ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

counting

K AW1 N T IH0 NG   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -counting-, *counting*, count
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
counting(n) การนับจำนวน, Syn. addition
counting(n) รวมถึง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
accounting(อะเคา' ทิง) n. ทฤษฎีระบบการทำบัญชี, วิชาการทำบัญชี

English-Thai: Nontri Dictionary
accounting(n) การบัญชี

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
counting boardคณะกรรมการตรวจคะแนน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
counting chamberสไลด์นับเม็ดเลือด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
counting numberจำนวนนับ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
counting outการนับเป็นบัตรเสีย [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Countingการนับ [TU Subject Heading]
Countingการนับ [การแพทย์]
Counting anemometerแอนนีมอมิเตอร์ หรือเครื่องวัดลมแบบนับจำนวน [อุตุนิยมวิทยา]
Counting Chambersที่นับ [การแพทย์]
Counting Labsห้องปฏิบัติการตรวจนับรังสี [การแพทย์]
counting numberจำนวนนับ, ดู  positive integer [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
-And we are counting on you too, Doctor.เราก็หวังพื่งพาท่าน Beneath the Planet of the Apes (1970)
We're counting on you.We're counting on you. The Godfather (1972)
- Why are you counting the stars? Five hundred million...คุณนับดวงดาวทำไมฮะ The Little Prince (1974)
You got city hands, Mr. Hooper. You been counting money all your life.มือคุณมันมือคนเมือง คุณฮูเปอร์ คุณได้เเต่เอาไว้นับเงิน Jaws (1975)
I can find out where they're going by counting their footsteps.คิดไม่ออกว่าพวกเขาไปที่ไหนกัน จากการนับเสียงเท้า. Suspiria (1977)
I want to tell you both good luck. We're all counting on you.ผมอยากอวยพรให้คุณสองคนโชคดี เราทุกคนขึ้นอยู่กับคุณ Airplane! (1980)
I want to tell you both good luck. We're all counting on you.ผมอยากอวยพรให้คุณสองคนโชคดี เราทุกคนขึ้นอยู่กับคุณ Airplane! (1980)
I want to tell you both good luck. We're all counting on you.ผมอยากอวยพรให้คุณสองคนโชคดี เราทุกคนขึ้นอยู่กับคุณ Airplane! (1980)
I'm counting how many times you've slapped me.ข้านับจำนวนที่เจ้าตบหน้าข้า. Return of the Condor Heroes (1983)
I'm counting on you in particular.จึงต้องขอแรงให้ทำอะไรหน่อย Casualties of War (1989)
- I'm counting to three.- ฉันจะนับถึงสาม Night of the Living Dead (1990)
- I'm not counting on you for shit!- ฉันไม่หวังอะไรจากแกอยู่แล้ว! Night of the Living Dead (1990)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
countingAre you counting your chickens before they are hatched?
countingI am counting on you.
countingI am counting on you to give the opening address.
countingI am counting on you to join us.
countingI came to Tokyo from Osaka counting on my brother's help.
countingI'm counting noses heads.
countingI'm counting on you.
countingI'm counting on you to be strong.
countingI'm counting on you to join us.
countingI suppose that depends on how good you are. I'm counting on you!
countingI wasn't counting on that.
countingThe teacher and I sat counting face to face.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
มาน(n) measurement, See also: counting, Syn. การวัด, การนับ, อัตราวัด, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
มาน(n) measurement, See also: counting, Syn. การวัด, การนับ, อัตราวัด, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
จำนวนนับ(n) counting number, See also: digit, Example: ในที่นี้เราจะศึกษาถึงจำนวนนับของการสลับของและการผสมของบางประเภทเท่านั้น, Count Unit: จำนวน, Thai Definition: จำนวนที่เกิดจากการนับ ได้แก่ 1, 2, 3, 4

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แอคเค้าน์ติ้ง[aēkkhaoting] (n) EN: accounting
บัญชีการเงิน[banchī kānngoen] (n, exp) EN: financial accounting
บัญชีต้นทุน[banchī tonthun] (n, exp) EN: cost accounting
จำนวนนับ[jamnūan nap] (n, exp) EN: counting number ; natural number ; digit  FR: nombre cardinal [ m ] ; nombres cardinaux [ mpl ] ; cardinaux [ mpl ] ; nombre entier naturel [ m ]
จำนวนเต็มบวก[jamnūan tem būak] (n, exp) EN: positive integer ; natural number ; counting number   FR: entier positif [ m ] ; nombre entier positif [ m ]
การบัญชี[kān banchī] (n) EN: bookkeeping ; accounting  FR: comptabilité [ f ]
การบัญชีบริหาร[kān banchī børihān] (n, exp) EN: management accounting ; managerial accounting
การบัญชีเพื่อการจัดการ[kān banchī pheūa] (n, exp) EN: managerial accounting
การบัญชีทั่วไป[kān banchī thūapai] (n, exp) EN: general accounting   FR: comptabilité générale [ f ]
การบัญชีต้นทุน[kān banchī tonthun] (n, exp) EN: cost accounting

