ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

compute

K AH0 M P Y UW1 T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -compute-, *compute*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: Longdo Dictionary
computer(n) คณิตกร (ศัพท์บัญญัติในภาษาไทย)
computer-based learning(n) การเรียนรู้ที่ใช้คอมพิวเตอร์เป็นสื่อหลัก

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
compute(n) การคำนวณ, Syn. camputation
compute(vi) คำนวณ
compute(vt) คำนวณ, Syn. calculate, measure, reckon
compute(vt) ใช้คอมพิวเตอร์
compute(vi) ใช้คอมพิวเตอร์
computer(n) คอมพิวเตอร์, Syn. personal computer: PC
computer(n) ผู้คำนวณ
computerize(vt) ทำด้วยคอมพิวเตอร์

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
compute(คัมพิวทฺ') { computed, computing, computes } vt., vi. คำนวณ, ประมาณการ, นับ. n. การคำนวณ., See also: computability n. ดูcompute computable adj. ดูcompute, Syn. calculate, estimate, determine, count
computer(คัมพิว'เทอะ) n. เครื่องคอมพิวเตอร์, เครื่องคำนวณ, ผู้คำนวณ คณิตกรณ์หมายถึง อุปกรณ์ชนิดหนึ่งที่ทำงานด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ สามารถจำข้อมูลและคำสั่งได้ ทำให้สามารถทำงานไปได้ โดยอัตโนมัติด้วยอัตราความเร็วที่สูงมาก ใช้ประโยชน์ในการคำนวณหรือการทำงานต่าง ๆ ได้เกือบทุกชนิด มี 3 ขนาด คือ ขนาดใหญ่ (main frame) ขนาดกลาง (mini computer) และขนาดเล็กที่กำลังได้รับความนิยมทั่วไปในขณะนี้ เรียกว่า ไมโครคอมพิวเตอร์ (micro computer) หรือ คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล (personal computer) ที่เรียกกันย่อ ๆ ว่า พีซี ปัจจุบัน การใช้ระบบเครือข่ายทำให้เราสามารถใช้คอมพิวเตอร์เป็นที่ค้นหาข้อมูลต่าง ๆ สื่อสารได้ นอกเหนือไปจากการใช้เพื่อการคำนวณตามวัตถุประสงค์ดั้งเดิมของผู้ประดิษฐ์
computer aided designการออกแบบใช้คอมพิวเตอร์ช่วยใช้ตัวย่อว่า CAD (อ่านว่า แคด) หมายถึงการสร้างโปรแกรมให้คอมพิวเตอร์สามารถช่วยในการสร้างภาพ แบบจำลอง (model) ฯ แล้วจะบันทึกแบบเก็บไว้ในสื่อ สามารถเรียกแบบที่ออกไว้นั้นมาแสดงบนจอภาพเมื่อใดก็ได้ หรือจะสั่งให้พิมพ์ออกมาดูบนกระดาษก็ได้ โดยสามารถสั่งขยาย ย่อ หมุนพลิกภาพนั้น ๆ ด้วยก็ได้ ภาพหรือแบบที่ออกไว้จะปรับเปลี่ยนไปตามสูตรที่กำหนดเอาไว้แล้ว ตัวอย่าง เช่น การออกแบบชิ้นส่วนของรถยนต์หรือโครงสร้างอาคาร ผู้ออกแบบจะสามารถแก้ไขได้ตลอดเวลา โดยปกติ คอมพิวเตอร์ที่จะนำมาใช้เพื่องานประเภทนี้ จะต้องมีฮาร์ดดิสก์ (hard disk) ที่มีความจุสูงมาก ๆ มีจอภาพที่มีความละเอียดสูง และมีตัวประมวลผลที่ทำงานเร็ว ส่วนการแสดงผล มักจะใช้เครื่องวาด (plotter) แทนเครื่องพิมพ์
computer aided engineerinงานวิศวกรรมใช้คอมพิวเตอร์ช่วยใช้ตัวย่อว่า CAE (อ่านว่า ซีเออี) หมายถึง การออกแบบคำนวณเชิงวิศวกรรมนั้น สามารถทำได้โดยอาศัยคอมพิวเตอร์กำหนดสูตรสำเร็จ และจะเปลี่ยนแปลงความต้องการได้เมื่อเปลี่ยนข้อมูล
computer aided instructioการสอนใช้คอมพิวเตอร์ช่วยใช้ตัวย่อว่า CAI (อ่านว่า ซีเอไอ) หมายถึง การสร้างโปรแกรมบทเรียน หรือหน่วยการเรียน ซึ่งอาจจะต้องมีภาคแบบฝึกหัด บททบทวน และคำถามคำตอบไว้พร้อมผู้เรียนสามารถเรียนได้ด้วยตนเอง หรือเรียนได้เป็นรายบุคคล การสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วยนี้ ถือว่าเครื่องคอมพิวเตอร์เป็นอุปกรณ์การสอน แต่ไม่ใช่เป็นครูผู้สอน
