Search result for

tangled

(32 entries)
(0.1402 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -tangled-, *tangled*, tangl, tangle
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
tangled[ADJ] ซึ่งพันกันยุ่ง
tangled[ADJ] ซึ่งสับสน, See also: ซึ่งยุ่งเหยิง, Syn. confused, chaotic

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Tangled up in my hair.ที่คลอเคลียกับเส้นผม Pret-a-Poor-J (2008)
You're a little tangled, aren't you?ทำพันกันหน่อยนึงแล้วล่ะสิท่า Madagascar: Escape 2 Africa (2008)
I don't want you get tangled up in this stay away from himไม่อยากให้คุณติดร่างแหด้วย อยู่ห่างเขาไว้ Fast & Furious (2009)
We don't know, but we tangled with a sniper.เราไม่รู้ แต่เราเจอมือปืนคนหนึ่ง VS. (2009)
You just end up all tangled in your own lies...แล้วคุณก็ต้องยุ่งเหยิงอยู่ในคำลวงของคุณเอง The Wrath of Con (2009)
When you intentionally tangled yourself in his life.เมื่อคุณเลือกยื่นมือเข้าไปในชีวิตของเขา Introduction to Film (2009)
It's a cluster of tangled blood vessels in his brain.เป็นกลุ่มอาการของเส้นเลือดในสมองเขายุ่งเหยิง Holidaze (2009)
God, how did everything get so tangled up?ทำไมทุกอย่างมันยุ่งเหยิงอย่างนี้ ? Watchmen (2009)
I'd know that tangled mess of hair anywhere.ข้าจำผมที่พันกันยุ่งเหยิงแบบนั้นได้ Alice in Wonderland (2010)
Is it because you don't want them tangled up in this or...เพียงเพราะนายไม่ต้องการให้ พวกเขายุ่งเหยิงไปกับเรื่อง พวกนี้ด้วยนั่นรึ? หรือว่า... Polly Wants a Crack at Her (2010)
Whoever gets tangled up with them,ใครก็ตามที่ยุ่งเกี่ยวกับพวกนั้น Smoke and Steel (2010)
You two have the most unhealthy, tangled-up, crazy thingคุณสองคนมีปัญหาบ้าบอคอแตกมากที่สุด You Can't Handle the Truth (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
tangledThe baby tangled the ball of yarn.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อีนุงตุงนัง[ADJ] tangled, Syn. รุงรัง, Example: ความต้องการที่จะเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจของฝ่ายค้านเต็มไปด้วยเบื้องหน้าเบื้องหลังที่อีนุงตุงนังอย่างที่สุด, Thai definition: ยุ่งใหญ่, พันกันยุ่ง
น่องแน่ง[V] connect, See also: tangled with others, disorder, Thai definition: ติดกันนุงนัง, เกี่ยวเนื่องกันยุ่ง
นัว[ADV] entangledly, See also: tangledly, confusedly, Syn. ยุ่ง, นุง, นุงนัง, Example: พวกช่างกลยกพวกตีกันนัววุ่นวายเต็มถนนเลย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
พัลวัน[adv.] (phanlawan) EN: disorderedly ; in disorder ; confusedly ; entangledly   FR: confusément ; dans le désordre
ยุ่ง[v.] (yung) EN: be disheveled ; be tousled ; be entangled ; be in disorder ; be in a mess ; be in confusion   

CMU English Pronouncing Dictionary
TANGLED    T AE1 NG G AH0 L D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
tangled    (v) (t a1 ng g l d)

Japanese-English: EDICT Dictionary
こんがらかる;こんがらがる[, kongarakaru ; kongaragaru] (v5r) to become entangled; to become complicated; to get mixed up; to screw up; to get caught up in [Add to Longdo]
ややこしい[, yayakoshii] (adj-i) puzzling; tangled; complicated; complex; (P) [Add to Longdo]
巻き添え(P);巻添え(P)[まきぞえ, makizoe] (n) getting involved (entangled) in; getting mixed up in; involvement; by-blow; (P) [Add to Longdo]
関わり合う;関わりあう;係わり合う;かかわり合う[かかわりあう, kakawariau] (v5u) to get involved or entangled in; to get mixed up in; to have something to do with; to have dealings with [Add to Longdo]
交錯した[こうさくした, kousakushita] (adj-f) entangled; mingled; intricate; complicated [Add to Longdo]
絡み合う(P);搦み合う;からみ合う[からみあう, karamiau] (v5u,vi) to be(come) intertwined; to be entangled; (P) [Add to Longdo]
綢繆[ちゅうびゅう, chuubyuu] (n) (1) coiled about; entangled; entwined; (2) familiar; harmonious [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
错综复杂[cuò zōng fù zá, ㄘㄨㄛˋ ㄗㄨㄥ ㄈㄨˋ ㄗㄚˊ, / ] tangled and complicated (成语 saw) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Tangle \Tan"gle\, v. t. [imp. & p. p. {Tangled}; p. pr. & vb. n.
   {Tangling}.] [A frequentative fr. tang seaweed; hence, to
   twist like seaweed. See {Tang} seaweed, and cf. {Tangle}, n.]
   1. To unite or knit together confusedly; to interweave or
    interlock, as threads, so as to make it difficult to
    unravel the knot; to entangle; to ravel.
    [1913 Webster]
 
   2. To involve; to insnare; to entrap; as, to be tangled in
    lies. "Tangled in amorous nets." --Milton.
    [1913 Webster]
 
       When my simple weakness strays,
       Tangled in forbidden ways.      --Crashaw.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 tangled
   adj 1: in a confused mass; "pushed back her tangled hair"; "the
       tangled ropes" [ant: {untangled}]
   2: highly complex or intricate and occasionally devious; "the
     Byzantine tax structure"; "Byzantine methods for holding on
     to his chairmanship"; "convoluted legal language";
     "convoluted reasoning"; "the plot was too involved"; "a
     knotty problem"; "got his way by labyrinthine maneuvering";
     "Oh, what a tangled web we weave"- Sir Walter Scott;
     "tortuous legal procedures"; "tortuous negotiations lasting
     for months" [syn: {Byzantine}, {convoluted}, {involved},
     {knotty}, {tangled}, {tortuous}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top