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
COUNTING K AW1 N T IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
counting (v) kˈauntɪŋ (k au1 n t i ng)
counting-house (n) kˈauntɪŋ-haus (k au1 n t i ng - h au s)
counting-houses (n) kˈauntɪŋ-hauzɪz (k au1 n t i ng - h au z i z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
die Anwesenden eingeschlossencounting those present [Add to Longdo]
Berechnung { f } | Berechnungen { pl }counting | countings [Add to Longdo]
Stimmenzählung { f } | Stimmenzählungen { pl }counting of votes | countings of votes [Add to Longdo]
Zählimpuls { m }counting impulse [Add to Longdo]
überzählendcounting over [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アカウンティング[akaunteingu] (n) accounting [Add to Longdo]
アカウンティングファイル[akaunteingufairu] (n) { comp } accounting file [Add to Longdo]
アカウンティングマシン[akaunteingumashin] (n) accounting machine [Add to Longdo]
インフレーション会計[インフレーションかいけい, infure-shon kaikei] (n) inflation accounting [Add to Longdo]
クイッケン[kuikken] (n) { comp } QUICKEN (accounting package) [Add to Longdo]
ノーカウント[no-kaunto] (n) not counting (as anything significant) (wasei [Add to Longdo]
ノーカン[no-kan] (n) (abbr) (See ノーカウント) not counting (as anything significant) [Add to Longdo]
プロセスアカウンティング[purosesuakaunteingu] (n) { comp } process accounting [Add to Longdo]
ヶ;ケ[; ke] (ctr) (See 箇・か) (read as "ka") counter for the ichi-ni-san counting system (usu. directly preceding the item being counted); a noun read using its on-yomi [Add to Longdo]
一般会計[いっぱんかいけい, ippankaikei] (n) general accounting and finance [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
課金情報[りょうきんじょうほう, ryoukinjouhou] accounting information [Add to Longdo]
課金動作有効期間[かきんどうさゆうこうきかん, kakindousayuukoukikan] accounting regime [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Count \Count\ (kount), v. t. [imp. & p. p. {Counted}; p. pr. &
   vb. n. {Counting}.] [OF. conter, and later (etymological
   spelling) compter, in modern French thus distinguished;
   conter to relate (cf. {Recount}, {Account}), compter to
   count; fr. L. computuare to reckon, compute; com- + putare to
   reckon, settle, order, prune, orig., to clean. See {Pure},
   and cf. {Compute}.]
   1. To tell or name one by one, or by groups, for the purpose
    of ascertaining the whole number of units in a collection;
    to number; to enumerate; to compute; to reckon.
    [1913 Webster]
 
       Who can count the dust of Jacob?   --Num. xxiii.
                          10.
    [1913 Webster]
 
       In a journey of forty miles, Avaux counted only
       three miserable cabins.        --Macaulay.
    [1913 Webster]
 
   2. To place to an account; to ascribe or impute; to consider
    or esteem as belonging.
    [1913 Webster]
 
       Abracham believed God, and it was counted unto him
       for righteousness.          --Rom. iv. 3.
    [1913 Webster]
 
   3. To esteem; to account; to reckon; to think, judge, or
    consider.
    [1913 Webster]
 
       I count myself in nothing else so happy
       As in a soul remembering my good friends. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   {To count out}.
    (a) To exclude (one) from consideration; to be assured
      that (one) will not participate or cannot be depended
      upon.
    (b) (House of Commons) To declare adjourned, as a sitting
      of the House, when it is ascertained that a quorum is
      not present.
    (c) To prevent the accession of (a person) to office, by a
      fraudulent return or count of the votes cast; -- said
      of a candidate really elected. [Colloq.]
 
   Syn: To calculate; number; reckon; compute; enumerate. See
     {Calculate}.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 counting
   n 1: the act of counting; reciting numbers in ascending order;
      "the counting continued for several hours" [syn: {count},
      {counting}, {numeration}, {enumeration}, {reckoning},
      {tally}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top