Search result for

counter

(170 entries)
(0.0776 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -counter-, *counter*
English-Thai: Longdo Dictionary
counterpropaganda(n ) การต่อต้านการชวนเชื่อ เช่น He has participated in planning for the Soviet campaign of counterpropaganda and agitation., S. counter-propaganda

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
counter[N] เคาน์เตอร์, See also: โต๊ะขนาดยาว
counter[ADJ] ที่โต้ตอบออกไป
counter[VT] พูดแย้ง, See also: พูดค้าน, พูดโต้ตอบ
counter[VI] พูดแย้ง, See also: พูดค้าน, พูดโต้ตอบ
counter[PRF] ต้าน, Syn. contra-
counteract[VT] ลดผลกระทบ, See also: ทำให้ผลน้อยลง, Syn. neutralize
counterfeit[N] ของปลอมแปลง, See also: เงินปลอม, Syn. forgery, imitation
counterfeit[ADJ] ซึ่งปลอมแปลง
counterfeit[ADJ] ซึ่งหลอกลวง
counterfeit[VT] ปลอมแปลง, Syn. fake, forge

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
counter(เคา'เทอะ) {countered,countering,counters} n. โต๊ะกั้น (แสดงสินค้า/ ติดต่อกับธุรกิจกับผู้ที่มาหา) ,เคาน์เตอร์,เครื่องนับจำนวน,ผู้นับ adv. ในทางที่ผิด,ในทางกลับ,ตรงกันข้าม adj. ตรงกันข้าม,ต่อต้าน. n. สิ่งที่อยู่ตรงกันข้าม,สิ่งต่อต้าน,ผู้ต่อต้าน,การชกสวน,หมั
counter-Pref. ต่อต้าน,ตรงกันข้าม,กลับกัน,สวนทาง,แทน,ลอกแบบ
counteract(เคา'เทอะแอคทฺ) vt. ต่อต้าน,ขัดขวาง,โต้ตอบ,ตีโต้, See also: counteraction n. ดูcounteract counteractive adj. ดูcounteract, Syn. resist,oppose
counterattack(เคา'เทอะอะแทค) n. การโต้ตอบ,การตีโต้ vt.,vi. โต้ตอบ,ตีโต้
counterbalance(เคา'เทอะแบลเลินซฺ) n. น้ำหนักถ่วง,เครื่องถ่วง,ความเท่าเทียมกัน,ดุลยภาพ vt.,vi. ถ่วงให้เท่ากัน, Syn. counterpoise
countercheck(เคา'เทอะเชค) vt.,n. (การ) หยุดยั้ง,ยับยั้ง,ตรวจสอบซ้ำ,ตรวจทบทวน, Syn. blank check
counterclaim(เคา'เทอะเคลม) vt.,vi.,n. (การ) เรียกร้องแย้ง,อ้างสิทธิแย้ง,แย้งสิทธิ., See also: counterclaimant n. ดูcounterclaim
counterclockwise(เคาเทอะคลอค'ไวซ) adj.,adv. ซึ่งทวนเข็มนาฬิกา,หมุนซ้าย, Syn. contraclockwise
countercurrent(เคาเทอเคอ'เรินทฺ) n. กระแสทวน,กระแสย้อนทิศทาง
counterfeit(เคา'เทอะฟิท) adj. ปลอม,ปลอมแปลง,เก๊,แกล้ง. n. การปลอม,การปลอมแปลง,ของปลอม,นักตุ๋น vt.,vi. ปลอม,ปลอมแปลง,เลียนแบบ,ทำให้เหมือน, See also: counterfeiter n. ดูcounterfeit, Syn. feign

