หรือคุณหมายถึง dramatis personä?
ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

dramatis personae

   
8 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -dramatis personae-, *dramatis personae*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา dramatis personae มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *dramatis personae*)
English-Thai: Nontri Dictionary
DRAMATIS dramatis personae(n) รายชื่อตัวละคร,ตัวละคร

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
dramatis personaeรายชื่อตัวละคร [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- The "dramatis personae"?Die "dramatis personae"? Three Act Tragedy (2010)
Citizens of Port Sebastion, behold the dramatis personae of whom I speak. Fellow artists:Bürger von Port Sebastian, ich spreche für die Dramatis Personae, liebe Artisten: The Pirate (1948)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Dramatis personae \Dram"a*tis per*so"n[ae]\ [L.]
   The actors in a drama or play.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 dramatis personae
   n 1: the actors in a play [syn: {cast}, {cast of characters},
      {dramatis personae}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top