computer aided manufacturการผลิตใช้คอมพิวเตอร์ช่วยใช้ตัวย่อว่า CAM (อ่านว่า แคม) มักใช้คู่กับแคด หมายถึง การใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ควบคุมการผลิตในโรงงาน เช่นการควบคุมจำนวนสินค้าที่ผลิต หรือ ควบคุมการทำงาน แต่ละส่วน เช่น การนับ และการบรรจุ เป็นต้นดู CAD ประกอบ เพราะมักใช้คู่กันเป็น CAD/CAM
computer aided software eวิศวกรรมซอฟต์แวร์ใช้คอมพิวเตอร์ช่วยใช้ตัวย่อว่า CASE (อ่านว่าเคส) หมายความถึง การนำคอมพิวเตอร์มาช่วยในการทำซอฟต์แวร์
computer aided system engวิศวกรรมระบบใช้คอมพิวเตอร์ช่วยใช้ตัวย่อว่า CASE (อ่านว่าเคส) หมายความถึง การสร้างโปรแกรมระบบโดอาศัยคอมพิวเตอร์ช่วย
computer appreciationคอมพิวเตอร์วิจักขณ์หมายถึง การเรียนรู้วิชาทางคอมพิวเตอร์เพียงพอที่จะรู้เรื่องราว ความเป็นมา องค์ประกอบ การใช้งานของเครื่องคอมพิวเตอร์ รวมทั้งวิธีที่จะนำคอมพิวเตอร์ไปประยุกต์ใช้กับงานต่าง ๆ พอ สมควร มีความหมายเหมือน computer education
computer architectureหมายถึง ระบบโครงสร้าง อุปกรณ์ หรือส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์ ในบางกรณี อาจหมายถึงการออกแบบระบบการสื่อสารติดต่อระหว่างคอมพิวเตอร์ด้วยกัน ว่ากันว่า บริษัทไอบีเอ็มมีการออกแบบโครงสร้างเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เข้าใจง่ายกว่ายี่ห้ออื่น ทำให้มีการสร้างเครื่องเลียนแบบ (compatibles) ไอบีเอ็มขายเต็มตลาดได้ในขณะนี้

English-Thai: Nontri Dictionary
compute(n) คำนวณ, นับ, ประมาณการ
computer(n) เครื่องคอมพิวเตอร์, เครื่องคำนวณ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
computeคำนวณ [ ดู calculate ] [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
computed tomographyการถ่ายภาพรังสีส่วนตัดอาศัยคอมพิวเตอร์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
computerคอมพิวเตอร์, คณิตกรณ์ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
computerคอมพิวเตอร์, คณิตกรณ์ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
computerคอมพิวเตอร์, คณิตกรณ์ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
computerคอมพิวเตอร์, คณิตกรณ์ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
computer algebraพีชคณิตคอมพิวเตอร์ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
computer applicationsการใช้งานคอมพิวเตอร์ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
computer appreciationคอมพิวเตอร์วิจักขณ์ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
computer architecture; architectureสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Computerคอมพิวเตอร์ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Computerคอมพิวเตอร์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Computerคอมพิวเตอร์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
computerคอมพิวเตอร์, อุปกรณ์ที่ประกอบด้วยวงจรอิเล็กทรอนิกส์และไอซีต่าง ๆ มากมาย สามารถจดจำและประมวลผลข้อมูลให้กลายเป็นสารสนเทศ เปรียบเทียบและตัดสินใจทางตรรกศาสตร์ คำนวณทางคณิตศาสตร์ที่มนุษย์ต้องใช้เวลามาก สามารถใช้ช่วยในการออกแบบและสร้างสรรค์งานทางกราฟิกได้ อีกทั้งยังตอบสนองค [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Computer adaptive testingการทดสอบแบบปรับเหมาะด้วยคอมพิวเตอร์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Computer aided designการออกแบบโดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วย [เศรษฐศาสตร์]
