ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

casting

K AE1 S T IH0 NG   
70 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -casting-, *casting*, cast
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
casting[N] การคัดเลือกนักแสดง
casting[N] สิ่งที่ได้จากการหลอม, Syn. molding
casting vote[N] การลงคะแนนตัดสินโดยผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบการประชุมเนื่องจากแต่ละฝ่ายมีคะแนนเท่ากัน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
casting(แคส'ทิง) n. กระบวนการหล่อ,สิ่งที่ถูกหล่อออกมา,การขว้าง,การโยน,การกำหนดบท,การทอดแห,, Syn. hurl
broadcasting(บรอด'คาสทิง) n. การกระจายเสียง
colorcastingv.,n. (การ) ถ่ายทอดโทรทัศน์สี
colourcastingv.,n. (การ) ถ่ายทอดโทรทัศน์สี

English-Thai: Nontri Dictionary
casting(n) การโยน,การทอดแห,การขว้าง,การหล่อ,การเลือกนักแสดง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
castingการหล่อ [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
castingการพิมพ์รอย [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
casting investmentวัสดุทำเบ้าเพื่อหล่อ [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
casting out ninesการรอนด้วยเก้า [มีความหมายเหมือนกับ nine test] [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
casting ringแหวนเพื่อหล่อ [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
casting voteการออกเสียงชี้ขาด [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
casting voteเสียงชี้ขาด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
casting waxขี้ผึ้งหล่อแบบ [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Castingการคัดเลือกตัวแสดง [TU Subject Heading]
castingการหล่อแบบ, การทำผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ โดยการเทวัสดุเหลวหรือหลอมเหลวลงในแม่แบบ เช่น การทำเครื่องใช้พลาสติก โดยวิธีนำพลาสติกเหลวผสมกับสารซึ่งทำให้แข็งตัวเทลงในแม่แบบ เมื่อพลาสติกแข็งตัวก็จะได้ผลิตภัณฑ์ที่มีรูปทรงตามแม่แบบ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Casting directorsผู้กำกับการคัดเลือกตัวแสดง [TU Subject Heading]
Casting, Correctiveเฝือกดัด [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
With a work this great, the casting has to be brilliant as well.กับผลงานชั้นเยี่ยมอย่างนี้ นักแสดงก็ต้องยอดฝีมือเหมือนกัน Confrontation (2017)
The author himself has casting ideas.นักเขียนเองก็มีความเห็น เรื่องนักแสดงด้วย Confrontation (2017)
So, we should get you back into casting if you want the gig.คุณควรกลับไปแคสติ้ง ถ้าอยากได้บท Collateral Beauty (2016)
You followed me from the casting session.คุณตามฉันมาจากงานแคสติ้ง Collateral Beauty (2016)
Amy Brandt, the casting director?เอมี แบรนต์ คนคัดเลือกนักแสดง La La Land (2016)
- I won't. could you tell her Jane at Amy Brandt Casting is trying to reach her?ฉันชื่อเจน จากทีมคัดเลือกนักแสดง ของ เอมี แบรนต์ La La Land (2016)
♪ Tonight we're on a mission, tonight's the casting call ♪คืนนี้เราลุยกันจิรงจัง เหมือนดังคัดตัวนักแสดง La La Land (2016)
If you're casting vapor spells, you need to be casting as we enter.ถ้าคุณจะใช้เวทย์หมอกน่ะ นายต้องร่ายเวทย์ตอนเราเข้าไป Virtual Reality Bites (2015)
What Faraday failed to grasp was that casting perfect optical glass for telescopes was a craft as well as a science, and the masters in Bavaria kept their secrets under lock and key.ฟาราเดย์สิ่งที่ล้มเหลวที่ จะเข้าใจว่าเป็นหล่อ แสงแก้วที่สมบูรณ์แบบสำหรับ กล้องโทรทรรศน์เป็นงานฝีมือ เช่นเดียวกับวิทยาศาสตร์ และปริญญาโท The Electric Boy (2014)
Once the Sun burns through its helium, it will become highly unstable, casting off its outer layers into space.เมื่อดวงอาทิตย์เผาไหม้ ผ่านฮีเลียมของ มันจะกลายเป็นความ ไม่แน่นอนสูง หล่อปิดชั้นนอกเข้าไปในพื้นที่ Sisters of the Sun (2014)
Casting off!หล่อ off! The Pirate Fairy (2014)
Casting lines!สายการหล่อ! The Pirate Fairy (2014)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
castingIt is like casting pearls before swine.
castingThe casting came cleanly out of its mold.
castingThis is like casting pearls before swine.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
การหล่อ[N] casting, See also: founding, smelting, Syn. การหลอม, Example: วัดทองศาลางามเชิญชวนประชาชนที่สนใจการหล่อพระมาร่วมงานเททองหล่อพระที่จะมีขึ้นในเดือนหน้านี้, Thai definition: การเทลงในแม่พิมพ์ให้เป็นรูปขึ้น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แบบหล่อพระพุทธรูป[n. prop.] (baēp lø Phraphuttharūp) EN: mold for casting images of Buddha   
บีบีซี[org.] (Bī.Bī.Sī.) EN: BBC (British Broadcasting Corporation)   FR: BBC ([f]
การพยากรณ์[n.] (kān phayākøn) EN: forecast ; forecasting   FR: prévision [f]
การพยากรณ์ในระยะยาว[n. exp.] (kān phayākøn nai raya yāo) EN: long-rang forecasting   FR: prévision à long terme [f]
คะแนนเสียงชี้ขาด[n. exp.] (khanaēnsīeng chīkhāt) EN: casting vote   
สถานีวิทยุ[n. exp.] (sathānī witthayu) EN: radio station ; broadcasting station   FR: station de radio [f]
เสียงชี้ขาด[n. exp.] (sīeng chīkhāt) EN: casting vote   
ยุติการกระจายเสียง[v. exp.] (yutti kān krajāisīeng) EN: stop broadcasting ; go off air   

