Search result for

ฉุกละหุก

(29 entries)
(0.2639 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ฉุกละหุก-, *ฉุกละหุก*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ฉุกละหุก[ADV] in a hurry, See also: in confusion, in haste, hastily, hurriedly, Syn. รวดเร็ว, ฉับไว, ด่วน, เร่งด่วน, ทันที, กะทันหัน, Example: รัฐบาลถูกพลังประชาชนโค่นล้มต้องระเห็จหนีออกจากทำเนียบกันอย่างฉุกละหุก
ฉุกละหุก[ADJ] impetuous, See also: hasty, chaotic, riotous, imperious, confused, perplexed, Syn. รวดเร็ว, ฉับไว, ด่วน, เร่งด่วน, ทันที, กะทันหัน, Example: ในเวลาอันฉุกละหุกเขาสามารถแก้ปัญหาได้เป็นอย่างดี
ฉุกละหุก[V] confuse, See also: perplex, hurry, fluster, disarrange, Syn. รวดเร็ว, ฉับไว, ด่วน, เร่งด่วน, ทันที, กะทันหัน, Example: เมื่อฉันคลอดก่อนกำหนดจึงฉุกละหุกมากเพราะยังไม่ได้เตรียมของอะไรไว้เลย, Thai definition: สับสนวุ่นวายเพราะมีเรื่องเกิดขึ้นปัจจุบันทันด่วนโดยไม่คาดฝัน

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ฉุกละหุกก. สับสนวุ่นวายเพราะมีเรื่องเกิดขึ้นปัจจุบันทันด่วนโดยไม่คาดฝัน.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Of course I had to leave in a hurry.ใช่ ไปแบบฉุกละหุกน่ะ The Age of Dissonance (2009)
Well, now who's interested in getting to know me all of a sudden?เยี่ยม ในที่สุดเธอก็อยาก ที่จะรู้จักฉัน ไม่ฉุกละหุกไปหน่อยหรอ? It Hurts Me Too (2010)
Yeah, well, everything is immediate!ใช่ๆ ทุกอย่างฉุกละหุกไปหมด Chuck Versus the Tic Tac (2010)
Kind of a hot moment, you know?มันค่อนข้างจะฉุกละหุก รู้มั้ย? Two and a Half Men (2010)
It was an emergency, man.มันฉุกละหุกว่ะ เพื่อน Wouldn't It Be Nice (If We Were Human) (2011)
DARCY: It's an emergency, and I think Dex is cheating on me.มันอาจฉุกละหุกนะ แต่ฉันว่าเด็กซ์กำลังนอกใจฉัน Something Borrowed (2011)
There was a second death on the floor. It was chaotic.ที่นั่นมันฉุกละหุก เรื่องความเป็นความตาย Pilot (2015)
I was making a hasty departure. It was so rude of me not to let you know.ฉันต้องไปอย่างฉุกละหุก เสียมารยาทจริงที่ไม่ได้บอกให้คุณทราบ Rebecca (1940)
And I can call my best friend, Beer, see if he can make it on such short notice.และฉันจะเรียกเพื่อนสนิทฉันมา, เบียร์ ถ้าเขามาได้แบบฉุกละหุก Chuck Versus the Cougars (2008)

English-Thai: Longdo Dictionary
on short noticeบอกล่วงหน้าอย่างฉุกละหุก, แจ้งล่วงหน้าในระยะใกล้

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
hurried(เฮอ'รีด) adj. รีบเร่ง,รีบร้อน,ฉุกละหุก,ด่วน., See also: hurriedly adv. hurriedness n., Syn. rushed
imminent(อิม'มะเนินทฺ) adj. จวนตัว,ฉุกเฉิน,ใกล้เข้ามา,ใกล้อันตราย,ฉุกละหุก., See also: imminently adv. imminentness n., Syn. impending
pellmell(เพล'เมล') adj.,adv. ยุ่งเหยิง,สับสน,อลหม่าน,ฉุกละหุก,รีบร้อน
precipitance(พรีซิพ'พิเทินซฺ,-ซี) n. ความหุนหันพลันแล่น,ความใจร้อน,ความเร่งรีบ,ความฉุกละหุก, Syn. headlong,rash
precipitancy(พรีซิพ'พิเทินซฺ,-ซี) n. ความหุนหันพลันแล่น,ความใจร้อน,ความเร่งรีบ,ความฉุกละหุก, Syn. headlong,rash
rush(รัช) vi.,n. (การ) วิ่ง,วิ่งเข้าไป,วิ่งแร่,พุ่ง,พรวดพราด,ถลัน,เร่ง,รีบเร่ง,ผลัก,ไส,ปรากฎขึ้นฉับพลัน vt. กระทำอย่างเร่งรีบ,เร่งรีบ,กรูกันไป,ยื้อแย่ง,แย่งซื้อ adj. เร่งรีบฉุกละหุก,พรวดพราด,กุลีกุจอ, See also: rushingly adv.
stress(สเทรส) n. ความตึงเครียด,ความบังคับ,การบีบคั้น,ความฉุกละหุก,เสียงหนัก,การกด,การดัน,แรงกดดัน,ตัวกระตุ้น,สิ่งกระตุ้น. vt. เน้นเสียง,เน้นหนัก,ออกเสียงหนัก, See also: stressness n., Syn. emphasis
stringency(สทริน'เจนซี่) n. ความเข้มงวด,ความเคร่งระเบียบ,ความแน่นหนา,ความตึง,ความรีบด่วน,ความฉุกละหุก, Syn. strictness,severity
stringent(สทริน'เจินทฺ) adj. เข้มงวด,กวดขัน,เคร่งระเบียบ,แน่นหนา,รุนแรง,รีบด่วน,ฉุกละหุก,มีน้ำหนัก., Syn. strict,severe,exacting

English-Thai: Nontri Dictionary
HURLY-hurly-burly(n) ความอลหม่าน,ความฉุกละหุก,ความวุ่นวาย,ความโกลาหล
hurriedly(adv) อย่างรีบเร่ง,อย่างด่วน,อย่างรีบร้อน,อย่างฉุกละหุก
imminence(n) ความจวนแจ,ความใกล้,ความฉุกละหุก
imminent(adj) จวนแจ,จวนตัว,ใกล้,ฉุกละหุก
stringency(n) ความเคร่งครัด,ความเข้มงวด,ความกวดขัน,ความฉุกละหุก
stringent(adj) กวดขัน,เข้มงวด,เคร่งครัด,รีบด่วน,ฉุกละหุก

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top