Computer aided designคอมพิวเตอร์ช่วยการออกแบบ [คอมพิวเตอร์]
Computer aided engineeringคอมพิวเตอร์ช่วยงานวิศวกรรม [คอมพิวเตอร์]
Computer Aided Instructionการใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอน [เทคโนโลยีการศึกษา]
Computer Aided Instructionสื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอน, โปรแกรมบทเรียน ประกอบด้วย เนื้อหา แบบฝึกหัด บททบทวน และคำถามคำตอบ ที่ช่วยให้ ผู้เรียนสามารถเรียนได้ด้วยตนเองเมื่อนั่งอยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์ จัดว่าเป็นอุปกรณ์การสอนชนิดหนึ่ง [Assistive Technology]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
compute(vt) compute vt. คึ่มพิ้วท์ (พบบ่อย) 1. คำนวณ nc. ค็อมพิ้วเตอร์ (บังคับ) 1. (comp.) คอมพิวเตอร์อุปกรณ์ประมวลผลที่มีความจำ ตามชุดคำสั่ง และสามารถบันทึกผลการประมวลได้ 2. (comp.) พนักงานคำนวณ ในแง่ที่ทำกันเป็นร้อยคน ในสมัยโบราณ ในงานดาราศาสตร์ (ความหมายโบราณ) nc. 1. (comp.) ศิลปะโดยคอมพิวเตอร์ คือ ศิลปที่สร้างหรือทำขึ้นโดยคอมพิวเตอร์ เช่น ใช้คอมพิวเตอร์วาดภาพ หรือระบายสี เป็นต้น nc. 1. (comp.) คอมพิวเตอร์ศูนย์กลาง คือ ได้แก่เครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดเมนเฟรม หรือมินิคอมพิวเตอร์ ซึ่งเป็นศูนย์กลางเครือข่ายทำหน้าที่บริการด้านประมวลผลข้อมูลแก่ผู้ใช้บริการในเครือข่าย nc. 1. (comp.) สกุลของคอมพิวเตอร์ที่อยู่ในกลุ่มที่สร้างขึ้นจาก microprocessor ชนิดเดียวกัน หรือ คล้ายกัน ตัวอย่างสกุลของคอมพิวเตอร์ เช่น คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลของบริษัทไอบีเอ็ม และแบบ PS /2 nc. 1. (comp.) เกมคอมพิวเตอร์ คือ การเล่นเกมโดยใช้คอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือ การเล่นเกมในคอมพิวเตอร์ มักควบคุมการเล่นโดยคันโยก (joystick)หรือ แป้นพิมพ์ (keyboard) ก็ได้ nc. 1. (comp.) ชุดคำสั่งที่เขียนด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ภาษาใดภาษาหนึ่งเพื่อจะนำไปใช้สั่งให้คอมพิวเตอร์ปฏิบัติงานตามคำสั่งนั้น ๆ nc. 1. (comp.) ระบบคอมพิวเตอร์ คือ ระบบคอมพิวเตอร์ ประกอบไปด้วยชุดฮาร์ดแวร์ และเครื่องอุปกรณ์ประกอบต่าง ๆ ที่ทำหน้าที่ร่วมกันของระบบ เช่น ระบบไมโครคอมพิวเตอร์ประกอบด้วยตัวเครื่อง ดิสก์ไดร้ว์ จอภาพ คีย์บอร์ด เครื่องพิมพ์ และเมาส์ nc. 1. (comp.) ยุคพัฒนาการคอมพิวเตอร์ ในช่วงระหว่างกลางปี พ.ศ. 2503 - 2513 เป็นยุคที่คอมพิวเตอร์เปลี่ยนมาใช้ IC หรือวงจรรวม ชื่อเต็มว่า integrated circuit หรือ IC n. (ศัพท์คอม) 1. (comp.) ความสามารถที่ใช้งานคอมพิวเตอร์ให้เป็นประโยชน์ nc. 1. (comp.) การใช้คอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยในการสอน มีความหมาย เช่นเดียวกับ computer-assisted instruction สามารถดูคำอธิบายใน CAI n. (ไม่ต้องท่อง) 1. (comp.) ศัพท์ที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ v. (ไม่ต้องท่อง) 1. (comp.) ใช้คอมพิวเตอร์ช่วยทำงาน
compute(informal) มีเหตุผล สอดคล้องกัน น่าเชื่อถือ พอเข้าที
computer terminal(n) เครื่องคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมโยงกับหน่วยประมวลผลกลาง

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I can only identify you although I compute a 65% probability that the man behind you is Dr. floyd.ฉันเท่านั้นที่สามารถระบุตัวคุณ แม้ว่าฉันจะคำนวณความน่าจะ เป็นร้อยละ 65 ว่าคนที่อยู่ข้างหลังคุณคือดร. 2010: The Year We Make Contact (1984)