English-Thai: Nontri Dictionary
counter(adv) ในทางตรงกันข้าม,ในทางกลับกัน
counter(n) โต๊ะรับเงิน,เคานต์เตอร์,เครื่องนับ,ผู้ต่อต้าน,ผู้รับเงิน
counter(vt) ตอบโต้,โต้แย้ง,ต่อต้าน,สวน,ฝ่าฝืน,เป็นปรปักษ์
counteract(vt) ตอบโต้,ขัดขวาง,ถ่วง,แก้,ต่อต้าน
counterbalance(n) เครื่องถ่วง,น้ำหนักถ่วง,ความเท่าเทียมกัน,ความถ่วงดุล,ดุลยภาพ
counterbalance(vt) ทำให้เท่ากัน,ทำให้สมดุลกัน,ถ่วง
countercheck(n) การตรวจทาน,การหยุดยั้ง,การยับยั้ง,การว่ากล่าวสั่งสอน
countercheck(vt) ทบทวน,ตรวจทาน,หยุดยั้ง,ยับยั้ง
counterclaim(n) การแย้ง,การเรียกร้องแย้ง
counterclockwise(adj) ซึ่งทวนเข็มนาฬิกา,ซึ่งหมุนซ้าย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
counter๑. ตัวนับ, เครื่องนับ, อุปกรณ์นับ๒. โปรแกรมนับ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
counterเคาน์เตอร์ [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
counter exampleตัวอย่างค้าน [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
counter flow; contra flowการไหลสวนทาง [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
counter lifeบุคคลสมทบ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
counter offerคำเสนอกลับ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
counter proofภาพพิสูจน์แม่พิมพ์ [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
counter stainสีย้อมทับ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
counter streamกระแสทวน, กระแสย้อน [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
counter-clockwise; anticlockwiseทวนเข็มนาฬิกา, เวียนซ้าย [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Counterเครื่องนับรังสี, อุปกรณ์ตรวจหาการแผ่รังสี หรือเครื่องสำรวจรังสี ซึ่งตรวจหาและวัดการแผ่รังสี จากการแตกตัวเป็นไอออน โดยแสดงเป็นผลรวมสะสม หรืออัตราการแผ่รังสี [นิวเคลียร์]
Counterทรงสั้น [การแพทย์]
Counter Clockwiseทวน [การแพทย์]
Counter Current Mechanismกลไกทวนกระแส [การแพทย์]
Counter Stream กระแสกลับ, กระแสทวน
ใช้เรียกกลุ่มผู้ย้ายถิ่นระหว่างสองเขต ซึ่งเป็นกลุ่มที่เล็กกว่า ส่วนกลุ่มผู้ย้ายถิ่นที่เป็นกระแสใหญ่กว่า เรียกว่ากระแสหลัก (dominant stream) [สิ่งแวดล้อม]
Counteractต้านฤทธิ์ [การแพทย์]
Countercurrentกลไกการไหลทวน [การแพทย์]
Countererritants, Mildทำให้ผิวหนังแดง [การแพทย์]
Countergradient windลมต้านเกรเดียนท์ [อุตุนิยมวิทยา]
Counterimmunoelectrophoresisเคาน์เตอร์อิมมุโนอิเล็กทรอฟอเรซิส [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
counterintuitive (n ) การโต้ตอบตามสัญชาตญาณ
counterpart (n ) คู่ฉบับ
counterparty (n ) คู่ค้า
counterproductive[เค้า-เท่อะ-โพร-ดั๊ก-ทิฟ] (adj ) ไม่สร้างสรรค์
counterstate (n ) รัฐบาลเงา A counterstate [or shadow government] is a competing structure that a movement sets up to replace the government. It includes the administrative and bureaucratic trappings of political power and performs the normal functions of a government.
See also: S. shadow government,

