ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

calculation

K AE2 L K Y AH0 L EY1 SH AH0 N   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -calculation-, *calculation*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
calculation(n) การคาดการณ์, See also: การประมาณการณ์, Syn. estimation, prediction
calculation(n) การคำนวณ, Syn. computation, figuring

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
calculation(แคลคิวเล'เชิน) n. การคำนวณ,ผลจากการคำนวณ, See also: calculative adj. ดูcalculation, Syn. computation -Conf. estimation

English-Thai: Nontri Dictionary
calculation(n) การคำนวณ,การคิดเลข,การคาดคะเน
miscalculation(n) การคำนวณผิด,การคาดผิด,การกะผิด,การวินิจฉัยผิด

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
calculationการคำนวณ [ดู computation] [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
calculationการคำนวณ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Calculationการคำนวณ,วิธีคำนวณ [การแพทย์]
Calculation, Formularสูตรคำนวณ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
They made the calculations in the map room?พวกเขาทำการคำนวนในห้องแผนที่? Indiana Jones and the Raiders of the Lost Ark (1981)
Besides, with the information we have, my calculations were correct.นอกจากนั้น, ด้วยข้อมูลที่เรามี, การคำนวนของผม ถูกต้อง Indiana Jones and the Raiders of the Lost Ark (1981)
Dr. Chandra, I've checked my calculations again.จันทราฉันได้ตรวจสอบ คำนวณของฉัน 2010: The Year We Make Contact (1984)
We have hours of calculations ahead of us.เรายังต้องมาคำนวณอีกหลายชั่วโมง The Englishman Who Went Up a Hill But Came Down a Mountain (1995)
Yes. Several years, if not more, if my calculations are correct.ใช่ หลายปีถ้าผมคำนวณไม่ผิด Bicentennial Man (1999)
Assuming that my calculations are correct I believe that a change of decoration is in order.อนุมานว่า การคำนวณของฉันถูกต้องแล้ว ลำดับรางวัล จะต้องมีการเปลี่ยนแปลงตามนี้ Harry Potter and the Sorcerer's Stone (2001)
If my calculations are correct by this weekend...ถ้าการคำนวนของฉันถูกต้อง ในสุดสัปดาห์นี้ Art of Seduction (2005)
Consider into your calculations that you robbed me of my wedding night.งั้นก็เอานี่รวมเข้าไปด้วย เรื่องที่คุณมาทำลายพิธีแต่งงานของฉัน Pirates of the Caribbean: Dead Man's Chest (2006)
Now my calculation show me that Jazz and I have taken one spoon sugar..ตอนนี้ผมถึงหยิบยกการคำนวนเรื่องช้อนน้ำตาลให้แจ๊สดู... Namastey London (2007)
but their calculation were all wrong.มันน่าจะไปได้สวยแต่ก็คำนวนผิดพลาดไปหมด Let the Right One In (2008)
My calculations recommend point-specific analysis gradient to regional demographics as related to current geographic coordinates.อัตราขยายตัวบนเส้นโค้งที่มิติเชิงเปรียบเทียบ 85 % เริ่มขบวนการวิเคราะห์ระดับภูมิภาค กำหนดหาข้อมูลประชากร เข้ากับพิกัดภูมิศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง Ben 10: Alien Swarm (2009)
Its raw clock speed is 20 billion calculations per second.ความเร็วรอบคร่าวๆ คือ 2 พันล้าน การคำณวนต่อวินาที Adam Raised a Cain (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
calculationAccording to my calculation, she should be in India by now.
calculationCalculation is miles easier if you have a calculator.
calculationHave you allowed for any error in your calculation?
calculationI beg to point out that your calculation is wrong.
calculationI have gone astray somewhere in my calculation.
calculationI have gone astray somewhere in my calculations.
calculationOur calculations show that the rocket is off its course.
calculationThere are a lot of results and a calculation mistakes.
calculationThey are now widely used for communication, calculation, and other activities.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คณิต(n) calculation, See also: computation, mathematics, Example: วิชาที่เกี่ยวกับการคำนวณได้แก่วิชาคณิตศาสตร์ เรขาคณิต พีชคณิต เป็นต้น, Thai Definition: การคำนวณ, การนับ
