ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

พัวพัน

   
51 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -พัวพัน-, *พัวพัน*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พัวพัน[V] involve, See also: implicate, relate, connect, Syn. พันพัว, เกี่ยวพัน, ข้องเกี่ยว, เกี่ยวข้อง, เกี่ยวโยง, Example: เขาพัวพันกับคดีลอบสังหารจนถูกถอดยศจากพันเอกสู่สามัญชน, Thai definition: เกี่ยวโยงพาดพิงถึงกัน

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
พัวพันว. เกี่ยวเนื่องกัน, ผูกพันกัน, เกี่ยวโยงพาดพิงถึงกัน, เช่น พัวพันกับคดีทุจริต, พันพัว ก็ว่า.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Interpol says that in the 80's she was involved with one Declan Joseph Mulqueen,ตำรวจสากลว่าในทศวรรษที่ 80 เธอเคยพัวพันกับเดย์แคน โจเซฟ มัลควีน นักแม่นปืน ไออาร์เอนะครับ The Jackal (1997)
And it involves a whole lot of new toys which you're gonna be the first to try out.และ... มันถูกพัวพันไปถึง ของเล่นใหม่ๆ มากมาย ที่บางทีคุณอาจได้เป็น กลุ่มแรกๆ ที่ได้ลอง eXistenZ (1999)
There was an interesting connection between the rise of fascism in Europe and the consciousness of politically radical people about corporate power.มีความเชื่อมโยงพัวพันที่น่าสนใจ ระหว่างการขึ้นสู่อำนาจของระบอบฟาสซิสต์ในยุโรป กับจิตสำนึกของพวกหัวรุนแรงทางการเมือง The Corporation (2003)
How did he ever get involved in that?ทำไมไปพัวพันเรื่องนั้นได้หละ The Great Jang-Geum (2003)
You're freaking me out. I'm having a National Enquirer moment.คุณกำลังพูดแปลกๆนะ ผมกำลังถูกดึงเข้าไปพัวพันกับเหตุการณ์ระดับชาตินะเหรอ The Forgotten (2004)
They're usually nothing incriminating, but a lot of people have accounts they haven't reconciled - things they're just not ready to share.ส่วนมากไม่มีอะไรพัวพันหรอก แต่คนหลายคนมีบัญชี ที่ยังไม่ได้ไกล่เกลี่ย สิ่งของที่พวกเขายังไม่พร้อมจะแบ่งให้ใคร Shall We Dance (2004)
It's an officer involved shooting. You know I got to work it.มีตำรวจพัวพันการยิงกัน งานเข้าแล้ว คุณก็รู้นี่ Lost Son (2004)
Wait. So you're saying Jerry got mixed in with some gangsters?เดี๋ยว นายว่าเจอรี่ พัวพันกับพวกมาเฟียเหรอ Four Brothers (2005)
He'll know who Jerry got mixed up with.เขาต้องรู้ว่าเจอรี่พัวพันอยู่กับใคร Four Brothers (2005)
He'll know who Jerry got mixed up with.เขารู้ว่าเจอรี่พัวพันอยู่กับใคร Four Brothers (2005)
I heard my brother got mixed up with some hoodlums.ผมรู้มาว่าน้องชายผม เข้าไปพัวพันกับอันธพาล Four Brothers (2005)
Anyway man, sorry to put you in this.ถึงไงก็ โทษทีที่ลากนายมาพัวพันด้วยนะ Innocent Steps (2005)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
พัวพัน[v.] (phūaphan) EN: involve   
พัวพัน[adj.] (phūaphan) EN: involved ; implicated ; connected ; linked ; related (to)   FR: impliqué ; engagé
พัวพันกับ[v. exp.] (phūaphan kap) EN: involve in ; be involved in   
พัวพันกับคดีอาญา[v. exp.] (phūaphan kap khadī āyā) EN: be involved in a criminal suit ; be involved in a penal suit   
พัวพันอยู่ใน[v. exp.] (phūaphan yū nai) EN: be involved in ; be caught up in ; be embroiled in ; be mixed up in   FR: être impliqué dans

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
commit on[PHRV] ผูกมัดกับ, See also: พัวพันกับ
concern in[PHRV] เกี่ยวข้องกับ, See also: พัวพันกับ, วุ่นอยู่กับ
concern with[PHRV] เกี่ยวข้องกับ, See also: พัวพันกับ, วุ่นอยู่กับ, Syn. concern in
entangle in[PHRV] พัวพัน, See also: หลงเข้าไปติด, Syn. enmesh in, entangle with
entwine[VT] พันรอบ, See also: พัวพัน, Syn. lace, twine, twist
entwine[VT] พัวพัน, See also: พันรอบ, Syn. lace, twine, twist
foul[ADJ] ยุ่งเหยิง, See also: พัวพัน
ravel[VI] ยุ่งเหยิง, See also: พัวพัน, Syn. untwist, untangle
tangle[VI] ยุ่งเหยิง, See also: พัวพัน, สับสน, Syn. involve, confuse, complicate

