ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

include

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -include-, *include*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
include(vt) ประกอบด้วย, See also: รวมเข้า, รวมเข้าไว้, รวม, รวมถึง, รวมทั้ง, Syn. comprise, consist of, contain, Ant. exclude
include in(phrv) ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม, See also: นับเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม
include among(phrv) ใส่เข้าไปด้วย, See also: รวมไว้ด้วย
include me out(phrv) กันออกไป, See also: ไม่เอารวมไว้ด้วย, ไม่รวมอยู่ใน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
include(อินคลูด') vt. ประกอบด้วย, รวมอยู่, ใส่ไว้ใน, คลุมถึง, นับรวมเข้า., See also: includable, includible adj., Syn. incorporate

English-Thai: Nontri Dictionary
include(vt) มี, ประกอบด้วย, ครอบคลุมถึง, รวมถึง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
includedไม่โผล่ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
included angleมุมรวม [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
included angle; angle of preparationมุมร่องเชื่อม [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
included gasแก๊สเจือปน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
included phloem; interxylary phloemโฟลเอ็มแทรกไซเล็ม [ ทุติยภูมิ ] [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Why didn't you include the development... of Jobe's other abilities in your report, Larry?ทำไมนายถึงไม่รายงาน.. ..เรื่องความสามารถพิเศษของโจ๊บล่ะ แลร์รี่? The Lawnmower Man (1992)
We all have, you included.ก็พวกเราทั้งหมดนั่นแหล่ะ The Cement Garden (1993)
Now, all of the defendants claim... including young Patrick Maguire, aged just 14...ตอนนี้ทั้งหมดของจำเลยที่อ้าง ... รวมทั้งหนุ่มแพทริก Maguire, อายุแค่ 14 ... In the Name of the Father (1993)
Of course, we agreed early on not to include personal stuff like my tampons and feminine hygiene spray and his shaving lotion and foot powder.แน่นอนว่าเราตกลงกันล่วงหน้า ว่าไม่รวมพวกของใช้ส่วนตัว... อย่างผ้าอนามัยกับ สเปรย์ทำความสะอาดของผู้หญิง... กับโลชั่นโกนหนวดกับแป้งทาเท้าของเขา The Joy Luck Club (1993)
Distinguishing features include large ocular cavities.ศพอยู่ในสภาพผุพัง และแห้ง Deep Throat (1993)
including sacrificing the minds of those pilots. Because what if the secret got out?รวมทั้งการสังเวยจิตใจของนักบิน เพราะกลัวว่า ความลับจะถูกเปิด ? Squeeze (1993)
-Including The big one.มิฉะนั้นเราไม่สร้างรูปสลักอีก Rapa Nui (1994)
The year after that, he did them all... including the Warden's.ปีหลังจากนั้นเขาทำพวกเขาทั้งหมด ... รวมทั้งผู้คุม The Shawshank Redemption (1994)
Including her!รวมทั้งเธอ! The Shawshank Redemption (1994)
Including you, there have beenรวมทั้งคุณ ก็น่าจะ Don Juan DeMarco (1994)
As I said, the rest of the village was in chapel including' mothers with babies.อย่างที่บอก ชาวบ้านที่เหลืออยู่ในวัดหมด รวมถึงแม่ที่มีลูกน้อยด้วย The Englishman Who Went Up a Hill But Came Down a Mountain (1995)
Look, I propose a petition demanding the inclusion of Ffynnon Garw as the first mountain in Wales to be included on all of His Majesty's maps.คือ พ่อเสนอ... ให้ยื่นคำร้อง ให้ถือว่าฟินาฮ่อนการู The Englishman Who Went Up a Hill But Came Down a Mountain (1995)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
includeAm I included in the team?
includeAre any meals included?
includeAre meals included?
includeAs I checked your delivery that I received, I found it included a T-shirt which I did not order.
includeBecause this is such a highly technical subject, I would like to point out in advance the likelihood that some of what I'm about to say may include information that is incorrect.
includeCommodity tax is not included in the price.
includeDelivery is not included in the price.
includeDoes ALC's web site include an archive of English expressions?
includeDoes that include breakfast?
includeDoes that include everything?
includeDoes that price include breakfast?
includeDoes that price include soup and salad?

