ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

entangledly

EH0 N T AE1 NG G AH0 L D   
37 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -entangledly-, *entangledly*, entangled
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา entangledly มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *entangledly*)
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Mr. Calvini cannot be entangled in your investigation nor can his participation in this discussion find its way to the press.คุณกาลวินี่ไม่อยากติดร่างแหในคดีนี้ พอๆ กับไม่อยากให้ใครรู้ว่าเขาพบกับพวกคุณ The International (2009)
Like Gisin, he's experimenting with entangled photons -- photons bound by nonlocality.เช่นเดียวกับ กิสิน เขาทดลองกับโฟตอนทอด โฟตอนผูกพันตาม ท้องที่ไม่ Is Time Travel Possible? (2010)
Because the photons are entangled in space,เพราะโฟตอนจะเข้า ไปพัวพันในพื้นที่ Is Time Travel Possible? (2010)
This means the information in the microtubules can connect and become entangled with the universe outside the brain.สามารถเชื่อมต่อและกลายเป็นทอด กับจักรวาลนอกสมอง Is There Life After Death? (2011)
So, just like these two neurons may be entangled, it's possible that the information of consciousness, of the whole brain, is entangled and can exist in the universe at large.เป็นไปได้ว่าข้อมูลของสติ, ของสมองทั้งที่มีการพันกันยุ่ง และสามารถอยู่ในจักรวาลที่มีขนาด ใหญ่ Is There Life After Death? (2011)
When somebody that I have been entangled with for so long and so deeply is suddenly poofed out of existence,เมื่อใครบางคนที่ฉันได้รับเข้าไป พัวพันกับ มานานและลึก ก็หายออกจากการดำรงอยู่ Is There Life After Death? (2011)
Don't you think it would be a mistake to get entangled with him?ท่านไม่คิดเหรอว่ามันจะเดือดร้อนหากไปยุ่งกับเขา ? Episode #2.7 (2011)
Shawna can only become entangled with something she can see.Shawnaจะหายตัวไปเฉพาะสถานที่เธอมองเห็นเท่านั้น Crazy for You (2015)
Miss Corinth and I are not romantically entangled.ผมกับคุณโครินธ์ไม่มีความสัมพันธ์ฉันท์คู่รัก Dead Men Tell No Tales (2015)
Maybe you're not allowing yourself to get entangled.หรือนายไม่ยอม สานความสัมพันธ์ Dead Men Tell No Tales (2015)
Orphan Black 01x08 Entangled Bank Original Air Date May 18, 2013Orphan Black S01E08 "Entangled Bank" ~ Übersetzung: Entangled Bank (2013)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
entangledA long thread is easily entangled.
entangledThe rope got entangled in the propeller.
entangledThey entangled him in a plot.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พัลวัน[ADV] disorderedly, See also: confusedly, entangledly, Syn. ยุ่งเหยิง, นุงนัง, อีรุงตุงนัง, Example: เขาโก่งคออ้วกจนหน้าดำหน้าแดง หาน้ำล้างปากล้างคออยู่พัลวัน, Thai definition: อย่างยุ่งเหยิงวุ่นวาย
นัว[ADV] entangledly, See also: tangledly, confusedly, Syn. ยุ่ง, นุง, นุงนัง, Example: พวกช่างกลยกพวกตีกันนัววุ่นวายเต็มถนนเลย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
พัลวัน[adv.] (phanlawan) EN: disorderedly ; in disorder ; confusedly ; entangledly   FR: confusément ; dans le désordre
ยุ่ง[v.] (yung) EN: be disheveled ; be tousled ; be entangled ; be in disorder ; be in a mess ; be in confusion   

CMU English Pronouncing Dictionary
ENTANGLED    EH0 N T AE1 NG G AH0 L D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
entangled    (v) ˈɪntˈæŋgld (i1 n t a1 ng g l d)
disentangled    (v) dˌɪsɪntˈæŋgld (d i2 s i n t a1 ng g l d)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
纠缠[jiū chán, ㄐㄧㄡ ㄔㄢˊ, / ] to worry; entangled in sth, #8,874 [Add to Longdo]
[léi, ㄌㄟˊ, ] entangled; lean, #74,772 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
befangen seinto be entangled in [Add to Longdo]
entwirren | entwirrend | entwirrt | entwirrt | entwirrteto disentangle | disentangling | disentangled | disentangles | disentangled [Add to Longdo]
umschlingen | umschlingend | umschlungen | umschlingt | umschlangto entangle | entangling | entangled | entangles | entangled [Add to Longdo]
verheddern | verheddernd | verheddert | verhedderteto get entangled | getting entangled | gets entangled | got entangled [Add to Longdo]
verstrickt {adj} | verstrickter | am verstricktestenentangled | more entangled | most entangled [Add to Longdo]
verwickeln | verwickelnd | verwickelt | nicht verwickeltto entangle | entangling | entangled | unentangled [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
こんがらかる;こんがらがる[, kongarakaru ; kongaragaru] (v5r) to become entangled; to become complicated; to get mixed up; to screw up; to get caught up in [Add to Longdo]
巻き添え(P);巻添え(P)[まきぞえ, makizoe] (n) getting involved (entangled) in; getting mixed up in; involvement; by-blow; (P) [Add to Longdo]
関わり合う;関わりあう;係わり合う;かかわり合う[かかわりあう, kakawariau] (v5u) to get involved or entangled in; to get mixed up in; to have something to do with; to have dealings with [Add to Longdo]
交錯した[こうさくした, kousakushita] (adj-f) entangled; mingled; intricate; complicated [Add to Longdo]
絡み合う(P);搦み合う;からみ合う[からみあう, karamiau] (v5u,vi) to be(come) intertwined; to be entangled; (P) [Add to Longdo]
綢繆[ちゅうびゅう, chuubyuu] (n) (1) coiled about; entangled; entwined; (2) familiar; harmonious [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top