ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

สั่งสอน

   
49 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -สั่งสอน-, *สั่งสอน*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สั่งสอน[V] teach, See also: instruct, Syn. อบรม, สอน, อบรมสั่งสอน
สั่งสอน[V] teach, See also: instruct, educate, coach, tutor, guide, drill, Example: ผู้ปกครองเด็กควรสั่งสอนให้เด็กมีการเอาใจเขามาใส่ใจเรา และปลูกฝังเด็กว่าไม่ควรแสดงความก้าวร้าว, Thai definition: ชี้แจงให้เข้าใจและบอกให้ทำ
สั่งสอน[V] teach someone a lesson, See also: chasten, discipline, correct, give someone a lesson, punish, chastise, instruct, Syn. ให้บทเรียน, Example: หากไม่สั่งสอนเสียบ้าง พวกนี้ก็จะเหิมเกริม เที่ยวก่อความเดือดร้อนแก่สุจริตชนอยู่ร่ำไป, Thai definition: ทำให้หลาบจำ
สั่งสอน[V] teach someone a lesson, See also: chasten, discipline, correct, give someone a lesson, punish, chastise, instruct, Syn. ให้บทเรียน, Example: หากไม่สั่งสอนเสียบ้าง พวกนี้ก็จะเหิมเกริม เที่ยวก่อความเดือดร้อนแก่สุจริตชนอยู่ร่ำไป, Thai definition: ทำให้หลาบจำ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
สั่งสอนก. ชี้แจงให้เข้าใจและบอกให้ทำ เช่น แม่สั่งสอนลูกให้เป็นคนดี, สอนสั่ง ก็ว่า.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The altar has been prepared as you instructed.แท่นบูชาได้ถูกจัดเตรียมอย่างที่คุณสั่งสอน Indiana Jones and the Raiders of the Lost Ark (1981)
You father was once taught by Priest Qiu.ครั้งหนึ่งพ่อเจ้าเคยได้รับการสั่งสอนจากนักพรตคู. Return of the Condor Heroes (1983)
Yang Guo, thank Grand Master for his teachings quickly!เอี้ยก้วย ขอบคุณเจ้าสำนักที่สั่งสอน เร็ว! Return of the Condor Heroes (1983)
Zhi Jing, you must teach him well, be strict!จี่เก่ง เจ้าต้องสั่งสอนเขาให้ดี เข้มงวดด้วย! Return of the Condor Heroes (1983)
I will do my utmost to teach him well.ข้าจะสั่งสอนเขาเป็นอย่างดี. Return of the Condor Heroes (1983)
Maybe he figure... we was getting too big for our britches... trying to figure his shit out.ท่านอาจคิดว่า เราเกเรไปหน่อย เลยสั่งสอนให้รู้สำนึก Day of the Dead (1985)
Teach him to mess with a man and his mannequin.สั่งสอนซะหน่อยว่า อย่าซ่าส์กับผู้ชายที่มีแฟนเป็นหุ่นอีก Mannequin (1987)
You fucking piece of shit, do it!ฆ่ามันสิไอ้พ่อแม่ไม่สั่งสอน Casualties of War (1989)
I had to straighten out her boss a little bit.ผมเลยสั่งสอนหัวหน้าเธอนิดหน่อย Goodfellas (1990)
You have also taught us by His holy apostle St. paul...ท่านยังได้สั่งสอนเราผ่านทาง พระอัครสาวกนักบุญพอลผู้ศักดิ์สิทธ์ Wuthering Heights (1992)
- I've noticed sister Sarah isn't helping.- ฉันต้องสั่งสอนเธอซะหน่อยแล้ว ซาร่าไม่ได้ช่วยอะไรเลย. Hocus Pocus (1993)
This'll teach ya to call people ugly!ฉันจะสั่งสอนแกที่แกเรียกฉันว่าน่าเกลียด! Hocus Pocus (1993)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
สั่งสอน[v.] (sangsøn) EN: teach ; instruct   FR: instruire ; enseigner
