Search result for

การประเมิน

(76 entries)
(0.0097 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -การประเมิน-, *การประเมิน*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
การประเมิน[N] assessment, See also: estimation, evaluation, appraisal, estimate, Syn. การคาดการณ์, การคาดคะเน, การประมาณ, Example: ผลการอนุมัติจะผ่านหรือไม่จะต้องผ่านการประเมินจากคณะกรรมการชุดใหญ่เสียก่อน, Thai definition: การกะประมาณค่าหรือราคาเท่าที่ควรจะเป็นหรือการกะประมาณคุณค่าหรือผล
การประเมินผล[N] evaluation, See also: assessment, Example: ประธานให้สรุปการประเมินผลของผู้เข้าร่วมประชุม, Thai definition: การกะประมาณคุณค่าเท่าที่ควรจะเป็น

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
assessmentการประเมิน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
assessmentการประเมิน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
appraisalการประเมินค่า [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
evaluationการประเมินค่า [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
valuationการประเมินค่า [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
appraisementการประเมินค่า, การประเมินราคา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
job evaluationการประเมินค่าของงาน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
evaluation, jobการประเมินค่าของงาน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
performance appraisalการประเมินผลการปฏิบัติงาน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
rating, serviceการประเมินผลการปฏิบัติงาน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Collection evaluationการประเมินคุณค่าทรัพยากรห้องสมุด [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Technology assessmentการประเมินเทคโนโลยี [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Evaluationการประเมินค่า [เศรษฐศาสตร์]
Economic evaluationการประเมินค่าทางเศรษฐกิจ [เศรษฐศาสตร์]
Empowerment evaluationการประเมินเพื่อส่งเสริมความสำเร็จ [การจัดการความรู้]
Radiological surveyการสำรวจทางรังสี, การประเมินภาวะทางรังสีและอันตรายที่เกิดขึ้นเนื่องจากการผลิต การใช้ การขนถ่าย การปลดปล่อย การขจัด หรือการที่มีวัสดุกัมมันตรังสีหรือต้นกำเนิดรังสีอยู่ในที่นั้นๆ [นิวเคลียร์]
Work capacity evaluation การประเมินสมรรถภาพของร่างกายในการทำงาน [TU Subject Heading]
Risk Assessmentการประเมินความเสี่ยง
การประเมินความเสี่ยงในเชิงคุณภาพและเชิง ปริมาณต่อสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับสุขภาพหรืออนามัยของมนุษย์และสิ่งแวดล้อม โดยแสดงประเภทสารมลพิษ หรือความรุนแรงของพิษในสารนั้น ๆ [สิ่งแวดล้อม]
Behavioral assessmentการประเมินทางพฤติกรรมศาสตร์ [TU Subject Heading]
Contingent valuationการประเมินราคาจากการสมมุติเหตุการณ์ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Well, their initial assessments are all over the place.คือว่า,จากการประเมินเบื้องต้น ของพวกเขา Passengers (2008)
When I first met you, you were a 20 year old girl who'd just been dumped by the Wheeling Police Academy for failing her psych evaluation.ตอนเจอเธอทีแรก เธอเป็นแค่เด็กสาว 20 ที่ถูกทิ้งจากโรงเรียนตำรวจ เพราะไม่ผ่านการประเมินสุขภาพจิต Greatness Achieved (2008)
That's not a fair assessment. He followed his orders to the letter.มันไม่เป็นการประเมินที่ไม่เป็นธรรมไปหน่อยเหรอ เขาได้ทำตามระเบียบแล้วทุกอย่าง G.I. Joe: The Rise of Cobra (2009)
Photo's from an insurance appraisal.นี่รูปจากการประเมินของบริษัทประกันประกัน Hey! Mr. Pibb! (2009)
This is not an assessment of your productivity. Try not to take this personally.นี่ไม่เกี่ยวกับเรื่องการประเมินผลงานของคุณ พยายามอย่าคิดว่าเรื่องนี้เป็นเพราะตัวคุณ Up in the Air (2009)
Now, the group that I supervise focuses on methamphetamine which is a growing problem in the country, unfortunately.ใช่ครับ โดยแท้จริงทีเดียว ตอนนี้ เราได้มีความสำเร็จในบางพื้นที่ แต่จากการประเมินโดยรวม ดูเหมือนว่านับวันยิ่งเพิ่มมากขึ้น ABQ (2009)
Actually, I think our next move is to schedule a psychiatric evaluation.อันที่จริง ฉันคิดว่าขั้นตอนการรักษาต่อไปของเรา ต้องมีการประเมินผลทางจิตเวชควบคู่ไปด้วย Bit by a Dead Bee (2009)
An evaluation?การประเมินผลหรือจ๊ะ The Story of Lucy and Jessie (2009)
Well, I was planning on giving you a good evaluation anyway, so... everything's fine.อืม ฉันกำลังวางแผนจะให้ การประเมินผลดี ๆ กับคุณ งั้นทุกอย่างก็ไปได้ดี The Story of Lucy and Jessie (2009)
By my estimation, that'll more than triple your current business.โดยการประเมินค่าของฉัน ทำกำไรสามเท่ามากกว่าธุรกิจในปัจจุบันของนายเสียอีก Service (2009)
I told Ric that I'd help him out, that we'll fix this, we'll change this.การต้อนโลมาเริ่มตั้งแต่กันยายน ไปจนถึงเดือนมีนาคม มีการประเมินว่ามีโลมาในญี่ปุ่น ถูกฆ่าประมาณปีละ 23,000 ตัว The Cove (2009)
Is that your final assessment, Agent Forrest?นั่นคือผลการประเมินของคุณใช่มั้ย สายลับฟอร์เลส Chuck Versus the Broken Heart (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การประเมิน[n.] (kān pramoēn) EN: assessment ; appraisal   FR: évaluation [f]
การประเมินการเรียนรู้ [n. exp.] (kān pramoēn kān rīenrū) EN: learning assessment   
การประเมินความเสียหาย[n. exp.] (kān pramoēn khwāmsīahāi) EN: appraisal of damage ; assessment of damage   
การประเมินค่า[n. exp.] (kān pramoēn khā) EN: appraisal ; valuation   
การประเมินตนเอง[n. exp.] (kān pramoēn ton-ēng) EN: self-assessment   
การประเมินตามสภาพจริง[n. exp.] (kān pramoēn tām saphāp jing ) EN: authentic assessment   
การประเมินผล[n.] (kān pramoēnphon) EN: evaluation   FR: évaluation [f]
การประเมินผลกระทบ[n. exp.] (kān pramoēnphon krathop) EN: impact evaluation   FR: évaluation de l'impact [f]
การประเมินผลการปฏิบัติงาน[n. exp.] (kān pramoēnphon kān patibat ngān) EN: performance appraisal   
การประเมินผู้ใต้บังคับบัญชา[n. exp.] (kān pramoēn phū tāi bangkhapbanchā) EN: performance rating   

