ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

县城

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -县城-, *县城*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
县城[xiàn chéng, ㄒㄧㄢˋ ㄔㄥˊ, / ] county seat; county town, #7,028 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
My mother didn't make it to the city.[CN] 那天母亲没走到县城 The Road Home (1999)
For a short distance, only 10, but this is a long trip.[CN] 人嘛 要是近点 ,有十几多个人就够 因咱们这儿离县城太远 The Road Home (1999)
Now with the Grahams' there's a string of pools that curves clear across the county to our house.[CN] 现在,随着格雷厄姆'... ...有游泳池的字符串,曲线 横穿县城清楚我们的房子。 The Swimmer (1968)
Zhang Yujin has become the head of the country hospital.[CN] 张豫瑾现在很好 在县城医院当院长 Eighteen Springs (1997)
Mrs. Barclay, my name is Dr. Ardmore. I'm from County General.[CN] 巴克利太太 我是阿得莫 来自县城 Child's Play (1988)
County's working on it.[CN] 正在县城里查呢. Episode #2.3 (1990)
She won prizes every year at the county fair.[CN] 她在每年县城比赛中都得奖 The Straight Story (1999)
- Pool by pool, across the county.[CN] - 由池池,横穿县城 The Swimmer (1968)
This road is part of their love story... this road that leads from the city to our village.[CN] 他们相识,相爱的过程 都和这条路有关 这是我们村通往县城的 一条普通的山路 The Road Home (1999)
All that way to the county town for this[CN] 秋菊跑了趟县城就弄了个这 The Story of Qiu Ju (1992)
I'd have been to the county line by now.[CN] 要是我,现在已经跑到县城 Charlotte's Web (2006)
If you qualified, you can go and worked in the city.[CN] 要是能考上了 就能去县城里工作了 Nuan (2003)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top