Search result for

เทศน์

(39 entries)
(0.0111 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เทศน์-, *เทศน์*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เทศน์[V] give a sermon, See also: preach, deliver a sermon, , Syn. เทศนา, แสดงธรรม, Example: พระสงฆ์กำลังเทศน์เรื่องพระรามชาดกให้ชาวบ้านฟัง
เทศน์[V] castigate, See also: berate, rebuke, reprove, admonish, reprimand, censure, Syn. ดุด่าว่ากล่าว, ตำหนิติเตียน, Example: เขาถูกนายเทศน์อย่างรุนแรงเพราะทำงานผิดพลาด, Thai definition: ดุด่าว่ากล่าวอย่างยืดยาว, Notes: (ปาก)
เทศน์[N] sermon, See also: homily, address, Syn. เทศนา, Example: วันเสาร์อาทิตย์จะมีญาติโยมมาฟังเทศน์และฝึกสมาธิกรรมฐานที่วัดเป็นจำนวนมาก, Thai definition: การแสดงธรรมสั่งสอนในทางศาสนา
เทศน์แจง[N] a sermon on the revision of the Buddhist scripture, See also: homily, preach, sermon, Syn. คำสั่งสอน, อบรม, Example: วันนี้มีเทศน์แจงที่วัดสวนแก้ว, Thai definition: เทศน์สังคายนา, เทศน์เล่าเรื่องการสังคายนาพระธรรมวินัยครั้งแรก

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เทศน์, เทศนา(เทด, เทสะนา, เทดสะหฺนา) น. การแสดงธรรมสั่งสอนในทางศาสนา.
เทศน์, เทศนา(เทด, เทสะนา, เทดสะหฺนา) ก. แสดงธรรม เช่น พระเทศน์, (ปาก) โดยปริยายหมายความว่า ดุด่าว่ากล่าวอย่างยืดยาว เช่น วันนี้ถูกแม่เทศน์เสียหลายกัณฑ์.
เทศน์แจงน. เทศน์สังคายนา ซึ่งต้องอธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของการทำสังคายนาพระพุทธศาสนา โดยเฉพาะในการสังคายนาครั้งแรก.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I think that preacher laid the hands on you gave you a second life.ฉันว่านักเทศน์นั่นที่จับตัวเธอ ให้ชีวิตที่สองแก่เธอแน่ The Curious Case of Benjamin Button (2008)
You know what? Don't get all righteous on me.นายรู้อะไรมั้ย,อย่ามาเทศน์ฉันนะ 24: Redemption (2008)
And above all, don't let him give these self-serving, 23-minute homilies. Right.และเหนือสิ่งอื่น อย่าให้เขา ได้มีโอกาสแก้ต่าง ติดกัณฑ์เทศน์ 23 นาที Frost/Nixon (2008)
That was some sermon.ที่หลวงพ่อเทศน์สอนนั่น. Doubt (2008)
Well, sermons come from somewhere, don't they?เอ่อ,คำเทศน์พวกนั้นมันน่าจะมีที่มา ใช่มั้ย? Doubt (2008)
Oh. Nothing. It's an idea for a sermon.โอ.ไม่มีอะไร สิ่งที่จะเอาไปใช้ในการเทศน์ Doubt (2008)
Was your sermon directed at anyone in particular?ที่คุณเทศน์เจาะจงไปที่ใครโดยเฉพาะรึเปล่า? Doubt (2008)
Preaching the good news for you and healing the diseases of sick.เทศน์บอกข่าวดีสำหรับท่าน และรักษาอาการเจ็บป่วย Agora (2009)
Father gamino actually stopped his sermon,คุณพ่อกามิโน หยุดเทศน์กลางคัน Demonology (2009)
And we walked to the front pew.เราเดินผ่านด้านหน้าของที่นั่งฟังเทศน์ Demonology (2009)
And then suddenly father gamino went back to his sermon.แล้วหลังจากนั้น คุณพ่อกามิโน่ก็กลับไปเทศน์ต่อ Demonology (2009)
Well, sometimes you can sound a little too much like a preacher.ค่ะ... บางทีคุณทำเสียงเหมือนกำลังเทศน์มากไปหน่อย Nothing But the Blood (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เทศน์[n.] (thēt) EN: sermon   FR: sermon [m] ; prêche [m]
เทศน์[v.] (thēt) EN: give a sermon ; preach   FR: prêcher

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
sermonize[VI] เทศนา, See also: เทศน์, ให้โอวาท
sermonize[VT] เทศนา, See also: เทศน์, ให้โอวาท

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
pew(พิว) n. ม้ายาวมีพนักพิงสำหรับนังฟังเทศน์ในโบสถ์,บริเวณที่นั่งในโบสถ์
preach(พรีช) vt.,vi. เทศน์,แสดงธรรม,ธรรมกถา,สั่งสอน (แบบเลือกเข้ามาหรือยึดยาด), See also: preaching n. คำสอน
preacher(พรี'เชอะ) n. นักเทศน์,ผู้แสดงธรรม,ผู้สั่งสอน (แบบเลือกเข้ามาหรือยืดยาด)
pulpit(พูล'พิท) n. ธรรมาสน์,ยกพื้นหรือพลับพลาเทศนา. -Phr. (the pulpit อาชีพนักเทศน์,นักเทศน์ทั้งหลาย), See also: pulpital adj., Syn. stand,ministry
sermon(เซอ'เมิน) n. การเทศนา,การเทศน์,การสอน,การให้โอวาท,การพูดยืดยาวที่น่าเบื่อ., Syn. homily,lecture
supervisor(ซูเพอะไว'เชอะ) n. ผู้ดูแล,ผู้ควบคุม,นิเทศน์ศึกษา., See also: supervisorship n., Syn. manager,chief

English-Thai: Nontri Dictionary
church(n) โบสถ์,ศาสนจักร,การสวดมนต์,การฟังเทศน์,การบวชเรียน
homily(n) คำเทศน์, คำสั่งสอน, คำตักเตือน
lecture(n) ปาฐกถา,การเทศน์,การบรรยาย,คำปราศรัย,คำบรรยาย
lecture(vi) แสดงปาฐกถา,บรรยาย,เทศน์,ปราศรัย
parson(n) บาทหลวง,พระ,นักเทศน์
preach(vt) เทศน์,แสดงธรรม
preachment(n) การเทศน์,การแสดงธรรม
sermon(n) คำสอน,เทศน์,โอวาท
sermonize(vi) ให้โอวาท,เทศน์,สั่งสอน,แสดงธรรม,ตักเตือน
supervisor(n) ผู้ดูแล,ผู้ควบคุม,นิเทศน์ศึกษา

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top