CMU English Pronouncing Dictionary
CASTING    K AE1 S T IH0 NG
CASTINGS    K AE1 S T IH0 NG Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
casting    (v) kˈaːstɪŋ (k aa1 s t i ng)
castings    (n) kˈaːstɪŋz (k aa1 s t i ng z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Gießform {f}casting mould [Add to Longdo]
Gießharz {m}casting resin [Add to Longdo]
Gießmasse {f}casting slip [Add to Longdo]
Gussgrube {f}casting pit [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ABC[エービーシー, e-bi-shi-] (n) (1) alphabet; ABCs; (2) American Broadcasting Company; ABC; (3) Audit Bureau of Circulations; ABC; (4) activity-based costing; ABC; (5) ABC World Airways Guide; (6) Atanasoff-Berry Computer; ABC [Add to Longdo]
BBC[ビービーシー, bi-bi-shi-] (n) British Broadcasting Corporation; BBC [Add to Longdo]
NHK[エヌエッチケー, enuecchike-] (n) (See 日本放送協会) Japan Broadcasting Corporation; Nihon Housou Kyoukai; NHK [Add to Longdo]
アナログ放送[アナログほうそう, anarogu housou] (n) analog broadcasting [Add to Longdo]
イギリス放送協会[イギリスほうそうきょうかい, igirisu housoukyoukai] (n) British Broadcasting Corporation; BBC [Add to Longdo]
キャスチング[, kyasuchingu] (n) casting [Add to Longdo]
キャスチングリール[, kyasuchinguri-ru] (n) casting reel [Add to Longdo]
キャスティング[, kyasuteingu] (n) casting; (P) [Add to Longdo]
キャスティングボート;キャスチングボート[, kyasuteingubo-to ; kyasuchingubo-to] (n) casting vote [Add to Longdo]
サーフキャスティング[, sa-fukyasuteingu] (n) surf casting [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
衛星放送[えいせいほうそう, eiseihousou] satellite broadcasting [Add to Longdo]
計画評価[けいかくひょうか, keikakuhyouka] forecasting [Add to Longdo]
多方向展開[たほうこうてんかい, tahoukoutenkai] multicasting [Add to Longdo]
地上波放送[ちじょうはほうそう, chijouhahousou] airborne broadcasting (as opposed to cable, e.g.) [Add to Longdo]
放送業界[ほうそうぎょうかい, housougyoukai] broadcasting industry [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Cast \Cast\ (k[.a]st), v. t. [imp. & p. p. {Cast}; p. pr. & vb.
   n. {Casting}.] [Cf. Dan. kaste, Icel. & Sw. kasta; perh. akin
   to L. {gerere} to bear, carry. E. jest.]
   1. To send or drive by force; to throw; to fling; to hurl; to
    impel.
    [1913 Webster]
 
