Search result for

caster

(47 entries)
(0.1094 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -caster-, *caster*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
caster[N] ล้อเลื่อนที่ติดที่ฐานเก้าอี้หรือเฟอร์นิเจอร์, Syn. castor
caster sugar[N] น้ำตาลทรายขาว, Syn. castor sugar

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
caster(คาส'เทอะ) n. คนขว้าง,สิ่งขว้าง,กระปุกเกลือ (พริกไทยน้ำตาล), Syn. castor
criticaster(คริท'ทิแคสเทอะ) n. ผุ้วิจารณ์ชั้นเลว., See also: criticastry n.

English-Thai: Nontri Dictionary
caster(n) ผู้ขว้าง,ช่างหล่อ,ลูกล้อเลื่อน,เครื่องพวง,กระปุกเครื่องปรุง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
caster angle; castor angleคาสเตอร์ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
casterbow (n) ดาก
See also: S. ดด, A. ดด, R. กก
casterbow (n) ดาก
See also: S. ดด, A. ดด, R. กก
casterbow (n) ดาก
See also: S. ดด, A. ดด, R. กก

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
When we were seven and you jumped off the cliffs at Casterly Rock, 100-foot drop into the water, and you were never afraid.ตอนเราอายุเจ็บขวด เจ้ากระโดดจาก หน้าผาที่แคสเตอร์ลี่ ร็อค, สูงเป็นร้อยฟุตจากผืนน้ำ แต่เจ้าไม่กลัวแม้แต่นิดเดียว Winter Is Coming (2011)
The Mayor of Casterbridge, George, which, obviously, you didn't read.ไม่ใช่จากมุมมองพระเจ้าที่เห็นทุกอย่าง แต่เป็นแมลง The Art of Getting By (2011)
The whores would go begging from Dorne to Casterly Rock.ตั้งแต่ที่ดอร์นจนไปถึงแคสเตอร์ลี่ ร็อค The Kingsroad (2011)
Alas, I was born a Lannister of Casterly Rock.อนิจจา ข้าเกิดมาเป็นเลนนิสเตอร์ แห่งแคสเตอร์ลี่ ร็อค The Kingsroad (2011)
The Kingslayer rides for Casterly Rock where no one can touch him-- you want me to march on Casterly Rock?คนสังหารกษัตริย์ขี่ม้าหนีไปเเคสเตอร์ลี่ ร็อค ที่ซึ่งไม่มีใครแตะต้องเขาได้ เจ้าอยากให้ข้าเดินทัพ ไปยังแคสเตอร์รี่ ร็อครึ A Golden Crown (2011)
Send a raven to Casterly Rock.ส่งข่าวไปยัง เคสเตอร์ลี่ ร็อค A Golden Crown (2011)
Grand Maester Pycelle. Send a raven to Casterly Rock.แกรนด์เมยสเตอร์ไฟเซล ส่งข่าวไปยังเคสเตอร์ลี่ ร็อค You Win or You Die (2011)
Lord of Casterly Rock and Warden of the West?ลอร์ดแห่งคาสเทอร์ลี่ ร๊อค และผู้คุมทิศตะวันตก The Pointy End (2011)
Lord of Casterly Rock and Warden of the West, be appointed Hand of the King.ลอร์ดแห่งคาสเทลี่ ร๊อค และผู้คุมแห่งทิศตะวันตก ดำรงตำแหน่งเป็นมือขวาแทน The Pointy End (2011)
First we must return to Casterly Rock to raise--ก่อนอื่นเราต้อง กลับไปยังแคสเตอร์รี่ ร็อคเพื่อระดม Fire and Blood (2011)
But if we pledge fealty to them, they'll give us Casterly Rock.แต่หากเราสาบาน จะจงรักภักดีแก่เขา พวกเขาจะให้ เคสเตอร์ลี่ ร็อคแก่เรา What Is Dead May Never Die (2012)
Scouts assure us Robb Stark won't risk marching on Casterly Rock until he's at full force.หน่วยสอดแนมยืนยันว่า ร็อบบ์ สตาร์ก จะไม่ยอมเสี่ยง เข้าบุก คาสเตอรี ร็อก จนกว่า กองกำลังจะเต็มอัตราศึกดอกขอรับ Blackwater (2012)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ช่างหล่อ[n.] (chang lø) EN: caster ; founder ; moulder ; molder (am.)   FR: mouleur [m] ; fondeur [m]
โฆษก[n.] (khōsok) EN: spokesperson ; spokesman ; spokeswoman ; announcer (T.V.) ; press officer ; press secretary ; broadcaster ; communicator   FR: porte-parole [m, f] ; chargé de presse [m] ; annonceur [m] ; présentateur [m] ; speaker [m] (vx) ; speakerine [f] (vx)
ล้อ [n.] (lø) EN: wheel ; caster ; roller   FR: roue [f] ; roulette [f]
หมอดู[n.] (mødū) EN: fortune teller ; astrologer ; forecaster   FR: devin [m] ; voyant [m] ; voyante [f] ; astrologue [m] ; diseur de bonne aventure [m] ; diseuse de bonne aventure [f] ; tireuse de cartes [f]
นักพยากรณ์อากาศ[n. exp.] (nakphayākøn ākāt) EN: weather forecaster   FR: prévisionniste [m] {météo}
ผู้อ่านข่าว[n. exp.] (phū-ān khāo) EN: announcer ; broadcaster ; newscaster ; newsreader   FR: annonceur [m] (Québ.)
ผู้ประกาศ[n.] (phūprakāt) EN: announcer ; broadcaster ; reporter ; newsreader ; speaker   FR: annonceur [m] ; présentateur [m]
ผู้ประกาศข่าว[n. exp.] (phūprakāt khāo) EN: newsreader ; newscaster   