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Calls himself Michael X, in homage to Malcolm X, his American counterpart.เพื่อแสดงความเคารพต่อมัลคอล์ม เอ็กซ์ คู่เหมือนอเมริกันของเขา The Bank Job (2008)
See those two bricks over there, at the counter?เห็นไอ้สองคนโน่นไหม ตรงเค้าเตอร์ Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
In a short time, world leaders from over a 150 countries will meet here at Plaza Major, to sign up to President Ashton's bold new counter-terrorist strategy.อีกสักครู่ผู้นำชาวโลกจาก 150 กว่าประเทศ จะพบกันที่จตุรัสมายอร์ เพื่อลงนามในแผนต่อต้านการก่อการร้าย ของประธานาธิปดีแอชตั้น Vantage Point (2008)
I got the tickets. We can change them at the counter.เบนมีตั๋ว เราไปเปลี่ยนตั๋วที่นั่น Shutter (2008)
I was studying radar and countermeasures.ผมเรียน เรดาร์ และการตอบโต้ Day of the Dead (2008)
Watch out, Larry. How much you want to bet it's counterfeit.ระวังนะ แลรึ่ ,นายต้องการเท่าไร พนันได้เลยว่าของเก๊แน่ Bangkok Dangerous (2008)
But you have held your own as well as any of your male counterparts;แต่คุณทำหน้าี่ที่ได้ดีเหมือนกัยผู้ชายคนอื่นๆ เลย Changeling (2008)
He used an unexpected strategy. A counter-intuitive strategy.เขาใช้วิธีการที่คาดไม่ถึง รุกกลับโดยสัญชาติญาณ WarGames: The Dead Code (2008)
Decon counterattack.** ดีคอน โจมตีตอบโต้ ** WarGames: The Dead Code (2008)
Unless we find a countermeasure, the virus will be used again.ถ้าหากเราไม่สามารถทำการรับมือ ไวรัสตัวนั้นจะต้องถูกนำมาใช้อีก Death Note: L Change the World (2008)
The Countermeasure Transfer Room is in here.นี่ห้องเก็บพาหนะใช้หนียามฉุกเฉิน Death Note: L Change the World (2008)
And medication to counteract the drugs.และเป็นยารักษา ไม่ใช่ยาเสพย์ติด Taken (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
counterAn analysis of the nature of the heat island phenomenon and countermeasures.
counterCEO's of American corporations are paid several times their Japanese counterparts.
counterHis actions run counter to his words.
counterIn the game of espionage, one side counters the other side by apple cart of military strategies.
counterIn the Tokyo stock market, stocks of about 450 companies are traded over the counter.
counterIs there an information counter?
counterIs there room at the counter?
counterIt's at that counter.
counterJerry is the bean counter for our company.
counterPac-Man, when a certain condition is reached, can counter attack and eat the monsters chasing him.
counterPlease come to the counter at least an hour before your flight.
counterPlease pay at this counter.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พนักงานไปรษณีย์[N] counter clerk, See also: counter officer, Thai definition: เคาน์เตอร์เจ้าหน้าที่ประจำที่ทำการไปรษณีย์
ทวนเข็มนาฬิกา[ADV] anticlockwise, See also: counterclockwise, Example: ถ้าจะเปิดฝาท่อใหญ่ให้ใช้ชะแลงงัดแล้วหมุนทวนเข็มนาฬิกาไปเรื่อยๆ, Thai definition: อย่างมีทิศทางวนซ้ายซึ่งตรงกันข้ามกับทิศทางเดินของเข็มนาฬิกา
โต้คลื่น[V] counter waves, See also: ride the waves (boat, ship), Thai definition: ฟันฝ่าคลื่น
โต้กลับ[V] counterattack, See also: retaliate, Example: ทั้งคู่โต้กลับกันไปมาอย่างไม่มีใครยอมแพ้ใคร, Thai definition: ตีลูกกลับไปให้ฝ่ายตรงข้าม (ใช้ในกีฬา)
การโต้ตอบ[N] counter, See also: response, reply, retort, return, counterattack, Syn. การโต้เถียง, Example: ฝ่ายรัฐบาลเตรียมรับการโต้ตอบจากฝ่ายค้านในการอภิปราย
