ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

เลือก

   
90 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เลือก-, *เลือก*
Longdo Dictionary ภาษาศัพท์แพทย์ศาสตร์สำหรับคนไทย (MED) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
Free and favorite electiveเลือก เสรี งานรัก

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เลือก[V] choose, See also: select, pick, assort, elect, Syn. เลือกสรร, คัด, คัดเลือก, เลือกเฟ้น, Example: การเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเรียงเบอร์ที่เปิดโอกาสให้ผู้เลือกตั้งสามารถเลือกผู้สมัครเป็นรายบุคคลจากพรรคต่างๆ กัน, Thai definition: คัดสิ่งที่มีจำนวนมากกว่าหนึ่งขี้นไปเพื่อเอาไว้หรือเอาออกตามต้องการ
เลือกคัด[V] choose, See also: select, pick, elect, Syn. คัดเลือก, เลือก, คัด, เลือกสรร, เลือกเฟ้น, Example: คณะกรรมการต้องเลือกคัดบุคคลที่มีความสามารถที่สุดมาร่วมงาน, Thai definition: เลือกเอาที่ต้องการไว้, คัดเอาที่ไม่ต้องการออก
เลือกคู่[V] find a mate, See also: select a partner in marriage, Example: เขายังไม่แต่งงานเพราะเขามัวแต่เลือกคู่อยู่, Thai definition: สรรหาคู่ครอง
เลือกสรร[V] select, See also: pick out, choose, assort, cull from, Syn. คัดเลือก, เลือกเฟ้น, Example: งานเขียนที่สำนักพิมพ์ผลิตล้วนเป็นงานที่เลือกสรรแล้วว่ามีคุณภาพ, Thai definition: พิจารณาเลือกเอาแต่ที่ดีๆ
เลือกตั้ง[V] vote, See also: cast one's vote, elect, opt, Syn. ลงคะแนน, ลงคะแนนเสียง, ออกเสียง, เลือก, Example: พ.ร.บ.องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 มาตรา 82 กำหนดให้เลือกตั้งเฉพาะนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตำแหน่งเดียวเท่านั้น, Thai definition: การลงคะแนนเสียงเพื่อเลือกบุคคลขึ้นมาดำรงตำแหน่งในการทำหน้าที่แทนตนเอง
เลือกเฟ้น[V] select, See also: pick, choose, assort, elect, Syn. เลือกสรร, คัดเลือก, เฟ้นหา, Example: นายกรัฐมนตรีเป็นผู้เลือกเฟ้นสรรหาผู้ที่จะมอบหน้าที่ให้เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวง, Thai definition: คัดเอาแต่ที่ดี, คัดเอาแต่ที่ต้องการ
เลือกตั้งซ่อม[V] re-elect, Example: เราต้องกลับบ้านสิ้นเดือนนี้เพื่อกลับไปเลือกตั้งซ่อม, Thai definition: เลือกสรรบุคคลให้เป็นผู้แทนหรือให้ดำรงตำแหน่งด้วยการออกเสียงลงคะแนนอีกครั้งหนึ่ง, Notes: (กฎหมาย)