CMU English Pronouncing Dictionary
CASTER    K AE1 S T ER0
CASTERS    K AE1 S T ER0 Z
CASTERLINE    K AE1 S T ER0 L AY2 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
caster    (n) (k aa1 s t @ r)
casters    (n) (k aa1 s t @ z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
(positiver) Nachlauf {m}caster [Am.]; castor [Br.] [Add to Longdo]
Radnachlauf {m}caster [Am.]; castor (GB) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
カスター[, kasuta-] (n) caster [Add to Longdo]
キャスター[, kyasuta-] (n) (1) caster; (2) (abbr) (See ニュースキャスター) newscaster; news anchor; anchorman; anchorwoman; (P) [Add to Longdo]
スポーツキャスター[, supo-tsukyasuta-] (n) sportscaster [Add to Longdo]
ニュースキャスター[, nyu-sukyasuta-] (n) newscaster [Add to Longdo]
気象予報士[きしょうよほうし, kishouyohoushi] (n) weather forecaster; (P) [Add to Longdo]
上白糖[じょうはくとう, jouhakutou] (n) caster sugar [Add to Longdo]
鋳工[ちゅうこう, chuukou] (n) metal caster [Add to Longdo]
鋳物師[いものし, imonoshi] (n) a caster or founder [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
轮脚[lún jiǎo, ㄌㄨㄣˊ ㄐㄧㄠˇ, / ] caster (furniture wheel) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Caster \Cast"er\, n.
   1. One who casts; as, caster of stones, etc.; a caster of
    cannon; a caster of accounts.
    [1913 Webster]
 
   2. A vial, cruet, or other small vessel, used to contain
    condiments at the table; as, a set of casters.
    [1913 Webster]
 
   3. A stand to hold a set of cruets.
    [1913 Webster]
 
   4. A small wheel on a swivel, on which furniture is supported
    and moved.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 caster
   n 1: a worker who casts molten metal into finished products
   2: a shaker with a perforated top for sprinkling powdered sugar
     [syn: {caster}, {castor}]
   3: a pivoting roller attached to the bottom of furniture or
     trucks or portable machines to make them movable [syn:
     {caster}, {castor}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top