It must not even compute for you.คงไม่สะทกสะท้านเลยละสินะ Star Trek (2009)
So it does that with four satellites, and it computes your "x" and "y" position and your altitude, and now you've got your position from time.มันบอกว่า "โอ้ฉันจะ ต้อง 5 ฟุตต่อจากดาวเทียมที่ กว่าดาวเทียมที่. " ดังนั้นจึงไม่ว่ากับสี่ดาวเทียม Is Time Travel Possible? (2010)
I no longer compute what's weird.ฉันเลิกคิดไปนานแล้ว ว่าอะไรแปลกไม่แปลก I Want You Back (From the Dead) (2011)
Well, human brains can compute large sums very quickly-- even Hugh can do that-- but I want Christopher to be smarter.สมองมนุษย์สามารถคำนวณ ผลรวมขนาดใหญ่ได้เร็วมาก แม้ว่าฮิวจ์จะทำได้ แต่ผม อยากให้คริสโตเฟอร์ฉลาดกว่านั้น The Imitation Game (2014)
And compute over 10, 000 calculations by cosine, square root and lately Analytic Geometry.และคำนวณมากกว่า 10, 000 คำนวณโดยโคไซน์ รากที่สองและเมื่อเร็ว ๆ นี้ เรขาคณิตวิเคราะห์ Hidden Figures (2016)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
compute80% of all information in the world's computers is in English.
computeAbility to operate a computer is critical for this job.
computeA bookkeeper computes all the company's income and expenses each week.
computeA computer can calculate very rapidly.
computeA computer game was given me by my father.
computeA computer is a complex machine.
computeA computer is an absolute necessity now.
computeA computer is no more alive than a clock is.
computeA display, aka monitor, is an appliance that displays video signal of still images and moving pictures produced by a computer or similar device.
computeAll of my friends like computer games.
computeA lot of jobs are done by computers.
computeAny student in our college can use the computer.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ภาษาคอมพิวเตอร์(n) computer language, Example: ภาษาคอมพิวเตอร์นั้น มีหลายภาษา ซึ่งแต่ละภาษาก็จะมีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองแตกต่างกันไปตามการใช้งาน, Count Unit: ภาษา
คณนา(v) count, See also: compute, calculate, reckon, Syn. นับ, คณานับ, Example: ความผิดของเขามีมากมายสุดที่จะคณนา, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
คิด(v) calculate, See also: compute, estimate, reckon, figure, count, Syn. คำนวณ, Example: นายจ้างจะคิดค่าอาหารและค่าที่พักให้ลูกจ้างโดยเรียกเก็บจากลูกจ้างภายหลัง
คิดเลข(v) calculate, See also: compute
คำนวณ(v) calculate, See also: compute, estimate, reckon, figure, count, Example: เครื่องคอมพิวเตอร์ช่วยให้เราคิดหรือคำนวณเลขได้ผลลัพธ์ที่ถูกต้องและแม่นยำ, Thai Definition: กะประมาณ, คิดหาผลลัพธ์โดยวิธีเลข
คอมพิวเตอร์(n) computer, Syn. สมองกล, Example: ผู้ที่เขียนโปรแกรมภาษาเครื่องส่วนมากมักจะมองคอมพิวเตอร์ในแง่ที่ประกอบด้วยส่วนสำคัญ 3 ส่วน คือ ซีพียู หน่วยความจำ และพอร์ต, Count Unit: เครื่อง, Thai Definition: เครื่องอิเล็กทรอนิกส์แบบอัตโนมัติ ทำหน้าที่รับข้อมูล ประมวลผลด้วยหลักการทางคณิตศาสตร์และตรรกศาสตร์ด้วยความเร็วสูง และแสดงผลผ่านอุปกรณ์ประกอบต่างๆ, Notes: (อังกฤษ)
