ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

cast aside

   
18 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -cast aside-, *cast aside*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
cast aside[PHRV] ละทิ้ง, See also: ล้มเลิก, Syn. discard, reject
cast aside[PHRV] ละทิ้ง, See also: กำจัด, ทิ้งไป, เหวี่ยงทิ้ง, Syn. cast away, discard

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The time has come to cast aside these bonds and to elevate our consciousness to a higher plane.เวลาที่จะปลดเปลื้องเพื่อยกระดับ ความรู้สึกนึกคิดของเรา. Ghost in the Shell (1995)
Mom threw away her career as a researcher, and cast aside a shining future.แม่ยอมเลิกอาชีพนักวิจัยและยอมทิ้งอนาคตสดใส Confessions (2010)
I can't... cast aside my Mom and my sister.ฉัน... ทิ้งแม่กับน้องสาวไปไม่ได้ Hanamizuki (2010)
And like him, you were cast aside by your own people..เหมือนกับเขา ไม่มีใครต้องการ Immortals (2011)
Do you swear to cast aside all selfish ambition and to pledge yourself only to the good of the Realms?เจ้าสาบานมั้ยว่า จะละทิ้งความทะเยอทะยานของตน และเสียสละตนเอง เพื่อความสุขของเก้าโลก Thor (2011)
To demonstrate her repentance, she will cast aside all pride, all artifice, and present herself as the gods made her to you, the good people of the city.เพื่อให้เห็นว่านางสำนึกผิด นางจะละทิ้ง ความยโส สิ่งปรุงแต่ง และปรากฏตัวนางดั่งที่ทวยเทพสรรสร้าง Mother's Mercy (2015)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
cast asideI cast aside my chains.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ขว้างทิ้ง[V] throw away, See also: cast aside, hurl, chuck, pitch, toss, fling, pitch, Syn. เขวี้ยงทิ้ง, ปาทิ้ง, Example: เด็กเล่นของเล่นและขว้างทิ้งเกะกะไปหมด

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ขว้างทิ้ง[v. exp.] (khwāngthing) EN: throw away ; cast aside ; hurl ; chuck ; pitch ; toss ; fling   
ทิ้ง[v.] (thing) EN: throw away ; discard ; cast aside ; release ; jettison ; drop   FR: jeter ; abandonner ; rejeter ; balancer (fam.) ; larguer ; dropper (anglic.) ; expulser
ทิ้งขว้าง[v. exp.] (thingkhwāng) EN: cast aside ; throw away ; abandon ; dump ; reject   
โยนทิ้ง[v.] (yōnthing) EN: toss away ; throw something away ; cast away ; cast aside ; cast off   FR: jeter ; se débarasser de

Japanese-English: EDICT Dictionary
己を虚しゅうする[おのれをむなしゅうする, onorewomunashuusuru] (exp) (arch) to cast aside one's prejudices [Add to Longdo]
己を枉ぐ[おのれをまぐ, onorewomagu] (exp) (arch) to cast aside one's beliefs and doctrines [Add to Longdo]
捨てる(P);棄てる[すてる, suteru] (v1,vt) to throw away; to cast aside; to abandon; to resign; to break up with (someone); (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 cast aside
   v 1: throw or cast away; "Put away your worries" [syn:
      {discard}, {fling}, {toss}, {toss out}, {toss away}, {chuck
      out}, {cast aside}, {dispose}, {throw out}, {cast out},
      {throw away}, {cast away}, {put away}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top