Search result for

berate

(61 entries)
(0.0204 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -berate-, *berate*
Possible hiragana form: べらて
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
berate[VT] ตำหนิหรือด่าว่า

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
berate(บิเรท') {berated,berating,berates} vt. ด่า,ตำหนิอย่างรุนแรง
deliberate(ดิลิบ'บะเรท) adj. รอบคอบ,สุขุม,ใคร่ครวญ,ระมัดระวัง,โดยเจตนา, See also: deliberateness n., Syn. think
liberate(ลิบ'บะเรท) vt. ปล่อยให้เป็นอิสระ,ปลดเปลื้อง,ปลดปล่อย., See also: liberation n. ดูliberate liberative adj. ดูliberate liberatory adj. ดูliberat liberator n. ดูliberate, Syn. free,deliver,release
reverberate(รีเวอ'บะเรท) vi.,adj. ดังก้อง, (เสียง) สะท้อนกลับ,ทำให้ดังสั่นสะเทือน,เด้งกลับ, See also: reverberative adj. reverberator n., Syn. resound

English-Thai: Nontri Dictionary
berate(vt) ด่า,ตำหนิ,ว่า
deliberate(adj) โดยเจตนา,โดยจงใจ,โดยตั้งใจ,รอบคอบ,สุขุม
deliberate(vi) ใคร่ครวญ,ตรึกตรอง,ปรึกษาหารือ
deliberately(adv) อย่างมีเจตนา,อย่างจงใจ,อย่างตั้งใจ
liberate(vt) ปลดปล่อย,ปลดเปลื้อง,ทำให้มีเสรีภาพ
reverberate(vi) ทำให้ก้อง,ทำให้สะท้อนกลับ,ทำให้สั่นสะเทือน
reverberate(vt) ก้อง,สะท้อนกลับ,สั่นสะเทือน

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
And berate me in person?แล้วมาพบผมแบบต่อหน้า Safe and Sound (2008)
No matter how I berate him for being useless, I will never hate him.ไม่ว่าฉันจะด่าว่าที่ เขาทำตัวไร้ค่า, ฉันจะไม่มีวันเกลียดเขา. Shining Inheritance (2009)
I don't need you to berate me.ฉันก็เหมือนกัน The Sacrifice (2010)
Now, is there anything else, or do you just intend to berate me because we see the world differently?มีอะไรอีกหรือเปล่า หรือคุณแค่พยายามตำหนิผม เพราะว่าเรามองโลกกันคนละมุม The Tiger in the Tale (2012)
So have you come to berate me again for my wayward ways?ลูกมาเพื่อว่าพ่ออีกครั้งล่ะสิ กับวิธีเห็นแก่ตัวของพ่อ Illumination (2013)
Yeah, you-you berate and humiliate the salesman in front of the customer, like so, which i-i thought we did very well.เราทำให้พนักงานขายหน้า ต่อหน้าลูกค้าแบบตะกี้... ซึ่งเราทำได้แหล่มมาก Chuck Versus the Sizzling Shrimp (2007)
well, Sloan just likes to berate and humiliate.เอิ่ม สโลนเป็นพวกชอบตำหนิด่าและทำให้เสียหน้า Dream a Little Dream of Me: Part 1 (2008)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เทศน์[V] castigate, See also: berate, rebuke, reprove, admonish, reprimand, censure, Syn. ดุด่าว่ากล่าว, ตำหนิติเตียน, Example: เขาถูกนายเทศน์อย่างรุนแรงเพราะทำงานผิดพลาด, Thai definition: ดุด่าว่ากล่าวอย่างยืดยาว, Notes: (ปาก)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เอาหูไปนาเอาตาไปไร่[xp] (ao hū pai nā ao tā pai rai) EN: ignore ; fail deliberately to pay attention   FR: ignorer délibérément
อรหันต์[n.] (Arahan = Ørahan) EN: Buddhist saint ; Arahant ; Arhat ; Perfected One ; liberated person ; Accomplished One ; Worthy One ; saint   FR: saint bouddhique [m] ; arhat = arahat [m]
โดยเจตนา[adv.] (dōi jēttanā) EN: intentionally ; deliberately   FR: exprès ; intentionnellement ; délibérément ; avec préméditation
โดยจงใจ[adv.] (dōi jongjai) EN: deliberately   
จงใจ[adv.] (jongjai) EN: intentionally ; purposely ; designedly ; deliberately   FR: exprès ; intentionnellement ; volontairement ; à dessein
กังวาน[v.] (kangwān) EN: ring ; reverberate ; resound ; be resonant   FR: retentir
กึกก้อง[v.] (keukkøng) EN: reverberate   FR: retentir ; résonner
ใคร่ครวญ[v.] (khraikhrūan) EN: introspect ; ponder ; reflect ; cogitate ; deliberate ; ruminate ; consider fully ; think ove   FR: peser ; considérer ; cogiter (fam.) ; ruminer (fig.)
แกล้ง[X] (klaēng) EN: deliberately ; intentionally ; (do) on purpose   FR: délibérément ; intentionnellement ; volontairement ; sciemment
ก้อง[v.] (kǿng) EN: echo ; resound ; reverberate   