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แถมท้าย(v) add, See also: include, Example: คนจำนวนไม่น้อยตำหนิสภาองค์การลูกจ้างที่ออกมาเรียกร้องแถมท้ายด้วยคำข่มขู่อยู่ในทำนองเดิมๆ, Thai Definition: เพิ่มให้ตอนจบ
รวมถึง(v) include, See also: comprise, embrace, Example: บทความที่นำเสนอนี้ ไม่รวมถึงเครื่องมือที่นำมาใช้ประกอบซอฟต์แวร์สำเร็จรูปอื่น
กินความ(v) include, See also: mean, cover, touch on, refer, extend, encompass, have meanings, have implications, Syn. รวมถึง, Example: บทบัญญัตินี้กินความถึงธุรกิจของผู้ขายปลีกด้วย, Thai Definition: หมายความไปถึง, รวมไปถึง, หมายรวมไปถึง
ครอบคลุม(v) cover, See also: include, Example: กฎหมายฉบับนี้ครอบคลุมถึงเรื่องการนำเข้าสินค้าด้วย, Thai Definition: มีส่วนเกี่ยวข้องถึง, รวมถึง, รวมอยู่ด้วย
รวม(v) assemble, See also: include, join, conjoin, gather, collect, Syn. ร่วม, Example: รวมกันเราอยู่ แยกกันเราตาย, Thai Definition: สิ่ง 2 สิ่ง หรือหลายสิ่งอยู่ด้วยกันไม่แบ่งแยก
รวมทั้ง(v) include, See also: consist of, comprise, incorporate, involve, embrace, Syn. รวมถึง, Example: ในโซนด้านซ้ายภายในอาคารเป็นบริเวณออกงานขายของกินแปรรูป รวมทั้งเวทีสำหรับโชว์การจับจระเข้
หมายรวม(v) encompass, See also: include, Syn. รวมถึง, รวมทั้ง, Ant. ยกเว้น, Example: การแก้ไขปัญหาสุขภาพ เป็นปัญหาที่ทุกคนต้องร่วมกันแก้ไข ทุกคนนั้นหมายรวมประชาชน องค์กรท้องถิ่น, บุคลากรภาครัฐ และทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
หมายรวม(v) encompass, See also: include, Syn. รวมถึง, รวมทั้ง, Ant. ยกเว้น, Example: การแก้ไขปัญหาสุขภาพ เป็นปัญหาที่ทุกคนต้องร่วมกันแก้ไข ทุกคนนั้นหมายรวมประชาชน องค์กรท้องถิ่น, บุคคลากรภาครัฐ และทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ครอบคลุม[khrøpkhlum] (v) EN: cover ; include
กินความ[kinkhwām] (v) EN: include ; mean ; cover ; touch on ; refer ; extend ; encompass ; have meanings ; have implications
มี[mī] (v) EN: consist of ; comprise ; contain ; include  FR: compter ; comprendre ; contenir ; inclure
รวม[rūam = ruam] (v) EN: assemble ; include ; join ; conjoin ; gather ; collect ; merge ; combine ; unite ; merge  FR: rassembler ; collecter ; réunir ; assembler ; combiner ; grouper ; inclure ; unir ; joindre
รวมค่าบริการ[rūam khā børikān] (n, exp) EN: service charge included  FR: service compris
รวมถึง[rūam theung] (v) EN: include ; comprise ; embrace  FR: inclure ; comprendre

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
include
included
included
includes

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
include
included
includes

WordNet (3.0)
include(v) have as a part, be made up out of, Ant. exclude
include(v) consider as part of something, Ant. exclude
include(v) add as part of something else; put in as part of a set, group, or category
admit(v) allow participation in or the right to be part of; permit to exercise the rights, functions, and responsibilities of, Syn. include, let in, Ant. exclude

The Collaborative International Dictionary of English (GCIDE) v.0.53
Include

v. t. [ imp. & p. p. Included; p. pr. & vb. n. Including. ] [ L. includere, inclusum; pref. in- in + claudere to shut. See Close, and cf. Enclose. ] [ 1913 Webster ]

1. To confine within; to hold; to contain; to shut up; to inclose; as, the shell of a nut includes the kernel; a pearl is included in a shell. [ 1913 Webster ]

2. To comprehend or comprise, as a genus the species, the whole a part, an argument or reason the inference; to contain; to embrace; as, this volume of Shakespeare includes his sonnets; he was included in the invitation to the family; to and including page twenty-five. [ 1913 Webster ]

The whole included race, his purposed prey. Milton. [ 1913 Webster ]

The loss of such a lord includes all harm. Shak. [ 1913 Webster ]

3. To conclude; to end; to terminate. [ Obs. ] [ 1913 Webster ]

Come, let us go; we will include all jars
With triumphs, mirth, and rare solemnity. Shak.