       Uzziah prepared . . . slings to cast stones. --2
                          Chron. xxvi.
                          14.
    [1913 Webster]
 
       Cast thy garment about thee, and follow me. --Acts.
                          xii. 8.
    [1913 Webster]
 
       We must be cast upon a certain island. --Acts.
                          xxvii. 26.
    [1913 Webster]
 
   2. To direct or turn, as the eyes.
    [1913 Webster]
 
       How earnestly he cast his eyes upon me! --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. To drop; to deposit; as, to cast a ballot.
    [1913 Webster]
 
   4. To throw down, as in wrestling. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   5. To throw up, as a mound, or rampart.
    [1913 Webster]
 
       Thine enemies shall cast a trench [bank] about thee.
                          --Luke xix.
                          48.
    [1913 Webster]
 
   6. To throw off; to eject; to shed; to lose.
    [1913 Webster]
 
       His filth within being cast.     --Shak.
    [1913 Webster]
 
       Neither shall your vine cast her fruit. --Mal. iii.
                          11
    [1913 Webster]
 
       The creatures that cast the skin are the snake, the
       viper, etc.              --Bacon.
    [1913 Webster]
 
   7. To bring forth prematurely; to slink.
    [1913 Webster]
 
       Thy she-goats have not cast their young. --Gen. xxi.
                          38.
    [1913 Webster]
 
   8. To throw out or emit; to exhale. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       This . . . casts a sulphureous smell. --Woodward.
    [1913 Webster]
 
   9. To cause to fall; to shed; to reflect; to throw; as, to
    cast a ray upon a screen; to cast light upon a subject.
    [1913 Webster]
 
   10. To impose; to bestow; to rest.
     [1913 Webster]
 
        The government I cast upon my brother. --Shak.
     [1913 Webster]
 
        Cast thy burden upon the Lord.    --Ps. iv. 22.
     [1913 Webster]
 
   11. To dismiss; to discard; to cashier. [Obs.]
     [1913 Webster]
 
        The state can not with safety cast him.
     [1913 Webster]
 
   12. To compute; to reckon; to calculate; as, to cast a
     horoscope. "Let it be cast and paid." --Shak.
     [1913 Webster]
 
        You cast the event of war, my noble lord. --Shak.
     [1913 Webster]
 
   13. To contrive; to plan. [Archaic]
     [1913 Webster]
 
        The cloister . . . had, I doubt not, been cast for
        [an orange-house].          --Sir W.
                          Temple.
     [1913 Webster]
 
   14. To defeat in a lawsuit; to decide against; to convict;
     as, to be cast in damages.
     [1913 Webster]
 
        She was cast to be hanged.      --Jeffrey.
     [1913 Webster]
 
        Were the case referred to any competent judge, they
        would inevitably be cast.      --Dr. H. More.
     [1913 Webster]
 
   15. To turn (the balance or scale); to overbalance; hence, to
     make preponderate; to decide; as, a casting voice.
     [1913 Webster]
 
        How much interest casts the balance in cases
        dubious!               --South.
     [1913 Webster]
 
   16. To form into a particular shape, by pouring liquid metal
     or other material into a mold; to fashion; to found; as,
     to cast bells, stoves, bullets.
     [1913 Webster]
 
   17. (Print.) To stereotype or electrotype.
     [1913 Webster]
 
   18. To fix, distribute, or allot, as the parts of a play
     among actors; also to assign (an actor) for a part.
     [1913 Webster]
 
        Our parts in the other world will be new cast.
                          --Addison.
     [1913 Webster]
 
   {To cast anchor} (Naut.) See under {Anchor}.
 
