Search result for

ปะปน

(26 entries)
(0.1828 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ปะปน-, *ปะปน*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ปะปน[V] be mixed up, See also: mingle, Syn. ปนเป, เจือปน, Example: พระธรรม 7 คัมภีร์นั้นเป็นเนื้อธรรมแท้ๆ ที่ไม่มีนิทานปะปน, Thai definition: เอาสิ่งที่มีจำนวนน้อยประสมลงในส่วนมากเพื่อให้ระคนปนเป็นอันเดียวกัน
ปะปน[V] confuse, See also: confound with, Syn. ปน, Example: ผมจะขอย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าจงอย่าเอาแลนไปปะปนกับระบบ UNIX ที่โยงกันเป็นเน็ตเวิร์ค, Thai definition: สิ่งต่างชนิดต่างประเภทระคนปนกัน
ปะปนกัน[V] mix, See also: combine, mingle, intermingle, blend, jumble, Syn. ปะปน, คละเคล้ากัน, Example: ประเทศสหรัฐอเมริกาและออสเตรเลียมีคนหลายเชื้อชาติปะปนกัน

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ปะปนก. ปนกัน (มักใช้ในลักษณะที่สิ่งต่างชนิดต่างประเภทระคนปนกัน), บางทีก็ใช้หมายความอย่างเดียวกับ ปน.
มั่วปะปนกันจนแยกไม่ออก เช่น วางของมั่วไปหมด.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
If you throw away your cell phone, shut down your e-mail pass all your instructions face-to-face, hand-to-hand turn your back on technology and just disappear into the crowd...ถ้าคุณโยนมือถือทิ้ง ปิดอีเมล์ สั่งการเองโดยตรง แบบตัวต่อตัว หันหลังให้เทคโนโลยี ทำตัวปะปนไปกับฝูงชน Body of Lies (2008)
You ever heard of drt?คุณไม่เคยได้ยินเรื่องปะปนเหรอ Bad Seed (2009)
****คุณเวบ คุณรู้ว่ามันปะปน มาจากบิกซ์ตันได้ยังไงใช่มั๊ย Bad Seed (2009)
Thank you for staying so late.เธออ้างว่ามันถูกหยิบออกไป ปะปนกับของอื่นๆ ของพ่อแม่เธอ Family Ties (2009)
You're gonna join 'em. You know what he looks like.คุณต้องเข้าไปปะปนกับพวกเขา คุณรู้ว่าเขาหน้าตาเป็นยังไง Haunted (2009)
- No, don't worry about it.ไม่ ไม่ต้องเป็นห่วงหรอก หมายถึงการไปอยู่ปะปนกับคนอื่น Chapter Four 'Hysterical Blindness' (2009)
Oh. Mix master me.ปะปนกับคนอื่น โอเค Chapter Four 'Hysterical Blindness' (2009)
You'll be able to blend into cab traffic there.คุณต้องพยายามเข้าไปปะปนในเส้นทางของแท็กซี่ Day 8: 5:00 a.m.-6:00 a.m. (2010)
We finally have proof... - ... that aliens walk among us.ในที่สุดเราก็พิสูจน์ได้ว่า มีมนุษย์ต่างดาวปะปนอยู่ในหมู่เรา The Lunar Excitation (2010)
Don't ever confuse that for an acceptance of your lifestyle.อย่าเอามันไปปะปนกับการที่ต้องยอมรับการใช้ชีวิตของคุณ Isobel (2010)
Don't include personal feelings in work.อย่าได้เอาเรื่องส่วนตัวกับงานมาปะปนกัน Episode #1.7 (2010)
Perhaps he's emulating Shakespeare's Henry V, who dressed as a commoner and mingled among them, to find out how he was being perceived by his subjects.เขาอาจเลียนแบบ เฮนรี่ เดอะ ฟิฟธ์ของเชคสเปียร์ ที่แต่งตัวเป็นสามัญชน มาปะปนอยู่กับราษฎร เพื่อสืบดูว่าพวกเขาคิดกับเขายังไง The Benefactor Factor (2011)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ปะปน[v.] (papon) EN: mix ; be mixed up ; mingle   FR: mêler
ปะปน[v.] (papon) EN: confuse ; confound with   FR: confondre
ปะปนกัน[v.] (papon kan) EN: mix ; combine ; mingle ; intermingle ; blend ; jumble   
ปะปนกันยุ่ง[adj.] (papon kan yung) FR: embrouillé ; confus

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
confound(คันเฟานดฺ') {confounded,confounding,confounds} vt. ทำให้สับสน,ทำให้ยุ่ง,ปะปนกันยุ่ง,ทำให้ตกตะลึง,ทำให้แพ้,ทำลาย,ใช้ฟุ่มเฟือย., See also: confounder n. confoundingly adv., Syn. puzzle,amaze,bewilder ###A. recognize,tell
infiltration(อินฟิลเทร'เชิน) n. การซึมทะลุ,การแทรกซึม,สิ่งที่แทรกซึมเข้าไป,การแฝงตัวเข้าไปปะปนกับข้าศึก

English-Thai: Nontri Dictionary
mix(vt) ผสม,ปะปน,ปรุง,ทำให้ยุ่งเหยิง
mixed(adj) ซึ่งปะปนกัน,ซึ่งผสมกัน,ยุ่งเหยิง,หลายหลาก
motley(adj) ปะปนกัน,ต่างๆนานา,ลานตา,ผสมผเส

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top