ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

blur

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -blur-, *blur*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
blur(n) ความพร่ามัว, See also: ความเลือนราง, ความไม่ชัดเจน, ความมัว
blur(vt) ทำให้พร่ามัว, See also: ทำให้เลือนลาง, ทำให้มัว, Syn. smudge
blur(vt) ทำให้คลุมเครือ, See also: ทำให้ไม่ชัดเจน
blurb(n) คำโฆษณาสั้นๆ (คำสแลง)
blurb(vt) แจ้งความยกย่อง
blurt(vi) พูดโพล่งออกมา, Syn. improvise
blurry(adj) ที่พร่ามัว, Syn. blurred
blurred(adj) ซึ่งพร่ามัว

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
blur(เบอร์) { blurred, blurring, blurs } vt. ทำให้พร่า, ทำให้มัว, ทำให้เปรอะเปื้อน vi. พร่า, มัว, ฟาง, เลอะ -n. รอยเปื้อน, รอยสกปรก, See also: blurredness n. blurry adj., Syn. smear
blurb(เบิร์บฺ) n. คำโฆษณาสั้น
blurt(เบลอทฺ) { blurted, blurting, blurts } vt. พูดโพล่งออกมา, โพล่ง -n. คำพูดที่โพล่งออกมา

English-Thai: Nontri Dictionary
blur(n) รอยเปื้อน, รอยสกปรก, รอยเลอะ
blur(vi, vt) พร่า, มัว, เปื้อน
blurt(n) การพูดโพล่ง
blurt(vi) พูดโพล่ง

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Sorry, mate. It's been a bit of a blur of hotel rooms.โทษทีนะครับ พอดีสับสนเรื่องห้องกันนิดหน่อย Brokedown Palace (1999)
My whole childhood passed in a blur because you were medicating yourself... pot when you were sick, booze when you weren'T.I am not going to do that.ชีวิตวัยเด็กแม่คงจำอะไรได้ไม่มาก เพราะแม่งมัวแต้องรับยา กัญชาในตอนป่วย และกินยาในเวลาที่เหลือ หนูจะไม่ทำแบบนั้นคะ The Game (2007)
I don't know. All the faces are starting to blur together. I...ไม่รู้สิ ทุกๆ หน้าดูเหมือนกันไปหมด The Brave One (2007)
Don't blur those lines.อย่าใจอ่อนกับเรื่องแบบนี้ Eiga: Kurosagi (2008)
I mean, it's just blurs the boundaries, and it's...ไม่รู้สิ ดูมันน่าจะ... มันคงดูไม่ค่อยชัดเจนแล้วก็... Loyal and True (2008)
Love, lust, anger, desire... it can all blur into one urge, hunger.รัก ตัณหา โกรธ ต้องการ -- มันสามารถพร่ามัวเป็นความอยากเดียว หิวโหย Haunted (2009)
Okay, location, shack, and the days are starting to blur together.ได้เลย สถานที่แย่ๆ และทุกๆวันเริ่มตอนเช้าตรู่ Avatar (2009)
Fifty bucks says the crackpot with the Blur in his bonnet is just gunning for a little attention.แต่พวกมันก็คือพวกกบฎ\พนันเงินได้เลยว่ามันเป็นพวกบ้า ที่มี เดอะ เบลอร์\คุ้มหัวอยู่ Supergirl (2010)
Well, I'm sure the Blur knows that he is just taking potshots to sell books.ฉัน... ฉันมั่นใจว่า\เดอะ เบลอร์ รู้ ว่าเขาแค่ตั้งใจทำไป\เพื่อขายหนังสือ Supergirl (2010)
Maybe if the Blur was more honest and showed his face like Kara people would be able to trust him.บางที the Blur มีความซื่อสัตย์มากกว่า และแสดงหน้าตา เหมือน คาร่า คนสามารถที่จะไว้ใจเขา Supergirl (2010)
The Blur got it right and Kara could learn from him.The blur ทำให้ถูกต้อง Supergirl (2010)
And your saintly suffering is just the lure I need to bring the Blur to me.ว่าเป็นคนที่เชื่อมั่นพวก ศาลเตี้ย และนักบุญจะต้องถูกทำให้เจ็บปวด Supergirl (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
blurClose things look blurred.
blurDistant things look blurred.
blurThe fog soon blurred out the figure of a man walking in front of him.
blurThe mountain was blurred by fog.
blurThe TV picture was blurred.
blurWhoo! I'm feeling that sake. I'm getting blurred vision and it's hard to walk.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เบลอ(v) blur, See also: become unclear or indistinct, Syn. มึนงง, Example: เขารู้สึกเบลอไปชั่วขณะเมื่อทราบข่าวร้าย, Notes: (อังกฤษ)
เบลอ(adj) blurred, Syn. พร่า, มัว, เลือน, Ant. ชัด, Example: ภาพที่เห็นเป็นภาพเบลอๆ มองเห็นอะไรไม่ชัด
พูดโพล่ง(v) blurt out, See also: blab, say something unthinkingly, Syn. พูดตรง, พูดโผงผาง, Example: ุเธอพูดโพล่งออกมาอย่างไม่ได้ตั้งใจถึงความไม่ดีของเขา, Thai Definition: พูดอย่างไม่ยับยั้ง, พูดอย่างตรงไปตรงมา
งง(v) confuse, See also: blur, obscure, perplex, bewilder, Syn. มึน, มึนงง, งงงวย, สับสน, ไม่ได้สติ, ไม่รู้สึกตัว, Ant. มีสติ, รู้สึกตัว, Example: ตอนนี้ยังไม่สามารถเข้าเยี่ยมคนไข้ได้เพราะเขายังงงจำอะไรยังไม่ได้, Thai Definition: อาการมึนเพราะหัวหรือบริเวณหน้าได้รับการกระทบอย่างแรง
เงาๆ(adv) indistinctly, See also: blurredly, dimly, Syn. รางๆ, ไม่ชัด, เลือนราง, Ant. ชัดเจน, ชัดแจ๋ว, Example: ฝนตกหนักมากทำให้เขามองเห็นเพียงลางๆเท่านั้น
พร่า(v) blur, See also: dazzle, Syn. มัว, เลือน, สลัว, จาง, พร่าเลือน, Ant. ชัดเจน, Example: ขณะนี้ถนนใหญ่พร่าเลือนด้วยสายฝน, Thai Definition: กระจัดกระจายจนเห็นหรือได้ยินไม่ถนัดชัดเจน
พร่ามัว(adj) blurred, See also: indistinct, Syn. เลือน, พร่าเลือน, ขุ่นมัว, มัว, Ant. ชัดเจน, Example: ้สักครู่สายตาที่พร่ามัวก็กลับแจ่มชัดขึ้น, Thai Definition: ไม่ชัด
ฟาง(adj) dim, See also: blurred, Syn. ฝ้าฟาง, มัว, Example: คุณตารำคาญดวงตาที่ฝ้าฟางลงทุกวัน ทำอะไรก็ไม่ถนัดเหมือนเมื่อก่อน, Thai Definition: ที่เห็นไม่ถนัด, ทำให้เห็นไม่ถนัด
ตาพร่า(v) dim (eyes), See also: blur, dizzy, dazed, unable to see distinctly, Syn. ตาฟาง, ตามัว, ตาฝ้า, Ant. ตาใส, ตาดี, Example: แสงไฟจากรถคันหน้าสาดเข้าตาทำให้เราตาพร่าไปหมดเกือบมองไม่เห็นทางข้างหน้า, Thai Definition: อาการที่ตามองเห็นไม่ชัดเจน, มองเห็นเป็นภาพมัวๆ
กร่ำกรุ่น(adj) blurred, See also: obscured, indistinct, Syn. มัวๆ, Thai Definition: สีมัวๆ ไม่ชัด