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เลือกก. คัดสิ่งที่มีจำนวนมากกว่าหนึ่งขึ้นไปเพื่อเอาไว้หรือเอาออกตามต้องการ เช่น เลือกผู้ใหญ่บ้าน เลือกหัวหน้าชั้น.
เลือก ๒, เลือกว. เป็นเมือก, เหนียว ๆ ลื่น ๆ, เช่น ฝักกระเจี๊ยบต้มแล้วเป็นเลือก ๆ.
เลือกว. บาง, ลาง.
เลือกตั้งก. เลือกสรรบุคคลให้เป็นผู้แทนหรือให้ดำรงตำแหน่งด้วยการออกเสียงลงคะแนน เช่น เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เลือกตั้งกรรมการ.
เลือกที่รักมักที่ชังก. ลำเอียง.
เลือกนักมักได้แร่ก. เลือกมากมักจะได้ที่ไม่ดี (มักใช้พูดตำหนิผู้เลือกคู่ครอง).
เลือกสรรก. พิจารณาคัดเอาแต่ที่ดี ๆ เช่น เลือกสรรถ้อยคำมาใช้ให้เหมาะสม.
เลือกเฟ้นก. คัดเอาแต่ที่ดีเด่น, คัดเอาแต่ที่ต้องการ, เช่น เลือกเฟ้นนักกีฬาทีมชาติ เลือกเฟ้นข้าราชการดีเด่น, เฟ้น ก็ว่า.
และเล็มเลือกเก็บหรือเด็ดทีละน้อย เช่น และเล็มยอดตำลึง และเล็มยอดกระถิน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
selectเลือก [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
dispatchเลือกจ่ายงาน [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Double clickเลือกและสั่งให้คอมพิวเตอร์ทำงานตามคำสั่งที่เลือกทันที [คอมพิวเตอร์]
Finger Rootกระชาย , เลือกรากที่สด อวบอ้วน เนื้อจะมีน้ำมาก กลิ่นหอม รสซ่า ล้างให้สะอาดก่อนใช้ ขูดเอาเปลือกออก แล้วล้างอีกครั้ง สรรพคุณ ช่วยไล่แก๊ส, ช่วยในระบบการย่อยอาหาร บรรเทาอาการจุกเสียดกระเพาะอาหาร กระชายยังอุดมด้วยวิตามิน เอ, บี12 และแคลเซียมด้วย [อื่นๆ]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Excellent choice.เลือกได้ดี Dentist of Detroit (2011)
Find some secluded glade where she can pick wildflowers.พบบางบึงเงียบสงบ ที่เธอสามารถเลือกดอกไม้ป่า Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Fine time you picked to sneeze!เวลาที่ดีที่คุณเลือกที่จะจาม! Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
You're better off than a lot of people.นายมีสิทธิ์เลือก มากกว่าคนทั่วไป The Great Dictator (1940)
I do. But if there wasn't one, would you live any different?ฉันเชื่อ แต่เลือกได้แค่อย่างเดียว คุณอยากมีหลายชีวิตไหม The Great Dictator (1940)
- I knew he was up to some mischief. - Sure he is.- ฉันแอบรู้ว่าเขาจะสุ่มเลือกคนจากเหรียญ The Great Dictator (1940)
Gentlemen, I shall now retire until fate has chosen the liberator.สุภาพบุรุษ ผมต้องไปก่อน เพื่อให้พวกท่านได้เลือกผู้กล้า The Great Dictator (1940)
The way of life can be free and beautiful but we have lost the way.ชีวิตที่เลือกเองได้ และสวยงาม แต่ในความเป็นจริง The Great Dictator (1940)
You must learn to choose between right and wrong.คุณต้องเรียนรู้ที่จะเลือก ระหว่างที่เหมาะสมและ Pinocchio (1940)
-Come in and pick a fight, boys.มาและเลือกต่อสู้เด็กชาย โอ๋เด็กชายเศษ! Pinocchio (1940)
It's obvious you want to be kind, but why do you choose me for your charity?เห็นชัดว่าคุณอยากแสดงเมตตา เเต่ทําไมถึงเลือกมาสงเคราะห์ฉันล่ะคะ Rebecca (1940)
Either you go to America with Mrs. Van Hopper, or you come home to Manderley with me.ให้คุณเลือกระหว่างไปนิวยอร์คกับหล่อน หรือมาที่แมนเดอเลย์กับผม Rebecca (1940)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เลือก[v.] (leūak) EN: choose ; pick out ; select ; vote ; elect   FR: choisir ; sélectionner ; préférer ; voter ; élire ; désigner
เลือกคำตอบที่ถูกต้อง[v. exp.] (leūak khamtøp thī thūktǿng) FR: choisir la bonne réponse/solution
เลือกตั้ง[v.] (leūaktang = leuaktang) EN: elect ; ballot   FR: élire ; voter
เลือกสรร[v.] (leūak san) EN: select   FR: sélectionner
เลือกเฟ้น[v.] (leūakfen) EN: pick and choose ; select ; select carefully ; pick ; choose ; assort ; elect   FR: choisir soigneusement
เลือกเอา[v.] (leūak ao) EN: choose ; pick out ; select   FR: choisir ; sélectionner
เลือกแยก[v. exp.] (leūak yaēk) FR: trier ; séparer