คาน[V] counterbalance, See also: counterpoise, Syn. ถ่วงดุล, Example: สหรัฐอเมริกาต้องใช้กำลังทหาร 4 แสนกว่านายเข้าไปในพื้นที่เพื่อคานกำลังสร้างดุลยภาพระหว่างกองทัพอันใหญ่โตมโหฬารของอิรักกับชาติอาหรับที่เป็นกลาง, Thai definition: ต่างฝ่ายต่างคุมกันอยู่, ต่างฝ่ายต่างตรึงกันอยู่
คานอำนาจ[V] counterbalance, See also: counterpoise, Syn. ถ่วงอำนาจ, Example: การแก้ปัญหาทำในแนวคิดที่ว่าให้มีกรรมการหลายชุดและให้กรรมการมาคานอำนาจซึ่งกันและกัน
เคาน์เตอร์[N] counter, See also: desk, Syn. โต๊ะ, Example: ควรมีพนักงานยืนประจำที่เคาน์เตอร์ตลอดเวลา, Count unit: เคาน์เตอร์
เงินปลอม[N] counterfeit money, See also: counterfeits, forgery, Syn. เงินเก๊, Ant. เงินแท้, Example: เขาต้องเอาเงินเหล่านั้นไปให้ฝ่ายพิสูจน์หลักฐานพิสูจน์ตรวจสอบเสียก่อนว่าไม่ใช่เงินปลอม, Thai definition: เงินที่ทำขึ้นมาเพื่อให้เหมือนเงินจริง
ปลอม[V] forge (a check, a signature), See also: counterfeit, falsify, imitate, copy, Syn. ลอกเลียน, ปลอมแปลง, Example: สุชาติโดนจับเพราะปลอมลายเซ็นต์เช็คของเจ้านายเป็นจำนวนเงินถึง 2 ล้านบาท, Thai definition: ทำเลียนแบบให้เหมือนที่คนอื่นทำ หรือเหมือนสิ่งอื่นเพื่อหลอกหรือลวง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เบี้ย[n.] (bīa) EN: counter ; chip   FR: jeton [m]
เอกสารเก๊[n. exp.] (ēkkasān kē) EN: counterfeit documents   FR: faux document [m] ; document contrefait [m]
ฟ้องกลับ[v. exp.] (føng klap) EN: countercharge ; turn the tables   
ฟ้องแย้ง[v.] (føngyaēng) EN: counterclaim ; file a cross-action ; file a cross-suit ; countersue   
หัวขั้ว[n.] (hūakhūa) EN: counterfoil ; stub (Am.)   
เจอะ[v.] (joe) EN: meet ; encounter ; see ; face   FR: rencontrer ; voir
เจอ[v.] (joē) EN: meet ; encounter ; come across ; run into   FR: rencontrer ; tomber sur
เจอะกัน[v. exp.] (joe kan) EN: meet ; encounter ; see ; face   
การฟ้องกลับ[n. exp.] (kān føng klap) EN: counter-suit   
การพบเห็น[n. exp.] (kān phop hen) EN: seeing ; experience ; encounter ; meeting   FR: rencontre [f] ; entrevue [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
COUNTER    K AW1 N T ER0
COUNTERS    K AW1 N T ER0 Z
COUNTERED    K AW1 N T ER0 D
COUNTERED    K AW1 N ER0 D
COUNTERMAN    K AW1 N T ER0 M AE2 N
COUNTERING    K AW1 N ER0 IH0 NG
COUNTERBID    K AW2 N T ER0 B IH1 D
COUNTERSUE    K AW1 N T ER0 S UW2
COUNTERACT    K AW1 N T ER0 AE2 K T
COUNTERING    K AW1 N T ER0 IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
counter    (v) (k au1 n t @ r)
counter-    (j) - (k au2 n t @ r -)
counters    (v) (k au1 n t @ z)
countered    (v) (k au1 n t @ d)
counteract    (v) (k au2 n t @ r a1 k t)
countering    (v) (k au1 n t @ r i ng)
counteracts    (v) (k au2 n t @ r a1 k t s)
counterfeit    (v) (k au1 n t @ f i t)
counterfoil    (n) (k au1 n t @ f oi l)
countermand    (v) (k au2 n t @ m aa1 n d)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abreißrollenpapier {n}counter roll paper [Add to Longdo]
Einpass {m} [techn.]counter bore [Add to Longdo]
Gegenzelle {f}counter cell [Add to Longdo]
Gegenzeuge {m}counter witness [Add to Longdo]
Kassenraum {m}counter hall [Add to Longdo]
Kontermutter {f} [techn.]counter nut [Add to Longdo]
Schalterdienst {m}counter service [Add to Longdo]
Spionageabwehr {f}counter intelligence corps [Add to Longdo]
Zählwerk {n}counter mechanism; register [Add to Longdo]
mathematischer Uhrzeigersinn (linksdrehend)counter clockwise (CCW) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