สั่งสอน[v.] (sangsøn) EN: teach someone a lesson ; chasten ; discipline ; correct ; give someone a lesson ; punish ; chastise ; instruct   FR: donner une bonne leçon ; faire la leçon ; réprimander ; chapitrer ; rappeler à l'ordre ; sermonner ; morigéner ; gourmander ; tancer (litt.)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
engraft in[PHRV] สอดใส่, See also: สั่งสอน, Syn. graft in, ingraft in
direct[VT] สั่งสอน (คำทางการ), See also: สอน, แนะนำ, ชี้แนะ
educated[VT] ให้การศึกษา, See also: สั่งสอน, Syn. instruct, teach, train
ingraft in[PHRV] สอนสั่ง, See also: สั่งสอน, สอดแทรก, สอดใส่, Syn. engraft in
indoctrinate[VT] สั่งสอนให้ซึมซาบ, See also: ปลูกฝัง (ความคิด ความเชื่อ หลักการหรือทฤษฎี), Syn. brainwash, imbue, inculcate
instruct[VI] สั่งสอน, See also: สอน, ให้ความรู้, Syn. educate, teach, train
instruct[VT] สั่งสอน, See also: สอน, ให้ความรู้, Syn. educate, teach, train
lecture about[PHRV] บรรยาย, See also: สั่งสอน, ปาฐกถา
lecture at[PHRV] สั่งสอน (อย่างยาวนาน), See also: ดุ, ตำหนิ, ตักเตือน, เทศน์
lecture for[PHRV] สั่งสอนเป็นเวลา (ช่วงเวลา)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
chasten(เช'เซิน) {chastened,chastening,chastens} vt. ตักเตือน,สั่งสอน,ลงโทษ,สกัด,ระงับ,ทำให้บริสุทธิ์,ทำให้เบาบาง, See also: chasteningly adv. chastener n. chastenment n.
cultivation(คัลทะเว'เชิน) n. การเพาะปลูก,ศิลปะการเพาะปลูก,การอบรมสั่งสอน,วัฒนธรรม
cultivator(คัล'ทะเวเทอะ) n. ผู้เพาะปลูก,ผู้อบรมสั่งสอน,เครื่องมือที่เพาะปลูก,เครื่องมือไถนาและทำลายวัชพืช
cultured(คัล'เชอดฺ) adj. ซึ่งเพาะปลูกไว้,มีวัฒนธรรม,ได้รับการอบรมสั่งสอน,ซึ่งเพาะเลี้ยงขึ้น,ซึ่งเพาะเลี้ยงจากอาหารเชื้อ, Syn. refined
culturistn. ผู้เพาะปลูก,ผู้เพาะเลี้ยง,ผู้อบรมสั่งสอน
didact(ไดแดคทฺ') n. ผู้สั่งสอน
didacticadj. เกี่ยวกับการสั่งสอน,ชอบสอน, See also: didactics ศิลปะหรือวิชาการสอน didacticism n. ดูdidactic
didacticaladj. เกี่ยวกับการสั่งสอน,ชอบสอน, See also: didactics ศิลปะหรือวิชาการสอน didacticism n. ดูdidactic
disciplinable(ดิส'ซะพลินนะเบิล) adj. ซึ่งสั่งสอนได้,ซึ่งทำเป็นระเบียบวินัยได้
doctrinal(ดอค'ทรินัล) adj. เกี่ยวกับทฤษฎี,เกี่ยวกับคำสั่งสอน,เกี่ยวกับลัทธิหรือศาสนา., See also: doctrinality n. ดูdoctrinal

English-Thai: Nontri Dictionary
chasten(vt) เฆี่ยนตี,ลงโทษ,สั่งสอน,ตักเตือน
chastisement(n) การลงโทษ,การสั่งสอน,การเฆี่ยนตี
countercheck(n) การตรวจทาน,การหยุดยั้ง,การยับยั้ง,การว่ากล่าวสั่งสอน
countermand(vt) เรียกกลับ,ถอนคืน,สั่งสอน,ยกเลิก,บอกเลิก
cultivation(n) การเพาะปลูก,การปลูกฝัง,การอบรมสั่งสอน
cultivator(n) กสิกร,เกษตรกร,ผู้อบรมสั่งสอน
cultured(adj) ได้รับการสั่งสอน,มีวัฒนธรรม,ซึ่งเพาะเลี้ยง
didactic(adj) เกี่ยวกับการสอน,ชอบสอน,ทำนองสั่งสอน
edification(n) การอบรมศีลธรรม,การสั่งสอน,การเทศนา
edify(vt) เทศนา,อบรมศีลธรรม,สั่งสอน

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top