English-Thai: Longdo Dictionary
paste(vt) วาง, แปะ (ในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ สามารถ เลือก text หรือ object อื่นๆ, ตัด (cut) ลบออก หรือ ทำสำเนา (copy) (ซึ่งจะนำเก็บเข้าในกระดานทด หรือ clipboard ไว้ด้วย) แล้ว วาง, แปะ (paste) ไปยังที่อื่นๆ เป็นการย้าย หรือทำสำเนา text, object นั้นๆ)
screening(n) การกลั่นกรอง, การคัดเลือก
election commission(n) คณะกรรมการเลือกตั้ง
alternative energy(n) พลังงานทดแทน, พลังงานทางเลือก
Holy Father(jargon ) สมเด็จคุณพ่อ เป็นคำทางเลือกที่ใช้กล่าวถึงหรือใช้เรียกพระสันตะปาปา

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
adopt[VT] เลือกใช้, See also: นำมาใช้
adopt as[PHRV] เลือก (บางคน) เป็นตัวแทน
agree on[PHRV] ตัดสินว่าเป็น, See also: เลือกให้เป็น, Syn. decide on
agree upon[PHRV] ตัดสินว่าเป็น, See also: เลือกให้เป็น, Syn. decide on
appoint for[PHRV] แต่งตั้งเป็น, See also: เลือกให้เป็น
cast[VT] เลือกตัวละคร
choose[VT] เลือก, See also: คัดเลือก, เลือกสรร, คัด, Syn. pick out, select
choose[VI] เลือก
co-opt[VT] เลือก, Syn. adopt
cull[VT] เลือกสรร, Syn. choose, select

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
?เครื่องหมาย ellipsis หมายถึง จุดเล็ก ๆ สามจุด ซึ่งจะอยู่หลังรายการคำสั่งบางรายการภายใต้เมนูต่าง ๆ จุด 3 จุด นี้ แสดงว่า หากเลือกคำสั่งนี้ จะมีคำถามรายละเอียดเพิ่มเติมให้ตอบในแบบของกรอบสนทนา (dialog box) บางรายการคำสั่งที่ไม่มี 3 จุดนี้ คอมพิวเตอร์ก็จะปฎิบัติตามคำสั่งโดยไม่มีกรอบสนทนามาให้เติมเลย
a & rabbr. artists and repertory (เกี่ยวกับอาชีพการคัดเลือกสรรหานักดนตรี เพื่อบันทึกเสียงหรือภาพ)
abentee ballotบัตรเลือกตั้งของผู้ที่ไม่มา (ซื่งมอบไว้ให้ก่อนล่วงหน้า) for an absentee Vote
ageism(เอจ' จิสซึม) n. การเลือกที่รักมักที่ชังโดยถืออายุเป็นเกณฑ์และโดยเฉพาะกับคนแก่. -adgeist n
alias(เอ' ลิแอส) 1. n., (pl. -ases) นามแฝง, สมญานาม. -adv. มีนามแฝงว่า, Syn. pseudonym) 2. สมนาม คอมพิวเตอร์แมคอินทอชที่ใช้ System 7 มีคำสั่ง Make Alias ใต้เมนู File คำสั่งนี้ใช้สำหรับสร้างสัญรูป (icon) อีกอันหนึ่งของแฟ้มข้อมูลที่เลือกไว้ แฟ้มใหม่นี้จะมีคำ alias ต่อท้ายชื่อเดิม หากเมื่อใดมีการแก้ไขแฟ้มใดแฟ้มหนึ่ง โดยเรียกมาทำในจอภาพ แล้วสั่งบันทึกเก็บลงในจานบันทึก การแก้ไขนั้นก็จะมีผลต่อแฟ้มสมนามนั้นด้วย ทั้งนี้เพราะอันที่จริงแล้ว สัญรูปสมนามนั้นไม่ว่าจะมีสักกี่อัน จะโยงถึงแฟ้มข้อมูลอันเดียวกันทั้งสิ้น ดู duplicate เปรียบเทียบ
all-star(ออล' สทาร์) adj. ประกอบด้วยดาราแสดงทั้งหมด. -n. คนเล่นที่เลือกให้เป็นตัวแทนของดาราทั้งหมด (entirely of star performers)
alternative(ออลเทอ' นะทิฟว) n. ทางเลือก, ของที่จะเลือก, วิธีการที่พอจะเลือกได้, อีกทางหนึ่ง, อีกวิธีการหนึ่ง. -adj. ซึ่งให้เลือกได้ระหว่างสอง (สิ่ง,วิธีการ) . -alternativeness, alternativity n., Syn. preference, alternate)
ambivalence(แอมบิฟ' วะลันซฺ) n. ความไม่แน่ใจ (โดยเฉพาะในการเลือกสิ่งที่ตรงกันข้าม) ความรู้สึกรวมที่มีทั้งที่เป็นเชิงบวกและเชิงลบต่อบุคคลอื่นหรือสิ่งของ. -ambivalent adj.
anaclisis(แอนนะไคล' ซิส) n. ขบวนการเลือกแบบหนึ่งทางจิตวิเคราะห์ โดยดูจากปมที่เกี่ยวกับตัณหา (livido) . -anaclitic adj.
antipope(แอน' ทิโพพ) n. ผู้ที่อ้างเป็นสันตะปาปา, การเลือกสันตะปาปาที่ไม่ได้ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์