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
afoul(อะเฟาลฺ') adv.,adj. ในภาวะที่ปะทะกัน, พัวพัน, ซึ่งปะทะกัน, Syn. entangled with)
commitment(คะมิท'เมินทฺ) n. การมอบ,การมอบหมาย (หน้าที่ความไว้วางใจ) ,การส่งให้พิจารณา,การกักตัวไว้ในโรงพยาบาลโรคจิต,การส่งเข้าคุก,การให้คำมั่นสัญญา,คำสั่งศาลให้กักหรือเข้าคุก,การกระทำความผิด,การพัวพัน,การเข้าสู่สงคราม., Syn. committal,delive
compromise(คอม'พระไมซ) n. การประนีประนอม,การยอมรับ,การตกลงกันได้,สิ่งที่เป็นครึ่ง ๆ กลาง ๆ vt. ประนีประนอม,ยอม,เป็นอันตราย,เป็นภัยต่อ,พัวพัน. vi. ประนีประนอม,อ่อนข้อให้อย่างเสียเกียรติ, See also: compromiser n. ดูcompromise, Syn. arra
concern(คันเซิร์น') {concerned,concerning,concerns} vt. เกี่ยวกับ,พัวพัน,กังวล,เป็นห่วง n. ความเกี่ยวพัน,ความพัวพัน,ความเป็นห่วง,ความสนใจ,ธุระ,ธุรกิจ,บริษัท, Syn. affect,involve,pertain
embroil(เอมบรอล') vt. ทำให้ไม่ลงรอยกัน,นำเข้ามาพัวพัน,ทำให้ยุ่ง,ทำให้ซับซ้อน., See also: embroiler n. ดูembroil embroilment n. ดูembroil
engage(เอน'เกจฺ) vt. หมั้น,ผูกมัด,นัดหมาย,สู้รบ,ต่อสู้,จ้าง,ว่าจ้าง,พัวพัน,ทำให้ทำงานในด้าน,ทำงานอยู่,เชื่อมต่อกับ., See also: engager n. ดูengage, Syn. bind
engaged(เอนเกจทฺ') adj. พัวพันกับ,มีคู่หมั้นแล้ว,จองแล้ว,ไม่ว่าง,เชื่อมต่อกับ, See also: engagedly adv. engagedness n.
engagement(เอนเกจฺ'เมินทฺ) n. การพัวพันอยู่กับ,การสู้รบกับ,การหมั้น,ข้อตกลง,การนัดหมาย,การว่าจ้าง,ระยะการว่าจ้าง
enmesh(เอนเมช') vt. ทำให้พัวพัน,จับ,ทำให้หลงติด., See also: enmeshment n.ดูenmesh, Syn. entangle
entail(เอนเทล') vt.,n. (การ) นำมาซึ่ง,ทำให้พัวพัน,ทำให้ตกทอดหรือถ่ายทอดแก่,ภาวะที่ทำให้ถูกพัวพัน, See also: entailer n. ดูentail entailment n. ดูentail, Syn. imply

English-Thai: Nontri Dictionary
afoul(adv) ปะทะ,เกย,บาดหมางกัน,พัวพัน
concern(vt) เกี่ยวข้อง,พัวพัน,ทำให้สนใจ,ทำให้เป็นห่วง,ทำให้เป็นกังวล
embroil(vt) ทำให้สับสน,ทำให้ยุ่ง,ทำให้พัวพัน,ทำให้ซับซ้อน
engaged(adj) ไม่ว่าง,ติดธุระ,หมั้น,จองแล้ว,ยุ่ง,พัวพันกับ
entangle(vt) ทำให้ยุ่งเหยิง,ทำให้ยุ่ง,ทำให้พัวพัน
entanglement(n) ความยุ่งเหยิง,ความพัวพัน,สิ่งพัวพัน,สิ่งกีดขวาง
entwine(vt) พันกันยุ่ง,โอบ,เลื้อย,มัด,ชักใย,ทำให้พัวพัน
interlace(vi) ขัดกัน,ไขว้กัน,ทับกัน,ร้อยเข้ากัน,โยงกัน,พัวพัน
intricacy(n) ความยุ่งยาก,การพัวพัน,ความสับสน,ความสลับซับซ้อน
intricate(adj) ยุ่งยาก,สับสน,พัวพัน,สลับซับซ้อน

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
絡む[からむ, karamu] Thai: พัวพัน English: to get caught in

German-Thai: Longdo Dictionary
handeln, sich um etw.(vt) |handelte sich, hat sich gehandelt| เกี่ยวกับหรือพัวพันกับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เช่น Worum handelt sich diese Geschichte? เรื่องราวนี้เกี่ยวกับอะไรหรือ, See also: S. gehen, um etw.,
gehen, um etw.(vi) |ging, ist gegangen| เกี่ยวข้องกับ, เกี่ยวเนื่องกับ, พัวพันกับ เช่น Es geht um Geld. มันเป็นเรื่องของเงิน , See also: S. handeln, sich um etw.,

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top