OTC[オーティーシー, o-tei-shi-] (n) over-the-counter drug [Add to Longdo]
OTC薬[オーティーシーやく, o-tei-shi-yaku] (n) over-the-counter drug [Add to Longdo]
まやかし[, mayakashi] (n,adj-no) deception; make-believe; fake; counterfeit; phony [Add to Longdo]
アクセスカウンター;アクセスカウンタ[, akusesukaunta-; akusesukaunta] (n) {comp} access counter; Web counter [Add to Longdo]
アドレスカウンタ[, adoresukaunta] (n) {comp} address counter [Add to Longdo]
インフレ対策[インフレたいさく, infure taisaku] (n) counter-inflation measures [Add to Longdo]
エンカウンター[, enkaunta-] (n) encounter [Add to Longdo]
エンカウンターグループ[, enkaunta-guru-pu] (n) encounter group [Add to Longdo]
エンカウント[, enkaunto] (n) (1) (abbr) (sl) (See エンカウンター) an encounter (usu. in computer games) (wasei [Add to Longdo]
カウンター(P);カウンタ[, kaunta-(P); kaunta] (n) (1) counter; (2) service counter (e.g. at a bank); (3) counter (at a bar, cafe, etc.); (4) {comp} (See カウ,モニター・3) automatically responding with an upload slot to someone who allows you to download (e.g. in P2P systems); (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
仿冒品[fǎng mào pǐn, ㄈㄤˇ ㄇㄠˋ ㄆㄧㄣˇ, 仿] counterfeit object; imitation; fake; pirated goods [Add to Longdo]
仿制品[fǎng zhì pǐn, ㄈㄤˇ ㄓˋ ㄆㄧㄣˇ, 仿 / 仿] counterfeit object; fake [Add to Longdo]
假冒品[jiǎ mào pǐn, ㄐㄧㄚˇ ㄇㄠˋ ㄆㄧㄣˇ, ] counterfeit object; fake [Add to Longdo]
假货[jiǎ huò, ㄐㄧㄚˇ ㄏㄨㄛˋ, / ] counterfeit article; fake; dummy; simulacrum [Add to Longdo]
伪币[wěi bì, ㄨㄟˇ ㄅㄧˋ, / ] counterfeit currency [Add to Longdo]
伪造品[wěi zào pǐn, ㄨㄟˇ ㄗㄠˋ ㄆㄧㄣˇ, / ] counterfeit object; forgery; fake [Add to Longdo]
伪钞[wěi chāo, ㄨㄟˇ ㄔㄠ, / ] counterfeit [Add to Longdo]
反批评[fǎn pī píng, ㄈㄢˇ ㄆㄧ ㄆㄧㄥˊ, / ] counter-criticism [Add to Longdo]
反诉[fǎn sù, ㄈㄢˇ ㄙㄨˋ, / ] counter-claim; counter-charge (in legal case) [Add to Longdo]
反间谍[fǎn jiàn dié, ㄈㄢˇ ㄐㄧㄢˋ ㄉㄧㄝˊ, / ] counter-intelligence; protection against espionage [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アドレスカウンタ[あどれすかうんた, adoresukaunta] address counter [Add to Longdo]
カウンタ[かうんた, kaunta] counter [Add to Longdo]
セット[せっと, setto] set (vs) (e.g. a counter) [Add to Longdo]
プログラムカウンタ[ぷろぐらむかうんた, puroguramukaunta] program counter [Add to Longdo]
モジュロN計数器[もじゅろNけいすうき, mojuro N keisuuki] modulo-n counter [Add to Longdo]
リングカウンタ[りんぐかうんた, ringukaunta] ring counter [Add to Longdo]
可逆カウンタ[かぎゃくかうんた, kagyakukaunta] counter [reversible counter] [Add to Longdo]
可逆計数器[かぎゃくけいすうき, kagyakukeisuuki] reversible counter [Add to Longdo]
環状計数器[かんじょうけいすうき, kanjoukeisuuki] ring counter [Add to Longdo]
局留め[きょくどめ, kyokudome] counter collection, PD PR [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (10 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Speed counter \Speed counter\ (Mach.)
   A device for automatically counting the revolutions or
   pulsations of an engine or other machine; -- called also
   simply {counter}.
   [Webster 1913 Suppl.]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Counter \Coun"ter\, n. [OE. countour, OF. contouer, comptouer,
   F. comptoir, LL. computatorium, prop., a computing place,
   place of accounts, fr. L. computare. See {Count}, v. t.]
   A table or board on which money is counted and over which
   business is transacted; a long, narrow table or bench, on
   which goods are laid for examination by purchasers, or on
   which they are weighed or measured.
   [1913 Webster]
 
