ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

เลอะเทอะ

   
30 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เลอะเทอะ-, *เลอะเทอะ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เลอะเทอะ[V] be stained, See also: be soiled, be dirty, be filthy, be blemished, be spotted, Syn. เปรอะเปื้อน, เลอะเทอะเปรอะเปื้อน, เลอะ, Ant. สะอาด, Example: ตามตัวของหมูเหล่านั้นเลอะเทอะไปด้วยดินโคลน

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เลอะเทอะว. เปรอะเปื้อน เช่น ขุดดินมือเลอะเทอะ กินข้าวหกเลอะเทอะ, เลเพลาดพาด เช่น วางข้าวของไว้เลอะเทอะ, โดยปริยายหมายความว่า เลื่อนเปื้อน, เหลวไหล, ไม่ได้เรื่อง, เช่น คนเมาพูดจาเลอะเทอะ, โบราณใช้ว่า เลอะเพอะ ก็มี.
เขรอะ, เขลอะเลอะเทอะ เช่น รองเท้าเปื้อนโคลนเขลอะ.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The mess people make.คนทำเลอะเทอะจริง ๆ Oh, God! (1977)
Would you wrap your arms around him to give a big sloppy kiss?คุณจะกดเขาตัวเขาเพื่อจะให้จูบเลอะเทอะใหญ่ First Blood (1982)
Adam may have been a sloppy writer, but he had excellent sources.อดัมอาจจะชอบเขียนอะไรเลอะเทอะ แต่เขามีฐานข้อมูลแน่นเลยล่ะ Basic Instinct (1992)
- Bullshit!เลอะเทอะ ไซ The Bodyguard (1992)
- Now there's a Stainmaster carpet...- ตอนนี้พรมของเจ้านายเลอะเทอะแล้ว... .. Hocus Pocus (1993)
It's a lifetime of leaking and swelling... and spotting and smears.เราต้องทั้งเลอะทั้งป่อง ตลอดช่วงชีวิต เป็นสิว และเลอะเทอะ Junior (1994)
I owe that boy a great big, sloppy kiss when I see him.ฉันเป็นหนี้เด็กที่ยอดเยี่ยมขนาดใหญ่เลอะเทอะจูบตอนที่ผมเห็นเขา The Shawshank Redemption (1994)
You bullshit.เลอะเทอะ Heat (1995)
Bullshit.เลอะเทอะ Heat (1995)
- Rubbish!- เลอะเทอะ Titanic (1997)
Wide body, kerb it next time.พ่ออ้วน, วันหลังอย่าทำเลอะเทอะอีกล่ะ. Ice Age (2002)
Randa McKinney throws up all over herself. I knew the second it happened it was a miracle.แรนด้า แมคคินนีย์ อ้วกเลอะเทอะไปหมด ฉันรู้ทันทีว่านั่นเป็นปาฏิหารย์ Signs (2002)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เลอะเทอะ[v.] (loethoe) EN: be stained ; be soiled ; be dirty ; be filthy ; be blemished ; be spotted   
เลอะเทอะ[adj.] (loethoe) EN: confused ; muddled ; muddleheaded ; nonsensical   
เลอะเทอะเปรอะเปื้อน[v. exp.] (loethoe proe peūoen) EN: be stained   

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
crass(แครส) adj. หยาบ,เลอะเทอะ,หนา,โง่เง่า, See also: crassness n. ดูcrass, Syn. unrefined,coarse

English-Thai: Nontri Dictionary
begrime(vt) ทำให้สกปรก,ทำให้เลอะเทอะ
bumble(vt) ทำผิด,ทำเสีย,ทำเลอะเทอะ
grime(n) ของเปื้อน,สิ่งสกปรก,ของเลอะเทอะ,ฝุ่น
grime(vt) ทำให้เบื้อน,ทำให้สกปรก,ทำให้เลอะเทอะ
grimy(adj) เปื้อน,สกปรก,เลอะเทอะ,มีฝุ่น
slop(vt) ทำเลอะ,ทำหก,ทำเปื้อน,ทำให้เลอะเทอะ
sloppy(adj) สะเพร่า,เปียก,เลินเล่อ,เลอะเทอะ,เหลวไหล,ทำลวกๆ
slovenly(adj) สะเพร่า,สกปรก,เลินเล่อ,เลอะเทอะ
smudge(vt) ทำให้เลอะเทอะ,ทำให้เปื้อน,ทำให้ด่าง,ทำให้มีมลทิน
snivel(vi) พูดเลอะเทอะ,สั่งน้ำมูก,ร้องฟูมฟาย

German-Thai: Longdo Dictionary
dreckig(adj) สกปรก เลอะเทอะ, See also: schmutzig

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top