ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

คณานับ

   
22 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -คณานับ-, *คณานับ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คณานับ[V] count, See also: calculate, reckon, compute, Syn. นับ, Example: บนพื้นดินและใต้ผิวดินลงไปมีสิ่งมีชีวิตจำนวนมากมายจนสุดที่จะคณานับ, Thai definition: ตรวจเพื่อให้รู้จำนวน

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
คณานับก. นับ เช่น สุดคณานับ, คณนะ หรือ คณนา ก็ว่า.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Promising untold riches to us all look!นำความมั่งคั่งเหลือคณานับ มาสู่เราทุกคน ...ดูสิ ! The Secret of Moonacre (2008)
However, every passing minute of warfare brings countless deaths.อย่างไรก็ตาม ทุกนาทีที่สงครามได้ดำเนินไป นำมาซึ่งความตายเหลือคณานับ The Zillo Beast Strikes Back (2010)
And the collateral... it'll be immense.และผลที่ตามมา... จะเหลือคณานับ Two Minutes to Midnight (2010)
Your deed was too big to be measureความกรุณาของท่านนั้นเหลือคณานับ The Lost Bladesman (2011)
There are infinite more. You have to open your mind.มีสิ่งที่คุณไม่รู้อีกเหลือคณานับ คุณต้องเปิดใจให้กว้างไว้ Hat Trick (2012)
"were too many to count.มันมากมายเหลือคณานับ Plumed Serpent (2012)
And for every one of them, the dead men, more than you could count.ทุกๆ ตน มีทัพซากศพ มากมายเกินคณานับ Mhysa (2013)
Untold power, beyond the control of someone like you.มากเหลือคณานับ เกินกว่าที่คนอย่างแกควบคุมได้ Kingsglaive: Final Fantasy XV (2016)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
countless(เคาทฺ'เลส) adj. สุดที่จะนับได้,เหลือคณานับ, Syn. numberless
immeasurableadj. ซึ่งไม่สามารถจะวัดได้,ไม่มีขอบเขต,นับไม่ถ้วน,เหลือคณานับ., See also: immeasurably adv., Syn. boundless
immense(อิเมนซฺ') adj. ใหญ่มาก,มหึมา,มโหฬาร,มากมาย,กว้างขวาง,ไม่มีขอบเขต,เหลือคณานับ,ดีมาก,เลิศ,ยอดเยี่ยม., See also: immensely adv. immenseness n., Syn. huge,vast ###A. small,little
incalculable(อินแคล' คิวละเบิล) adj. เหลือคณานับ, นับไม่ไหว, ไม่แน่นอน, ไม่แน่ใจ, คาดการณ์ไม่ได้., See also: incalculability, incalculableness n. incalculably adv., Syn. uncertain, immeasurable)
incomputable(อินคัมพิว' ทะเบิล) adj. คำนวณไม่ได้, เหลือคณานับ., See also: incomputably adv., Syn. uncountable
infinite(อิน'ฟะนิท) adj. ไม่มีที่สิ้นสุด,ไม่มีขอบเขต,เหลือคณานับ,สมบูรณ์,ไม่หมดสิ้น. n. สิ่งที่ไม่มีที่สิ้นสุด,บริเวณที่ไม่มีขอบเขต,อวกาศ. -Phr. (the Infinite,the Infinite Being พระผู้เป็นเจ้า) ., See also: infinitely adv. infiniteness n. คำที่มีควา
innumerable(อินิว'เมอระเบิล) adj. มากมาย,เหลือคณานับ., See also: innumerousness,innumerability n. innumerably adv., Syn. innumerous
myriad(เมอ'เรียด) n. จำนวนมากมายเหลือคณานับ adj. มากมายเหลือคณานับ, Syn. multitude,infinity
umpteen(อัมพุ'ทีน) adj. เหลือคณานับ,มากมาย
uncounted(อันเคา'ทิด) adj. ไม่ได้นับ,เหลือคณานับ,สุดคณานับ., Syn. countless

English-Thai: Nontri Dictionary
countless(adj) เหลือคณานับ,เอนกอนันต์,สุดคณานับ
innumerable(adj) นับไม่ถ้วน,เหลือคณานับ

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top