   {Over the counter}
   (a) (Stock Exchanges), in an office; -- said of business so
     done, as distinguished from that done at an exchange.
     [Cant]
   (a) without a prescription; needing no prescription; -- said
     of medicines that can be legally bought without a
     physician's prescription.
     [Webster 1913 Suppl.]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Counter- \Coun"ter-\ (koun"t[~e]r-).
 
   Note: [See {Counter}, adv. ]
   A prefix meaning contrary, opposite, in opposition; as,
   counteract, counterbalance, countercheck. See {Counter}, adv.
   & a.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Counter \Count"er\ (koun"t[~e]r), n. [OE. countere, countour, a
   counter (in sense 1), OF. contere, conteor, fr. conter to
   count. See {Count}, v. t. ]
   1. One who counts, or reckons up; a calculator; a reckoner.
    [1913 Webster]
 
   2. A piece of metal, ivory, wood, or bone, used in reckoning,
    in keeping account of games, etc.
    [1913 Webster]
 
       The old gods of our own race whose names . . . serve
       as counters reckon the days of the week. --E. B.
                          Tylor.
    [1913 Webster]
 
       What comes the wool to? . . . I can not do it
       without counters.           --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. Money; coin; -- used in contempt. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       To lock such rascal counters from his friends.
                          --Shak.
    [1913 Webster]
 
   4. A prison; either of two prisons formerly in London.
    [1913 Webster]
 
       Anne Aysavugh . . . imprisoned in the Counter.
                          --Fuller.
    [1913 Webster]
 
   5. A telltale; a contrivance attached to an engine, printing
    press, or other machine, for the purpose of counting the
    revolutions or the pulsations. --Knight.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Counter \Coun"ter\, adv. [F. contre, fr. L. contra against. Cf.
   {Contra-}.]
   1. Contrary; in opposition; in an opposite direction;
    contrariwise; -- used chiefly with run or go.
    [1913 Webster]
 
       Running counter to all the rules of virtue. --Locks.
    [1913 Webster]
 
   2. In the wrong way; contrary to the right course; as, a
    hound that runs counter.
    [1913 Webster]
 
       This is counter, you false Danish dogs! --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. At or against the front or face. [R.]
    [1913 Webster]
 
       Which [darts] they never throw counter, but at the
       back of the flier.          --Sandys.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Counter \Coun"ter\, a.
   Contrary; opposite; contrasted; opposed; adverse;
   antagonistic; as, a counter current; a counter revolution; a
   counter poison; a counter agent; counter fugue. "Innumerable
   facts attesting the counter principle." --I. Taylor.
   [1913 Webster]
 
   {Counter approach} (Fort.), a trench or work pushed forward
    from defensive works to meet the approaches of besiegers.
    See {Approach}.
 
   {Counter bond} (Law), in old practice, a bond to secure one
    who has given bond for another.
 
   {Counter brace}. See {Counter brace}, in Vocabulary.
 
   {Counter deed} (Law), a secret writing which destroys,
    invalidates, or alters, a public deed.
 
   {Counter distinction}, contradistinction. [Obs.]
 
   {Counter drain}, a drain at the foot of the embankment of a
    canal or watercourse, for carrying off the water that may
    soak through.
 
   {Counter extension} (Surg.), the fixation of the upper part
    of a limb, while extension is practiced on the lower part,
    as in cases of luxation or fracture.
 
   {Counter fissure} (Surg.) Same as {Contrafissure}.
 
   {Counter indication}. (Med.) Same as {Contraindication}.
 
   {Counter irritant} (Med.), an irritant to produce a blister,
    a pustular eruption, or other irritation in some part of
    the body, in order to relieve an existing irritation in
    some other part. "Counter irritants are of as great use in
    moral as in physical diseases." --Macaulay.
 