การคำนวณ(n) calculation, See also: computation, Example: การคำนวณตัวเลขมากๆ ต้องใช้ความละเอียดอย่างมาก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การคำนวณ[kān khamnūan] (n) EN: calculation  FR: calcul [m]
การคำนวณต้นทุน[kān khamnūan tonthun] (n, exp) EN: cost calculation
คณิฅ[khanit] (n) EN: counting ; computation ; calculation  FR: calcul [m] ; compte [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
CALCULATION K AE2 L K Y AH0 L EY1 SH AH0 N
CALCULATIONS K AE2 L K Y AH0 L EY1 SH AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
calculation (n) kˌælkjulˈɛɪʃən (k a2 l k y u l ei1 sh @ n)
calculations (n) kˌælkjulˈɛɪʃənz (k a2 l k y u l ei1 sh @ n z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
珠算[zhū suàn, ㄓㄨ ㄙㄨㄢˋ, ] calculation using abacus, #60,724 [Add to Longdo]
计数法[jì shù fǎ, ㄐㄧˋ ㄕㄨˋ ㄈㄚˇ, / ] calculation; reckoning, #97,877 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Berechnung {f} | Berechnungen {pl}calculation | calculations [Add to Longdo]
Berechnungsgrundlage {f}calculation base [Add to Longdo]
Kalkulation {f} | Kalkulationen {pl}calculation | calculations [Add to Longdo]
Rechenvorschrift {f}calculation specification [Add to Longdo]
Rentenberechnung {f}calculation of a pension [Add to Longdo]
Zinsrechnung {f}calculation of interest [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アバウト[abauto] (adj-na) (1) (from "about") approximate (number); rough (calculation); (2) sloppy (person); lackadaisical; (P) [Add to Longdo]
違算[いさん, isan] (n) miscalculation [Add to Longdo]
運算[うんざん, unzan] (n,vs) mathematical operation; calculation [Add to Longdo]
演算[えんざん, enzan] (n,vs) (mathematical) operation; calculation; (P) [Add to Longdo]
確かめ算[たしかめざん, tashikamezan] (n,vs) checking (e.g. result of calculation) [Add to Longdo]
勘定[かんじょう, kanjou] (n,vs) calculation; counting; consideration; reckoning; settlement of an account; allowance; (P) [Add to Longdo]
勘定違い[かんじょうちがい, kanjouchigai] (n) miscalculation [Add to Longdo]
間違える[まちがえる, machigaeru] (v1,vt) (1) to make a mistake (in); to commit an error (e.g. in calculation); (2) to confuse; to mistake something for something else; (P) [Add to Longdo]
近似計算[きんじけいさん, kinjikeisan] (n) rough or approximate calculation [Add to Longdo]
計算[けいさん, keisan] (n,vs) (1) calculation; reckoning; count; (2) forecast; (P) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
計算[けいさん, keisan] count (vs), calculation, forecast [Add to Longdo]
再計算[さいけいさん, saikeisan] recalculation, recalculate (vs) [Add to Longdo]
算出[さんしゅつ, sanshutsu] calculation, computation [Add to Longdo]
算定[さんてい, santei] calculation (vs), estimation, computation [Add to Longdo]
算用[さんよう, sanyou] computation, calculation [Add to Longdo]
数値計算[すうちけいさん, suuchikeisan] numeric operation, numeric calculation [Add to Longdo]
反射計算[はんしゃけいさん, hanshakeisan] reflectance calculation [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Calculation \Cal`cu*la"tion\ (-l[=a]"sh[u^]n), n. [OE.
   calculation, fr. L. calculatio; cf. OF. calcucation.]
   1. The act or process, or the result, of calculating;
    computation; reckoning, estimate. "The calculation of
    eclipses." --Nichol.
    [1913 Webster]
 
       The mountain is not so his calculation makes it.
                          --Boyle.
    [1913 Webster]
 
   2. An expectation based on circumstances.
    [1913 Webster]
 
       The lazy gossips of the port,
       Abhorrent of a calculation crost,
       Began to chafe as at a personal wrong. --Tennyson.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 calculation
   n 1: the procedure of calculating; determining something by
      mathematical or logical methods [syn: {calculation},
      {computation}, {computing}]
   2: problem solving that involves numbers or quantities [syn:
     {calculation}, {computation}, {figuring}, {reckoning}]
   3: planning something carefully and intentionally; "it was the
     deliberation of his act that was insulting" [syn:
     {calculation}, {deliberation}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top