ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

เร่งด่วน

   
30 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เร่งด่วน-, *เร่งด่วน*
ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เร่งด่วนว. รวดเร็วมาก, รวดเร็วยิ่ง, เช่น งานนี้ต้องทำอย่างเร่งด่วนให้เสร็จภายใน ๑๒ ชั่วโมง ย้ายเร่งด่วนภายใน ๒๔ ชั่วโมง.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Well, well, Pinocchio. What's your rush?ก็ ก็ ปิโนคีโอ มีอะไรเร่งด่วน ของคุณหรือไม่ Pinocchio (1940)
I urgently need to return to Europe... but unfortunately I have no funds.ฉันจำเป็นเร่งด่วนที่จะกลับไปยุโรป ... แต่โชคร้ายที่ฉันมีไม่มีเงิน Greystoke: The Legend of Tarzan, Lord of the Apes (1984)
What's the rush?อะไร ? ! เร่งด่วน Indiana Jones and the Temple of Doom (1984)
You know what a hurry we're in!นี่แกรู้มั้ยว่าเรื่องมันเร่งด่วนแค่ไหน? The Princess Bride (1987)
Urgent message to all district battalion commanders!ข่าวเร่งด่วนให้ ผู้บัญชาการกองพันปฎิบัติตามคำสั่ง Akira (1988)
Father, I need you urgently... because I have doubts... terrible doubts tormenting my soul.คุณพ่อ, ผมต้องการตัวคุณพ่ออย่างเร่งด่วนเลย... เพราะว่าผมมีข้อสงสัย... ข้อสงสัยอันเลวร้าย ที่กำลังทรมานจิตวิญญาณของผมอยู่. Cinema Paradiso (1988)
I must speak to Mr Scott Blair. It is very urgent.ผมต้องพูดคุยกับนายสก็อตแบลร์ มันเป็นเรื่องเร่งด่วนมาก The Russia House (1990)
We received a rather urgent message for you over our link.เราได้รับข้อความที่ค่อนข้างเร่งด่วนสำหรับคุณผ่านการเชื่อมโยงของเรา The Russia House (1990)
- No, I'm fine. What's so important it couldn't wait?- ไม่ ไม่เป็นไร มีเรื่องอะไรเร่งด่วนเหรอ? Cool Runnings (1993)
This is an intergalactic emergency.นี่คือภาวะเร่งด่วนที่จะต้องไปอวกาศ Toy Story (1995)
You've no idea what I've endured. And why such haste?รู้มั๊ย มันทรมานขนาดไหน แล้วทำไมต้องเร่งด่วนขนาดนี้ด้วย The Red Violin (1998)
What is so urgent that it couldn't wait until my next visit?ทำไมต้องเร่งด่วนขนาดนี้ ทำไมรอให้ผมแวะมาคราวหน้าไม่ได้ล่ะ The Red Violin (1998)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
exigent[ADJ] ฉุกเฉิน, See also: เร่งด่วน, จำเป็น, Syn. critical, pressing, urgent
hasty[ADJ] รีบเร่ง, See also: เร่งด่วน, Syn. hurry, quick, rapid, Ant. creeping, slow, unhurried
importunate[ADJ] ด่วน, See also: เร่งด่วน, รีบด่วน, โดยด่วน, Syn. urgent
necessitous[ADJ] จำเป็น, See also: เร่งด่วน
rush[ADJ] เร่งด่วน, See also: เร่งรีบ, Syn. hasty, hurried, rapid
urgent[ADJ] เร่งด่วน, See also: รีบด่วน, ฉุกเฉิน, ซึ่งต้องเร่งรีบทำ, Syn. hasty, Ant. hesitant

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
haste(เฮสทฺ) n. ความรวดเร็ว,ความเร่งด่วน,ความเร่งรีบ,ความหุ่นหันพลันแล่น,การปราศจากการไตร่ตรอง. vt.,vi. เร่ง,เร่งรีบ,รีบ., See also: hasteful adj.
hurry(เฮอ'รี) vi.,vt.,n. (ความ,ทำให้) รีบเร่ง,รีบร้อน,เร่งด่วน,จากไปอย่างรวดเร็ว, See also: hurriedly adv. hurriedness n., Syn. rush,hasten,move
importunate(อิมพอ' ชะนิท) adj. รีบด่วน, เร่งด่วน, รบเร้า, เรียกร้อง, พร่ำ, รบกวน., See also: importunately adv. importunateness n., Syn. insistent, persistent, eager
instancy(อิน'สเทินซี) n. ความรีบด่วน,ความเร่งด่วน, Syn. urgency
instant(อิน'สเทินทฺ) adj.,adv. รีบด่วน,เร่งด่วน,ชั่วประเดี๋ยว,ทันทีทันใด,ของเดือนนี้., Syn. immediate

English-Thai: Nontri Dictionary
exigent(adj) ด่วน,ฉุกเฉิน,เร่งด่วน,รีบด่วน
haste(n) ความเร่งรีบ,ความรีบ,ความเร่งด่วน,ความฉับไว
hastily(adv) อย่างเร่งรีบ,อย่างรีบร้อน,อย่างเร่งด่วน,อย่างฉับไว
importunate(adj) ซึ่งคะยั้นคะยอ,รบเร้า,เร่งด่วน
pressing(adj) ด่วน,เร่งด่วน,รีบร้อน,ยัดเยียด
quicken(vi) เร่ง,รีบ,รีบเร่ง,เร่งด่วน,เร็วขึ้น

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top