ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

computation

K AA2 M P Y AH0 T EY1 SH AH0 N   
58 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -computation-, *computation*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
computation[N] การคำนวณ, Syn. computing, counting, calculation
computation[N] ผลที่ได้จากการคำนวณ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
computation(คอมพิวเท'เชิน) n. การคำนวณ,วิธีการคำนวณ,ผลของการคำนวณ,ค่าที่คำนวณได้, Syn. calculation,numeration

English-Thai: Nontri Dictionary
computation(n) การคำนวณ,การนับ,การประมาณการ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
computationการคำนวณ, การคณนา [มีความหมายเหมือนกับ computing ๑] [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
computationการคำนวณ [ดู calculation] [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
computationการคณนา [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
computational linguisticsภาษาศาสตร์คอมพิวเตอร์ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
computational mathematicsคณิตศาสตร์การคณนา [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
computational psychologyจิตวิทยาคอมพิวเตอร์ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
computational scienceวิทยาศาสตร์เชิงคอมพิวเตอร์ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Computationการคำนวณ [การแพทย์]
Computational complexityการคำนวณที่ซับซ้อน [TU Subject Heading]
Computational fluid dynamicsกลศาสตร์ของไหลเชิงคำนวณ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Computational grids (Computer system)กริด (ระบบคอมพิวเตอร์) [TU Subject Heading]
Computational grids (Computer systems)กริด (ระบบคอมพิวเตอร์) [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Computational linguisticsภาษาศาสตร์คอมพิวเตอร์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Computational linguisticsภาษาศาสตร์คอมพิวเตอร์ [TU Subject Heading]
Computational lingusiticsภาษาศาสตร์คอมพิวเตอร์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
My sister told me that there was a western machine that will solve the computation and that I will receive it upon baptism.น้องสาวข้าบอกข้าว่า มีเครื่องมือตะวันตกที่จะคำนวณการแก้ปัญหานั้นได้ และข้าจะได้รับมันถ้าข้าเข้าทำพิธีรับศิลจุ่ม Detective K: Secret of Virtuous Widow (2011)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คณิต[N] calculation, See also: computation, mathematics, Example: วิชาที่เกี่ยวกับการคำนวณได้แก่วิชาคณิตศาสตร์ เรขาคณิต พีชคณิต เป็นต้น, Thai definition: การคำนวณ, การนับ
การคำนวณ[N] calculation, See also: computation, Example: การคำนวณตัวเลขมากๆ ต้องใช้ความละเอียดอย่างมาก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชีววิทยาเชิงคำนวณ[n. exp.] (chīwawitthayā choēng khamnūan) EN: computational biology   
เชิงคำนวณ[adj.] (choēng khamnūan) EN: computational   
คณิฅ[n.] (khanit) EN: counting ; computation ; calculation   FR: calcul [m] ; compte [m]
เคมีการคำนวณ[n. exp.] (khēmī kān khamnūan) EN: computational chemistry   
นาโนเทคโนโลยีเชิงคำนวณ[n. exp.] (nānōthēknōlōyī choēng khamnūan) EN: computational nanotechnology   

CMU English Pronouncing Dictionary
COMPUTATION    K AA2 M P Y AH0 T EY1 SH AH0 N
COMPUTATIONS    K AA2 M P Y UW0 T EY1 SH AH0 N Z
COMPUTATIONAL    K AA2 M P Y UW0 T EY1 SH AH0 N AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
computation    (n) kˌɒmpjutˈɛɪʃən (k o2 m p y u t ei1 sh @ n)
computations    (n) kˌɒmpjutˈɛɪʃənz (k o2 m p y u t ei1 sh @ n z)
computational    (j) kˌɒmpjutˈɛɪʃənl (k o2 m p y u t ei1 sh @ n l)
computationally    (a) kˌɒmpjutˈɛɪʃənəliː (k o2 m p y u t ei1 sh @ n @ l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
计算数学[jì suàn shù xué, ㄐㄧˋ ㄙㄨㄢˋ ㄕㄨˋ ㄒㄩㄝˊ, / ] computational mathematics; numerical mathematics [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Berechnung {f}; Rechnung {f} | Berechnungen {pl}computation | computations [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アドレス計算[アドレスけいさん, adoresu keisan] (n) {comp} address computation [Add to Longdo]
コンピュテーション[, konpyute-shon] (n) computation [Add to Longdo]
計算の複雑性[けいさんのふくざつせい, keisannofukuzatsusei] (n) {comp} computational complexity [Add to Longdo]
計算化学[けいさんかがく, keisankagaku] (n) {comp} computational chemistry (i.e. computer simulation of chemical phenomena); computer chemistry [Add to Longdo]
計算言語学[けいさんげんごがく, keisangengogaku] (n) {ling} (more common than 計量言語学) computational linguistics [Add to Longdo]
計算構造[けいさんこうぞう, keisankouzou] (n) {comp} computation structure [Add to Longdo]
計算者[けいさんしゃ, keisansha] (n) non-electronic computer (i.e. person carrying out computation) [Add to Longdo]
計算順序[けいさんじゅんじょ, keisanjunjo] (n) {comp} computation sequence [Add to Longdo]
計算生物学[けいさんせいぶつがく, keisanseibutsugaku] (n) computational biology [Add to Longdo]
計量[けいりょう, keiryou] (n,vs) (1) measurement; computation; (2) {math} metric; measure; (P) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アドレス計算[アドレスけいさん, adoresu keisan] address computation [Add to Longdo]
コンピュテーション[こんぴゅてーしょん, konpyute-shon] computation [Add to Longdo]
計算の複雑性[けいさんのふくざつせい, keisannofukuzatsusei] computational complexity [Add to Longdo]
計算構造[けいさんこうぞう, keisankouzou] computation structure [Add to Longdo]
計算順序[けいさんじゅんじょ, keisanjunjo] computation sequence [Add to Longdo]
計量[けいりょう, keiryou] measurement, computation [Add to Longdo]
計量言語学[けいりょうげんごうがく, keiryougengougaku] computational linguistics [Add to Longdo]
算出[さんしゅつ, sanshutsu] calculation, computation [Add to Longdo]
算定[さんてい, santei] calculation (vs), estimation, computation [Add to Longdo]
算用[さんよう, sanyou] computation, calculation [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Computation \Com`pu*ta"tion\, n. [L. computatio: cf. F.
   computation.]
   1. The act or process of computing; calculation; reckoning.
    [1913 Webster]
 
       By just computation of the time.   --Shak.
    [1913 Webster]
 
       By a computation backward from ourselves. --Bacon.
    [1913 Webster]
 
   2. The result of computation; the amount computed.
    [1913 Webster]
 
   3. (Computers) The process of performing arithmetical or
    logical operations, on data by an electronic device.
    [PJC]
 
   Syn: Reckoning; calculation; estimate; account.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 computation
   n 1: the procedure of calculating; determining something by
      mathematical or logical methods [syn: {calculation},
      {computation}, {computing}]
   2: problem solving that involves numbers or quantities [syn:
     {calculation}, {computation}, {figuring}, {reckoning}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top