CMU English Pronouncing Dictionary
BERATE    B IH0 R EY1 T
BERATED    B IH0 R EY1 T AH0 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
berate    (v) (b i1 r ei1 t)
berated    (v) (b i1 r ei1 t i d)
berates    (v) (b i1 r ei1 t s)

German-Thai: Longdo Dictionary
beraten(vt) |berät, beriet, hat beraten, in +D| แนะนำ, ให้คำปรึกษา เช่น Der Makler Schneider hat mich beim Hauskauf beraten. นายหน้าชื่อชไนเดอร์ให้คำแนะนำฉันในการซื้อบ้าน, See also: Related: raten

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Berater {m}; Ratgeber {m} | Berater {pl}; Ratgeber {pl}adviser; advisor | advisers; advisors [Add to Longdo]
Berater {m}; Beraterin {f} | Berater für Druckangelegenheitenconsultant | printing consultant [Add to Longdo]
Berater {m}consulter [Add to Longdo]
Beraterfähigkeiten {pl}mentoring skills [Add to Longdo]
Beratergruppe {f}brain trust [Add to Longdo]
Beratender Ausschuss für ZollfragenAdvisory Committee on Customs Matters [Add to Longdo]
beraten | beratend | beraten | er/sie berät | ich/er/sie beriet | er/sie hat/hatte beratento advise on | advising | advised | he/she advises | I/he/she advised | he/she has/had advised [Add to Longdo]
beratend {adj}advisory [Add to Longdo]
beratendconsultative [Add to Longdo]
beraten; empfehlen | beratend; empfehlendto counsel | counseling [Add to Longdo]
beratenddeliberative [Add to Longdo]
beratend {adv}deliberatively [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
うぐいす張り;鶯張り;鴬張り[うぐいすばり, uguisubari] (n) nightingale (flooring); method of laying floors to deliberately make a noise (like a nightingale's call) when walked across (security feature) [Add to Longdo]
じっくり[, jikkuri] (adv,adv-to) (on-mim) deliberately; carefully; without rushing; (P) [Add to Longdo]
やおら[, yaora] (adv) slowly; leisurely; deliberately [Add to Longdo]
意識的[いしきてき, ishikiteki] (adj-na) conscious; deliberate; (P) [Add to Longdo]
意地が悪い[いじがわるい, ijigawarui] (exp,adj-i) malicious; deliberately mean [Add to Longdo]
解き放す[ときはなす, tokihanasu] (v5s,vt) to liberate; to set free [Add to Longdo]
解脱[げだつ, gedatsu] (n,vs) being liberated from earthly desires and the woes of man; (reaching) nirvana; moksha; mukti [Add to Longdo]
解放区[かいほうく, kaihouku] (n) liberated area or zone [Add to Longdo]
掛ける(P);懸ける[かける, kakeru] (v1,vt) (1) (See 壁にかける) to hang (e.g. picture); to hoist (e.g. sail); to raise (e.g. flag); (2) (See 腰を掛ける) to sit; (aux-v,v1) (3) to be partway (verb); to begin (but not complete); (4) (See 時間を掛ける) to take (time, money); to expend (money, time, etc.); (5) (See 電話を掛ける) to make (a call); (6) to multiply; (7) (See 鍵を掛ける) to secure (e.g. lock); (8) (See 眼鏡を掛ける) to put on (glasses, etc.); (9) to cover; (10) (See 迷惑を掛ける) to burden someone; (11) (See 保険を掛ける) to apply (insurance); (12) to turn on (an engine, etc.); to set (a dial, an alarm clock, etc.); (13) to put an effect (spell, anaesthetic, etc.) on; (14) to hold an emotion for (pity, hope, etc.); (15) (also 繋ける) to bind; (16) (See 塩をかける) to pour (or sprinkle, spray, etc.) onto; (17) (See 裁判に掛ける) to argue (in court); to deliberate (in a meeting); to present (e.g. idea to a conference, etc.); (18) to increase further; (19) to catch (in a trap, etc.); (20) to set atop; (21) to erect (a makeshift building); (22) to hold (a play, festival, etc.); (aux-v) (23) (See 話し掛ける) (after -masu stem of verb) indicates (verb) is being directed to (someone); (P) [Add to Longdo]
奇を衒う;奇をてらう[きをてらう, kiwoterau] (exp,v5u) to make a display of one's originality (eccentricity); to deliberately act oddly (e.g. to get attention) [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
諮問機関[しもんきかん, shimonkikan] beratendes_Organ [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Berate \Be*rate"\ (b[-e]*r[=a]t"), v. t. [imp. & p. p.
   {Berated}; p. pr. & vb. n. {Berating}.] [See 2nd {rate}, v.
   t..]
   To rate or chide vehemently; to scold. --Holland. --Motley.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 berate
   v 1: censure severely or angrily; "The mother scolded the child
      for entering a stranger's car"; "The deputy ragged the
      Prime Minister"; "The customer dressed down the waiter for
      bringing cold soup" [syn: {call on the carpet}, {take to
      task}, {rebuke}, {rag}, {trounce}, {reproof}, {lecture},
      {reprimand}, {jaw}, {dress down}, {call down}, {scold},
      {chide}, {berate}, {bawl out}, {remonstrate}, {chew out},
      {chew up}, {have words}, {lambaste}, {lambast}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top