { f }; Anteil { m } (an)share; interest (in) [Add to Longdo]
Beteiligung { f }; Teilnahme { f }participation; attendance [Add to Longdo]
Betriebs...operating [Add to Longdo]
Beteiligungserwerb { m }acquisition of stock [Add to Longdo]
Beteiligungsgesellschaft { f }associated company [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
bête(n) la, = สิ่งมีชีวิตที่ไม่ใช่คน, สัตว์ ex; la belle et la bête = โฉมงามกับอสูร (การ์ตูนของวอลท์ดีสนีย์)
alphabet(n) |m, pl. -s| ตัวอักษร ประกอบด้วย A(อา) B(เบ) C(เซ) D(เด) E(เอ) F(เอฟ) G(เจ) H(อาช) I(อี) J(จี) K(คา) L(เอ็ล) M(เอ็ม) N(เอ็น) O(โอ) P(เพ) Q(คู) R(แอร์) S(เอส) T(เท) U(ออกเสียงระหว่าง อู-อือ) V(เว) W(ดุบเบลอเว) X(อิกส์) Y(อีเกร็ค) Z(เซท)

Japanese-English: EDICT Dictionary
[ま, ma] (n-adv, n) (1) space (between); gap; interval; distance; (n-adv, n-t) (2) time (between); pause; break; (n-adv, n, n-t) (3) span (temporal or spatial); stretch; period (while); (n-adv, n) (4) relationship (between, among); (5) members (within, among); (conj) (6) (あいだ only) (arch) due to; because of; (P) #202 [Add to Longdo]
[ま, ma] (n, suf) (1) interval; period of time; (2) among; between; inter- #202 [Add to Longdo]
[ま, ma] (n) (1) 1.818 m (6 shaku); (ctr) (2) counter used to number the gaps between pillars #202 [Add to Longdo]
[mi] (suf) (1) (also written with the ateji 味) (See 甘み) -ness (nominalizing suffix, esp. of sensory or subjective adjectives); (2) (See 深み) nominalizing suffix indicating location; (3) (See 降りみ降らずみ) (as ...mi ...mi) alternating between ... and ... #210 [Add to Longdo]
特別[とくべつ, tokubetsu] (adj-na, adv, n, adj-no) special; (P) #223 [Add to Longdo]
内(P);中[うち, uchi] (n, adj-no) (1) inside; within; (2) (also 裡) while; (3) among; amongst; between; (pn, adj-no) (4) (See 家・うち・2) we (referring to one's in-group, i.e. company, etc.); our; (5) my spouse; (n) (6) (arch) imperial palace grounds; (7) (arch) emperor; (pn, adj-no) (8) (ksb #232 [Add to Longdo]
でも[demo] (conj) (1) but; however; though; nevertheless; still; yet; even so; (prt) (2) even; (3) however; no matter how; even if; even though; (4) ... or something; (5) (as 〜でも〜でも) either ... or ...; neither ... nor ...; (pref) (6) (before an occupation, etc.) pseudo-; quack; in-name-only; (7) (before an occupation, etc.) (See でもしか) for lack of anything better to do; (P) #474 [Add to Longdo]
[よ, yo] (n) (arch) space between two nodes (on bamboo, etc.) #501 [Add to Longdo]
間違い[まちがい, machigai] (n) (1) (See ミス・1) mistake; error; blunder; (2) accident; mishap; trouble; (3) improper conduct (e.g. between man and woman); indiscretion; (P) #559 [Add to Longdo]
全て(P);総て;総べて;凡て[すべて, subete] (adj-no, n-adv, n) all; the whole; entirely; in general; wholly; overall; (P) #796 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
べた塗り内部様式[べたぬりないぶようしき, betanurinaibuyoushiki] solid interior style [Add to Longdo]
アルファベット[あるふぁべっと, arufabetto] alphabet [Add to Longdo]
アルファベットの語[アルファベットのご, arufabetto nogo] alphabetic word [Add to Longdo]
アルファベット順[アルファベットじゅん, arufabetto jun] alphabetical order [Add to Longdo]
アルファベット表記法[アルファベットひょうきほう, arufabetto hyoukihou] alphabetical notation [Add to Longdo]
インタフェース種別[インタフェースしゅべつ, intafe-su shubetsu] interface type [Add to Longdo]
エントリ種別[エントリしゅべつ, entori shubetsu] entry-type [Add to Longdo]
オブジェクト識別子[オブジェクトしきべつし, obujiekuto shikibetsushi] object identifier [Add to Longdo]
オブジェクト識別子型[オブジェクトしきべつしがた, obujiekuto shikibetsushigata] object identifier type [Add to Longdo]
コネクション識別子[コネクションしきべつし, konekushon shikibetsushi] connection identifier [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
係る[かかる, kakaru] betreffen, angehen [Add to Longdo]
[べつ, betsu] UNTERSCHIED, TRENNUNG, ANDERS, BESONDERS [Add to Longdo]
別人[べつじん, betsujin] ein_anderer_Mensch [Add to Longdo]
別便[べつびん, betsubin] getrennte_Post, Extrapost [Add to Longdo]
別棟[べつむね, betsumune] getrenntes_Gebaeude, Nebengebaeude [Add to Longdo]
営業[えいぎょう, eigyou] Betrieb, Geschaeft, Gewerbe [Add to Longdo]
夜尿症[やにょうしょう, yanyoushou] Bettnaessen [Add to Longdo]
寝具[しんぐ, shingu] Bettzeug [Add to Longdo]
寝具類[しんぐるい, shingurui] Bettzeug [Add to Longdo]
[ゆか, yuka] Bett, Fussboden [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Bet \Bet\, n. [Prob. from OE. abet abetting, OF. abet, fr.
   abeter to excite, incite. See {Abet}.]
   That which is laid, staked, or pledged, as between two
   parties, upon the event of a contest or any contingent issue;
   the act of giving such a pledge; a wager. "Having made his
   bets." --Goldsmith.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Bet \Bet\, v. t. [imp. & p. p. {Bet}, {Betted}; p. pr. & vb. n.
   {Betting}.]
   To stake or pledge upon the event of a contingent issue; to
   wager.
   [1913 Webster]
 
      John a Gaunt loved him well, and betted much money on
      his head.                --Shak.
   [1913 Webster]
 
      I'll bet you two to one I'll make him do it. --O. W.
                          Holmes.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Bet \Bet\,
   imp. & p. p. of {Beat}. [Obs.]
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Bet \Bet\, a. & adv.
   An early form of {Better}. [Obs.]
   [1913 Webster]
 
   {To go bet}, to go fast; to hurry. [Obs.] --Chaucer.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 bet
   n 1: the money risked on a gamble [syn: {stake}, {stakes},
      {bet}, {wager}]
   2: the act of gambling; "he did it on a bet" [syn: {bet},
     {wager}]
   v 1: maintain with or as if with a bet; "I bet she will be
      there!" [syn: {bet}, {wager}]
   2: stake on the outcome of an issue; "I bet $100 on that new
     horse"; "She played all her money on the dark horse" [syn:
     {bet}, {wager}, {play}]
   3: have faith or confidence in; "you can count on me to help you
     any time"; "Look to your friends for support"; "You can bet
     on that!"; "Depend on your family in times of crisis" [syn:
     {count}, {bet}, {depend}, {look}, {calculate}, {reckon}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top