ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

計算

   
55 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -計算-, *計算*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
计算[jì suàn, ㄐㄧˋ ㄙㄨㄢˋ, / ] to count; to calculate; to compute, #1,525 [Add to Longdo]
计算机[jì suàn jī, ㄐㄧˋ ㄙㄨㄢˋ ㄐㄧ, / ] computer; calculator, #2,761 [Add to Longdo]
计算机网络[jì suàn jī wǎng luò, ㄐㄧˋ ㄙㄨㄢˋ ㄐㄧ ㄨㄤˇ ㄌㄨㄛˋ, / ] computer network, #21,949 [Add to Longdo]
计算器[jì suàn qì, ㄐㄧˋ ㄙㄨㄢˋ ㄑㄧˋ, / ] calculator; calculating machine; computer, #26,148 [Add to Longdo]
电子计算机[diàn zǐ jì suàn jī, ㄉㄧㄢˋ ㄗˇ ㄐㄧˋ ㄙㄨㄢˋ ㄐㄧ, / ] electronic computer, #31,438 [Add to Longdo]
计算机科学[jì suàn jī kē xué, ㄐㄧˋ ㄙㄨㄢˋ ㄐㄧ ㄎㄜ ㄒㄩㄝˊ, / ] computer science, #45,720 [Add to Longdo]
并行计算[bìng xíng jì suàn, ㄅㄧㄥˋ ㄒㄧㄥˊ ㄐㄧˋ ㄙㄨㄢˋ, / ] parallel computing, #116,175 [Add to Longdo]
计算机动画[jì suàn jī dòng huà, ㄐㄧˋ ㄙㄨㄢˋ ㄐㄧ ㄉㄨㄥˋ ㄏㄨㄚˋ, / ] computer animation, #156,693 [Add to Longdo]
计算尺[jì suàn chě, ㄐㄧˋ ㄙㄨㄢˋ ㄔㄜˇ, / ] slide rule, #166,886 [Add to Longdo]
笔记本计算机[bǐ jì běn jì suàn jī, ㄅㄧˇ ㄐㄧˋ ㄅㄣˇ ㄐㄧˋ ㄙㄨㄢˋ ㄐㄧ, / ] laptop; notebook (computer) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
計算[けいさん, keisan] (n,vs) (1) calculation; reckoning; count; (2) forecast; (P) [Add to Longdo]
計算ずく;計算尽く;計算づく;計算尽(io)[けいさんずく(計算ずく;計算尽く;計算尽);けいさんづく(計算尽く;計算づく;計算尽), keisanzuku ( keisan zuku ; keisan kotogotoku ; keisan jin ); keisanduku ( keisan ko] (n,adj-no) calculated; premeditated; considered [Add to Longdo]
計算の複雑性[けいさんのふくざつせい, keisannofukuzatsusei] (n) {comp} computational complexity [Add to Longdo]
計算違い[けいさんちがい, keisanchigai] (n) miscalculation [Add to Longdo]
計算化学[けいさんかがく, keisankagaku] (n) {comp} computational chemistry (i.e. computer simulation of chemical phenomena); computer chemistry [Add to Longdo]
計算可能性[けいさんかのうせい, keisankanousei] (n) {comp} computability [Add to Longdo]
計算器;計算[けいさんき, keisanki] (n) {comp} computer; calculator [Add to Longdo]
計算機の語[けいさんきのご, keisankinogo] (n) {comp} machine word; computer word [Add to Longdo]
計算機システム[けいさんきシステム, keisanki shisutemu] (n) {comp} data processing system; computer system; computing system [Add to Longdo]
計算機システムの安全保護[けいさんきシステムのあんぜんほご, keisanki shisutemu noanzenhogo] (n) {comp} data processing system security; computer system security [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
GNP is measured as the total market value of all the goods and service produced by a nation during a specified period.GNPは一定期間に国によって生産されたすべての商品とサービスの市場価値の総額として計算される。
Theoretical physics was kid stuff to Einstein, but he couldn't figure out his income tax.アインシュタインにとって理論物理学は遊びのようなものだったが、そんな彼も税金の計算となるとからきし駄目だった。
A math teacher says, "With a calculator, the child can reach the right answer, but have no idea at all how he got there."ある数学の教師は、「計算機があれば、子供は正しい答えは出しますが、どうしてそういう答えになったのかは全く理解していないのです」と言っている。
Something is wrong with this calculator.この計算機は調子が良くない。