สมองกล(n) computer, Syn. คอมพิวเตอร์, Example: สมัยหนึ่งคอมพิวเตอร์เคยถูกเรียกว่าสมองกลหรือปัญญาประดิษฐ์เพราะนำคอมพิวเตอร์ไปเปรียบเทียบกับสมองมนุษย์, Count Unit: เครื่อง, Thai Definition: เครื่องอิเล็กทรอนิกส์แบบอัตโนมัติ ทำหน้าที่รับข้อมูล ประมวลผลด้วยหลักการทางคณิตศาสตร์และตรรกศาสตร์ด้วยความเร็วสูง และแสดงผลผ่านอุปกรณ์ประกอบต่างๆ
โปรแกรมคอมพิวเตอร์(n) computer program, Example: โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ชื่อคุกเกอร์เป็นโปรแกรมที่ได้รวบรวมเอาประสบการณ์การหุงต้มอาหารของนายซิมิโนไว้, Count Unit: โปรแกรม
โรงเรียนสอนคอมพิวเตอร์(n) computer school, Example: การพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมในปัจจุบันมีโรงเรียนสอนคอมพิวเตอร์อยู่มากมาย
บวกลบคูณหาร(v) compute, See also: calculate, Syn. คิดเลข, คำนวณ, Example: เขาบวกลบคูณหารคล่องโดยไม่ต้องใช้เครื่องคิดเลข

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บวกลบคูณหาร[būak-lop-khūn-hān] (v, exp) EN: compute ; calculate ; do sums  FR: calculer ; faire des calculs
ด้วยคอมพิวเตอร์[dūay khømphiutoē] (n, exp) EN: by using computer ; computer based  FR: par ordinateur
การจำลองแบบโดยคอมพิวเตอร์[kān jamløng baēp dōi khømphiūtoē] (n, exp) EN: computer simulation  FR: simulation par ordinateur [ f ]
การจำลองสถานการณ์ด้วยคอมพิวเตอร์[kān jamløng sathānakān dūay khømphiutoē] (n, exp) EN: computer simulation  FR: simulation par ordinateur [ f ]
คำนวณ[khamnūan] (v) EN: calculate ; compute ; estimate ; reckon ; figure ; count  FR: calculer ; compter
คณิตกรณ์[khanitkøn] (n) EN: computer  FR: calculateur [ m ]
คิด[khit] (v) EN: calculate ; reckon ; compute ; count ; charge  FR: calculer ; compter
คิดเลข[khitlēk] (v) EN: calculate ; compute  FR: calculer
คอมพ์[khøm = khǿm] (n) EN: computer  FR: ordinateur [ m ] ; ordi [ m ] (fam. - abrév.) ; PC = P.C. [ m ]
คอมพิวเตอร์[khømphiutoē = khǿmphiutoē] (n) EN: computer  FR: ordinateur [ m ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
COMPUTE K AH0 M P Y UW1 T
COMPUTED K AH0 M P Y UW1 T AH0 D
COMPUTED K AH0 M P Y UW1 T IH0 D
COMPUTER K AH0 M P Y UW1 T ER0
COMPUTES K AH0 M P Y UW1 T S
COMPUTERS K AH0 M P Y UW1 T ER0 Z
COMPUTERS' K AH0 M P Y UW1 T ER0 Z
COMPUTER'S K AH0 M P Y UW1 T ER0 Z
COMPUTERIZE K AH0 M P Y UW1 T ER0 AY2 Z
COMPUTERIZED K AH0 M P Y UW1 T ER0 AY2 Z D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
compute (v) kˈəmpjˈuːt (k @1 m p y uu1 t)
computed (v) kˈəmpjˈuːtɪd (k @1 m p y uu1 t i d)
computer (n) kˈəmpjˈuːtər (k @1 m p y uu1 t @ r)
computes (v) kˈəmpjˈuːts (k @1 m p y uu1 t s)
computers (n) kˈəmpjˈuːtəz (k @1 m p y uu1 t @ z)
computerize (v) kˈəmpjˈuːtəraɪz (k @1 m p y uu1 t @ r ai z)
computerized (v) kˈəmpjˈuːtəraɪzd (k @1 m p y uu1 t @ r ai z d)
computerizes (v) kˈəmpjˈuːtəraɪzɪz (k @1 m p y uu1 t @ r ai z i z)
computerizing (v) kˈəmpjˈuːtəraɪzɪŋ (k @1 m p y uu1 t @ r ai z i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
电脑[diàn nǎo, ㄉㄧㄢˋ ㄋㄠˇ, / ] computer #937 [Add to Longdo]
