ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

cast-iron

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -cast-iron-, *cast-iron*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
cast-ironadj. ทำด้วยเหล็กหล่อ, แข็งแกร่ง, ไม่ยอมแพ้

English-Thai: Nontri Dictionary
CAST-cast-iron(adj) ทำด้วยเหล็กหล่อ, แข็งแกร่ง

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Cast-ironเหล็กหล่อ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You got a cast-iron stomach, but that should be weaponized.กระเพาะนายคงเป็นเหล็ก นี่ใช้เป็นอาวุธได้เลย มีน้ำไหม Mea Makamae (2011)
You must have some cast-iron cojones to ask me to open my checkbook after you stole from me.ท่าทางนายมีความมุ่งมันมากเลยน่ะ ถามฉันเรื่องสมุดเช็คหลังจากที่นายขโมยมัน Suspicion (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
cast-ironHis alibi seemed cast-iron.

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
cast-iron (j) kˈaːst-ˈaɪən (k aa1 s t - ai1 @ n)

Japanese-English: EDICT Dictionary
すき焼き(P);すき焼(P);鋤焼き;鋤焼;剥焼;寿喜焼[すきやき, sukiyaki] (n) { food } thin slices of beef, cooked with various vegetables in a table-top cast-iron pan; sukiyaki; (P) [Add to Longdo]
牛鍋[ぎゅうなべ, gyuunabe] (n) (See すきやき) thin slices of beef, cooked with various vegetables in a table-top cast-iron pan; sukiyaki [Add to Longdo]
鋳鉄管[ちゅうてつかん, chuutetsukan] (n) cast-iron pipe [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Cast-iron \Cast"-i`ron\, a.
   Made of cast iron. Hence, Fig.: like cast iron; hardy;
   unyielding.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 cast-iron
   adj 1: extremely robust; "an iron constitution" [syn: {cast-
       iron}, {iron}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top