English-Thai: Longdo Dictionary
evaluation(n) การประเมินผล
homoeopathy(n) การบำบัดแบบโฮมีโอพาธีมีแนวคิดหรือปรัชญาพื้นฐานในการทำความเข้าใจร่างกายมนุษย์ที่แตกต่างจากระบบการแพทย์แผนปัจจุบันโดยสิ้นเชิง การมองร่างกายและจิตใจของ ผู้ป่วยจะไม่ได้มองเป็นอวัยวะที่แยกส่วนออกจากกัน แต่จะมองร่างกายและจิตใจของผู้ป่วยเป็นภาพรวมเดียวกัน ดังนั้นก่อนที่จะบำบัดผู้ป่วยจะต้องมีการสัมภาษณ์และคุยกับผู้ป่วยในเรื่องของลักษณะทั่วไป บุคลิกภาพ ประวัติทางการแพทย์ของครอบครัว อารมณ์ ความรู้สึกส่วนบุคคลต่อสิ่งแวดล้อม อาหาร อากาศ ฯลฯ รวมทั้งอาการของโรคด้วย นักบำบัด (practitioner) จะต้องนำคำตอบทั้งหมดมาประมวลและสรุปเป็นภาพรวมโดยเรียกว่า “ภาพของอาการ” (symtom picture)ดังนั้นการประเมินประสิทธิภาพของการบำบัดจึงไม่ควรใช้กรอบและแนวคิดของระบบการแพทย์แผนปัจจุบันประเมินแต่เพียงอย่างเดียว ควรมีการศึกษาและทำความเข้าใจแนวคิดพื้นฐานของการบำบัดแบบโฮมีโอพาธีด้วย โดยสรุปแล้วการบำบัดแบบโฮมีโอพาธีจัดเป็นศาสตร์การรักษาสุขภาพแบบองค์รวมที่เน้นเรื่องการปรับสมดุลสารชีวเคมีและพลังไหลเวียนภายในร่างกาย การให้ยาเป็นไปเพียงเพื่อกระตุ้นให้ร่างกายเกิดการปรับสมดุลด้วยกลไกตามธรรมชาติของร่างกายเอง ไม่ได้มุ่งหมายให้ยาไปขจัดหรือทำลายกลไกของร่างกายหรือสารที่ก่อให้เกิดอาการป่วย รวมทั้งไม่ได้มุ่งหมายที่จะขจัดสิ่งมีชีวิตใด ๆ ออกจากร่างกายด้วย