计算机[jì suàn jī, ㄐㄧˋ ㄙㄨㄢˋ ㄐㄧ, / ] computer; calculator #2,761 [Add to Longdo]
总线[zǒng xiàn, ㄗㄨㄥˇ ㄒㄧㄢˋ, 线 / ] computer bus #13,751 [Add to Longdo]
计算机网络[jì suàn jī wǎng luò, ㄐㄧˋ ㄙㄨㄢˋ ㄐㄧ ㄨㄤˇ ㄌㄨㄛˋ, / ] computer network #21,949 [Add to Longdo]
程序设计[chéng xù shè jì, ㄔㄥˊ ㄒㄩˋ ㄕㄜˋ ㄐㄧˋ, / ] computer programming #37,442 [Add to Longdo]
电脑系统[diàn nǎo xì tǒng, ㄉㄧㄢˋ ㄋㄠˇ ㄒㄧˋ ㄊㄨㄥˇ, / ] computer system #39,091 [Add to Longdo]
计算机科学[jì suàn jī kē xué, ㄐㄧˋ ㄙㄨㄢˋ ㄐㄧ ㄎㄜ ㄒㄩㄝˊ, / ] computer science #45,720 [Add to Longdo]
计算机动画[jì suàn jī dòng huà, ㄐㄧˋ ㄙㄨㄢˋ ㄐㄧ ㄉㄨㄥˋ ㄏㄨㄚˋ, / ] computer animation #156,693 [Add to Longdo]
计算机制图[jì suàn jī zhì tú, ㄐㄧˋ ㄙㄨㄢˋ ㄐㄧ ㄓˋ ㄊㄨˊ, / ] computer graphics [Add to Longdo]
计算机工业[jì suàn jī gōng yè, ㄐㄧˋ ㄙㄨㄢˋ ㄐㄧ ㄍㄨㄥ ㄧㄝˋ, / ] computer industry [Add to Longdo]

German-Thai: Longdo Dictionary
Computertomografie(n) |die, pl. Computertomografien| วิธีการสร้างภาพตัดขวางจากรังสีเอกซ์ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ ทำให้ได้ภาพตัดขวางของส่วนของร่างกายออกมาเป็นดิจิตัลหรือตัวเลข
Computertomographie(n) |die, pl. Computertomographien| ระบบสร้างภาพตัดขวางจากรังสีเอกซ์ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์, Syn. Computertomografie

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Computer { m }; Rechner { m }; Datenverarbeitungsanlage { f } | Computer { pl }; Rechner { pl } | einen Computer hochfahren; starten | arbeitender Rechnercomputer | computers | to boot a computer | active computer [Add to Longdo]
Computeramateur { m }bit-bender [Add to Longdo]
Computeranwendung { f }computer application [Add to Longdo]
Computerausdruck { m }computer printout [Add to Longdo]
Computerausgabe auf Mikrofilm (COM)computer-output microfilm [Add to Longdo]
Computerberechnung { f }computer calculation [Add to Longdo]
Computerbetrug { m }; Computerkriminalität { f }computer fraud [Add to Longdo]
Computerfreak { m }computer freak; computer nerd [Add to Longdo]
Computergeneration { f }computer generation [Add to Longdo]
Computergestützter Leistungsprüfstandcomputer-controlled performance test station [Add to Longdo]
Computerhersteller { m }computer manufacturer [Add to Longdo]
Computerisierung { f }computerization [Add to Longdo]
Computerkriminalität { f }computer crime [Add to Longdo]
Computerland { n }computerland [Add to Longdo]
Computernetzwerk { n }computer network [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
参照[さんしょう, sanshou] (n, vs) reference; bibliographical reference; consultation; browsing (e.g. when selecting a file to upload on a computer); checking out; (P) #418 [Add to Longdo]
対応[たいおう, taiou] (n, vs) (1) interaction; correspondence; coping with; dealing with; support; (2) { comp } software support; ability of a computer system to run specific software; (P) #670 [Add to Longdo]
設定[せってい, settei] (n, vs) (1) establishment; creation; posing (a problem); setting (movie, novel, etc.); scene; (2) { comp } options or preference settings (in computer software); configuration; assignment; setup; (P) #765 [Add to Longdo]
