Search result for

เลือกตั้ง

(44 entries)
(0.0899 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เลือกตั้ง-, *เลือกตั้ง*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เลือกตั้ง[V] vote, See also: cast one's vote, elect, opt, Syn. ลงคะแนน, ลงคะแนนเสียง, ออกเสียง, เลือก, Example: พ.ร.บ.องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 มาตรา 82 กำหนดให้เลือกตั้งเฉพาะนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตำแหน่งเดียวเท่านั้น, Thai definition: การลงคะแนนเสียงเพื่อเลือกบุคคลขึ้นมาดำรงตำแหน่งในการทำหน้าที่แทนตนเอง
เลือกตั้งซ่อม[V] re-elect, Example: เราต้องกลับบ้านสิ้นเดือนนี้เพื่อกลับไปเลือกตั้งซ่อม, Thai definition: เลือกสรรบุคคลให้เป็นผู้แทนหรือให้ดำรงตำแหน่งด้วยการออกเสียงลงคะแนนอีกครั้งหนึ่ง, Notes: (กฎหมาย)

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เลือกตั้งก. เลือกสรรบุคคลให้เป็นผู้แทนหรือให้ดำรงตำแหน่งด้วยการออกเสียงลงคะแนน เช่น เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เลือกตั้งกรรมการ.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
[It's close to election time.[ใกล้เวลาเลือกตั้งแล้วสิ จะเกิดอะรขึ้นถ้า.. Beethoven Virus (2008)
The election is still a ways off?กำหนดวันเลือกตั้งแล้วหรือ? Beethoven Virus (2008)
With this performance, and the concept for our city of music you'll have the advantage during the elections.สำหรับการแสดงและแนวคิด เรื่องเมืองแห่งดนตรีของเรา คุณจะได้รับประโยชน์จากมัน ในการเลือกตั้งแน่นอน Beethoven Virus (2008)
That's nice, but I'm not up for reelection for three years.ขอบใจนะ แต่ผมอีกตั้งสามปีถึงจะเลือกตั้งใหม่ The Dark Knight (2008)
That I lost this election because I didn't wanna win it.เขาพูดกันว่า ที่ผมแพ้การเลือกตั้งครั้งนี้ เพราะผมไม่ต้องการชนะ 24: Redemption (2008)
Maybe he's still bitter about the election.บางทีเขาอาจจะยังคงเสียใจ ในเรื่องการเลือกตั้งอยู่ 24: Redemption (2008)
This is an election year;ใกล้เลือกตั้งใหม่แล้วด้วย Changeling (2008)
The Haitians elect a priest who decides to raise the minimum wage from 38 cents to 1 dollar a day.ชาวเฮติเลือกตั้งรัฐ จึงตัดสินใจเพิ่มค่าแรงขั้นต่ำ จาก 28 เซ็นต์ส มาเป็นวันละ 1 ดอลลาร์ Quantum of Solace (2008)
A consultant of President Richard Nixon's re-election campaign committee.เป็นที่ปรึกษาของปธน.นิกสัน ในส่วนกรรมการรณรงค์เลือกตั้ง Frost/Nixon (2008)
That man, he screwed anything that moved, fixed elections and took us into Vietnam.ชายคนที่แอบสั่งการ ให้ขนย้ายทุกอย่างออกไป ปรับแก้การเลือกตั้งและ นำพาพวกเราไปเวียดนาม Frost/Nixon (2008)
After the taping finished, I overheard two members of the crew say they never voted for him when they had the chance, but if he ran for office again today, he'd get their support.หลังอัดเทปเสร็จ ผมได้ยินทีมงานสองคนคุยกัน พวกเขาไม่ได้เลือกนิกสันหรอก ตอนเลือกตั้ง แต่ถ้าวันนี้นิกสันไปลงเลือกตั้งอีกรอบ จะได้เสียงจากสองคนนั่นเลย Frost/Nixon (2008)
General Zilong has chosen to make his stand at Phoenix Heightsท่านขุนพลจูล่ง เลือกตั้งรับที่ ศาลบรรพชน Three Kingdoms (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เลือกตั้ง[v.] (leūaktang = leuaktang) EN: elect ; ballot   FR: élire ; voter

