ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

throw away

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -throw away-, *throw away*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
throw away(vt) ละทิ้ง, See also: ทิ้งไป
throw away(vt) ใช้ไปอย่างเสียเปล่า, See also: ใช้ไปอย่างเสียประโยชน์, Syn. waste
throw away(phrv) กำจัด, See also: เอาไปทิ้ง, Syn. throw out
throw away(phrv) ปล่อยให้หลุดลอยไป, See also: ปล่อยโอกาส, Syn. chuck away, chuck up
throw away on(phrv) โยนทิ้ง, See also: ขว้างทิ้ง, Syn. chuck away on, fling away on

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
And we put the weapons in the cupboard locked it, and ran to the front door to throw away the key.และเราใส่อาวุธในตู้ ล็อคและวิ่งไปที่ประตูหน้า โยนกุญแจทิ้ง Clue (1985)
Now throw away your worthless ambition.หยุดความทะเยอ ทะยานที่ไร้ประโยชน์ซะ Vampire Hunter D (1985)
I couldn't throw away such a magnificent subject!ผมไม่มีทางทิ้งสิ่ง สิ่งที่งดงามอย่างนั้น! Akira (1988)
Throw away the key and then turn off all the lightsโยนกุญแจทิ้งไป / และจากนั้นก็ปิดไฟ The Nightmare Before Christmas (1993)
Lock him in a cage and then throw away the keyขังเค้าไว้ในกรง แล้วโยนกุญแจทิ้งไปซะ The Nightmare Before Christmas (1993)
- Throw away that old junk!-โยนขยะนั่นทิ้งไปให้หมด The Red Violin (1998)
!" I'd throw away the cars and the bars and the wars!"!" I'd throw away the cars and the bars and the wars!" Raise Your Voice (2004)
We can't just throw away a 50-year legacy!เราไม่ควรจะทำลายมรดกที่ตกทอดมาถึง 50 ปีนะ! Spin Kick (2004)
She told us to throw away our first drafts.เธอบอกให้พวกเรา โยนต้นฉบับทิ้งได้ Mr. Monk and the Girl Who Cried Wolf (2004)
Who would throw away such a cute little doodad?ใครนะที่ทิ้งเจ้าตัวน้อยน่ารักนี่ได้ลงคอ Robots (2005)
Dan the weatherman says a fog bank is rolling in offshore, so if i were you, i would lock the doors throw away the keys and whip up a pitcher of martinis... , while you listen to another hour of music on kab, แดน นักพยากรณ์อากาศบอกว่า มีกลุ่มหมอกเคลื่อนตัวเข้ามายังท่าเรือ ดังนั้นถ้าฉันเป็นคุณ ฉันจะล็อคประตู เขวี้ยงกุญแจไปให้ไกล แล้วเขย่าเหยือกที่เต็มไปด้วยมาตินี่ The Fog (2005)
(melody) Throw away the sadness, Good-bye!(เพลง) ปลดปล่อยความเศร้านั้นทิ้งไป, ลาก่อน April Snow (2005)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
throw awayClean out the shed and throw away things you don't need.
throw awayDon't throw away cans on the street.
throw awayDon't throw away this magazine.
throw awayDon't throw away this magazine. I haven't read it yet.
throw awayDon't throw away your chance.
throw awayDo you intend to throw away in one instant what our family has painstakingly built up?
throw awayIt's better to carry plastic chopsticks and wash them than to use disposable chopsticks to throw away.
throw awayShe can't bring herself to throw away photo albums filled with memories of him.
throw awayShe explained to me that we throw away too much garbage.
throw awayTake care not to throw away this chance.
throw awayThrow away the chairs whose legs are broken.
throw awayWhere should I throw away this empty cup?