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
appraisal[N] การประเมิน, Syn. appraisement
appraisement[N] การประเมิน, Syn. appraisal
appreciation[N] การประเมินค่า, Syn. evaluation
assessment[N] การประเมินค่า
criticism[N] การประเมินผลงาน, Syn. study, analysis
estimation[N] การประเมิน, See also: การวินิจฉัย, การอนุมาน, Syn. assessment, evaluation, judgement
judgement[N] การประเมิน, See also: การคาดคะเน, Syn. opinion, appraisal, estimate
judgment[N] การประเมิน, See also: การคาดคะเน, Syn. judgement, appraisal, estimate
mistiming[N] การประเมินเวลาผิด
overestimation[N] การประเมินมากเกินไป, Syn. exaggeration, mistake

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
appraisal(อะเพร'เซิล) n. การประเมิน,การตีราคา., Syn. appraisement, estimate)
appreciation(อะพรี'ชีเอ'เชิน) n. ความรู้คุณค่า,ความกตัญญู, การประเมินค่า,การตระหนัก, การหยั่งรู้,การเพิ่มขึ้นของราคา,การวิจารณ์,บทวิจารณ์, Syn. esteem, acknowledgment, advance ###A. disregard, depreciation)
assessment(อะเซส'เมินทฺ) n. การประเมิน,การกำหนด, ปริมาณที่ประเมิน, Syn. appraisal)
cessn. ภาษี,การประเมิน,โชค,ดวง -vt. เก็บภาษี,ประเมิน
estimation(เอสทิเม'เชิน) n. การประมาณ,การประเมิน,การวินิจฉัย,ความคิดเห็น,ความนับถือ,ความเคารพ, Syn. estimate
extent(อิคซฺเทนทฺ') n. ขอบเขต,ขนาด,การประเมินค่า, Syn. size
gauge(เกจ) vt. วัด,ประเมิน,ประมาณ,รังวัด n. เกณฑ์มาตรฐาน,วงเวียน,มิเตอร์วัด,อุปกรณ์วัดขนาด,วิธีการประเมินค่า,ขนาด,เกณฑ์
projection(พระเจค'เชิน) n. การวางโครงการ,การวางแผน,การออกแบบ,การยิง,การโผล่ออกมา,การนูนออกมา,การปล่อยออกมา,การส่อง,การฉาย,ภาพทอดเงา,ภาพฉาย,การคำนวณทุน,การคำนวณอัตราการก้าวหน้า,การคาดคะเน,การประเมิน,แผนการ,โครงการ., Syn. overhang,predicito
takeoff(เทค'ออฟ) n. การบินขึ้น,การเลียนแบบ,จุดเริ่มต้น,การหยิบเอาไป,การประเมิน
underrun(อันเดอะรัน') vt.,n. (สิ่งที่) วิ่งผ่านข้างใต้,ปริมาณผลิตที่ต่ำกว่าการประเมิน

English-Thai: Nontri Dictionary
appraisal(n) การตีราคา,การประเมินค่า,การหาค่า
assessment(n) การประเมินราคา,การตีราคา,การกำหนด,เงินที่เก็บได้
estimation(n) การประมาณ,การประเมิน,การตีราคา,ความคิดเห็น,การวินิจฉัย
extent(n) อาณาเขต,ขอบเขต,ขนาด,การประเมินค่า
valuation(n) การประเมินค่า,การตีราคา

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
appraising (n ) การประเมิน

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
評価[ひょうか, hyouka] Thai: การประเมิน English: valuation

German-Thai: Longdo Dictionary
vernachlässigbar(adj) ที่สามารถละเลยได้ , ที่สามารถไม่นำมาคิดรวมได้ เช่น Bei der Auswertung des Messergebnisses ist der Faktor X vernachlässigbar. = ในกระบวนการประเมินผลการทดลองนั้น ค่าตัวแปร X สามารถละไว้ ไม่นำมาร่วมประเมินผลด้วยได้ (ส่วนมาก เป็นเพราะค่าตัวแปลนั้นๆ มีผลน้อยมากต่อผลการทดลอง )
Schätzung(n) |die, pl. Schätzungen| การประเมินค่าระยะห่างหรือเวลา, การประมาณ เช่น Nach der Schätzung von Fachleuten reicht das Benzin nur noch dreizig Jahren für die ganze Welt.
Bewertung(n) |die, pl. Bewertungen| การตัดสินระดับคุณภาพ, การประเมินค่า

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top