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เบลอ[bloē] (n) EN: blur ; become unclear ; become indistinct   FR: brouiller
เบลอ[bloē] (adj) EN: blurred
ฟาง[fāng] (adj) EN: blurred ; dim ; indistinct  FR: obscur ; sombre
ลาน[lān] (v) EN: be dazzled ; be blurred ; be indistinct
เลือน[leūoen] (adj) EN: blurred ; dim ; obscured ; indistinct ; fuzzy ; faint ; unclear  FR: trouble ; flou ; indistinct ; imprécis ; vague
เลอะ[loe] (adj) EN: messy ; confused ; muddled ; untidy ; blurred  FR: confus ; désordonné ; embrouillé ; brouillon ; négligé
เลอะเลือน[loe leūoen] (v, exp) EN: become blurred
มองข้าม[møng khām] (v) EN: overlook ; look over ; neglect ; ignore ; deny ; blur out ; obliterate  FR: laisser échapper ; négliger ; ignorer
เงา ๆ[ngao-ngao] (adv) EN: indistinctly ; blurredly ; dimly
งง[ngong] (v) EN: get confused ; be perplexed ; be puzzed ; be baffled ; get into a muddle ; be mystified ; be bewildered ; confuse ; blur ; obscure ; perplex ; bewilder  FR: être perplexe ; être déconcerté ; être stupéfait

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
blur
blurb
blurs
blurt
blurbs
blurry
blurts
blurred
blurted
blurton

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
blur
blurb
blurs
blurt
blurbs
blurts
blurred
blurted
blurring
blurting