   {Counter irritation} (Med.), the act or the result of
    applying a counter irritant.
 
   {Counter opening}, an aperture or vent on the opposite side,
    or in a different place. 
 
   {Counter parole} (Mil.), a word in addition to the password,
    given in time of alarm as a signal.
 
   {Counter plea} (Law), a replication to a plea. --Cowell.
 
   {Counter pressure}, force or pressure that acts in a contrary
    direction to some other opposing pressure.
 
   {Counter project}, a project, scheme, or proposal brought
    forward in opposition to another, as in the negotiation of
    a treaty. --Swift.
 
   {Counter proof}, in engraving, a print taken off from another
    just printed, which, by being passed through the press,
    gives a copy in reverse, and of course in the same
    position as that of plate from which the first was
    printed, the object being to enable the engraver to
    inspect the state of the plate.
 
   {Counter revolution}, a revolution opposed to a former one,
    and restoring a former state of things.
 
   {Counter revolutionist}, one engaged in, or befriending, a
    counter revolution.
 
   {Counter round} (Mil.), a body of officers whose duty it is
    to visit and inspect the rounds and sentinels.
 
   {Counter sea} (Naut.), a sea running in an opposite direction
    from the wind.
 
   {Counter sense}, opposite meaning.
 
   {Counter signal}, a signal to answer or correspond to
    another.
 
   {Counter signature}, the name of a secretary or other officer
    countersigned to a writing. --Tooke.
 
   {Counter slope}, an overhanging slope; as, a wall with a
    counter slope. --Mahan.
 
   {Counter statement}, a statement made in opposition to, or
    denial of, another statement.
 
   {Counter surety}, a counter bond, or a surety to secure one
    who has given security.
 
   {Counter tally}, a tally corresponding to another.
 
   {Counter tide}, contrary tide.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Counter \Coun"ter\, n. [See {Counter}, adv., {Contra}.]
   1. (Naut.) The after part of a vessel's body, from the water
    line to the stern, -- below and somewhat forward of the
    stern proper.
    [1913 Webster]
 
   2. (Mus.) Same as {Contra}. Formerly used to designate any
    under part which served for contrast to a principal part,
    but now used as equivalent to {counter tenor}.
    [1913 Webster]
 
   3. (Far.) The breast, or that part of a horse between the
    shoulders and under the neck.
    [1913 Webster]
 
   4. The back leather or heel part of a boot.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Counter \Coun"ter\ (koun"t?r), n.
   An encounter. [Obs.]
   [1913 Webster]
 
      With kindly counter under mimic shade.  --Spenser.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Counter \Coun"ter\, v. i. (Boxing)
   To return a blow while receiving one, as in boxing.
   [1913 Webster]
 
      His left hand countered provokingly.   --C. Kingsley.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 counter
   adv 1: in the opposite direction; "run counter"
   adj 1: indicating opposition or resistance [syn: {antagonistic},
       {counter}]
   n 1: table consisting of a horizontal surface over which
      business is transacted
   2: game equipment (as a piece of wood, plastic, or ivory) used
     for keeping a count or reserving a space in various card or
     board games
   3: a calculator that keeps a record of the number of times
     something happens [syn: {counter}, {tabulator}]
   4: a piece of furniture that stands at the side of a dining
     room; has shelves and drawers [syn: {buffet}, {counter},
     {sideboard}]
   5: a person who counts things
   6: a quick reply to a question or remark (especially a witty or
     critical one); "it brought a sharp rejoinder from the
     teacher" [syn: {rejoinder}, {retort}, {return}, {riposte},
     {replication}, {comeback}, {counter}]
   7: (computer science) a register whose contents go through a
     regular series of states (usually states indicating
     consecutive integers)
   8: a piece of leather forming the back of a shoe or boot; "a
     counter may be used to stiffen the material around the heel
     and to give support to the foot" [syn: {counter}, {heel
     counter}]
   9: a return punch (especially by a boxer) [syn: {counterpunch},
     {parry}, {counter}]
   v 1: speak in response; "He countered with some very persuasive
      arguments"
   2: act in advance of; deal with ahead of time [syn:
     {anticipate}, {foresee}, {forestall}, {counter}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top