   {To cast a horoscope}, to calculate it.
 
   {To cast a} {horse, sheep}, or other animal, to throw with
    the feet upwards, in such a manner as to prevent its
    rising again.
 
   {To cast a shoe}, to throw off or lose a shoe, said of a
    horse or ox.
 
   {To cast aside}, to throw or push aside; to neglect; to
    reject as useless or inconvenient.
 
   {To cast away}.
     (a) To throw away; to lavish; to waste. "Cast away a
       life" --Addison.
     (b) To reject; to let perish. "Cast away his people."
       --Rom. xi. 1. "Cast one away." --Shak.
     (c) To wreck. "Cast away and sunk." --Shak.
 
   {To cast by}, to reject; to dismiss or discard; to throw
    away.
 
   {To cast down}, to throw down; to destroy; to deject or
    depress, as the mind. "Why art thou cast down. O my soul?"
    --Ps. xiii. 5.
 
   {To cast forth}, to throw out, or eject, as from an inclosed
    place; to emit; to send out.
 
   {To cast in one's lot with}, to share the fortunes of.
 
   {To cast in one's teeth}, to upbraid or abuse one for; to
    twin.
 
   {To cast lots}. See under {Lot}.
 
   {To cast off}.
     (a) To discard or reject; to drive away; to put off; to
       free one's self from.
     (b) (Hunting) To leave behind, as dogs; also, to set
       loose, or free, as dogs. --Crabb.
     (c) (Naut.) To untie, throw off, or let go, as a rope.
 
   {To cast off copy}, (Print.), to estimate how much printed
    matter a given amount of copy will make, or how large the
    page must be in order that the copy may make a given
    number of pages.
 
   {To cast one's self on} or {To cast one's self upon} to yield
    or submit one's self unreservedly to, as to the mercy of
    another.
 
   {To cast out}, to throw out; to eject, as from a house; to
    cast forth; to expel; to utter.
 
   {To cast the lead} (Naut.), to sound by dropping the lead to
    the bottom.
 
   {To cast the water} (Med.), to examine the urine for signs of
    disease. [Obs.].
 
   {To cast up}.
     (a) To throw up; to raise.
     (b) To compute; to reckon, as the cost.
     (c) To vomit.
     (d) To twit with; to throw in one's teeth.
       [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Casting \Cast"ing\, n.
   1. The act of one who casts or throws, as in fishing.
    [1913 Webster]
 
   2. The act or process of making casts or impressions, or of
    shaping metal or plaster in a mold; the act or the process
    of pouring molten metal into a mold.
    [1913 Webster]
 
   3. That which is cast in a mold; esp. the mass of metal so
    cast; as, a casting in iron; bronze casting.
    [1913 Webster]
 
   4. The warping of a board. --Brande & C.
    [1913 Webster]
 
   5. The act of casting off, or that which is cast off, as
    skin, feathers, excrement, etc.
    [1913 Webster]
 
   {Casting of draperies}, the proper distribution of the folds
    of garments, in painting and sculpture.
 
   {Casting line} (Fishing), the leader; also, sometimes applied
    to the long reel line.
 
   {Casting net}, a net which is cast and drawn, in distinction
    from a net that is set and left.
 
   {Casting voice}, {Casting vote}, the decisive vote of a
    presiding officer, when the votes of the assembly or house
    are equally divided. "When there was an equal vote, the
    governor had the casting voice." --B. Trumbull.
 
   {Casting weight}, a weight that turns a balance when exactly
    poised.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 casting
   n 1: object formed by a mold [syn: {cast}, {casting}]
   2: the act of creating something by casting it in a mold [syn:
     {molding}, {casting}]
   3: the act of throwing a fishing line out over the water by
     means of a rod and reel [syn: {casting}, {cast}]
   4: the choice of actors to play particular roles in a play or
     movie

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top