ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

flurry

F L ER1 IY0   
27 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -flurry-, *flurry*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
flurry[VI] ตกปรอยๆ (หิมะ), Syn. fall
flurry[N] ช่วงแห่งความตื่นเต้นหรือความโกลาหลที่เกิดขึ้นในเวลาอันสั้น, Syn. commotion, excitement
flurry[VT] ทำให้ตื่นเต้น, See also: ทำให้ปั่นป่วน, ทำให้สับสน, Syn. confuse, fluster, Ant. quiet, calm
flurry[N] ปริมาณฝนหรือหิมะที่ตกลงมาเล็กน้อยในเวลาสั้นๆ, Syn. gust, squall

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
flurry(เฟลอ'รี) n. หิมะที่ตกปรอย ๆ ,ฝนตกลงมาอย่างประปราย,ความตื่นเต้นหรืองงงวยที่เกิดขึ้นอย่างกะทันหัน,ความเกรียวกราว,ความหวั่นไหวของตลาดหุ้น,ลมที่พัดมาอย่างกะทันหัน. vt. ทำให้ยุ่งใจ,ทำให้ตื่นเต้น, Syn. fluster

English-Thai: Nontri Dictionary
flurry(n) สายฝนอ่อน,ความอลหม่าน,ความวุ่นวาย,ความเกรียวกราว
flurry(vt) ทำให้ตื่นเต้น,ทำให้วุ่นวาย,ทำให้ยุ่ง

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Amid a flurry of accusations and counter-accusations by the nations representing the Machine Consortium the President has ordered a special inquiry.ท่ามกลางความวุ่นวายของข้อกล่าว หาและข้อกล่าวหาเคาน์เตอร์ โดยประเทศที่เป็นตัว แทนของเครื่อง สมาคม ประธานได้มีคำสั่งพิเศษสอบ ถามรายละเอียดเพิ่มเติม Contact (1997)
I got caught in a text flurry with dorota. i'm sorry.ฉันติดพันกับการคุยกับดดโรต้าน่ะ ขอโทษที Enough About Eve (2009)
What motivated this sudden flurry of transatlantic travel?อะไรกันนะที่เป็นแรงจูงใจให้เดินทาง ข้ามมหาสมุทรกะทันหันอย่างนี้ Gone Maybe Gone (2012)
The fighters exchange a flurry. Brutal stuff. Finally, toe-to-toe!สู้แลกเปลี่ยนวุ่นวาย สิ่งที่โหดร้าย สุดท้ายปลายเท้าจรดปลายเท้า! Grudge Match (2013)
My own personal flurry!เฮ้ เมฆส่วนตัวของข้า Frozen (2013)
Boy, is it a flurry of excitement over here at the White House.มันคือความวุ่นวายของความตื่นเต้น มากกว่าที่นี่ที่ทำเนียบขาว Transformers: Age of Extinction (2014)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
flurryEveryone hoped for a snow flurry for Christmas.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คึกคัก[v.] (kheukkhak) EN: bustle ; fuss ; be busy ; be vivid ; be bustling ; flurry   
ลุกลี้ลุกลน[v.] (luklīluklon) EN: hurry ; scurry ; flurry ; be hasty ; be flurried ; be flustered ; rush   

CMU English Pronouncing Dictionary
FLURRY    F L ER1 IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
flurry    (v) flˈʌriː (f l uh1 r ii)
flurrying    (v) flˈʌrɪɪŋ (f l uh1 r i i ng)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Aufregung {f}; Nervosität {f} | helle Aufregung {f}; große Aufregung {f}flurry | a flurry of excitement [Add to Longdo]
Regenschauer {m}flurry of rain [Add to Longdo]
Schneeschauer {m}flurry of snow [Add to Longdo]
Windstoß {m}; Bö {f} | Windstöße {pl}; Böen {pl}flurry (of wind) | flurries [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
風花[かざばな;かざはな, kazabana ; kazahana] (n) (1) flurry of snow in a clear sky; (2) winter wind which brings scattered snowflakes or raindrops; (3) (See 風ほろし) skin eruptions cause by a cold or fever [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Flurry \Flur"ry\, n.; pl. {Flurries}. [Prov. E. flur to ruffle.]
   1. A sudden and brief blast or gust; a light, temporary
    breeze; as, a flurry of wind.
    [1913 Webster]
 
   2. A light shower or snowfall accompanied with wind.
    [1913 Webster]
 
       Like a flurry of snow on the whistling wind.
                          --Longfellow.
    [1913 Webster]
 
   3. Violent agitation; commotion; bustle; hurry.
    [1913 Webster]
 
       The racket and flurry of London.   --Blakw. Mag.
    [1913 Webster]
 
   4. The violent spasms of a dying whale.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Flurry \Flur"ry\, v. t. [imp. & p. p. {Flurried}; p. pr. & vb.
   n. {Flurrying}.]
   To put in a state of agitation; to excite or alarm. --H.
   Swinburne.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 flurry
   n 1: a rapid active commotion [syn: {bustle}, {hustle},
      {flurry}, {ado}, {fuss}, {stir}]
   2: a light brief snowfall and gust of wind (or something
     resembling that); "he had to close the window against the
     flurries"; "there was a flurry of chicken feathers" [syn:
     {flurry}, {snow flurry}]
   v 1: move in an agitated or confused manner
   2: cause to feel embarrassment; "The constant attention of the
     young man confused her" [syn: {confuse}, {flurry},
     {disconcert}, {put off}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top