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สลัดทิ้ง(v) throw away, See also: shake off, throw off, Syn. ทิ้ง, ไม่ไยดี, Ant. เอาใจใส่, Example: ความปวดร้าวในใจเป็นสิ่งที่เขาสลัดทิ้งไม่สำเร็จ
ขว้างทิ้ง(v) throw away, See also: cast aside, hurl, chuck, pitch, toss, fling, pitch, Syn. เขวี้ยงทิ้ง, ปาทิ้ง, Example: เด็กเล่นของเล่นและขว้างทิ้งเกะกะไปหมด
เขี่ย(v) remove, See also: throw away, discard, Syn. กำจัด, ไล่, Ant. เก็บ, Example: นายมนตรีถูกเขี่ยออกจากพรรคร่วมรัฐบาล, Thai Definition: ขับไล่ออกไปให้พ้น, Notes: (ปาก)
โละ(v) throw away, See also: clear away, sack, Syn. ทิ้ง, Example: ่บริษัทโละเครื่องใช้สำนักงานที่เป็นของเก่าทิ้งหมดเลย, Thai Definition: เอาออกหรือเอาทิ้งไปทั้งหมด
ทิ้ง(v) discard, See also: throw away, cast away, Syn. ขว้างทิ้ง, โละ, เขวี้ยงทิ้ง, โยนทิ้ง, กำจัด, Example: นักเรียนทิ้งเศษกระดาษลงในถังขยะ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เขี่ย[khīa] (v) EN: remove ; throw away ; discard ; get rid of ; scrap off ; sack ; oust  FR: se débarasser de
ขว้างทิ้ง[khwāngthing] (v, exp) EN: throw away ; cast aside ; hurl ; chuck ; pitch ; toss ; fling
โละ[lo] (v) EN: throw out ; throw away ; unload ; lay off  FR: se débarasser (de)
รุ[ru] (v) EN: throw away ; discard ; drop ; shed ; clear ; purge  FR: épurer ; éliminer
สละ[sala] (v) EN: discard ; abandon ; throw away ; give up ; abstain ; renounce ; abdicate  FR: renoncer à ; abandonner ; s'abstenir de ; consacrer ; donner ; sacrifier ; vouer
ถ่าย[thāi] (v) EN: discharge ; take out ; remove ; throw away ; pour out ; get rid of ; evacuate ; purge ; excrete  FR: évacuer
ทิ้ง[thing] (v) EN: throw away ; discard ; cast aside ; release ; jettison ; drop  FR: jeter ; abandonner ; rejeter ; balancer (fam.) ; larguer ; dropper (anglic.) ; expulser
ทิ้งขว้าง[thingkhwāng] (v, exp) EN: cast aside ; throw away ; abandon ; dump ; reject
ทิ้งไป[thing pai] (v) EN: throw away ; abandon  FR: jeter

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
乱掉[luàn diào, ㄌㄨㄢˋ ㄉㄧㄠˋ, / ] throw away; to discard [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
捨てる(P);棄てる[すてる, suteru] (v1, vt) to throw away; to cast aside; to abandon; to resign; to break up with (someone); (P) #19,239 [Add to Longdo]
使い捨てる;遣い捨てる[つかいすてる, tsukaisuteru] (v1, vt) (See 使い捨て) to use and then throw away [Add to Longdo]
取り捨てる;取捨てる[とりすてる, torisuteru] (v1, vt) to throw away [Add to Longdo]
書き捨てる[かきすてる, kakisuteru] (v1, vt) to write and throw away; to write carelessly; to begin writing then stop part-way through [Add to Longdo]
身を捨てる[みをすてる, miwosuteru] (exp, v1) to throw away one's life [Add to Longdo]
打ち捨てる;うち捨てる;打捨てる;打捨る[うちすてる, uchisuteru] (v1, vt) to throw away; to abandon [Add to Longdo]
投げ捨てる;投捨てる[なげすてる, nagesuteru] (v1, vt) to throw away [Add to Longdo]
投げ打つ;擲つ;抛つ;投打つ[なげうつ, nageutsu] (v5t, vt) to abandon; to throw away; to fling away [Add to Longdo]
反故にする[ほごにする, hogonisuru] (exp, vs-i) (1) to waste; to throw away as useless; (2) to make null and void; to revoke; to scrap [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 throw away \throw away\ v. t.
   1. to discard.
    [PJC]
 
   2. to waste or squander.
    [PJC]
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 throw away
   v 1: throw or cast away; "Put away your worries" [syn:
      {discard}, {fling}, {toss}, {toss out}, {toss away}, {chuck
      out}, {cast aside}, {dispose}, {throw out}, {cast out},
      {throw away}, {cast away}, {put away}]
   2: get rid of; "he shed his image as a pushy boss"; "shed your
     clothes" [syn: {shed}, {cast}, {cast off}, {shake off},
     {throw}, {throw off}, {throw away}, {drop}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top