English-Thai: Longdo Dictionary
election commission(n) คณะกรรมการเลือกตั้ง

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
put in[PHRV] เลือกตั้ง, See also: ลงคะแนนเลือก, Syn. get in
reelect[VT] เลือกตั้งใหม่
vote in[PHRV] เลือกตั้ง, See also: ออกเสียงเลือกตั้ง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
abentee ballotบัตรเลือกตั้งของผู้ที่ไม่มา (ซื่งมอบไว้ให้ก่อนล่วงหน้า) for an absentee Vote
ballot(แบล'เลิท) n. บัตรเลือกตั้ง,จำนวนผู้ลงคะแนน,รายชื่อคนลงคะแนน vi. ลงคะแนนด้วยบัตรลับ,จับฉลาก, See also: balloter n.
booth(บูธ) n. แผงลอย,ห้องเล็ก ต่างหาก,ศอก,โต๊ะแยกเฉพาะส่วน,หน่วยลงบัตรเลือกตั้ง, Syn. stall,
borough(เบอ'โร) n. เขตเทศบาลที่เล็กกว่าเมือง,เขตเลือกตั้ง
by-electionn. การเลือกตั้งซ่อม, Syn. bye-election
candidate(แคน'ดิเดท) n. ผู้สมัครรับเลือกตั้ง,ผู้ได้รับการเลือกให้เข้าแข่งขัน, See also: candidature,candidacy n.
carpetbag(คาร์'พิทแบก) {carpetbagged,carpetbagging,carpetbags} n. กระเป๋าที่ทำด้วยพรม vi. ย้ายภูมิลำเนาถิ่นที่อยู่เพื่อหาเสียงเลือกตั้งในถิ่นใหม่, See also: carpetbagging n. ดูcarpetbag carpetbagger n. ดูcarpetbag
caucus(คอ'คัส) n. การประชุมพรรคการเมืองเพื่อเลือกตั้งตัวแทนเข้าแข่งขัน vi. ประชุมพรรคการเมืองดังกล่าว -pl. caucuses
committeeman(คะมิท'ทีเมิน) n. กรรมการ กรรมาธิการ,หัวหน้าพรรคการเมืองในเขตเลือกตั้ง -pl. committeemen
constituency(คันสทิช'ชุเอินซี) n. ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตหนึ่ง,เขตเลือกตั้ง

English-Thai: Nontri Dictionary
ballot(n) บัตรลงคะแนน,บัตรเลือกตั้ง,การลงคะแนนเสียง
borough(n) เขตเลือกตั้ง
BY-by-election(n) การเลือกตั้งซ่อม
candidate(n) ผู้สมัคร,ผู้ลงสมัครรับเลือกตั้ง
constituency(n) ผู้ลงคะแนนเสียง,ผู้เลือกตั้ง,เขตเลือกตั้ง
constituent(n) ส่วนสำคัญ,ส่วนประกอบ,องค์ประกอบ,ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
elect(vt) เลือก,เลือกตั้ง,คัดเลือก
election(n) การคัดเลือก,การเลือกตั้ง,การเลือก,สิทธิการเลือกตั้ง
elector(n) ผู้เลือก,ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
electoral(adj) เกี่ยวกับการเลือกตั้ง,เกี่ยวกับผู้เลือก

German-Thai: Longdo Dictionary
Wahl(n) |die, pl. Wahl| การเลือกตั้ง
für/gegen jn./etw. stimmen(vt) |stimmte, hat gestimmt| ตัดสินใจในการออกเสียงหรือเลือกตั้งเพื่อหรือต่อต้านใครหรือสิ่งใด
Wahlkampf(n) |der, pl. Wahlkämpfe| การแข่งขันเลือกตั้ง
Abend für Abendเย็นแล้วเย็นเล่า, วันแล้ววันเล่า เช่น Abend für Abend wiederholen Radio und Fernsehen die Wahlspots der vier Präsidentschaftskandidaten. วิทยุและโทรทัศน์ถ่ายทอดโฆษณาผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดีซ้ำไปซ้ำมา

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top