ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

castanets

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -castanets-, *castanets*, castanet
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
castanets(n) เครื่องให้จังหวะชนิดหนึ่งเป็นไม้ 2 อันประกบกันมีรูปร่างคล้ายเปลือกหอย (ทำให้เกิดเสียงโดยถือไม้ทั้งสองอันไว้ในมือแล้วตีให้เกิดเสียง), Syn. bones, clappers

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
castanets(แคสทะเนทส์') n. ลูกกลมไม้สองลูกสำหรับเคาะประกอบดนตรี'

English-Thai: Nontri Dictionary
castanets(n) ฉิ่ง

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
castanets (n) kˌæstənˈɛts (k a2 s t @ n e1 t s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
カスタネット[kasutanetto] (n) castanets [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Castanets \Cas"ta*nets\, n. pl. [F. castagnettes, Sp.
   casta[~n]etas, fr. L. castanea (Sp. casta[~n]a) a chestnut.
   So named from the resemblance to two chestnuts, or because
   chestnuts were first used for castanets. See {Chestnut}.]
   Two small, concave shells of ivory or hard wood, shaped like
   spoons, fastened to the thumb, and beaten together with the
   middle finger; -- used by the Spaniards and Moors as an
   accompaniment to their dance and guitars.
   [1913 Webster]
 
   Note: The singular, castanet, is used of one of the pair, or,
      sometimes, of the pair forming the instrument.
      [1913 Webster]
 
         The dancer, holding a castanet in each hand,
         rattles them to the motion of his feet. --Moore
                          (Encyc. of
                          Music).
      [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 castanets
   n 1: a percussion instrument consisting of a pair of hollow
      pieces of wood or bone (usually held between the thumb and
      fingers) that are made to click together (as by Spanish
      dancers) in rhythm with the dance [syn: {bones},
      {castanets}, {clappers}, {finger cymbals}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top