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
朦胧[méng lóng, ㄇㄥˊ ㄌㄨㄥˊ,   /  ] blur #12,460 [Add to Longdo]
[rǎng, ㄖㄤˇ, ] blurt out; to shout #15,914 [Add to Longdo]
迷离[mí lí, ㄇㄧˊ ㄌㄧˊ,   /  ] blurred; hard to make out distinctly #21,635 [Add to Longdo]
[mó, ㄇㄛˊ, ] blurred #369,451 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
コピー[kopi-] (n, vs) (1) copy; photocopy; (2) blurb on a book jacket; (3) (abbr) catch copy; (P) #2,462 [Add to Longdo]
ぶれ[bure] (n) camera shake; picture blur [Add to Longdo]
ぶれる[bureru] (v1, vi) to be blurred (photo, video, etc.); for a camera to be shaken [Add to Longdo]
ぼやける[boyakeru] (v1, vi) to become dim; to become blurred; (P) [Add to Longdo]
モーションブラー[mo-shonbura-] (n) { comp } motion blur [Add to Longdo]
霞む(P);翳む[かすむ, kasumu] (v5m, vi) (1) (esp. 霞む) to grow hazy; to be misty; (2) (esp. 翳む) to get blurry; (3) (esp. 霞む) to be overshadowed; (P) [Add to Longdo]
口走る[くちばしる, kuchibashiru] (v5r, vt) to speak; to tell; to blurt out; (P) [Add to Longdo]
散る[ちる, chiru] (v5r, vi) (1) to fall (e.g. blossoms, leaves); (2) to scatter; to be dispersed; (3) to disappear; to dissolve; to break up; (4) to spread; to run; to blur; (5) to die a noble death; (P) [Add to Longdo]
潤み[うるみ, urumi] (n) blur; moisture; opacity [Add to Longdo]
潤む[うるむ, urumu] (v5m, vi) (1) to be wet; to be moist; (2) to get dim; to become blurred; to get cloudy; to get muddy; to be bleared; (3) (of one's voice) to become tear-choked; (P) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
不鮮明[ふせんめい, fusenmei] blurred (an), indistinct [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Blur \Blur\ (bl[^u]r), v. t. [imp. & p. p. {Blurred} (bl[^u]rd);
   p. pr. & vb. n. {Blurring}.] [Prob. of same origin as blear.
   See {Blear}.]
   1. To render obscure by making the form or outline of
    confused and uncertain, as by soiling; to smear; to make
    indistinct and confused; as, to blur manuscript by
    handling it while damp; to blur the impression of a
    woodcut by an excess of ink.
    [1913 Webster]
 
       But time hath nothing blurred those lines of favor
       Which then he wore.          --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. To cause imperfection of vision in; to dim; to darken.
    [1913 Webster]
 
       Her eyes are blurred with the lightning's glare.
                          --J. R. Drake.
    [1913 Webster]
 
   3. To sully; to stain; to blemish, as reputation.
    [1913 Webster]
 
       Sarcasms may eclipse thine own,
       But can not blur my lost renown.   --Hudibras.
    [1913 Webster]
 
   Syn: To spot; blot; disfigure; stain; sully.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Blur \Blur\ (bl[^u]r), n.
   1. That which obscures without effacing; a stain; a blot, as
    upon paper or other substance.
    [1913 Webster]
 
       As for those who cleanse blurs with blotted fingers,
       they make it worse.          --Fuller.
    [1913 Webster]
 
   2. A dim, confused appearance; indistinctness of vision; as,
    to see things with a blur; it was all blur.
    [1913 Webster]
 
   3. A moral stain or blot.
    [1913 Webster]
 
       Lest she . . . will with her railing set a great
       blur on mine honesty and good name.  --Udall.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 blur
   n 1: a hazy or indistinct representation; "it happened so fast
      it was just a blur"; "he tried to clear his head of the
      whisky fuzz" [syn: {blur}, {fuzz}]
   v 1: become glassy; lose clear vision; "Her eyes glazed over
      from lack of sleep" [syn: {film over}, {glaze over},
      {blur}]
   2: to make less distinct or clear; "The haze blurs the hills"
     [ant: {focus}]
   3: make unclear, indistinct, or blurred; "Her remarks confused
     the debate"; "Their words obnubilate their intentions" [syn:
     {confuse}, {blur}, {obscure}, {obnubilate}]
   4: make a smudge on; soil by smudging [syn: {smear}, {blur},
     {smudge}, {smutch}]
   5: make dim or indistinct; "The fog blurs my vision" [syn:
     {blur}, {blear}] [ant: {focalise}, {focalize}, {focus},
     {sharpen}]
   6: become vague or indistinct; "The distinction between the two
     theories blurred" [syn: {blur}, {dim}, {slur}] [ant:
     {focalise}, {focalize}, {focus}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top