Syn. -- To contain; inclose; comprise; comprehend; embrace; involve. [ 1913 Webster ]

Included

a. Inclosed; confined. [ 1913 Webster ]


Included stamens (Bot.), such as are shorter than the floral envelopes, or are concealed within them.
[ 1913 Webster ]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
列入[liè rù, ㄌㄧㄝˋ ㄖㄨˋ,  ] included (on a roster); incorporated (into the agenda) #4,850 [Add to Longdo]
囊括[náng kuò, ㄋㄤˊ ㄎㄨㄛˋ,  ] include; embrace; bring together #19,471 [Add to Longdo]
其内[qí nèi, ㄑㄧˊ ㄋㄟˋ,   /  ] included; within that #27,574 [Add to Longdo]
包罗[bāo luó, ㄅㄠ ㄌㄨㄛˊ,   /  ] include; cover; embrace #74,171 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Include-Verschachtelung zu tief [ comp. ]too many nested files [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
含む(P);銜む[ふくむ(P);くくむ, fukumu (P); kukumu] (v5m, vt) (1) to contain; to comprise; to have; to hold; to include; to embrace; (2) (See 口に含む) to hold in the mouth; (3) to bear in mind; to understand; to harbor (grudge, etc.); to harbour; (4) to express (emotion, etc.); to imply; (P) #901 [Add to Longdo]
付属(P);附属(P)[ふぞく, fuzoku] (n, vs, adj-no) attached; belonging (to); included; enclosed; affiliated; annexed; associated; subordinate; incidental; dependent; auxiliary; (P) #2,727 [Add to Longdo]
入れる(P);容れる;函れる[いれる, ireru] (v1, vt) (1) to put in; to let in; to take in; to bring in; to insert; to set (a jewel, etc.); to ink in (e.g. a tattoo); (2) to admit; to accept; to employ; to hire; (3) (esp. 容れる) to accept; to comply; to grant; to adopt (a policy, etc.); to take (advice, etc.); to listen to; to pay attention to; (4) to include; (5) to pay (one's rent, etc.); (6) to cast (a vote); (7) (See 淹れる) to make (tea, coffee, etc.); (8) to turn on (a switch, etc.); (9) to send (a fax); to call; (P) #3,499 [Add to Longdo]
加える[くわえる, kuwaeru] (v1, vt) to append; to sum up; to add (up); to include; to increase; to inflict; (P) #6,327 [Add to Longdo]
所収[しょしゅう, shoshuu] (n) included or carried (in a publication) #7,287 [Add to Longdo]
含める[ふくめる, fukumeru] (v1, vt) (1) to include (in a group or scope); (2) to instruct; to make one understand; (3) to include (a nuance); to put in (an implication); (4) to put in (someone's) mouth; (5) to permeate with flavor; (P) #7,441 [Add to Longdo]
含有[がんゆう, ganyuu] (n, vs) contain; include; (P) #13,578 [Add to Longdo]
包含[ほうがん, hougan] (n) (1) inclusion; comprehension; implication; (vs) (2) to include; to comprise; to contain; to implicate; (P) #18,591 [Add to Longdo]
ぼんたん飴[ぼんたんあめ, bontan'ame] (n) Botan Rice Candy (lemon orange flavored soft, chewy candy with an edible wrapper and includes a small Botan Ame); Botan Ame; Bontan Ame [Add to Longdo]
インクルード[inkuru-do] (n) include [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
数に入れる[かずにいれる, kazuniireru] to count, to include in the number [Add to Longdo]
組み込み[くみこみ, kumikomi] built-in, cut-in (printing), insert, include [Add to Longdo]
添加部分要素[てんかぶぶんようそ, tenkabubunyouso] included subelement [Add to Longdo]
付属せず[ふぞくせず, fuzokusezu] not included [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top