Computer are thought of as mere calculating machines.コンピューターは単なる計算機だと考えられている。
A computer can calculate very rapidly.コンピューターは非常に速く計算ができる。
Jerry is the bean counter for our company.ジェリーは僕らの会社でお金の計算だけしている。 [M]
Nowadays, however, calculators can be used freely in school examinations, and already in many schools the only sound to be heard during a math exam is the sound of children tapping on their calculators.しかし今日では、計算機は学校の試験では自由に使うことが出来るし、数学の試験の時に聞こえる音といえば、子供たちが計算機を叩く音しかしない、という学校も多い。
George calculated the cost of the trip.ジョージは旅行の費用を計算した。
They are now widely used for communication, calculation, and other activities.それは、伝達、計算、その他の活動面に広く使われている。
It is calculated to be 10,000 yen.それは壱万円と計算されている。
Tom is accurate at figures.トムは計算が正確です。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Which, by our calculations- Is fucking impossible, man![CN] -我們計算過的, -這不可能,夥計! Half Baked (1998)
I'll do radios... phone answering machines, calculators.[CN] 我修收音機、答錄機、計算 Trust (1990)
Timer engaged and counting.[CN] 計時器正在運行及計算時間 下載完成 連線中止 傳送 完成 The Thirteenth Floor (1999)
When counting points for migration[CN] 移民時計算分數 Kuai le de xiao ji (1990)
Its well-being is a matter of arithmetic, not sentiment.[JA] 情緒ではなく 計算の問題です The Spoils of War (2017)
Well, by my calculations, we're severely outnumbered and outgunned.[JA] 俺の優秀な計算機によると人数も武器も 到底敵わない Best Buds (2016)
I'm just doing the math.[JA] 計算しただけさ xXx: Return of Xander Cage (2017)
Bet you didn't calculate that.[JA] 計算外だったわね。 Solitude (2016)
You know, I can't figure out the B and C of it.[CN] 我不能計算出它的B和C Hollow Man (2000)
And the current arithmetic is outstanding.[JA] そして 現在の計算はずば抜けている The Spoils of War (2017)
It's like it was planned.[JA] これも計算のうち? Resident Evil: Vendetta (2017)
I'd say you're a couple inches off.[JA] 計算ミスだな xXx: Return of Xander Cage (2017)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
計算[けいさん, keisan] count (vs), calculation, forecast [Add to Longdo]
計算の複雑性[けいさんのふくざつせい, keisannofukuzatsusei] computational complexity [Add to Longdo]
計算可能性[けいさんかのうせい, keisankanousei] computability [Add to Longdo]
計算[けいさんき, keisanki] calculator [Add to Longdo]
計算[けいさんき, keisanki] computer, calculator [Add to Longdo]
計算機の語[けいさんきのご, keisankinogo] machine word, computer word [Add to Longdo]
計算機システム[けいさんきシステム, keisanki shisutemu] data processing system, computer system, computing system [Add to Longdo]
計算機システムの安全保護[けいさんきシステムのあんぜんほご, keisanki shisutemu noanzenhogo] data processing system security, computer system security [Add to Longdo]
計算機システム監査[けいさんきシステムかんさ, keisanki shisutemu kansa] computer-system audit [Add to Longdo]
計算機ネットワーク[けいさんきネットワーク, keisanki nettowa-ku] computer network [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
計算[けいさん, keisan] Rechnung, Berechnung [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top