周辺[しゅうへん, shuuhen] (n) (1) circumference; outskirts; environs; around; in the area of; in the vicinity of; (2) { comp } (computer) peripheral; (P) #1,142 [Add to Longdo]
ケース(P);ケイス(P)[ke-su (P); keisu (P)] (n) (1) case (e.g. receptacle, condition, event, legal action, letter style, etc.); (2) { comp } Computer-Aided Software Engineering; CASE; (P) #1,156 [Add to Longdo]
値(P);価;直;價(oK)[あたい(値;価;價)(P);ね(値;直), atai ( atai ; atai ; atai )(P); ne ( atai ; choku )] (n, adj-no) (1) price; cost; (2) value; worth; merit; (3) (あたい only) { math } value; count; number; (4) (あたい only) { comp } variable (computer programming, programing); (P) #1,346 [Add to Longdo]
コンピュータ(P);コンピューター(P)[konpyu-ta (P); konpyu-ta-(P)] (n) { comp } computer; (P) #1,364 [Add to Longdo]
イメージ(P);イメジ[ime-ji (P); imeji] (n, vs) (1) (See イメージアップ) (one's) image; (2) { comp } (computer) image; (3) mental image; impression; artist's impression; (P) #1,823 [Add to Longdo]
上位[じょうい, joui] (n, adj-no) (1) superior (rank not class); ranking; (n) (2) { comp } higher order (e.g. byte); (3) { comp } host computer (of connected device); (P) #2,360 [Add to Longdo]
解放[かいほう, kaihou] (n, vs) (1) release; unleashing; liberation; emancipation; setting free; (2) { comp } deallocation (of computer memory); (P) #2,688 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アナコン[あなこん, anakon] analog computer (abbr) [Add to Longdo]
アナログコンピューター[あなろぐこんぴゅーたー, anarogukonpyu-ta-] analog computer [Add to Longdo]
アナログ計算機[アナログけいさんき, anarogu keisanki] analog computer [Add to Longdo]
アレイコンピュータ[あれいこんぴゅーた, areikonpyu-ta] array computer [Add to Longdo]
ウィンドウ[ういんどう, uindou] window (e.g in computer graphics) [Add to Longdo]
オフィスコンピューター[おふぃすこんぴゅーたー, ofisukonpyu-ta-] office computer [Add to Longdo]
オフコン[おふこん, ofukon] office computer (abbr) [Add to Longdo]
キャド[きゃど, kyado] computer-aided design (CAD) [Add to Longdo]
キャム[きゃむ, kyamu] Computer-Aided Manufacturing, CAM [Add to Longdo]
グリーンPC[グリーンピーシー, guri-npi-shi-] environmentally friendly computer (e.g. low power consumption) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Compute \Com*pute"\ (k[o^]m*p[=u]t"), v. t. [imp. & p. p.
   {Computed}; p. pr. & vb. n. {Computing}.] [L. computare. See
   {Count}, v. t.]
   To determine by calculation; to reckon; to count.
   [1913 Webster]
 
      Two days, as we compute the days of heaven. --Milton.
   [1913 Webster]
 
      What's done we partly may compute,
      But know not what's resisted.      --Burns.
 
   Syn: To calculate; number; count; reckon; estimate;
     enumerate; rate. See {Calculate}.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Compute \Com*pute"\, n. [L. computus: cf. F. comput.]
   Computation. [R.] --Sir T. Browne.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 compute
   v 1: make a mathematical calculation or computation [syn:
      {calculate}, {cipher}, {cypher}, {compute}, {work out},
      {reckon}, {figure}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top