English-Thai: Nontri Dictionary
alternative(adj) ซึ่งเลือกได้,เผื่อเลือก
alternative(n) ทางเลือก
assort(vt) จัดพวก,แบ่งประเภท,เข้าชุด,เลือกสรร
assortment(n) การจัดพวก,การแบ่งประเภท,การเลือกสรร
ballot(n) บัตรลงคะแนน,บัตรเลือกตั้ง,การลงคะแนนเสียง
borough(n) เขตเลือกตั้ง
BY-by-election(n) การเลือกตั้งซ่อม
candidate(n) ผู้สมัคร,ผู้ลงสมัครรับเลือกตั้ง
cast(n) รูปหล่อ,การขว้าง,การเลือกตัวละคร,การทอดลูกเต๋า,การคำนวณ
cast(vt) โยน,เหวี่ยง,ขว้าง,หว่าน,หล่อ,เลือก(ผู้แสดง),ปลด,ไล่ออก

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
指定[してい, shitei] (vt) เลือก,กำหนด

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
選ぶ[えらぶ, erabu] Thai: เลือกจากตัวเลือกที่มี English: to choose

German-Thai: Longdo Dictionary
Wahl(n) |die, pl. Wahl| ทางเลือก, สิ่งที่เลือก
Wahl(n) |die, pl. Wahl| การเลือกตั้ง
wählenเลือก |waehlte, ausgewaehlt|
sich für etw./jn. entscheiden(vi) |sich entschied, hat sich entschieden| ตัดสินใจเลือกสิ่งหรือคนใดคนหนึ่ง
für/gegen jn./etw. stimmen(vt) |stimmte, hat gestimmt| ตัดสินใจในการออกเสียงหรือเลือกตั้งเพื่อหรือต่อต้านใครหรือสิ่งใด
wählerisch(adj adv) ที่ชอบเลือก, ช่างเลือก, จู้จี้
Auswahl(n) |die, pl. Auswahlen| ทางเลือก, ตัวเลือก เช่น
Wahlkampf(n) |der, pl. Wahlkämpfe| การแข่งขันเลือกตั้ง
Abend für Abendเย็นแล้วเย็นเล่า, วันแล้ววันเล่า เช่น Abend für Abend wiederholen Radio und Fernsehen die Wahlspots der vier Präsidentschaftskandidaten. วิทยุและโทรทัศน์ถ่ายทอดโฆษณาผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดีซ้ำไปซ้ำมา
küren(vt) |kürte/kor, hat gekürt/hat gekoren| เลือก, แต่งตั้ง เช่น Trotz seines brutalen Ausrasters im Finalspiel gegen Italien ist Frankreichs Kapitän Zinédine Zidane zum besten Spieler der WM gekürt worden., See also: S. nominieren, wählen,

French-Thai: Longdo Dictionary
prendre(vt) |je prends, tu prends, il prend, nous prenons, vous prenez, ils prennent| เลือก, เอา, ทาน , เอามา , นำมาด้วย, หยิบ เช่น Je prends du café. ผมขอกาแฟครับ
choisir(vt) |je choisis, tu choisis, il choisit, nous choissisons, vous choisissez, ils choisissent| เลือก
faire son chemin(phrase) ประสบความสำเร็จตามทางที่ตนเลือก

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top